Novinky

Studie proveditelnosti

Vydáno

 • Jedno inkasní místo
 • Veřejný sektor
 • Studie
 • Projekt JIM
 • Deloitte Advisory
Aktualizováno 12. 10. 2011

Studie proveditelnosti Jednoho inkasního místa akceptována dne 7.10.2011

Dne 7. 10. 2011 došlo k závěrečné akceptaci Studie proveditelnosti Jednoho inkasního místa pro příjmy veřejných rozpočtů (.PDF, 16400 kB), kterou zpracovávala firma Deloitte Advisory, s.r.o. Celkovým výsledkem Studie je doporučení Jedno inkasní místo realizovat. Studie rovněž obsahuje doporučení týkající se cílové podoby Jednoho inkasního místa z hlediska procesního a organizačního, doporučení týkající se podpory informačními a komunikačními technologiemi, doporučení v oblasti legislativní, ekonomické posouzení celého projektu a doporučení ohledně realizace Jednoho inkasního místa.

Jako nejdůležitější výstupy Studie lze zmínit:

 • Studie identifikovala v dotčených organizacích (daňová správa, správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny) celkem 17 085 pracovníků, kteří se zabývají procesy, které budou integrovány v daňové správě v rámci projektu Jednoho inkasního místa;
 • Studie navrhuje řadu změn směřující k vyšší automatizaci a elektronizaci správy daní a pojistného, pokud tyto změny budou provedeny, Studie identifikovala personální úspory ve výši  2846 pracovních míst;
 • Studie identifikovala rovněž náklady na realizaci projektu Jednoho inkasního místa ve výši zhruba 2,9 mld. Kč, podstatná část bude muset být vynaložena ve všech dotčených organizacích zejména na úpravu informačních a komunikačních technologií;
 • tyto počáteční náklady budou kompenzovány výše zmíněnými úsporami, synergickými efekty u procesů, které jsou v současné době ve všech dotčených organizacích vykonávány duplicitně a očekávanou zvýšenou efektivitou výběru daní a pojistného poté, co dojde k integraci všech informací o poplatnících do jednoho místa (další úspory budou dosaženy na straně poplatníků prostřednictvím snížení administrativních nákladů, těmito úsporami se však Studie nezabývala);
 • vzhledem k časové a materiální náročnosti realizace Jednoho inkasního místa Studie doporučuje posunout harmonogram tak, aby došlo ke spuštění až o rok později, než se dosud předpokládalo, tj. až od roku 2014.

Ve dnech 13. až 19. září 2011 rovněž probíhala mise Světové banky, jejímž cílem bylo posouzení pokroku v projektu Jednoho inkasního místa, ale zejména posouzení Studie proveditelnosti Jednoho inkasního místa pro příjmy veřejných rozpočtů. Ačkoliv Česká republika ještě neobdržela závěrečnou zprávu, z předběžných doporučení lze zmínit zejména tyto body:

 • realizace Jednoho inkasního místa by se měla více zaměřit na modernizaci procesů, kterými lze dosáhnout jak efektivnějšího výkonu správy daní, tak většího snížení administrativní zátěže pro poplatníky;
 • toho lze dosáhnout vynaložením vyšších nákladů, které ale přinesou v budoucnu vyšší úspory;
 • předpokládaná realizace v roce 2013 je příliš ambiciózní a v souladu se Studií by se měl začátek projektu posunout na rok 2014.

Prezentace mise Světové banky pro Řídící výbor projektu JIM (originál a český překlad):

(anglická verze - originál)

(český překlad)

Projektová kancelář projektu JIM (JIM@mfcr.cz), publikováno 12. října 2011

Příprava realizační studie implementace Jednoho inkasního místa

Ministerstvo financí realizuje projekt Příprava realizační studie implementace Jednoho inkasního místa státu (JIM). Jeho cílem je posouzení proveditelnosti záměru vytvořit jedno inkasní místo a navrhnout jeho detailnější podobu a harmonogram implementace. Vytvoření JIM je stěžejním kamenem reformy veřejných financí s cílem zefektivnit výběr prostředků do státního rozpočtu a snížení administrativní zátěže daňových subjektů. Program Projektu vytvoření JIM byl schválen usnesením vlády č. 1336 z 3. listopadu 2008.

