CZ EN

Devizové předpisy

Nabývání tuzemských nemovitostí zahraničními osobami

Nabývání nemovitostí v České republice - od 1. května 2009

Vnitřní trh Evropské unie je založen na uplatňování čtyř základních svobod, tj. volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu. Podle článku 56 Smlouvy o založení Evropského společenství jsou zakázána všechna omezení pohybu kapitálu a plateb, a to jak mezi členskými státy, tak i vůči třetím zemím mimo Evropskou unii.

Dne 1. května 2009 skončilo České republice pětileté přechodné období vyjednané k tomuto článku, po které si mohla zachovat určitá omezení uvedená v § 17 odst. 2 devizového zákona v oblasti nabývání objektů určených k bydlení vůči zahraničním osobám.

Toto přechodné období je zakotveno v Aktu o podmínkách přistoupení, který je nedílnou součástí Smlouvy o přistoupení ČR k EU, kterou schválil Parlament České republiky; z tohoto důvodu má podle čl. 10 Ústavy a § 31 devizového zákona přednost před vnitrostátní právní úpravou.

Ustanovení § 17 odst. 2 devizového zákona proto fakticky dne 1. května 2009 ztratilo svoji účinnost, katastrální úřady ho již nyní nemohou aplikovat. To v praxi znamená, že nemohou zamítat návrhy na vklad do katastru nemovitostí podané od uvedeného data s odkazem na toto ustanovení.

V současné době zůstává regulována pouze zemědělská půda a lesy v soukromém vlastnictví podle § 17 odst. 1 devizového zákona a při privatizaci těchto pozemků ve státním vlastnictví se postupuje  podle speciálního zákona č. 95/1999 Sb. Sb., v platném znění.

Nabývání tuzemských nemovitostí zahraničními osobami

 • přehled vybraných ustanovení z devizového zákona, zákona o privatizaci státní půdy a příslušných mezinárodních smluv
 1. Devizový zákon č. 219/1995 Sb. v platném znění - § 1 písm. a) – c), § 17 a 31
 2. Zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, v platném znění - § 4
 3. Čl. 63 Smlouvy o fungování EU (dříve čl. 56 Smlouvy o ES), 
 4. Dohoda o účasti ČR v Evropském hospodářském prostoru - čl. 4
 5. Dohoda o volném pohybu osob uzavřená mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé
  • aplikace Dohody na základě
   • čl. 6 odst. 6 Aktu o podmínkách přistoupení  do 31.3.2006
   • Protokolu k Dohodě o volném pohybu osob od 1.4.2006
 1. Dohoda mezi Spojenými státy americkými a Českou a Slovenskou Federativní Republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic zveřejněná ve Sbírce zákonů pod č. 187/1993 + Dodatkový protokol zveřejněný ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 102/2004

Upozornění:

doporučujeme proto se na ně obracet i s případnými dotazy k této problematice

Aktuální přehled - legislativy k problematice

Devizový zákon č. 219/1995 Sb.; ve znění pozdějších předpisů

Prováděcí právní předpisy navazující na devizový zákon

Poznámka:
Příslušné tiskopisy jsou k dispozici na vyžádání v pobočkách České národní banky a na internetové stránce ČNB

Přepočty měn

Přepočítací kurzy těchto měn k české měně je možné si vyhledat na internetové stránce České národní banky na adrese http://www.cnb.cz  pod odkazem „Finanční trhy - Devizový trh - Kurzy devizového trhu“; tyto kurzy jsou stanovovány s měsíční periodicitou vždy poslední pracovní den kalendářního měsíce .

Mezinárodní sankce - Oznámení přijímá Finanční analytický úřad

Oznamovací povinnost o existenci majetku, na který se vztahují mezinárodní sankce, má každý, u koho se takový majetek nachází. Oznámení přijímá Finanční analytický úřad (FAÚ je podřízen Ministerstvu financí).

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář