Novinky

Veřejné prohlášení FATF z 26. června 2015

oddělení 2404 - Sběr a zpracování dat
oddělení 2404 - Sběr a zpracování dat

Vydáno

  • Boj proti "praní špinavých peněz"
  • Írán
  • FATF
  • Praní špinavých peněz
  • KLDR
  • Finanční analytický úřad

Dne 26. června 2015 vydal FATF své nové veřejné prohlášení („Public Statement“),v němž opět vyzývá své členy a další jurisdikce k přijetí protiopatření vůči Íránu a KLDR, s cílem ochránit mezinárodní finanční systém před přetrvávajícími závažnými riziky praní peněz a financování terorismu, které tyto dvě země pro světový finanční systém znamenají. Írán představuje riziko zejména z hlediska financování terorismu. FATF nepřestává varovat před korespondenčními vztahy využívanými k překonání nebo obcházení opatření proti financování terorismu a praní špinavých peněz. Vyzývá k důslednému vyhodnocování všech rizik při posuzování žádostí íránských finančních institucí o otevírání poboček a zakládání dceřiných společností v jednotlivých jurisdikcích. FATF současně vybízí Írán k urychlenému odstranění svých nedostatků zejména v kriminalizaci financování terorismu a k efektivnímu přijetí požadavků na hlášení podezřelých transakcí. Pokud Írán neprodleně nepřijme příslušná opatření ke zlepšení svého systému boje proti financování terorismu, FATF v říjnu 2015 navrhne svým členům přijetí zesílených protiopatření. V KLDR podle FATF stále přetrvávají zásadní nedostatky v celém systému boje proti praní peněz a financování terorismu a FATF vybízí KLDR k jejich urychlenému a efektivnímu odstranění. Obdobně jako u Íránu FATF varuje i u KLDR před navazováním korespondenčních vztahů s finančními institucemi v KLDR a nabádá ke zvýšené ostražitosti v obchodních vztazích a transakcích s touto zemí.

V uvedeném prohlášení FATF dále vyjmenovává země, jejichž systém boje proti praní peněz a financování terorismu (AML/CFT) vykazuje strategické nedostatky a které v tomto směru neučinily dostatečný pokrok nebo neplní akční plán zpracovaný společně s FATF k odstranění nedostatků. Jedná se o tyto země: Alžírsko, Barma/Myanmar.

FAÚ doporučuje povinným osobám ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb. věnovat maximální obezřetnost při vstupu do obchodních vztahů a při platebním styku s osobami a finančními institucemi z těchto jurisdikcí; minimálně je třeba vyžadovat dostatečné informace o klientovi, zdroji jeho finančních prostředků a povaze a účelu obchodu.

Dalším dokumentem, který FATF dne 26. června 2015 zveřejnil je „Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process - 26 June 2015". Zde jsou označeny jurisdikce, jejichž systém AML/CFT sice rovněž vykazuje strategické nedostatky, nicméně tyto země se zavázaly k akčnímu plánu zpracovanému s FATF k odstranění nedostatků a tento plán alespoň v uspokojivé míře plní. Jedná se o tyto země: Afganistán, Angola, Bosna a Hercegovina, Ekvádor, Guayana, Jemen, Laos, Panama, Papua Nová Guinea, Súdán, Sýrie, Uganda.

Jurisdikce, která podle FATF neučinila žádný významný pokrok je Irák.

FAÚ doporučuje povinným osobám ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb. přihlédnout při vstupu do obchodních vztahů a při platebním styku s osobami a finančními institucemi z těchto jurisdikcí k rizikům spjatým s identifikovanými nedostatky.

Za zemi, která od posledního hodnocení učinila významný pokrok a nebude nadále předmětem dohledu v rámci „Improving Global AML/CFT Compliance“, FATF v dokumentu označuje Indonésii.

Doporučované

Nejčtenější