Novinky

2014

Zpravodaj Ministerstva financí vydávaný v roce 2014.

ilustrace

Vydáno

Zpravodaj MF - 12/2014

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Tiskové MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc prosinec 2014.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Strategie financování a řízení státního dluhu na rok 2015, Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou - 2014, Finanční vypořádání s kapitolami státního rozpočtu VPS a OSFA za rok 2014, Účetní konsolidace státu - Konsolidační manuál, Finanční zpravodaj číslo 5/2014, Cenový věstník 14/2014, Cenový věstník 13/2014, Nařízení vlády o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, Vyhláška o podmínkách sestavení účetních výkazů za ČR (konsolidační vyhláška státu), Změny v daňových zákonech v roce 2015, Změna formátu Hodnocení primárních dealerů českých státních dluhopisů, Změna formátu Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfolia a další témata.
 • EU a zahraničí: Veřejné prohlášení FATF z 24. října 2014 – rizikové jurisdikce a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 11/2014 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 11/2014

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Tiskové MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc listopad 2014.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: 38. Kolokvium – průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR (2014–2017), Fiskální výhled ĆR - listopad 2014, Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 30.9.2014 včetně Komentáře, Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění v transformovaných fondech a vývoje doplňkového penzijního spoření v účastnických fondech v ČR k 30.9.2014 včetně Komentáře, Cenový věstník 12/2014, Finanční zpravodaj číslo 4/2014Informace k podpisu protokolu k daňové smlouvě s Kazachstánem, Metodický pokyn pro výkon kontrol v odpovědnosti řídicích orgánů při implementaci Evropských strukturálních a investičních fondů pro období 2014 – 2020, Ministerstvo financí zahájilo veřejnou konzultaci k nové právní úpravě distribuce úvěrů pro spotřebitele, Upozornění GFŘ k tiskopisům 2014, Upozornění GFŘ pro plátce daně ze závislé činnosti, Podprogram 298213 - Doplnění k Výzvě obcím č. 2 k podávání žádostí o poskytnutí dotace,    a další témata.
 • EU a zahraničí: Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v pátek 7. listopadu 2014 v Bruselu a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích (listopad 2014), Finanční a ekonomické informace 10/2014 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 10/2014

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Tiskové MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc říjen 2014.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Makroekonomická predikce - říjen 2014, Materiály ze semináře – Pomocný analytický přehled, Konference Hazardní hry (mezinárodní konference), Metodický pokyn k postupu při skládání jistot dle § 4b zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v případě výherních hracích přístrojů (VHP) povolovaných obcemi, Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 30. 9. 2014, Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až září 2014, Metodický pokyn finančních toků programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu na programové období 2014 – 2020 (účinnost od 1.11.2014), Cenový věstník 11/2014, Informace k problematice Státní pokladny, Ve Sbírce zákonů publikováno sdělení MF o dni nabytí účinnosti směrnice UCITS V, Základní sleva na dani za rok 2013 u starobních důchodců (Tisková zpráva GFŘ), Finanční mechanismy EHP-Norska, Program švýcarsko-české spolupráce a další témata.
 • EU a zahraničí: Veřejné prohlášení Moneyvalu v souvislosti s hodnocením opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu v Bosně a Hercegovině z 19. září 2014 a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Multimédia MF, Katalog odborné knihovny  a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 9/2014

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Tiskové MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc září 2014.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Informace k financování mateřských a základních škol zřizovaných obcemi v rámci RUD, Podprogram 298213 (Výzva obcím k podávání žádostí o poskytnutí dotace), Informační materiál k nové právní úpravě oceňování majetku s otázkami ke konzultaci, Komentář k určování obvyklé ceny (oceňování majetku), Podmínky pro povolování loterií a jiných podobných her, Cenový věstník 10/2014, Právní rámce pro oblast loterií a sázkových her, Informace ke vstupu v platnost protokolu ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění se Singapurem, Zprávy MF pro obce a kraje - číslo 2/2014, Vyhláška č. 86/2014 Sb. o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů, Problematika Státní pokladny, Informace k předčasnému splacení spořicích státních dluhopisů k 12. 9. 2014, Informace o publikaci překladu zákona o investičních společnostech a fondech do anglického jazyka, Emisní kalendáře, Finanční správa zpřísňuje podmínky pro aplikaci institutu „nespolehlivého plátce“ (Tisková zpráva GFŘ),       a další témata.
 • EU a zahraničí: Nové sankce v souvislosti s událostmi na Ukrajině od 12. září 2014, Ministerstvo financí zveřejnilo dokumenty z mise MMF - Czech Republic: Staff Report for the 2014 Article IV Consultation a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích (září 2014), Upozornění na phishingový útok - podvodné stránky Finanční správy ČR (Informace GFŘ) a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 8/2014

