Novinky

České předsednictví dosáhlo dohody o návrhu nařízení o přeshraničních platbách

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Předsednictví ČR v Radě EU

V Praze, 25. 3. 2009

Výbor stálých zástupců (tzv. COREPER) dnes schválil návrh nového nařízení o přeshraničních platbách v eurech. Jedná se o kompromisní text dohodnutý mezi Radou EU a Evropským parlamentem. Právě ten by měl návrh nařízení oficiálně schválit během plenárního zasedání ve druhé polovině dubna. Rada EU jej pak formálně potvrdí na svém květnovém zasedání.

Nové nařízení reaguje na rozvoj trhu přeshraničních plateb, zejména na vznik tzv. Jednotné oblasti pro platby v eurech (SEPA). Mělo by nahradit stávající nařízení z roku 2001, které zavedlo princip stejných poplatků za vnitrostátní platební transakce a odpovídající přeshraniční transakce v eurech.

Nové nařízení tento princip rozšiřuje i na inkasní formy placení, což je důležité v souvislosti se zavedením jednotné formy přeshraničních inkas v eurech (tzv. SEPA inkas) od 1. listopadu 2009. Pro inkasní platební transakce nařízení dále stanoví jasná pravidla pro účtování mezibankovních poplatků (tzv. MIF – multilateral interchange fees) a zakotvuje povinnou dostupnost platebních účtů pro inkasní platby v celé Evropské unii. Pro členské státy, které dosud nepřijaly euro, se pravidla o povinné dostupnosti uplatní až po roce od jejich vstupu do eurozóny, nejpozději však v roce 2014.

Další významnou novinkou je stanovení postupů pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů v oblasti upravené nařízením.

Nové nařízení posílí ochranu práv spotřebitelů a podpoří rozvoj moderního a efektivního systému plateb v rámci EU. Bude přímo aplikovatelné ve všech členských státech od 1. listopadu 2009.

Radka Kohutová,
tisková mluvčí MF ČR pro CZ PRES

Logo - České předsednictví v Radě EU 2009

Doporučované

Nejčtenější