Novinky

Hodnocení v řízení veřejného sektoru

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

 • OECD
 • Zahraničí EU
 • Veřejný sektor
 • Zahraniční sektor
 • Veřejné výdaje

Role hodnocení v řízení veřejného sektoru/služeb

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD) je mezivládní organizace založená v r. 1961 (jako nástupce Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci založené v r. 1948 pro správu Marshallova plánu, který původně přijalo 16 evropských členských států). OECD, která má dnes 30 členských států (Česká republika se stala členem v r. 1995), vytváří prostředí, kde mohou vlády zemí celého světa zainteresované na demokracii a tržní ekonomice porovnávat zkušenosti z realizace svých politik, hledat odpovědi na společné problémy, identifikovat osvědčenou praxi a koordinovat domácí a zahraniční politiku tak, aby zajistily lepší fungování intervencí veřejného sektoru s těmito cíli:

 • posilování udržitelného hospodářského růstu,
 • podpora zaměstnanosti,
 • zvyšování životní úrovně,
 • zachování finanční stability,
 • podpora ekonomického rozvoje jiných zemí (OECD se dělí o své odborné znalosti a vyměňuje si názory s více než 70 jinými zeměmi, např. Brazílií, Čínou a Ruskem a také s nejméně rozvinutými zeměmi Afriky),
 • podpora růstu světového obchodu.

Kromě toho, že je OECD jedním z největších a nejspolehlivějších světových zdrojů srovnatelných statistik a ekonomických a sociálních dat, hraje také významnou roli v monitorování trendů, provádění analýz a prognóz ekonomického rozvoje a ve výzkumu sociálních změn nebo nových vývojových směrů v obchodě, životním prostředí, zemědělství, technice, fiskální politice apod.

Účelem těchto průzkumů, včetně přezkumů profesní skupinou (peer reviews), je poskytovat nezávislé hodnocení výkonnosti členských států a také jim pomáhat při hodnocení jejich vlastní výkonnosti a vhodnosti řídících systémů a na základě identifikované osvědčené praxe pomáhat při vyhodnocování různých možností další úpravy organizace řízení veřejného sektoru, jeho cílů nebo implementačních mechanismů.

I. Rámec a pokyny OECD pro měření/ hodnocení výkonnosti

Od 80. let je k dispozici stále větší počet posudků profesních skupin (peer reviews), výzkumů a analýz OCED s navazujícími pokyny k osvědčené praxi ve strategickém řízení, měření výkonnosti a hodnocení veřejného sektoru/veřejných služeb, které vydávají různá oddělení, ředitelství, centra a agentury

(a jejich předchůdci) vydaly řadu podrobných komparativních analytických přehledů o výkonnosti řízení a praxi různých členských států OECD uplatňované pro široké spektrum společných intervenčních oblastí veřejného sektoru/ veřejných služeb a tématických úkolů v oblasti řízení.

Analýzy, pokyny a související analytické nástroje, procesy a kontrolní seznamy lze zhruba klasifikovat podle jejich zaměření na jedno z následujících níže uvedených témat:

Téma: Funkce hodnocení

Funkce hodnocení: Výbor pro řízení veřejného sektoru OECD (Public Management Committee) v r. 1999 vydal v oblasti hodnocení a měření výkonnosti Směrnice osvědčené praxe pro hodnocení a jejich analytický podkladový dokument Zlepšování hodnotících postupů (Best Practice Guidelines for Evaluation; Improving Evaluation Practices) zaměřené především na zásady řízení hodnotících aktivit ve veřejném sektoru/ veřejných službách a na řízení jednotlivých hodnocení s cílem zvýšit jejich relevanci a využitelnost. Dokument čerpá ze zkušeností zemí jako je Austrálie, Kanada, Finsko, Francie, Nizozemsko, Švédsko, USA a také z praxe Evropské komise.

Zlepšování hodnotících postupů (.PDF, 174 kB)
Výbor pro řízení veřejného sektoru OECD (Public Management Committee) : Zlepšování hodnotících postupů - Best Practice Guidelines for Evaluation; Improving Evaluation Practices, ( publikováno v roce 1999), ke stažení ve formátu pdf, anglicky

Téma: Účinnost veřejných výdajů

Oddělení pro ekonomiku (Economics Department ) vydalo v r. 2004 analytickou zprávu Zvyšování účinnosti veřejných výdajů (Enhancing the Effectiveness of Public Spending) reagující na tlaky na řízení veřejných výdajů tak, aby je bylo možno udržitelně financovat z daní nebo půjček, a přitom by splňovaly - zejména v důsledku stárnoucí populace - požadavky na trvalou účinnost sociálních programů. Dokument prezentuje strategii změn potřebných pro další pokrok v tomto směru a zdůrazňuje tři hlavní oblasti, na které je třeba obrátit pozornost: zajistit,

  • aby rozpočtový proces citlivěji reagoval na priority;
  • reformovat řídící postupy s cílem zvýšit účinnost veřejných výdajů
  • a rozšířit tržní signály i na zboží financované z veřejných zdrojů.

Dokument vychází z podrobných průzkumů provedených v letech 2002-2004 ve více než dvou třetinách členských států OECD včetně Nového Zélandu, Polska, Švédska a UK.

 1. Zvyšování účinnosti veřejných výdajů v zemích OECD (.PDF, 328 kB)
  Oddělení pro ekonomiku (Economics Department) : Zvyšování účinnosti veřejných výdajů - Enhancing the Effectiveness of Public Spending: Experiences in OECD countries, (publikováno v roce 2004), ke stažení ve formátu pdf, anglicky
 2. Zvyšován efektivity veřejných výdajů - Švédsko (.PDF, 229 kB)
  Oddělení pro ekonomiku (Economics Department) : Zvyšován efektivity veřejných výdajů - Švédsko - Enhancing the effectiveness of public expenditure in Sweden, (publikováno v roce 2002), ke stažení ve formátu pdf, anglicky
 3. Řízení veřejných výdajů - Polsko (.PDF, 265 kB)
  Oddělení pro ekonomiku (Economics Department) : Řízení veřejných výdajů - Posko - Public expenditure management in Poland, (publikováno v roce 2002), ke stažení ve formátu pdf, anglicky
 4. Řízení veřejných výdajů - Velká Británie (.PDF, 226 kB)
  Oddělení pro ekonomiku (Economics Department) : Řízení veřejných výdajů - Managing public expenditure: The UK approach, (publikováno v roce 2002), ke stažení ve formátu pdf, anglicky
 5. Průzkum účinnosti veřejných výdajů - Nový Zéland (.PDF, 260 kB)
  Oddělení pro ekonomiku (Economics Department) : Průzkum účinnosti veřejných výdajů - Nový Zéland - Next steps for public spending in New Zealand: The pursuit of effectiveness, (publikováno v roce 2002), ke stažení ve formátu pdf, anglicky

Téma : Správa věcí veřejných se zřetelem na výkonnost

Správa věcí veřejných se zřetelem na výkonnost: OECD v r. 2002 ve spolupráci s německým spolkovým ministerstvem vnitra zorganizovalo sympozium na nejvyšší úrovni „Správa věcí veřejných se zřetelem na výkonnost ve veřejném sektoru“, kde si členské státy vyměnily zkušenosti s provozováním různých systémů měření výkonu a řízení a byly prezentovány stručné případové studie z Kanady, Finska, Francie, Jižní Korei, UK a USA zaměřené na rozvoj a další perspektivy těchto systémů. Další případové studie přinášející spíše historický přehled zavádění systémů měření výkonu a řízení byly vydány v r. 2003, např. z Jižní Korei a Španělska.

