CZ EN

Slovníček základních pojmů

Vysvětlující slovník pojmů k často užívaným termínům a zkratkám.

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

A

 • souhrnné vyhodnocení nebezpečí, které způsobí nebo může způsobit ekologická škoda, řídí se metodickým pokynem Ministerstva životního prostředí

C

 • Česká inspekce životního prostředí. ČIŽP stanovuje pro každou jednotlivou lokalitu formou rozhodnutí cílový stav a termín, do kdy má být škoda odstraněna.

D

 • průzkum lokality pro účely zpracování projektu sanace.

E

 • smlouva uzavřená mezi státem a nabyvatelem privatizovaného podniku, ve které se stát zavázal odstranit na své náklady staré ekologické zátěže na lokalitách příslušného podniku. V rámci jedné ekologické smlouvy může být více lokalit.

 • (ekologická zátěž) znamená

  • znečištění podzemních vod,
  • znečištění horninového prostředí,
  • znečištění staveb či jejich částí,
  • existence skládek škodlivých odpadů, tj. látek, jež svými chemickými, fyzikálními nebo biologickými vlastnostmi mohou při současném technickém stavu zabezpečení skládky ohrozit životní prostředí

 • závazky vyplývající ze správního rozhodnutí uloženého podle zvláštních předpisů příslušným orgánem státní správy životního prostředí.
  Náklady na vypořádání ekologických závazků mohou zahrnovat náklady na průzkumy ekologické závady, analýzu rizika a její aktualizace, projekt a realizaci nápravných opatření, činnost odborného dohledu (tj. supervizní dohled, přezkum věcného rozsahu staré ekologické závady, výsledků průzkumů i analýzy rizika), náklady na úhradu pilotního ověření nové technologie.
  Za ekologické závazky se nepovažují majetkové sankce a náhrady škody na majetku a zdraví třetích osob, vzniklé v souvislosti s ekologickou závadou.

F

 • Fond národního majetku, do 31. 12. 2005 řešil agendu starých ekologických zátěží, jeho nástupcem se od 1. 1. 2006 stalo Ministerstvo financí

G

 • finanční částka, do jejíž výše se v každé ekologické smlouvě stát zavázal maximálně poskytnout úhradu nákladů na splnění ekologických závazků

L

 • V rámci jedné ekologické smlouvy (tj. jednoho podniku) může být více lokalit. Do komplexní zakázky spadá celkem cca 650 lokalit.

M

 • Ministerstvo financí.

 • Ministerstvo životního prostředí.

N

 • nabyvatel (tj. „kupující“) privatizovaného státního podniku

P

 • dílčí část lokality, tj. konkrétní znečištěné území v jejím rámci. (Např. konkrétní budova, skládka apod.)

 • Kontrolní monitoring prováděný po ukončení sanace z důvodu kontroly splnění cílových limitů sanace.

 • podrobné zjištění rozsahu a úrovně ekologických závad. V případě pochybností rozhoduje Ministerstvo životního prostředí, zda je určité znečištění ekologickou závadou.

R

 • smlouva uzavřená mezi Ministerstvem financí a zhotovitelem prací

 • (oficiální název programu - Odstranění starých ekologických škod a revitalizace krajiny narušené těžební činností) - ekologické závazky, které stát přijal přímo na základě konkrétních usnesení vlády. Tyto závazky nejsou upraveny ekologickými smlouvami a nespadají do komplexní zakázky. Jde o revitalizaci oblastí postižených zejména těžební činností. Členěno na tři oblasti:

  1. kraj Ústecký a Karlovarský,
  2. kraj Moravskoslezský (a Jihomoravský),
  3. Kladenský region.

S

 • soubor odborných činností k nápravě ekologických škod podle realizačního projektu nápravných opatření.

 • rozhodnutí orgánu státní správy, zpravidla ČIŽP, ukládající nabyvateli povinnost odstranit závadný stav a obsahující opatření k nápravě, která vycházejí z analýzy rizika a ostatních zjištění orgánu státní správy.

 • ekologická škoda vzniklá před privatizací v bývalých státních podnicích

 • subjekt právnické nebo fyzické osoby, která byla vybrána (na základě veřejného výběrového řízení) pro provádění supervizního (kontrolního) dohledu nad průběhem sanace

U

 • náklady potřebné pro realizaci nápravných opatření, které jsou uvedeny v realizačním projektu nápravných opatření.

V

 • na výběr zhotovitele prací ke splnění nápravných opatření v souladu se zákonem o veřejných zakázkách vyhlašuje a organizuje Ministerstvo financí. (Před rokem 2006 to byl FNM.)

Z

 • v případě starých ekologických zátěží je zadavatelem Ministerstvo financí

 • zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. V jeho intencích musí postupovat MF při sanaci starých ekologických zátěží.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář