Novinky

Ministerstvo financí rozhodlo o vyloučení sdružení PPF ze soutěže o ekologickou zakázku - podrobnější informace

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Ekologické zakázky
 • Ekologické závazky

Ministr financí dnes na základě doporučení kvalifikační komise rozhodl o vyloučení sdružení PPF ze zadávacího řízení na odstranění starých ekologických zátěží. Sdružení nedoložilo splnění kvalifikačních předpokladů v požadovaném rozsahu.

Obecně platí, že dle zákona o veřejných zakázkách je v případě neplnění kvalifikačních kritérií zadavatel povinen uchazeče vyloučit. Současně platí, že splnění kvalifikačních požadavků se nevztahuje pouze k jednomu okamžiku posuzování, ale uchazeč je povinen kvalifikaci plnit po celou dobu zadávacího řízení. MF tímto způsobem postupuje vůči všem uchazečům shodně. To znamená, že postup MF vůči sdružení PPF i vůči ostatním uchazečům je naprosto zákonný, transparentní, rovný a nediskriminační.

MF již jednou sdružení PPF ze soutěže vyloučilo, a to ze tří důvodů:

 • problematické doložení technických kapacit pro odstraňování odpadů,
 • právní nedostatky subdodavatelských smluv a
 • právní nedostatky smlouvy o sdružení.

Toto vyloučení bylo zrušeno Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. ÚOHS však posuzoval pouze tyto tři aspekty kvalifikace.

MF toto rozhodnutí ÚOHS respektovalo a nadále respektuje. V průběhu řízení však MF obdrželo několik podnětů od třetích osob, upozorňujících na pochybnosti ohledně kvalifikace sdružení PPF v dalších záležitostech, kterými se ÚOHS dosud nezabýval. MF bylo podle zákona povinno tyto pochybnosti prověřit. Aby MF předešlo pochybnostem o rovném přístupu ke všem uchazečům, navíc, nad rámec zákona prověřilo ve stejných aspektech i ostatní uchazeče, kteří se kvalifikovali do druhého kola soutěže. Tito uchazeči mají kvalifikační předpoklady v pořádku.

V souladu se zákonem MF dvakrát (v prosinci 2009 a znovu v únoru 2010) vyzvalo sdružení PPF, aby předložené podklady v přiměřené lhůtě (nejpozději do 8. března 2010) objasnilo a doplnilo. Sdružení PPF nejprve poskytnout vyžádané podklady odmítlo. Na druhou výzvu pak reagovalo opožděně a jen částečně, čímž sdružení porušilo svou zákonnou povinnost. I přesto se MF obsahem doručených podkladů zabývalo a zjistilo, že ani tyto podklady nebyly dostatečné. Tato svá zjištění MF opřelo i o znalecké posudky, které si nechalo zpracovat.

Uchazeč nesplnil tato požadovaná kvalifikační kritéria:

 • ekonomické a finanční předpoklady
  • uchazeč nedoložil, že má sjednáno dostatečné pojištění odpovědnosti za škodu (dle § 55 odst. 1 písm. a) zákona o veřejných zakázkách v rozsahu stanoveném v bodu 6.2.1 kvalifikační dokumentace)
  • uchazeč nedoložil, že splňuje podmínku celkového obratu v požadovaném rozsahu (dle § 55 odst. 1 písm. c) zákona o VZ v rozsahu stanoveném v bodu 6.2.2. kvalifikační dokumentace)
 • technické předpoklady
  • uchazeč nedoložil, že za poslední tři roky realizoval alespoň jednu službu provedení sanačního zásahu při odstraňování starých ekologických zátěží v celkové hodnotě min. 1,5 mld. Kč bez DPH (dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona o VZ v rozsahu stanoveném v bodu 6.3.2. písm. l) kvalifikační dokumentace)
  • zájemce nedoložil, že se na plnění veřejné zakázky bude podílet alespoň jeden projektant se zkušeností s projektováním min. pěti sanačních zásahů při odstraňování starých ekologických zátěží (dle § 56 odst. 2 písm. b) zákona o VZ v rozsahu stanoveném v bodu 6.3.3. písm. a) kvalifikační dokumentace)

MF dále zjistilo, že jeden z členů sdružení se prokazoval již delší dobu neplatným výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Tím, že tuto skutečnost Ministerstvu financí včas neoznámil ani nenapravil, porušil svou zákonnou povinnost a zákon už jen z tohoto důvodu ukládá zadavateli uchazeče vyloučit.

Sdružení má nyní patnáctidenní lhůtu pro podání námitek. Poté se případně může znovu obrátit na ÚOHS, který přezkoumá vyloučení z uvedených důvodů a MF je připraveno rozhodnutí ÚOHS respektovat.

Mgr. Ondřej Jakob
tiskový mluvčí MF

Doplňující informace

Sdružení PPF je sdružení firem:

 • PPF Advisory (CR) a.s.
 • ECOSOIL SÜD GmbH
 • AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
 • DEKONTA, a.s

Uchazeči, kteří splnili kvalifikační kritéria a v tuto chvíli jsou ve druhém kole soutěže:

 • Environmental services, a.s.
 • GEOSAN GROUP a.s.
 • Marius Pedersen Engineering a.s.

 

Nejčtenější