 1. Zkušenosti se zaváděním systémů měření výkonu a řízení - Španělsko (.PDF, 140 kB)
  OECD- OCDE: Zkušenosti se zaváděním systémů měření výkonu a řízení - Španělsko - BUDGET FOR RESULTS IN SPAIN: LESSONS LEARNED AFTER TWO DECADES OF REFORM, (publikovano v roce 2003), ke stažení ve formátu pdf, anglicky
 2. Zkušenosti se zaváděním systémů měření výkonu a řízení - Jižní Korea (.PDF, 136 kB)
  OECD- OCDE: Zkušenosti se zaváděním systémů měření výkonu a řízení - Jižní Korea - THE QUALITY OF PUBLIC EXPENDITURE: CHALLENGES AND SOLUTIONS OF RESULTFOCUSSED MANAGEMENT SYSTEM IN THE KOREAN PUBLIC SECTOR, (publikovano v roce 2003), ke stažení ve formátu pdf, anglicky
 3. Případová studie - USA (.PDF, 65 kB)
  Výbor pro řízení veřejného sektoru OECD (Public Management Committee) : Případová studie - USA - Working for results: The American experience in enhancing government performance, (publikováno v roce 2002), ke stažení ve formátu pdf, anglicky
 4. Případová studie - Francie (.PDF, 60 kB)
  Výbor pro řízení veřejného sektoru OECD (Public Management Committee) : Případová studie - Francie - Linking performance at organisational and individual levels - National Report by France, (publikováno v roce 2002), ke stažení ve formátu pdf, anglicky
 5. Případová studie - Finsko (.PDF, 118 kB)
  Výbor pro řízení veřejného sektoru OECD (Public Management Committee) : Případová studie -Finsko - Improvement of management and the salary system at Finish customs, (publikováno v roce 2002), ke stažení ve formátu pdf, anglicky
 6. Případová studie - Velká Británie (.PDF, 74 kB)
  Výbor pro řízení veřejného sektoru OECD (Public Management Committee) : Případová studie - Velká Británie - How to manage individual performance - United Kingdom Country Report, (publikováno v roce 2002), ke stažení ve formátu pdf, anglicky
 7. Případová studie - Jižní Korea (.PDF, 113 kB)
  Výbor pro řízení veřejného sektoru OECD (Public Management Committee) : Případová studie - Jižní Korea - Strengthening the pay - Performance link in Government - A Case Study of Korea, (publikováno v roce 2002), ke stažení ve formátu pdf, anglicky
 8. Případová studie - Kanada (.PDF, 96 kB)
  Výbor pro řízení veřejného sektoru OECD (Public Management Committee) : Případová studie -Kanada - Performance management program in the Canadian federal public service, (publikováno v roce 2002), ke stažení ve formátu pdf, anglicky

Téma: Platební politika podle výkonu

K dalším publikacím OECD v oblasti řízení výkonu patří Platební politika podle výkonu ve 12 zemích OECD: Stručný přehled (Performance-related Pay Policies Across 12 OECD Countries: Brief Overview) vydaná v r. 2005. SIGMA navíc v r. 2001 publikovala podrobné pokyny Řízení veřejných výdajů: Příručka pro přechodové země (Managing Public Expenditure: A Reference Book for Transition Countries) zahrnující všechny aspekty řízení veřejných výdajů včetně měření a hodnocení výkonnosti a zvyšování průhlednosti rozpočtových procedur a informací.

 1. Řízení veřejných výdajů: Příručka pro přechodové země (.PDF, 1958 kB)
  OECD: Řízení veřejných výdajů: Příručka pro přechodové země - Managing Public Expenditure: A Reference Book for Transition Countries, (publikováno v roce 2001), ke stažení ve formátu pdf, anglicky
 2. Platební politika podle výkonu ve 12 zemích OECD: Stručný přehled (.PDF, 151 kB)
  OECD : Platební politika podle výkonu ve 12 zemích OECD: Stručný přehled - Performance-related Pay Policies Across 12 OECD Countries: Brief Overview, ( publikováno v roce 2005), ke stažení ve formátu pdf, anglicky