Součástí projektu jsou tyto aktivity:

 • vytvoření strategie JIM a mechanismů umožňujících měřit plnění strategických cílů,
 • identifikace procesů, které bude JIM vykonávat a jejich popis,
 • návrh organizace JIM, jak z pohledu vnitřního uspořádání, tak postavení JIM v rámci orgánů státní správy,
 • identifikace zdrojů, které bude JIM potřebovat pro své fungování, ať už se jedná o personální zdroje, budovy, informační systémy nebo materiální zdroje a finance,
 • rozpracování postupu implementace JIM v závislosti na náročnosti jednotlivých aktivit,
 • identifikaci a naplánování legislativních změn, které reformu umožní,
 • příprava plánu komunikace a řízení změny,
 • školení zaměstnanců a členů realizačního týmu.

Projekt je financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, z výzvy č. 48, reg. číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/48.00051. Celkové náklady nepřekročí částku 29 237 462,20 Kč, z toho 85% budou pokryty prostředky ESF a 15% národním spolufinancováním.

V rámci projektu je mj. financováno zpracování studie proveditelnosti JIM. Za tímto účelem bylo vypsáno otevřené výběrové řízení. Realizátorem studie se stala společnost Deloitte Advisory. Konečná verze studie byla akceptována dne 7. října 2011.

Výběrové řízení (JIM - 2011)

Ministerstvo financí 22. října 2010 zveřejnilo veřejnou zakázku - VZ 232/91349/2010/Se  -  „ Zpracování Studie proveditelnosti Jednoho inkasního místa pro příjmy veřejných rozpočtů (dále jen „JIM“)“ .

 • Lhůta pro podání nabídek: 10. 12. 2010 do 15:00 hodin.
 • Dne 13. 12. 2010 proběhlo otevírání obálek, výběrová komise obdržela tři nabídky, u žádné z nich neshledala formální nedostatky.
 • Vítězný uchazeč - Deloitte Advisory s.r.o.
 • Celková konečná hodnota zakázky:  15 700 950,- Kč bez DPH

„Zpracování Studie proveditelnosti Jednoho inkasního místa pro příjmy veřejných rozpočtů (dále jen „JIM“)“

Předmětem veřejné zakázky je vypracování komplexního návrhu vytvoření Jednoho inkasního místa (JIM), který bude obsažen ve studii proveditelnosti zahrnující návrh procesního a organizačního modelu JIM.
Studie proveditelnosti bude obsahovat následující části:

 1. analýzu současného stavu všech dotčených institucí a návrh optimálního procesního modelu JIM a z něho vyplývající efektivní systém řízení a organizační uspořádání JIM, včetně vymezení působnosti vnitřních útvarů a kompetencí vedoucích zaměstnanců;
 2. analýzu současného stavu ICT podpory všech dotčených institucí a doporučení zda dále rozvíjet stávající ICT systémy či přejít na nové;
 3. analýzu dopadů zavedení JIM v oblasti legislativy;
 4. ekonomickou analýzu výdajů/nákladů spojených s vytvořením JIM v čase a druhu;
 5. ekonomickou analýzu přínosů/úspor, pramenících z vytvoření JIM, v čase a druhu, a to finančních a nefinančních (např. komfort klienta - plátce apod.);
 6. souhrnnou bilanci výdajů/nákladů a přínosů/úspor z vytvoření JIM a formulaci závěrečného doporučení;
 7. návrh postupu vytvoření JIM, návrh projektového plánu vč. definice milníků vytvoření JIM a návrh komunikační strategie (externí a interní) pro vytvoření JIM. 

Doplňující informace

Kontakt

Projektová kancelář projektu JIM : JIM@ds.mfcr.cz

 

Doporučované

Nejčtenější