Novinky

Zhodnocení příspěvků z veřejné diskuse k výchozím tezím k reformě zdaňování příjmů

sekce 05 - Daně a cla
sekce 05 - Daně a cla

Vydáno

 • Reforma veřejných financí 2007-2010
 • Daňová reforma 2010

Na tiskové konferenci začátkem dubna letošního roku Ministerstvo financí představilo koncept reformy daňového systému s navrženou účinností od 1.1.2010. Současně otevřelo k tomuto konceptu téměř tříměsíční veřejnou diskusi s termínem ukončení 30. června 2008. Jejím cílem byla konfrontace záměrů Ministerstva financí s názory široké veřejnosti.

V rámci této diskuse, za kterou lze všem přispívajícím vyjádřit poděkování, obdrželo Ministerstvo financí řadu podnětů, které byly samostatně vyhodnoceny podle jednotlivých okruhů resp. právních norem.

Diskuse k části týkající se předložených tezí k reformě zdaňování příjmů se zúčastnilo celkem 59 osob, z toho 52 občanů a 7 institucí, kteří celkem předložili 195 podnětů (viz příloha - Počet účastníků a struktura podaných námětů). Za velmi překvapivé považujeme nízkou účast politických subjektů a žádnou účast politických stran na této významné možnosti podílet se na budoucí koncepci zdaňování příjmů v České republice. Z politických subjektů se diskuse zúčastnilo pouze sdružení Mladých křesťanských demokratů a předseda Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny PČR, z diskuse však nevzešly žádné návrhy reprezentující konkrétní představy jednotlivých politických stran. Je možné předpokládat, že se tak stalo i z důvodu, že Ministerstvem financí zvolená koncepce byla shledána za vyhovující, neboť řeší nejenom politiky často kritizované problémy zdaňování příjmů. V takovém případě pak už skutečně vzniká prostor pouze pro diskuse na odborné úrovni, jejichž cílem je zvolenou koncepci dále ekonomicky a systémově dopracovat.

K problematice zdaňování příjmů fyzických osob obdrželo Ministerstvo financí 139 podnětů a k problematice právnických osob 56 podnětů, z toho 51 ke zdaňování podnikatelských subjektů a 5 ke zdaňování neziskových organizací. Podněty se týkaly jak základních principů, ze kterých by nová právní norma měla vycházet, tak i jednotlivých konkrétních okruhů. Zejména bylo požadováno:

 • rozdělení problematiky zdaňování příjmů právnických a fyzických osob do dvou zákonů,
 • ustoupit od tzv. „superhrubé mzdy“,
 • zavést automatickou valorizaci pevně stanovených daňových úlev a limitů,
 • pokračovat v podpoře úlev souvisejících s podporou bydlení a některých dalších daňových priorit,
 • zavést možnost výdajového paušálu u zaměstnanců
 • ponechat 6ti- měsíční test pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů,
 • navázat základ daně na výsledek hospodaření vykázaný podle mezinárodních účetních standardů,
 • zavedení skupinového (koncernového) zdanění,
 • snížit sazbu daně z příjmů právnických osob,
 • rozšířit možnosti pro uplatnění daňových ztrát,
 • zachovat osvobození dividend a převodů podílů na zisku nejméně ve stávajícím rozsahu,
 • vyloučení zdaňování výnosů souvisejících s nezaplacenou pohledávkou,
 • zjednodušit nakládání s majetkem pro účely stanovení základu daně (odpisy, zásahy do majetku - technické zhodnocení vers. oprava),
 • uznat výdaje zaměstnavatele na zaměstnance, zejména související s jejich vzděláváním a stravováním,
 • změkčit podmínky pro pravidlo tzv. nízké kapitalizace,
 • zprostit obce a kraje povinnosti podávat daňová přiznání.

Každý příspěvek byl posuzován ve všech souvislostech, zejména však z hlediska možné využitelnosti při dalším dopracování materiálu, při respektování rozpočtových priorit vlády, zejména pro plnění Maastrichtských kritérií zachování potřebného rozpočtového výnosu daně bez výraznějšího následného poklesu. V neposlední řadě také z důvodu, zda neumožňuje neodůvodnitelnou optimalizaci daňové povinnosti nebo dokonce vyhýbání se dani.

Do skupiny reprezentující využitelné náměty rozhodně patří návrhy na zjednodušení:

 • nakládání s majetkem,
 • posuzování výdajů zaměstnavatele souvisejících se zaměstnanci, pravidel tzv. nízké kapitalizace
 • uplatňování daňových ztrát.

Některé návrhy byly posouzeny jako parametrické (např. výše sazby daně), o kterých bude vždy rozhodovat aktuální politická reprezentace.

