Novinky

Sankce vůči Íránu

sekce 05 - Daně a cla
sekce 05 - Daně a cla

Vydáno

 • Legislativa
 • Mezinárodní sankce
 • Zahraniční sektor
 • Restriktivní opatření
 • Írán
Aktualizováno 18. 2. 2016 11:00
 • Aktualizace formuláře a Stanoviska FAU - Formulář k plnění povinnosti podle čl. 30 odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu
 • Aktualizace obsahu sankcí vůči Íránu
 • Aktualizace formuláře a změna nařízení č. 267/2012 v návaznosti na zveřejnění v Úředním věstníku EU
 • Zrušení některých sankcí vůči Íránu
 • Publikace formuláře žádosti o vývozní povolení
 • "Vodítka" k protiíránským sankcím
 • V důsledku chybně vytvořených konsolodovaných předpisů EU se odstraňují předpisy 2010/413/SZBP a 267/2012

Specifické sankce vůči Íránské islámské republice

V souvislosti s množícími se dotazy k aktuálnímu vývoji sankcí vůči Íránu Ministerstvo financí informuje, že dnem 16. ledna 2016 nastal tzv. implementation day1, neboli se od tohoto dne staly použitelné předpisy rušící nebo pozastavující většinu omezujících opatření (sankcí) uvalených v minulosti na Írán v souvislosti s jeho jaderným programem. V praxi to znamená, že většina protiíránských sankcí byla od tohoto data zrušena, nicméně některé dosavadní zákazy byly nahrazeny povinností mít obchody s určitým zbožím či technologiemi předem schválené příslušným orgánem.  Takovým orgánem budou podle charakteru zboží či technologií zpravidla Licenční správa Ministerstva průmyslu a obchodu nebo Státní úřad pro jadernou bezpečnost.

Dosavadní omezení v podobě povinnosti předem oznámit Ministerstvu financí převody finančních prostředků do/z Íránu, resp. při vyšších hodnotách předem žádat o povolení takových převodů, byla zcela a bez náhrady zrušena. Znamená to, že od 16. ledna 2016 lze převody s íránskými osobami provádět bez těchto oznámení či povolení.

Ministerstvo financí však současně důrazně upozorňuje, že rušení protiíránských sankcí bude postupným procesem a tudíž nynější, jakkoli rozsáhlé, uvolnění sankcí není zrušením úplně všech omezení v celém jejich rozsahu. V platnosti i nadále zůstávají např. povinnost zmrazit finanční prostředky a hospodářské zdroje patřící určitým, v přílohách VIII a IX nařízení Rady (EU) č. 267/2012 vyjmenovaným, osobám, subjektům či orgánům, stejně jako povinnost zamezit takovým osobám, subjektům, či orgánům v přístupu k finančním prostředkům a hospodářským zdrojům.

V podrobnostech Ministerstvo financí odkazuje na příslušné předpisy a dokumenty k této problematice se vážící, jimiž jsou především:         

Dokumenty ke stažení

Tzv. "vodítka" k protiíránským sankcím

1Termín z harmonogramu plnění JCPOA – Joint Comprehensive Plan Of Action (Společný komplexní akční plán), který je součástí rezoulce Rady bezpečnosti 2231 (2015)

Ministerstvo financí také upozorňuje, že v platnosti zůstávají beze změny omezující opatření stanovená v souvislosti s porušováním lidských práv v Íránu, vycházející z rozhodnutí Rady 2011/235/SZBP a z nařízení Rady (EU) č. 359/2011 (obě ve znění pozdějších předpisů).

Žádosti o vývozní povolení podle čl. 10d a 15a nařízení (EU) č. 267/2012

Ministerstvo financí (a v jeho rámci Finanční analytický útvar) v této souvislosti dále informuje, že je orgánem příslušným k vydávání povolení podle článků 10d a 15a nařízení (EU) č. 267/2012 v aktuálně účinném znění. Žádosti o povolení ve vztahu k položkám na seznamu v příloze VIIA či VIIB lze podat na formuláři. Přílohou žadatel doloží skutečnosti v žádosti tvrzené (zejména smlouvu – alespoň pracovně přeloženou do češtiny, objednávku či proforma fakturu, fakturu, na jejichž základě se obchod uskutečňuje, popis zboží včetně fotodokumentace a uvedení způsobu jeho konečného užití, údaje o příjemci a konečném uživateli včetně údajů o jejich vlastnické struktuře).
Vzhledem k tomu, že oba citované články 10d a 15a také uvádějí výčet podmínek, za nichž povolení udělit nelze, je nezbytné, aby žadatel v žádosti doložil, že vyvážené zboží není v rozporu s těmito podmínkami.
Žádosti se doručují do datové schránky Finančního analytického útvaru (adresa: meiq7wd) anebo doporučenou poštou na adresu FAÚ: Ministerstvo financí, Finanční analytický útvar, P.O. Box 675, Jindřišská 14, 111 21 Praha 1 .
O přijatých žádostech ministerstvo vede řízení podle správního řádu se základní lhůtou k vyřízení 30 dnů od doručení žádosti, která může být v souladu se správním řádem prodloužena o dalších 30 dní. S ohledem na tzv. „notifikační“ povinnost uloženou v čl. 10d odst. 3, resp. čl. 15a odst. 3 nařízení (EU) č. 267/2012 ministerstvo vyzývá žadatele, aby ve vlastním zájmu předkládali žádosti kompletní a v dostatečném předstihu před uvažovaným termínem vývozu.
Pro usnadnění orientace v problematice uvolňovaných protiíránských sankcí Komise vydala tzv. „vodítka“. Dokument „Information Note on EU sanctions to be lifted under the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)“EU Information Note JCPOA (.PDF, 505 kB)(Informativní poznámka o zrušení sankcí EU v rámci společného komplexního akčního plánu) kromě popisné části obsahuje (kapitola č. 7) v souvislosti s ukončením sankcí často kladené otázky a odpovědi na ně. Před sjednáváním obchodů s íránskými osobami ministerstvo doporučuje veřejnosti se s vodítky seznámit. Dokument lze stáhnout zde:
http://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2016/01/16-iran-council-lifts-all-nuclear-related-eu-sanctions/

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější