Novinky

Slovníček základních pojmů

Vysvětlující slovník pojmů k často užívaným termínům a zkratkám.

ilustrace

Filtrování dle abecedy

A

Analýza rizika
souhrnné vyhodnocení nebezpečí, které způsobí nebo může způsobit ekologická škoda, řídí se metodickým pokynem Ministerstva životního prostředí

C

ČIŽP

Česká inspekce životního prostředí. ČIŽP stanovuje pro každou jednotlivou lokalitu formou rozhodnutí cílový stav a termín, do kdy má být škoda odstraněna.

D

Doprůzkum

průzkum lokality pro účely zpracování projektu sanace.

E

Ekologická smlouva

smlouva uzavřená mezi státem a nabyvatelem privatizovaného podniku, ve které se stát zavázal odstranit na své náklady staré ekologické zátěže na lokalitách příslušného podniku. V rámci jedné ekologické smlouvy může být více lokalit.

Ekologická škoda

(ekologická zátěž) znamená

  • znečištění podzemních vod,
  • znečištění horninového prostředí,
  • znečištění staveb či jejich částí,
  • existence skládek škodlivých odpadů, tj. látek, jež svými chemickými, fyzikálními nebo biologickými vlastnostmi mohou při současném technickém stavu zabezpečení skládky ohrozit životní prostředí
Ekologické závazky

závazky vyplývající ze správního rozhodnutí uloženého podle zvláštních předpisů příslušným orgánem státní správy životního prostředí.
Náklady na vypořádání ekologických závazků mohou zahrnovat náklady na průzkumy ekologické závady, analýzu rizika a její aktualizace, projekt a realizaci nápravných opatření, činnost odborného dohledu (tj. supervizní dohled, přezkum věcného rozsahu staré ekologické závady, výsledků průzkumů i analýzy rizika), náklady na úhradu pilotního ověření nové technologie.
Za ekologické závazky se nepovažují majetkové sankce a náhrady škody na majetku a zdraví třetích osob, vzniklé v souvislosti s ekologickou závadou.

F

FNM

Fond národního majetku, do 31. 12. 2005 řešil agendu starých ekologických zátěží, jeho nástupcem se od 1. 1. 2006 stalo Ministerstvo financí

G

Garance

finanční částka, do jejíž výše se v každé ekologické smlouvě stát zavázal maximálně poskytnout úhradu nákladů na splnění ekologických závazků

L

Lokalita

V rámci jedné ekologické smlouvy (tj. jednoho podniku) může být více lokalit. Do komplexní zakázky spadá celkem cca 650 lokalit.

M

MF

Ministerstvo financí.

MŽP

Ministerstvo životního prostředí.

N

Nabyvatel

nabyvatel (tj. „kupující“) privatizovaného státního podniku

P

Podlokalita

dílčí část lokality, tj. konkrétní znečištěné území v jejím rámci. (Např. konkrétní budova, skládka apod.)

Postsanační monitoring

Kontrolní monitoring prováděný po ukončení sanace z důvodu kontroly splnění cílových limitů sanace.

Průzkum k odstranění ekologických závad

podrobné zjištění rozsahu a úrovně ekologických závad. V případě pochybností rozhoduje Ministerstvo životního prostředí, zda je určité znečištění ekologickou závadou.

R

Realizační smlouva (Smlouva o dílo)

smlouva uzavřená mezi Ministerstvem financí a zhotovitelem prací

Revitalizace krajiny

(oficiální název programu - Odstranění starých ekologických škod a revitalizace krajiny narušené těžební činností) - ekologické závazky, které stát přijal přímo na základě konkrétních usnesení vlády. Tyto závazky nejsou upraveny ekologickými smlouvami a nespadají do komplexní zakázky. Jde o revitalizaci oblastí postižených zejména těžební činností. Členěno na tři oblasti:

  1. kraj Ústecký a Karlovarský,
  2. kraj Moravskoslezský (a Jihomoravský),
  3. Kladenský region.

S

Sanace (nápravná opatření, opatření k nápravě)

soubor odborných činností k nápravě ekologických škod podle realizačního projektu nápravných opatření.

Správní rozhodnutí

rozhodnutí orgánu státní správy, zpravidla ČIŽP, ukládající nabyvateli povinnost odstranit závadný stav a obsahující opatření k nápravě, která vycházejí z analýzy rizika a ostatních zjištění orgánu státní správy.

Stará ekologická zátěž

ekologická škoda vzniklá před privatizací v bývalých státních podnicích

Supervizor (supervize)

subjekt právnické nebo fyzické osoby, která byla vybrána (na základě veřejného výběrového řízení) pro provádění supervizního (kontrolního) dohledu nad průběhem sanace

U

Účelně vynaložené náklady

náklady potřebné pro realizaci nápravných opatření, které jsou uvedeny v realizačním projektu nápravných opatření.

V

Výběrové řízení

na výběr zhotovitele prací ke splnění nápravných opatření v souladu se zákonem o veřejných zakázkách vyhlašuje a organizuje Ministerstvo financí. (Před rokem 2006 to byl FNM.)

Z

Zadavatel veřejné zakázky

v případě starých ekologických zátěží je zadavatelem Ministerstvo financí

Zákon o veřejných zakázkách

zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. V jeho intencích musí postupovat MF při sanaci starých ekologických zátěží.