Novinky

Komplexní zakázka

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

 • Ekologické zakázky
 • Ekologické závazky

Projekt je připravován dlouhodobě, transparentně

Byla ověřena nutnost dodržovat závazky státu a ekonomický dopad na veřejné finance

 • Příprava zakázky probíhá již od června 2007. Této zakázce předcházela interní právní a ekonomická analýza, aby se prověřilo, zda je stát zavázán hradit tyto závazky, zda je nutné navyšovat garance v případě, že se objeví škoda vzniklá před privatizací, ale k jejímu zjištění došlo až po privatizaci, a jaké mají tyto závazky vztah k deficitu veřejných financí a dodržování Paktu stability a růstu. Bylo zjištěno, že závazky jsou platné, právně vymahatelné a řešeny velmi pomalým, neakceptovatelným způsobem.

Příprava probíhala transparentně, zásadní informace a dokumenty byly zveřejněny

 • Příprava probíhala ve spolupráci s poradenskou společností A.T. Kearney. Bylo dosaženo shody s MŽP na kontrolních mechanismech. Zadávací dokumentace, smlouva a další důležité informace byly zveřejněny a zpřístupněny tisku. MF uspořádalo dvě tiskové konference, prezentace z těchto konferencí byly a jsou zveřejněny na internetových stránkách MF.

Politická rozhodnutí již byla učiněna

 • Způsobem řešení této problematiky se zabývala Vláda ČR třikrát, kdy rozhodla o variantě řešení, o znění smlouvy, která bude s vítězem uzavřena, a o způsobu výběru dodavatele, včetně podmínek, které musí splnit.

Průběh zadávání veřejné zakázky

9. února 2009 - I. kolo - kvalifikace zájemců - Tisková zpráva - Zájemci se hlásí o veřejnou zakázku na odstranění ekologických škod

 • Prokázání schopnosti uchazeče zvládnout zakázku (reference, zázemí, personální a technické vybavení, finanční garance, technické vybavení)
 • Pro informaci zájemců k dispozici koncept zadávací dokumentace
 • Schopnost poskytnout jistotu (dle §67 Zákona o VZ) ve výši 1 mld. korun (peněžní částka nebo bankovní záruka)
 • přihlášky podalo 6 uchazečů

15. dubna 2009 - výzva k podání nabídek zájemcům, kteří prokázali kvalifikaci

 • MF odeslalo výzvu k podání nabídky 3 účastníkům, kteří předložili všechny požadované dokumenty

24.4.2009 - 13.8.2009 - II. kolo - dataroom - Tisková zpráva - Zakázka na odstranění starých ekologických zátěží směřuje do druhého kola

 • Podrobné podklady k jednotlivým lokalitám

13.10.2009 - podání finální nabídky - Tisková zpráva - Termín pro podání nabídek u komplexní ekologické zakázky posunut

 • Souhlas se smlouvou
 • Jednokriteriální soutěž: rozhoduje cena

I. kolo - kvalifikační

Okruh předpokladů - detail (I. kolo - kvalifikační)
Okruh předpokladů Detail
Profesní kvalifikační předpoklady (§54 Zákona o VZ) oprávnění k podnikání v ČR
odborná způsobilost (zejména podle Zákona o výkonu povolání autorizovaných osob a Zákona o odpadech)
Ekonomické a finanční předpoklady (§55 Zákona o VZ) pojištění
obrat (celkový obrat zájemce nejméně 3 mld. Korun ročně)
závazný bankovní příslib (ohledně poskytnutí záruky ve výší 1 mld. korun dle §67 Zákona o VZ)
Technické kvalifikační předpoklady (§56 Zákona o VZ) reference (odstraňování odpadů - podle standardů EU, řízení projektů, provádění sanačních zásahů)
Seznam techniků a osvědčení o jejich kvalifikaci
Systém řízení jakosti ISO 9000, ISO 14000 nebo podobné
Minimální technická kapacita pro nakládání s odpady (skládky, spalovny, kompostárny, laboratoře apod.)
Minimální počet zaměstnanců dle jednotlivých kvalifikací
Minimální počet nástrojů, pomůcek a zařízení

 

Předpoklady může zájemce (jedna právnická osoba nebo sdružení) prokázat sám nebo prostřednictvím subdodavatelů. Subdodavatel může být u více zájemců.

II. kolo - dataroom

 • Organizován A.T.Kearney jako poradce zadavatele
 • Možnost seznámit se s potřebnými dokumenty, např.:
  • Soupis lokalit a podlokalit
  • Ekologické smlouvy
  • Analýzy rizika
  • Studie proveditelnosti
  • Rozhodnutí a souhlas státních orgánů (zejména ČIŽP a MŽP)
  • Výsledky doprůzkumů
  • Projektové dokumentace
 • Prohlídky míst plnění

Podání nabídky

 • Podmínky pro podání cenové nabídky:
  • Souhlas s návrhem smlouvy
  • Složení jistoty ve výši 1 mld. korun (peněžní jistota, bankovní záruka)
 • Jediné kritérium soutěže = nejvyšší nabídková cena

Smlouva stanovuje pravidla a minimalizuje rizika

Stanovuje termíny odstranění zátěže

 • Lokality kategorie A - 3,5 roku
 • Lokality kategorie B - 6 let
 • Lokality kategorie C - 7,5 let

Stanovuje pravidla pro platby - na každé lokalitě

 • 95 % uhrazeno po odstranění zátěže
 • 5 % uhrazeno po postsanačním monitoringu
 • Platí se až po předložení potvrzení ČIŽP, že škoda byla odstraněna
 • Hradí se jednou na konci roku. Je-li platba vyšší než 7 mld. Kč, může stát přesahující částku splácet v dalších letech.

Zvyšuje kontrolní pravomoci nad rámec zákona

 • Kontrolní dny 1x za 3 měsíce. Těchto kontrolních dní se může účastnit MF, MŽP, ČIŽP a supervizor. Existuje i institut "mimořádného" kontrolního dne.
 • Supervizora vybírá komise, ve které má většinu MŽP a ČIŽP. Je nezávislý a hrazen MF.

Rizika, která přenáší ze státu na dodavatele

 • Mohou být objeveny větší, než dosud známé škody
 • Škody se mohou rozšiřovat (eroze půdy, průsaky do spodních vod)
 • Ceny sanačních prací rostou v čase
 • Riziko kurzových změn

Stát má jistotu, že dodavatel smluvní závazek splní

 • Je ustanoven systém smluvních pokut
 • MF může započíst smluvní pokuty proti svým platbám
 • Dodavatel je odpovědný za škodu způsobenou třetím osobám (např. nedodržení lhůt ČIŽP)
 • MF může smlouvu vypovědět

 

Doporučované

Nejčtenější