Téma: Hodnocení dopadu

Hodnocení dopadu: SIGMA v r. 2001 vydala analýzu s názvem Zlepšování nástrojů veřejných politik prostřednictvím hodnocení dopadu (Improving Policy Instruments Through Impact Assessment) zabývající se obecně využitím hodnocení dopadu jako nástroje poskytujícího vládám informace nezbytné pro kvalifikované rozhodování při řízení veřejných politik a zvyšujícího tak kvalitu rozhodování na úrovni ústředních orgánů státní správy. Dokument se zabývá praktickým využitím hodnocení dopadu také pro analýzy politik (pro výběr vhodného nástroje), pro posouzení příslušného nástroje ve fázi jeho navrhování a pro hodnocení existujících zákonů nebo implementovaných programů. V dokumentu se zdůrazňuje, že i když jsou aplikovány jen základní principy hodnocení dopadu, často to pomůže odhalit slabší stránky návrhu/řešení, neplánované implementační náklady nebo nezamýšlené vedlejší účinky a předejít tak prakticky okamžitým nutným úpravám či změnám legislativy či politických nástrojů. V r. 2002 byl vydán slovenský překlad tohoto dokumentu.

 1. Skvalitňovanie nástrojov verejnej politiky pomocou techník hodnotenia dopadu: Impact Assessment (.PDF, 973 kB)
  SIGMA: Zlepšování nástrojů veřejných politik prostřednictvím hodnocení dopadu - Improving Policy Instruments Through Impact Assessment, (publikováno v roce 2001), ke stažení ve formátu pdf, z anglické verze přeloženo do slovenštiny (Katedra regionálneho rozvoja a geografie, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave).
 2. Zlepšování nástrojů veřejných politik prostřednictvím hodnocení dopadu (.PDF, 230 kB)
  SIGMA: Zlepšování nástrojů veřejných politik prostřednictvím hodnocení dopadu - Improving Policy Instruments Through Impact Assessment, (publikováno v roce 2001), ke stažení ve formátu pdf, anglicky

Téma: Analýza dopadu regulace

Analýza dopadů legislativy a jiných regulačních nástrojů jako specifická forma hodnocení dopadu je značně rozvinutá a využívá se ve většině členských států OECD. Některé země tento proces zahájily v 80. letech a OECD ho kriticky sleduje od 90. let. OECD v r. 1994 vydala dokument Zvyšování kvality státní regulace: Ekonomické, právní a řídicí techniky (Improving the Quality of Government Regulation: Economic, Legal and Managerial Techniques), po němž v r.1995 následovala doporučení Zvyšování kvality státní regulace: Referenční kontrolní seznam OECD pro regulační rozhodování a důvodová zpráva (Improving the Quality of Government Regulation: OECD Reference Checklist for Regulatory Decision-Making and Background Note) jako první mezinárodní norma týkající se kvality regulace. OECD dále vydala pokyny

  • Referenční kontrolní seznam OECD pro regulační rozhodování (Reference Checklist for Regulatory Decision-Making)
  • Osvědčená praxe v navrhování a implementaci systémů pro analýzu dopadu regulace (Good Practices in the Design and Implementation of RIA Systems)
  • Alternativy regulace (Regulatory Alternatives).
 1. Referenční kontrolní seznam OECD pro regulační rozhodování (.PDF, 12 kB)
  OECD : Referenční kontrolní seznam OECD pro regulační rozhodování - Reference Checklist for Regulatory Decision-Making, (publikováno v roce 2005), ke stažení ve formátu pdf, anglicky
 2. Osvědčená praxe v navrhování a implementaci systémů pro analýzu dopadu regulace (.PDF, 5 kB)
  OECD : Osvědčená praxe v navrhování a implementaci systémů pro analýzu dopadu regulace - Good Practices in the Design and Implementation of RIA Systems, (publikováno v roce 2005), ke stažení ve formátu pdf, anglicky
 3. Alternativy regulace (.PDF, 60 kB)
  OECD : Alternativy regulace - Regulatory Alternatives, (publikováno v roce 2005), ke stažení ve formátu pdf, anglicky
 4. Zvyšování kvality státní regulace: Referenční kontrolní seznam OECD pro regulační rozhodování a důvodová zpráva (.PDF, 51 kB)
  OECD : Zvyšování kvality státní regulace: Referenční kontrolní seznam OECD pro regulační rozhodování a důvodová zpráva - Improving the Quality of Government Regulation: OECD Reference Checklist for Regulatory Decision - Making and Background Note, (publikováno v roce 1995), ke stažení ve formátu pdf, anglicky
 5. Zvyšování kvality státní regulace: Ekonomické, právní a řídicí techniky (.PDF, 149 kB)
  OECD :Zvyšování kvality státní regulace: Ekonomické, právní a řídicí techniky - Improving the Quality of Government Regulation: Economic, Legal and Managerial Techniques, (publikováno v roce 1994), ke stažení ve formátu pdf, anglicky