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Tiskové MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc srpen 2014.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Ministerstvo financí usiluje o větší spolupráci ve finančních službách s Čínou, MF připravilo podprogram na financování výstavby škol v nejkratším možném čase, Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří MF - I.pololetí 2014, Odborná pracovní skupina posoudí zdanění příjmů, Účetní výkaznictví státu, Projekt OP LZZ „Zvýšení efektivity výkonu a řízení státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi v oblasti on-line sázkových her a loterií“, Informativní přehled povolených zařízení - stav k 31.7.2014, Seznam neplatných pokutových bloků, Plnění státního rozpočtu ČR za leden až červenec 2014, Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.7.2014, Smluvní garance - Sanace ekologických škod ke dni 30.6.2014, Společnosti, s nimiž má MF uzavřenou smlouvu na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací - ke dni 30.6.2014, Společnosti, s nimiž byla ukončena smlouva na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací - ke dni 30.6.2014, Novela AML vyhlášky ČNB, Informace k návrhu na zrušení osvobození od daně z elektřiny u ekologicky šetrné energie, Cenový věstník 9/2014, Podepsané znění dohody FATCA a doprovodného Prohlášení, Právní rámce pro oblast loterií a sázkových her, Přehled platných dohod o podpoře a ochraně investic, Přehled platných dohod České republiky o výměně informací v daňových záležitostech (Tabulka dohod), Podpis dohody o výměně informací v daňových záležitostech s Monackým knížectvím, Pokyn č. 4 MF - o stanovení lhůt při správě daní, Informace o vstupu v platnost smlouvy mezi ČR a Lucemburským velkovévodstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, Ministerstvo financí podepsalo dohodu FATCA v rámci boje s daňovými úniky. a další témata.
 • EU a zahraničí: Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění - 2014, Informace k aktuálně účinným předpisům mezinárodních sankcí, Skupina Světové banky, Sankce EU ve vztahu k Rusku - žádost o povolení podle čl. 3, resp. čl. 4 odst. 3 nařízení (EU) č. 833/2014 a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF vmédiích, Multimédia MF a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 7/2014

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Tiskové MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc červenec 2014.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Ministerstvo financí vydává červencovou makroekonomickou predikci, Čistá pozice České republiky vůči rozpočtu Evropské unie v prvním pololetí 2014, ČESKÉ ÚČETNÍ STANDARDY č. 701 až 710 - použijí některé vybrané účetní jednotky v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014, Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2013, Sdělení Ministerstva financí k tzv. „Kvízomatům“, Hodnocení a přehled výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2013, Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfolia - červen 2014, Cenový věstník 8/2014, Informace Ministerstva financí týkající se sjednávání Dohody „Foreign Account Tax Compliance Act“ - FATCA (USA - ČR) - pro finanční instituce v ČR, Novela zákona o dluhopisech vyhlášena ve Sbírce zákonů a nabyde účinnosti dne 1. srpna 2014, Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP, Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD, Emisní kalendáře, Ministerstvo financí zahájilo veřejnou konzultaci k transpozici směrnice o úvěrech na bydlení (MCD), Náměty pro novelizaci nařízení vlády o investování investičních fondů (Výzva MF), Informace ke změnám v odepisování nákladů na investiční životní pojištění ze základu daně, Informace ke změně osoby poplatníka podle § 1 odst. 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (Informace GFŘ) a další témata.
 • EU a zahraničí: Strukturální fondy - Finanční alokace na fondy Politiky soudržnosti pro ČR a Metodické dokumenty a legislativa pro období 2014 – 2020, Ohlédnutí za letošními stabilizačními a konvergenčními programy, Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky, Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí v médiích, Multimédia MF a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 6/2014

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Tiskové MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc červen 2014.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2013, Vykazování partnerů pro konsolidaci v Pomocném analytickém přehledu (PAP) - s účinností od 1.1.2014, Aktualizovaná Metodika tvorby PAP pro rok 2014 - k 17.6.2014, Podmínky pro povolování interaktivních videoloterních terminálů dle § 2 písm. l), Čtvrtletní informace o pokladním plnění státního rozpočtu v roce 2014 - 1. čtvrtletí, Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.5.2014, Ministerstvo financí předložilo vládě návrh zákona, kterým se mění zákon o daních z příjmů a další související zákony, Návrh novely zákona o dluhopisech byl schválen Senátem, Návrh zákona o výměně informací o účtech s jinými státy pro účely správy daní (tzv. lex FATCA) byl rozeslán do vnějšího připomínkového řízení, Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění - 2014, Finanční zpravodaj číslo 3/2014, Cenový věstník 7/2014, Aktualizace prostředí Testování třetích stran IISSP, Aktualizace produktivního prostředí IISSP, Problematika Státní pokladny - Rychlé přehledy (tabulky změn/aktualizací), Problematika Spořicích státních dluhopisů, Emisní kalendáře, Daňové informace Finanční správy ČR,           a další témata.
 • EU a zahraničí: Cestovné do Rady EU - Všeobecné informace,  Informace k FM EHP/Norsko, Informace k Programu švýcarsko-české spolupráce a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministerstvo financí spustilo portál o finančním vzdělávání, Multimédia MF (červen 2014) a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 5/2014

