Novinky

Oproti předchozím tvrzením se bude moci vysoutěžená cena ještě zvýšit (či snížit) o případné změny v nastavení DPH, ale hlavně upravit i o inflaci. Proč tato změna a konkrétně o nárůst jakých cen se bude moci cena upravovat?

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ekologické zakázky
  • Ekologické závazky

Dne: 21. 11. 2008
Komu: Martina Patočková; MF Dnes
Kdo: Tomáš Uvíra

Otázka: Oproti předchozím tvrzením se bude moci vysoutěžená cena ještě zvýšit (či snížit) o případné změny v nastavení DPH, ale hlavně upravit i o inflaci. Proč tato změna a konkrétně o nárůst jakých cen se bude moci cena upravovat? Pokud bude stát splácet třicet let, může jít o poměrně velkou částku...

Odpověď: V žádném případě nejde o změnu postoje MF k navyšování ceny. I nadále zůstává v platnosti, že nabídkovou cenu nebude možno překročit v důsledku zjištění dodatečných SEZ nebo jejich většího rozsahu. Již od začátku však MF počítalo se dvěma obvyklými možnostmi překročení nabídkové ceny, které se však nedotýkají podstaty a charakteru projektu.

Zvýšení resp. snížení nabídkové ceny v čase z důvodu případné změny DPH je v rámci veřejných zakázek zcela běžným a standardním institutem, který nijak nezvýhodňuje ani neznevýhodňuje žádnou ze stran smluvního vztahu. Zvýšení resp. snížení se bude samozřejmě týkat jen dosud neuhrazených částí nabídkové ceny.

Předmětný projekt má charakter tzv. PPP projektu, jde tedy zejména o partnerství veřejného a soukromého sektoru. Z toho vyplývá i potřeba nastavit podmínky jeho realizace tak, aby byly pro soukromý sektor vůbec reálně dosažitelné. S ohledem na základní podmínky MF, které spočívají (i) v odložení platby za příslušnou lokalitu až do okamžiku řádného ukončení sanace a (ii) v limitaci maximální roční platby a které ve svém důsledku znamenají nutnost obrovské finanční investice ze strany vybraného dodavatele, MF nemůže na vybraného dodavatele přenášet rovněž riziko ztráty ceny peněz v čase, zejména pokud není vyloučeno splácení nabídkové ceny po dobu až 30-ti let. Princip navýšení ceny v čase ostatně povinně vyplývá i z koncesního zákona.

Přenesení tohoto rizika na dodavatele by znamenalo, že by jej uchazeči museli zohlednit ve své nabídkové ceně. Sjednání inflační doložky však vybranému dodavateli pouze zajišťuje zachování reálné hodnoty jeho nabídkové ceny v čase, nikoliv neodůvodněné navýšení nabídkové ceny.

Vybrat relevantní koš cen, na který by byla vázána míra inflace, je s ohledem na široký okruh činností vybraného dodavatele velmi obtížné, proto se MF rozhodlo použít nejobecnější koš spotřebitelských cen.

Doporučované

Nejčtenější