CZ EN

Zpřísnění sankcí vůči Severní Koreji

Zpřísnění sankcí vůči Severní Koreji s účinností od 29. května 2016

V návaznosti na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2270 (2016) zpřísnila Rada EU sankce uplatňované vůči severokorejskému režimu. V této souvislosti Rada přijala dne 27. května 2016 nařízení (EU) 2016/841, kterým mění nařízení (ES) č. 329/2007.

S účinností od 29. května 2016 se zakazují dodávky, prodej nebo převod dalších věcí, materiálů a vybavení souvisejících se zbožím a technologií dvojího užití do KLDR. Zakazují se také investice ze strany KLDR a jejích státních příslušníků na území podléhajícím jurisdikci členských států EU a investice ze strany státních příslušníků nebo subjektů EU v KLDR. Dále se mj. zavádí zákaz dovozu luxusního zboží z KLDR, jakož i zákaz poskytování finanční podpory obchodu s KLDR včetně udělování vývozních úvěrů, záruk nebo pojištění osobám nebo subjektům zapojeným do takového obchodu, pokud by tato finanční podpora mohla přispět k programům KLDR v oblasti jaderných zbraní nebo balistických raket nebo k jiným zakázaným činnostem či k obcházení stanovených zákazů.

Úvěrovým a finančním institucím v EU se zakazuje zahajovat jakékoli transakce, pokračovat v nich nebo se jich účastnit s úvěrovými a finančními institucemi se sídlem v KLDR; s pobočkami nebo dceřinými společnostmi úvěrových a finančních institucí se sídlem v KLDR uvedenými v příloze VI; s úvěrovými a finančními institucemi, které nemají sídlo v KLDR, avšak jsou ovládány osobami, orgány nebo subjekty se sídlem v KLDR, uvedenými v příloze VI, ledaže takové transakce jsou podle nařízení (ES) č. 329/2007 přípustné a byly v souladu s tímto nařízením povoleny anebo povolení podle citovaného nařízení nevyžadují.

Nově se zavádí zákaz převodů finančních prostředků do a z KLDR, nejsou-li takové převody výslovně povoleny předem. Povoleny mohou být pouze transakce:

  • týkající se potravin, zdravotní péče či zdravotnického vybavení nebo jsou určeny pro zemědělské či humanitární účely; osobních remitencí; uplatňování výjimek; nebo
  • spojené s konkrétní obchodní smlouvou, která není zakázána nebo nutné výlučně k provádění projektů financovaných EU pro účely rozvoje;
  • související s diplomatickou nebo konzulární misí či mezinárodní organizací požívající výsad podle mezinárodního práva, pokud mají být tyto transakce použity pro služební účely diplomatických misí nebo konzulárních úřadů či mezinárodní organizace;
  • nutné výlučně k provádění projektů financovaných EU nebo jejími členskými státy pro rozvojové účely v přímé reakci na potřeby civilního obyvatelstva nebo v rámci prosazování denuklearizace;
  • týkající se plateb k uspokojení pohledávek vůči KLDR, jejím státním příslušníkům nebo právnickým osobám, orgánům nebo subjektům založeným nebo zřízeným podle práva KLDR a transakce podobné povahy, které nepřispívají k zakázaným činnostem, a to případ od případu a pokud dotčený členský stát oznámil ostatním členským státům a Komisi alespoň deset dnů předem svůj záměr udělit povolení.

Z uvedených transakcí ty, které nepřevyšují hodnotu 15 000 EUR, nevyžadují žádné předchozí povolení. Transakce v hodnotě 15 000 EUR a vyšší vyžadují předchozí povolení Finančního analytického útvaru. Není přitom rozhodující, zda se převod finančních prostředků uskutečňuje v rámci jedné operace nebo v rámci několika zjevně spolu souvisejících operací. Za převody finančních prostředků se považují jak elektronicky, tak neelektronicky provedené bezhotovostní platby, platby v hotovosti či např. prostřednictvím šeků.Předchozí povolení nevyžadují transakce a převody finančních prostředků, které jsou nezbytné pro služební účely diplomatických misí či konzulárních úřadů členských států EU nebo mezinárodních organizací požívajících v KLDR výsad podle mezinárodního práva. K provádění povolených transakcí s KLDR Rada EU stanovuje úvěrovým a finančním institucím konkrétní požadavky ohledně provádění kontroly klienta a dalších opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu. 

Žádosti o povolení převodů do/z KLDR spolu s dokumenty dokládajícími skutečnosti v žádosti uváděné Finanční analytický útvar přijímá elektronicky prostřednictvím své datové schránky (meiq7wd) nebo v originále doporučenou poštou na svou doručovací adresu, případně, po předchozí dohodě osobně v sídle útvaru.

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.