Novinky

Základní informace

sekce 05 - Daně a cla
sekce 05 - Daně a cla

Vydáno

 • Restriktivní opatření
 • Mezinárodní sankce
 • Zahraniční sektor
 • Finanční analytický úřad
Aktualizováno 3. 2. 2016 11:00
 • Aktualizace právních předpisů v oblasti mezinárodních sankcí
 • Doplnění datové schránky FAÚ
 • Aktualizace telefonu LIcenční správy MPO

Informace - Nová organizační složka státu - Finanční analytický úřad - s účinností od 1.1.2017.

WEB: www.financnianalytickyurad.cz


Od 1. dubna 2006 je v České republice za vnitrostátní koordinaci provádění mezinárodních sankcí, stanovených za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu, odpovědným orgánem Finanční analytický útvar Ministerstva financí ČR (FAÚ). Stal se jím na základě zákonů č. 69/2006 Sb. o provádění mezinárodních sankcí a č. 70/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí. Úloha FAÚ spočívá v koordinaci postupu při provádění mezinárodních sankcí na národní úrovni. Podle charakteru omezujících opatření se na provádění mezinárodních sankcí podílí v rámci své působnosti i jiná ministerstva a státní orgány (viz přehled kontaktů níže).

 K zákonu o provádění mezinárodních sankcí byly vydány prováděcí vyhlášky o podrobnostech způsobu plnění oznamovací povinnosti a o služebním průkazu pověřených pracovníků Ministerstva financí a nařízení vlády č. 210/2008 Sb. k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu.

K postupu při uplatňování mezinárodních sankcí v souvislosti s financováním terorismu byl vydán Metodický pokyn k uplatňování mezinárodních sankcí v souvislosti s financováním terorismu (.PDF, 174 kB)

Oznamovací povinnost o existenci majetku, na který se vztahují mezinárodní sankce, má každý, u koho se takový majetek nachází. Oznámení přijímá Ministerstvo financí - Finanční analytický útvar:

 • písemně na adresu Ministerstvo financí, Finanční analytický útvar, poštovní přihrádka 675, Jindřišská 14, 111 21 Praha 1;
 • ústní podání a osobní doručení písemného oznámení je třeba domluvit předem telefonicky na telefonních číslech:
 • v pracovní dny v době od 8.00 hod. do 16.00 hod. na čísle +420 257 044 501,
 • mimo tuto dobu na čísle +420 603 587 663;
 • faxem lze podat oznámení o majetku na telefonním čísle Finančního analytického útvaru Ministerstva financí +420 257 044 502;
 • elektronicky na adresu:  fau@mfcr.cz nebo datovou schránkou: meiq7wd;

Po vstupu České republiky do EU mají všichni její občané, ale i každý, kdo se zdržuje nebo působí na jejím území, povinnost dodržovat přímo účinné právní předpisy Evropských společenství. Takovými předpisy jsou nařízení a rozhodnutí, kterými EU stanoví sankce vůči některým „problematickým“ oblastem, jako jsou například Írán, KLDR, Sýrie, Súdán, Libérie, Barma (Myanmar) nebo Pobřeží Slonoviny, případně vůči některým konkrétním osobám nebo organizacím, jako jsou typicky Usáma bin Ládin, Al-Kajdá nebo hnutí Talibán.
Zákon o provádění mezinárodních sankcí mj. stanoví, že Ministerstvo financí je (kromě omezení v oblasti obchodu se zbraněmi nebo strategickým zbožím a technologiemi, kde je příslušným Ministerstvo průmyslu a obchodu) oprávněno kontrolovat a případně i vynucovat plnění mezinárodních závazků, které mohou spočívat například v omezení obchodu a služeb včetně peněžních služeb a služeb na finančních trzích, v omezeních na úseku dopravy a spojů, technické infrastruktury, ale i na poli vědeckotechnických, případně i kulturních a sportovních styků. Současně však stanoví, že stát prostřednictvím Ministerstva financí při splnění oznamovací povinnosti přebírá odpovědnost za majetek, podléhající mezinárodním sankcím, a v odůvodněných případech může i povolovat výjimky pro jeho využití při současném stanovení podmínek jejich uplatnění.

Kontrolu dodržování mezinárodních sankcí v rámci své působnosti vykonávají všechny státní orgány, do jejichž působnosti patří výkon kontroly, a Česká národní banka u jí kontrolovaných subjektů.

Pro případ, že je sankce přijata pouze Radou bezpečnosti OSN a orgány EU nepřijmou vlastní bezprostředně účinný předpis, vydá vláda v rámci zmocnění zákona o provádění mezinárodních sankcí k realizaci sankcí RB OSN své nařízení.

Stejně jako České republice hrozí při neplnění závazků postih od orgánů OSN nebo EU, tak i porušování mezinárodních sankcí soukromými osobami nebo podnikatelskými a jinými subjekty může být postihováno citelnou pokutou, v nejzávažnějších případech i prostředky trestního práva (trestný čin „Porušení mezinárodních sankcí“ podle § 410 trestního zákoníku). Je proto třeba, aby každý, kdo udržuje nebo hodlá navázat jakékoli obchodní nebo i jiné styky do „rizikových“ oblastí nebo s „rizikovými“ osobami, vždy včas ověřil, zda jeho partner není uveden mezi těmi, s nimiž jsou tyto omezeny nebo přímo zakázány.

Kontakty na příslušné orgány
Ministerstvo obrany ČR (MO) 
Sekce legislativní a právní
Tychonova 1
160 00 Praha 6 

Tel.: +420 973 201 111
e-mail: info@army.cz 

Česká národní banka (ČNB) 
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1 
Tel.: +420 224 411 111
Fax: +420 224 412 404
Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) 
Senovážné nám. 9
110 00 Praha 1 
Tel.: +420 221 624 111
Fax: +420 224 223 133 
Generální ředitelství cel (GŘC) 
Odbor 21 - celní
P. O. Box 12
Budějovická 4
140 96 Praha 4 
Fax.: +420 261 332 300 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Sekce mezinárodních vztahů a evropských záležitostí
Karmelitská 7
118 12 Praha 1 
Fax: +420 234 811 397 
Ministerstvo vnitra ČR (MV) 

Odbor bezpečnostní politiky
P. O. Box 21/OBP
Nad Štolou 3
170 34 Praha 7 

Tel.: +420 974 833 522
Fax: +420 974 832 660 
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
Licenční správa
Na Františku 32
110 15 Praha 1
Česká republika 
Tel.: +420 224 907 643
Fax: +420 224 211 811
E-mail: info@mpo.cz 
Ministerstvo zahraničních věcí ČR (MZV)
Odbor Společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU
Loretánské nám. 5
118 00 Praha 1
Česká republika 
Tel.: +420 224 182 987
Fax: +420 224 184 040 
Finanční analytický útvar Ministerstva financí (FAÚ) 

Ministerstvo financí ČR
Finanční analytický útvar
Poštovní přihrádka 675 Jindřišská 14
111 21 Praha 1

Datová schránka FAÚ: meiq7wd

Osobní doručení:
Podatelna MF
Letenská 15
118 10 Praha 1

Tel: +420 25704 4501
Tel: +420 603 587 663 po skončení pracovní doby tj. v době od 16.00 do 8.00 v pracovní dny a během dnů pracovního klidu a svátků
Fax: +420 25704 4502

 

Doporučované

Nejčtenější