Ze souboru neakceptovaných návrhů lze uvést zejména tyto:

 • zpracování dvou zákonů namísto jednoho,
 • zavedení (skupinového) koncernového zdanění,
 • zjišťování základu daně z příjmů z výsledku hospodaření vykázaného podle mezinárodních účetních standardů,
 • zrušit povinnost podávat daňová přiznání v případě neziskových poplatníků z důvodů komplikování jejich hospodaření,
 • znovuzavedení minimálního základu daně,
 • odstranění limitu pro osvobození důchodů,
 • ponechat daňové bonusy na vyživované děti a rozšířit je o bonus na manžela bez příjmů

Nejen v době probíhající veřejné diskuse Ministerstvo financí dále analyzovalo možnosti zjednodušení jednotlivých oblastí upravených současným zákonem o daních z příjmů s přihlédnutím k racionálním návrhům z veřejné diskuse. Výsledkem je další kvalitativní posun ve formování základních zásad a principů nové úpravy zdaňování příjmů, což jasně dokládají dále uvedené koncepty dopracování vybraných kapitol zdaňování příjmů v ČR:

 • úplné osvobození dividend a podílů na zisku u jejich příjemců, právnických osob, a to bez stanovení limitů i bez časových testů, za podmínky důsledného zdanění těchto příjmů u jejich konečných příjemců, tj. fyzických osob,
 • kompenzace zrušení časového testu pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů a nemovitostí (s výjimkou nemovitostí k bydlení) od daně z příjmů fyzických osob zavedením nového systému zdaňování kapitálových zisků osvobozujícího tyto příjmy do stanoveného limitu,
 • po dohodě s MPSV a MZ dořešení problematiky stanovení základu daně u zaměstnanců, a to zejména z titulu dokončení procesu tzv. superhrubé mzdy a zavedení nového zaměstnaneckého výdajového paušálu,
 • daňová uznatelnost veškerých výdajů zaměstnavatele na zaměstnance s podmínkou, že na straně zaměstnance budou v rámci sjednocených vyměřovacích základů podléhat veškeré jeho příjmy sociálnímu a zdravotnímu pojištění, s výjimkou případů „neadresných“ plnění, tj. kdy plnění nelze přiřadit jednoznačně určenému konkrétnímu příjemci u nichž pak budou od daně osvobozena,
 • pro podporu zvýšení vzdělanosti společnosti bude umožněna daňová uznatelnost všech nákladů zaměstnavatele na vzdělávání zaměstnanců při zachování daňového osvobození příjmů vynaložených zaměstnavatelem na vzdělávání zaměstnanců,
 • prohloubení podpory výzkumu a vývoje zvýhodněním přírůstku vynaložených výdajů na výzkum a vývoj,
 • rozpracování systému významné daňové podpory veřejné prospěšnosti realizované na základě pravidel připravovaných novým občanským zákoníkem, určitá daňová zvýhodnění budou přiznána i vymezeným neziskovým poplatníkům,
 • zavedení měsíčních daňových odpisů, snížení počtu odpisových skupin a umožnění odpisování ve skupině, přehodnocení systému uplatňování výdajů souvisejících se zásahy do majetku, kdy poplatník již nebude muset složitě zkoumat, zda se jedná o opravu či technické zhodnocení.

Závěr:

Jak je zřejmé, Ministerstvo financí pečlivě posoudilo veškeré náměty k předloženým tezím k reformě zdaňování příjmů, které obdrželo z veřejné diskuse. V rámci přijatých závěrů vyhodnotilo některé náměty jako užitečné a bude s nimi dále pracovat. Vedle toho však připravilo soubor dalších koncepčních změn, které na jedné straně povedou ke zjednodušení budoucí právní úpravy zdaňování příjmů v České republice, a současně neumožní nežádoucí daňové optimalizace a nezaloží proto tlak na snižování inkasa daně z příjmů.

Příloha - tabulky

Tabulka - č.1 - Počet účastníků a námětů
Účastníci Počet účastníků Počet námětů
občané 52 168
instituce 7 27
Celkem 59 195

Zdroj: MF - odbor 15 Legislativa daní z příjmů, aktualizováno ke dni 6.08.2008

 

Tabulka - č.2 - Struktura podaných námětů
  Ke zdaňování fyzických osob Ke zdaňování právnických osob
k OSVČ + ostatním příjmům k závislé činnosti k podnikatelským subjektům k neziskovým organizacím
občané 105 17 43 3
instituce 11 6 8 2
Celkem podnětů 116 23 51 5
Zdroj: MF - odbor 15 Legislativa daní z příjmů, aktualizováno ke dni 6.08.2008

 

Nejčtenější