Téma: Hlavní zásady pro kvalitu a výkonnost regulace

Výše jmenovaná doporučení byla v r. 2005 přeformulována jako

 • Hlavní zásady OECD pro kvalitu a výkonnost regulace (OECD Guiding Principles for Regulatory Quality and Performance).

Tyto zásady vycházely z analýz a získaných zkušeností popsaných v řadě národních studií týkajících se zavádění reformy regulace, které pak byly shrnuty ve zprávě z r. 2003 Od byrokracie k moderní správě: Administrativní zjednodušení v zemích OECD (From Red Tape to Smart Tape: Administrative Simplification in OECD Countries), zahrnující sedm zemí, a dále ve dvou dokumentech z r. 2004: Inventura analýzy dopadu regulace (RIA) (Regulatory Impact Analysis (RIA) Inventory) a Výkonnost regulace: Hodnocení ex-post regulačních nástrojů a institucí (Regulatory Performance: Ex-Post Evaluation of Regulatory Tools and Institutions).

 1. Hlavní zásady OECD pro kvalitu a výkonnost regulace (.PDF, 123 kB)
  OECD : Hlavní zásady OECD pro kvalitu a výkonnost regulace - OECD Guiding Principles for Regulatory Quality and Performance, (publikováno v roce 2005), ke stažení ve formátu pdf, anglicky
 2. Výkonnost regulace: Hodnocení ex-post regulačních nástrojů a institucí (.PDF, 391 kB)
  OECD : Výkonnost regulace: Hodnocení ex-post regulačních nástrojů a institucí - Regulatory Performance: Ex-Post Evaluation of Regulatory Tools and Institutions, (publikováno v roce 2004), ke stažení ve formátu pdf, anglicky
 3. Inventura analýzy dopadu regulace (RIA) (.PDF, 284 kB)
  OECD : Inventura analýzy dopadu regulace (RIA) - Regulatory Impact Analysis (RIA) Inventory, (publikováno v roce 2004), ke stažení ve formátu pdf, anglicky
 4. Od byrokracie k moderní správě: Administrativní zjednodušení v zemích OECD (.PDF, 1979 kB)
  OECD :Od byrokracie k moderní správě: Administrativní zjednodušení v zemích OECD - From Red Tape to Smart Tape: Administrative Simplification in OECD Countries, (publikováno v roce 2003), ke stažení ve formátu pdf, anglicky

Téma: Řízení znalostní základny

Řízení znalostní základny: Výbor pro řízení veřejného sektoru (Public Management Committee) publikoval v r. 2003 zprávu Učící se veřejná správa: Stručný popis a návrh výsledků průzkumu postupů znalostního řízení na ministerstvech/ odborech/ agenturách ústředních orgánů státní správy (The Learning Government: Introduction and Draft Results of the Survey of Knowledge Management Practices in Ministries/Departments/Agencies of Central Government) vycházející z šetření provedených v členských státech v r. 2002. Průzkum a zpráva řešily tyto otázky: jak vlády identifikují významné změny ve svém prostředí a vydávají pokyny a rozhodnutí umožňující se včas těmto změnám přizpůsobit; jinými slovy, jak se vlády učí ? Hlavní prvky učení byly v této souvislosti definovány jako:

