Novinky

Avízo - Dne 23. června 2016 v Praze pořádá FAÚ Workshop - Novela AML zákona „Prevence praní peněz“

oddělení 2404 - Sběr a zpracování dat
oddělení 2404 - Sběr a zpracování dat

Vydáno

  • Finanční trh
  • Boj proti "praní špinavých peněz"
  • Banky
  • Praní špinavých peněz
  • Finanční analytický úřad

Prevence praní špinavých peněz

    Jménem Finančního analytického útvaru Ministerstva financí ČR si Vás dovolujeme pozvat na workshop, který je určen pro účastníky z privátního sektoru a je pořádán v rámci Norských fondů: 2009-2014, konkrétně pak Projektu CZ10: Projekt na posílení systému boje proti korupci a praní špinavých peněz v České republice. Účast na workshopu je bez poplatku. Zástupci povinných osob se mohou registrovat na stránkách Programu CZ10.Počet účastníků je omezen a podmínkou je výše uvedená registrace.

    Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo k financování terorismu navrhuje nová opatření, která posilují stávající postupy proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Zejména se jedná o zavedení přístupu založeného na posouzení rizik (opatření k identifikaci, posouzení, pochopení a zmírnění rizik ML/TF), rozšíření opatření vůči politicky exponovaným osobám, rozšíření požadavku na vedení informací o skutečném vlastnictví (požadavek na zavedení centrálního registru) apod. Směrnice uvádí jako termín pro dosažení souladu právních a správních předpisů členských států EU 26. červen 2017.

V současné době je v Parlamentu ČR projednávána transpoziční novela výše uvedené směrnice, a to jako novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Ta zároveň adaptuje příslušné části nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/847 o informacích o plátci doprovázejících převody peněžních prostředků. Hlavními navrhovanými změnami novely je například zavedení identifikace tuzemských PEPs, povinnost znát skutečného vlastníka právnické osoby a uvést jej do rejstříku, možnost zjednodušené identifikace a kontroly klienta, vytvoření Finančního analytického úřadu atd.

    Vzhledem k tomu, že pro povinné osoby může představovat zavedení výše uvedených požadavků na jejich vnitřní systém boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu náročný a nákladný proces, je v zájmu Ministerstva financí zajistit co nejlepší porozumění v nových či upravovaných ustanoveních AML zákona. Finanční analytický útvar proto pořádá tento workshop, jako možnost seznámení se s novou právní úpravou, konzultace nejasných otázek, a to na rovném přístupu k informacím pro všechny typy povinných osob.

    Workshop je rozdělen na dvě části. První část je určena pro zástupce povinných osob z celého privátního sektoru. Odpolední část je zaměřena na řádnou aplikaci navrhovaných změn do praxe a na možné konzultace. Z důvodu mnoha typů povinných osob se odpolední část vyčlení zvlášť pro bankovní sektor a pojišťovny a zvlášť pro zástupce nebankovního sektoru.

Doporučované

Nejčtenější