Novinky

MF v materiálu, který předkládá na vládu, neuvádí žádný reálný odhad ceny zakázky, resp. možných nákladů na odstranění ekologických škod. Proč?

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ekologické zakázky
  • Ekologické závazky

Dne: 21. 11. 2008
Komu: Martina Patočková; MF Dnes
Kdo: Tomáš Uvíra

Otázka: MF v materiálu, který předkládá na vládu, neuvádí žádný reálný odhad ceny zakázky, resp. možných nákladů na odstranění ekologických škod. Proč?

Odpověď: S ohledem na charakter starých ekologických zátěží (SEZ) není znám jejich skutečný rozsah, a tedy skutečnou výši nákladů, které bude k jejich odstranění potřeba vynaložit, lze odhadnout jen velmi obtížně. Důkazem toho je skutečnost, že v mnoha případech v minulosti průběžně byla zjišťována potřeba navýšení dosavadních garancí, které nedostačovaly k realizaci sanace. Naopak v jiných případech postačily náklady nižší, než byla výše příslušné garance. K odbornému posouzení reálných nákladů k odstranění SEZ ve všech lokalitách by bylo třeba zejména provést detailní analýzu stavu lokalit a zároveň zvolit konkrétní preferované postupy směřující k odstranění SEZ. A právě tyto dva hlavní aspekty budou předmětem odborného uvážení na straně uchazečů při konstruování jejich nabídek. Všechny relevantní údaje ohledně jednotlivých lokalit budou uchazečům před podáním nabídek zpřístupněny po dostatečně dlouhou dobu formou tzv. "dataroom" a rovněž bude uchazečům umožněna prohlídka místa plnění. Zároveň budou uchazeči kalkulovat nákladovost svých preferovaných řešení. Až po těchto náročných procesech bude možné konstatovat reálné odhady nákladovosti projektu. Podstatnými hledisky budou konkrétní specifika a možnosti jednotlivých uchazečů. Významné rozdíly mohou vyplývat z rozdílných preferovaných řešení, rozdílných technických kapacit, rozdílných způsobů financování, rozdílných ocenění převzatých rizik a rozdílného logistického řešení. Jednou z ambicí projektu je právě využití know-how soukromého sektoru při kalkulaci nákladovosti celkového řešení a prověření této kalkulace skrze transparentní soutěžní proceduru. MF proto z důvodu opatrnosti zvolilo jako předpokládanou hodnotu veřejné zakázky částku odpovídající výši zbytkových garancí všech ekologických smluv zařazených do projektu, neboť tato částka zároveň odpovídá výši závazku ČR vůči nabyvatelům privatizovaného majetku.

Předmětná veřejná zakázka má právě i z důvodu obtížnosti reálného odhadu nákladů charakter koncese, resp. kvazikoncese, MF totiž chce na vybraného dodavatele přenést ekonomické riziko spočívající v tom, že rozsah SEZ bude větší, než který je aktuálně znám. Při takto náročném projektu se navíc jeho tržní hodnota nemusí plně shodovat s pouhým součtem nákladů na sanační práce. Reálná tržní cena za komplexní zajištění odstranění zbývajících SEZ tak může být zjištěna až v rámci zadávacího řízení z nabídek uchazečů.

Doporučované

Nejčtenější