Novinky

Základní informace

Vydáno

  • Světová banka
  • Jedno inkasní místo
  • Veřejný sektor
  • Daňová reforma
  • Veřejné rozpočty

Jedno inkasní místo pro příjmy veřejných rozpočtů (JIM)

PROJEKT VYTVOŘENÍ JEDNOHO INKASNÍHO MÍSTA PRO PŘÍJMY VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ (JIM)

Projekt jednoho inkasního místa pro příjmy veřejných rozpočtů je jeden ze tří pilířů daňové reformy, který by mohl fungovat od roku 2014.

Jde o vytvoření nové soustavy orgánů státní správy, která bude integrovat funkce výběru příjmů veřejných rozpočtů, všech daní, cel a sociálního a zdravotního pojištění, na jeden účet, aby poplatník a plátce měl v podstatě jednoho partnera, vůči kterému si bude splňovat veškeré svoje registrační povinnosti, platit všechny odvody, bude kontrolován jenom z jednoho místa. Jde tedy o celkové zjednodušení systému a maximální snížení administrativní zátěže.

Klíčovým prvkem reformy je sjednocení všech funkcí výběru daní, cel a odvodů do jediného úřadu, takže pro splnění svých daňových a odvodových povinností nebudou muset poplatníci jednat s několika úřady a vyplňovat velké množství formulářů.

Projekt JIM je jedním z prioritních úkolů ministerstva financí, na kterém se podílejí, kvůli pojistnému, také ministerstvo práce a sociálních věcí a ministerstvo zdravotnictví.

Na Projektu JIM se jako poradní orgán podílí Světová banka, která má s podobnými projekty zkušenosti.

JIM představuje ambiciózní program na modernizaci výběru daní, cel a odvodů s cílem snížení administrativní zátěže, která na poplatnících leží z hlediska plnění zákonných povinností, a snížení nákladů zatěžujících rozpočet,” uvedl ministr financí Miroslav Kalousek. „Jedná se také o jedno z dlouhodobých opatření Národního protikrizového plánu vlády,“ dodal ministr.

„Už nebudete chodit na finanční úřad a pak na správu sociálního zabezpečení, ale budete mít jediného privátního správce, který bude zabezpečovat veškerou vaši agendu týkající se správy a platby daní, cel, sociálního a zdravotního pojištění,“ řekl náměstek ministra financí.

III. pilíř daňové reformy - Jedno inkasní místo (JIM) - rok 2011

Ministr financí Miroslav Kalousek na tiskové konferenci dne 18. března 2011 představil reformu přímých daní a odvodů. Jedná se o třetí pilíř komplexní daňové reformy po již fungujícím procesním pilíři (nový daňový řád) a připravovaném institucionálním pilíři (Jedno inkasní místo – JIM).

Naším hlavním cílem je snížit administrativní náklady daňových poplatníků a státu. To může přinést pouze jednoduchý a přehledný daňový systém, který bude dlouhodobě stabilní bez neustálých změn,“ uvedl ministr financí. „Kromě toho chceme dosáhnout rovných podmínek. Není možné, aby nesystémové výhody byly dotovány přes daňový systém těmi poplatníky, kteří tyto výhody nemohou využívat. Navíc relativně nízká sazba daně z příjmů (19 %) je udržitelná pouze při odstranění nákladných a nesystémových výjimek,“ dodal ministr Kalousek.

V rámci reformních kroků dojde ke sjednocení základů daně z příjmů a pojistného na zdravotní a sociální pojištění. Zaměstnanci budou moci nově využít výdajový paušál ve formě slevy na dani, která zohlední jejich výdaje na dosažení příjmů. Do reformy se promítají priority vlády jako podpora vědy a výzkumu či dobrovolné solidarity a také snižování zdanění práce, které je v České republice jedno z největších ze skupiny vyspělých zemí.

První fáze reformy bude účinná od 1. 1. 2013, aby se daňová správa i poplatníci mohli dostatečně připravit na novou legislativu. Výjimku tvoří zvýšení odvodové zátěže loterijních společností, kde je navrhována účinnost od 1. 1. 2012. Účinnost od roku 2013 je spojena s fungováním Jednoho inkasního místa, kde si poplatník bude moci vyřídit veškerou odvodovou agendu, kterou nyní vyřizuje u pěti různých správců odvodů.

Předkládací zpráva MF k Programu projektu vytvoření Jednoho inkasního místa pro příjmy veřejných rozpočtů (Projekt JIM) - rok 2009

Usnesením vlády ČR č. 1462  ze dne 20. prosince 2006 byl schválen materiál Ministerstva financí nazvaný „Záměr sloučení výběru daní, cel a pojistného na veřejnoprávní pojištění“ a následně byl usnesením č. 1033  ze dne 12. září 2007 vládou vysloven souhlas se sloučením orgánů daňové a celní správy pro oblast výběru daní a cel od 1. ledna 2010 a ministru financí bylo uloženo vypracovat a předložit návrh věcného záměru zákona o Finanční a celní správě ČR.

Vzhledem k tomu, že v mezidobí došlo k další precizaci projektu integrace daňové a celní správy, resp. k jeho dalšímu vývoji, zejména na základě zpráv technické mise Světové banky, která tento projekt posuzovala, považuje Ministerstvo financí za vhodné uvedený úkol po věcné stránce reformulovat prostřednictvím předkládaného materiáluProgram Projektu vytvoření jednoho inkasního místa pro příjmy veřejných rozpočtů (.PDF, 53 kB)“.

Materiál navrhuje vytvoření jednoho inkasního místa (JIM) ve formě nové soustavy orgánů státní správy, která bude integrovat funkce výběru příjmů veřejných rozpočtů (daní, cel, pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní pojištění) pro instituce provádějící výběr příjmů veřejných rozpočtů s výjimkou obcí. Ostatní funkce a činnosti, související s klíčovým posláním těchto institucí (financování penzí, sociální, resp. zdravotní péče) zůstanou v těchto institucích zachovány.

Informace pro vládu ČR o jednání Rady Projektu jednoho inkasního místa pro příjmy veřejných rozpočtů Projekt JIM

Dne 31. března 2010 proběhla 2. schůze Rady Projektu jednoho inkasního místa pro příjmy veřejných rozpočtů (Projekt JIM), složené z ministra financí, ministra práce a sociálních věcí a ministryně zdravotnictví. O jejím průběhu a přijatých závěrech byla připravena informace pro vládu ČR, kterou Rada odsouhlasila. Tuto informaci Ministerstvo financí předložilo, v rámci plnění úkolů vyplývajících z usnesení vlády č. 1462 ze dne 20. prosince 2006 a č. 1336 ze dne 3. listopadu 2008, vládě ČR na vědomí. Vláda ČR vzala informaci dne 24. května 2010 na vědomí.

Doporučované

Nejčtenější