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Tiskové MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc květen 2014.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Jarní série emisí spořicích státních dluhopisů 2014, Konvergenční program České republiky (duben 2014), Pravidla pro poskytování dotací z podprogramu 298213 - Informace k podávání žádosti o poskytnutí dotace, Metodický pokyn k postupu při skládání jistot dle § 4b zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, Závěrečný účet kapitoly 396 - Státní dluh za rok 2013, Závěrečný účet kapitoly 397 - Operace státních finančních aktiv za rok 2013, Informace k uplatňování odpočtu na podporu odborného vzdělávání od základu daně z příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, Novela zákona o dluhopisech schválena sněmovnou, Ministerstvo financí předložilo do meziresortního připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon o daních z příjmů a další související zákony, Hodnocení primárních dealerů českých státních dluhopisů - březen 2014, Otázky a odpovědi k placení daně z nemovitých věcí (Informace GFŘ), Čísla bankovních účtů finančních úřadů pro placení daně z nemovitých věcí (Informace GFŘ),        a další témata.
 • EU a zahraničí: Zdařilé zavedení eura v Lotyšsku, Přehled schválených Žádostí BFNÚ ‐ 1. otevřená výzva (21.1.2013 ‐ 12.5.2014) a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích (květen 2014), Finanční a ekonomické informace 4/2014 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 4/2014

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Tiskové MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc duben 2014.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: 37. Kolokvium – průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR (2014–2017), Makroekonomická predikce - duben 2014, Informační brožura „Státní rozpočet v kostce“, Ministr financí a ministr vnitra podepsali dohodu o spolupráci při boji proti daňovým únikům, Výčet konsolidovaných jednotek státu, Metodický pokyn k postupu při skládání jistot dle § 4b zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfolia - březen 2014, Publikace dat za 4. čtvrtletí 2013 na informačním portálu MONITOR (Informace Kompetenčního centra IISSP), Metodika certifikace výdajů pro programové období 2007 - 2013 (s účinností od 1. dubna 2014), Problematika Státní pokladny - Rychlé přehledy (tabulky změn/aktualizací), Informace k předčasnému splacení spořicích státních dluhopisů k 31. březnu 2014, Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - květen 2014, Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - květen 2014, Aktualizace seznamů dohod, které jsou předpokladem pro nabízení investic do některých zahraničních investičních fondů v České republice a další témata.
 • EU a zahraničí: Pokyny a manuály (Program švýcarsko-české spolupráce), Vyhlášení výzev k předkládání žádostí o grant v programech CZ02 a CZ08 v rámci EHP a Norských fondů, Vyhlášení výzvy Fondu pro bilaterální spolupráci v Programu CZ11 – Iniciativy v oblasti veřejného zdraví  a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích (duben 2014), Dokumentační bulletin 3/2014 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 3/2014

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Tiskové MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc březen 2014.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: OECD zveřejnilo Hospodářský přehled ČR, 2014, Ministerstvo financí bojuje proti nelegálnímu hazardu, Vývoj strategie účetnictví státu, Představení návrhů opatření v daňové oblasti, MF předložilo návrh novely zákona o spotřebních daních, Seminář – Prezentace klíčových analytických ukazatelů výkonnosti v systému sledování a vyhodnocování výkonnosti účetních jednotek v rámci účetních jednotek státní správy, Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 28.2.2014, Plán legislativních prací MF na rok 2014, Výhled legislativních prací MF na léta 2015 až 2017, Cenový věstník 4/2014, FATCA (USA - ČR), Problematika Státní pokladny - Rychlé přehledy (tabulky změn/aktualizací), Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - duben 2014, Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - duben 2014, Daňový kalendář pro duben 2014 a další témata.
 • EU a zahraničí: Další sankce přijaté v souvislosti s událostmi na Ukrajině – s účinností od 17. března 2014 (Nařízení Rady (EU) č. 269/2014), Sankce vůči Ukrajině – s účinností od 6. března 2014 (Nařízení Rady (EU) č. 208/2014), Ministerstvo financí začíná zveřejňovat informace vyžadované SMĚRNICÍ RADY 2011/85/EU, o požadavcích na rozpočtové rámce členských států, Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o grant v programu CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění, programová oblast „Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví“, Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o grant v programu CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění, programová oblast „Zachování a revitalizace kulturního dědictví“, Národní koordinační jednotka aktualizuje Manuál pro zadávání veřejných zakázek v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce (Pokyny a manuály) a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích (březen 2014), Multimédia MF (březen 2014), Dokumentační bulletin 2/2014 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 2/2014