 1. vytváření a sběr informací,
 2. převádění informací do znalostní základny instituce
 3. rozhodování na základě těchto znalostí.
 1. Učící se veřejná správa: Stručný popis a návrh výsledků průzkumu postupů znalostního řízení na ministerstvech/ odborech/ agenturách ústředních orgánů státní správy (.PDF, 265 kB)
  Výbor pro řízení veřejného sektoru (Public Management Committee) : Učící se veřejná správa: Stručný popis a návrh výsledků průzkumu postupů znalostního řízení na ministerstvech/ odborech/ agenturách ústředních orgánů státní správy - The Learning Government: Introduction and Draft Results of the Survey of Knowledge Management Practices in Ministries/Departments/Agencies of Central Government, (publikováno v roce 2003), ke stažení ve formátu pdf, anglicky

Téma: Řízení rizik

Řízení rizik: OECD nedávno zahájila přezkum politik řízení rizik zaměřený na ucelenost a provázanost politik a jejich schopnost čelit současným i budoucím výzvám spojeným se systémovými riziky. V úvodní fázi byly zpracovány případové studie týkající se jednotlivých zemí, z nichž bude vycházet všeobecná zpráva shrnující poučení z výměny osvědčené praxe a identifikující příležitosti pro zlepšování řízení rizik. V r. 2006 již byly vydány studie o řízení rizika v těchto zemích:

 • Dánsko (sociální rizika a zranitelnost),
 • Francie (povodně),
 • Itálie (průmyslové havárie/povodně),
 • Japonsko (povodně),
 • Norsko (bezpečnost informací)
 • a Švédsko (bezpečnost seniorů).
 1. Řízení rizik (povodně) - Francie (.PDF, 2211 kB)
  OECD : Řízení rizik (povodně) - Francie - Policies for preventing and compensating flood-related damage- France, (publikováno v roce 2006), ke stažení ve formátu pdf, anglicky
 2. Řízení rizik (povodně) - Japonsko (.PDF, 2245 kB)
  OECD : Řízení rizik (povodně) - Japonsko - Floods - Japan, (publikováno v roce 2006), ke stažení ve formátu pdf, anglicky
 3. Řízení rizik (sociální rizika a zranitelnost) - Dánsko (.PDF, 4343 kB)
  OECD : Řízení rizik (sociální rizika a zranitelnost) - Dánsko - Assessing societal risks and vulnerabilities - Denmark, (publikováno v roce 2006), ke stažení ve formátu pdf, anglicky
 4. Řízení rizik (průmyslové havárie/povodně) - Itálie (.PDF, 4769 kB)
  OECD : Řízení rizik (průmyslové havárie/povodně) - Itálie - Industrial hazards triggered by floods - Italy, (publikováno v roce 2006), ke stažení ve formátu pdf, anglicky
 5. Řízení rizik (bezpečnost informací) - Norsko (.PDF, 2355 kB)
  OECD : Řízení rizik (bezpečnost informací) - Norsko - Information Security - Norway, (publikováno v roce 2006), ke stažení ve formátu pdf, anglicky
 6. Řízení zizik (bezpečnost seniorů) - Švédsko (.PDF, 2450 kB)
  OECD : Řízení rizik (bezpečnost seniorů) - Švédsko - Safety of the elderly - Sweden, (publikováno v roce 2006), ke stažení ve formátu pdf, anglicky

OECD analýzy - Česká republika

OECD také provedla mnoho analýz spojených s hodnocením provádění a účinnosti intervencí veřejných politik a jejich řízení v České republice, uvádíme některé z nich:

hodnocení provádění a účinnosti intervencí veřejných politik a jejich řízení v ČR

 1. Tématický průzkum vysokoškolského vzdělávání: Situace v České republice (.PDF, 515 kB)
  OECD : Tématický průzkum vysokoškolského vzdělávání: Situace v České republice - Thematic Review of Tertiary Education: Czech Republic Country Note, (publikováno v r. 2006), ke stažení ve formátu pdf, anglicky
 2. Zvyšování efektivity veřejných výdajů v českých regionech/krajích a obcích (.PDF, 399 kB)
  OECD : Zvyšování efektivity veřejných výdajů v českých regionech/krajích a obcích - Improving Public Spending Efficiency in Czech Regions and Municipalities, (publikováno v r. 2006), ke stažení fe formátu pdf, anglicky
 3. Posouzení návrhů ČR na penzijní reformu z r. 2005 (.PDF, 339 kB)
  OECD : Posouzení návrhů ČR na penzijní reformu z r. 2005 - Assessing the 2005 Czech Proposals for Pension Reform, (publikováno v r. 2006), ke stažení ve formátu pdf, anglicky
 4. Zvyšování efektivity a udržitelnosti veřejných výdajů v České republice (.PDF, 275 kB)
  OECD Zvyšování efektivity a udržitelnosti veřejných výdajů v České republice - Improving the Efficiency and Sustainability of Public Expenditure in the Czech Republic, (publikováno v r. 2002), ke stažení ve formátu pdf, anglicky

II. Měření/ hodnocení výkonnosti v zemích OECD

Převážná většina starších členských států OECD si individuálně vyvinula vlastní řadu programů, systémů, metodik, nástrojů a pokynů pro zajišťování excelence veřejného sektoru, řízení výkonnosti, benchmarking a posuzování/hodnocení. Zahrnují např. tyto otázky: stanovení zodpovědnosti za řízení, strategické plánování, řízení podle výsledků, metoda logického rámce, mapování otázek/problémů, analýza zainteresovaných stran a konzultace s nimi, analýza přínosů a nákladů, analýza nákladové efektivnosti, mechanismy a nástroje pro tématické analýzy/posuzování dopadů, proveditelnost/zajištění/hodnocení projektů, analýza/řízení rizik, sociokulturní analýza, multikriteriální analýza, veřejnosoukromá partnerství, rozvoj a institucionalizace kultury a kapacity hodnocení atd.

Pokyny a další materiály pro konkrétní intervenci sice zpracovává příslušné ministerstvo/ agentura, většina starších členských států OECD však v rámci své administrace založila také centrální jednotky excelence s cílem prosazovat standardy a postupy osvědčené praxe v oblasti řízení veřejného sektoru/veřejných služeb. Tyto jednotky podporují celkový rozvoj relevantních obecných dovedností a standardů pro řízení, včetně řízení procesů jako jsou konzultace, rozhodovací body kontroly, využití zpětné vazby z hodnocení atd. Nabízejí nejrůznější materiály zahrnující pokyny a příklady osvědčené praxe týkající se řízení projektového cyklu (vycházející ze specifických národních/místních procesů, potřeb, zvyklostí a administrativní kultury a požadavků) a v některých případech také poskytují podpůrné školicí a poradenské služby odpovědným ministerstvům/agenturám.

Dobře zavedené systémy řízení podle výsledků a výkonnosti existují v Rakousku, Dánsku, Irsku, Holandsku, Španělsku, UK, Austrálii, Kanadě, na Novém Zélandu a v USA. Každá z těchto zemí vytvořila řadu standardních řídících a procedurálních systémů a prováděcích pokynů využitelných obecně v rozhodovacích procesech a řízení v rámci politik/programů/ projektů veřejného sektoru/ veřejných služeb.

Informace o systémech řízení, měření a hodnocení výkonnosti používané členy OECD lze získat na oficiálních webových stránkách jednotlivých rozpočtů .

Užitečné odkazy

Role hodnocení OECD

Doporučované

Nejčtenější