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Tiskové MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc únor 2014.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: ČESKÉ ÚČETNÍ STANDARDY č. 701 až 710 - použijí některé vybrané účetní jednotky v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014, Metodiky - Schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek, Metodické pomůcky - pro účetnictví státu, Otázky a odpovědi - Schvalování účetních závěrek, Čistá pozice České republiky vůči rozpočtu EU za rok 2013, Seznam neplatných pokutových bloků, Výroční zpráva o činnosti MF v oblasti poskytování informací za rok 2013, Zpráva o vyřizování agendy stížností za rok 2013, Informace o využití přijatých oznámení z protikorupční linky a e- mailových adres MF za rok 2013, Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 - 2013 (s platností od 1. dubna 2014), Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů EHP a Norska (s platností od 21.2.2014), Metodický pokyn k vyplnění Přílohy č. 5 části N. vyhlášky č. 410/2009 - Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty: A.I.13. Mzdové náklady, Metodický pokyn k naplnění části M. Doplňující informace k příjmům a výdajům Přílohy, jejíž závazný vzor je uveden v příloze č. 5 vyhlášky č. 410/2009 Sb., Cenový věstník 3/2014, Finanční zpravodaj číslo 2/2014, Stanovení peněžního plnění nahrazující úrok pro majitele účtů podle zákona č. 218/2000 Sb. - "Korunové účty" pro SP, Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizaci Číselníku nástrojů v RIS, Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace CSÚIS - číselníků pro PAP-01-2014, Komentář k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v České republice k 31.12.2013, Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 31.12.2013, Upozornění k tiskopisům 2014 (Informace GFŘ), Upozornění na dopady zaslání plateb na bankovní účty zrušených finančních úřadů po 1. 1. 2015 (Informace GFŘ), Aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických a právnických osob (Informace GFŘ) a další témata.
 • EU a zahraničí: Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie - 18. února 2014 v Bruselu, Fond pro nestátní neziskové organizace (CZ03) – 1. výzvy k předkládání žádostí, Národní fond aktualizuje dokument - Pokyn č.1 NKJ – Oprávněné výdaje projektů Programu švýcarsko-české spolupráce včetně Pokynu s vyznačenými změnami, Vyhlášení výzvy v rámci Programu Spolupráce škol a stipendia (CZ07), EHP a Norské fondy 2009 – 2014 - Seznam programových oblastí a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích (únor 2014), Multimédia MF (únor 2014) a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 1/2014

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Tiskové MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc leden 2014.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Makroekonomická predikce - leden 2014, Hodnocení primárních dealerů českých státních dluhopisů - prosinec 2013, Informace pro cenové kontrolní orgány ke zprávě o cenové kontrole za rok 2013, Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfolia - prosinec 2013, Vykazování partnerů pro konsolidaci ve výkazu PAP - s účinností od 1. 1. 2014, Výčet konsolidovaných jednotek státu, Otázky a odpovědi - Účetní výkaznictví státu, Upozornění obcím na zákonnou povinnost zasílat Ministerstvu financí obecně závazné vyhlášky regulující loterie a jiné podobné hry, Často kladené dotazy - Loterie a sázkové hry, Přehled vydaných cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 31.12.2013, Aktuálně působící penzijní společnosti v ČR - rok 2014, Příspěvky ze státního rozpočtu uhrazené politickým stranám a politickým hnutím celkem v roce 2013, Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.12.2013, Akciové společnosti ovládané ČR - MF, Cenový věstník 2/2014 a 1/2014, Finanční zpravodaj číslo 1/2014, Nové zákony a vyhlášky MF, Zprávy MF - číslo 4/2013, Problematika Státní pokladny, Problematika Spořicích státních dluhopisů, Veřejné konzultace - problematika kapitálového trhu, Novela nařízení vlády upravujícího investování investičních fondů vyhlášena ve Sbírce zákonů, Emisní kalendáře, Upozornění Finančního ředitelství Slovenské republiky českým daňovým subjektům, které jsou registrovány k DPH na Slovensku, Daň z nemovitých věcí - změna zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí - od 1.1. 2014, Informace GFŘ k povinnému elektronickému podávání - pro plátce DPH (§ 101a zákona č. 235/2004 Sb.) - pro rok 2014, Informace GFŘ - Pojistné přiznání k pojistnému na důchodové spoření pro účastníky II. pilíře důchodového spoření, Upozornění na daňové povinnosti v roce 2014 - Daňový kalendář 2014, Informace pro potencionální žadatele Fondu Partnerství (Program švýcarsko-české spolupráce), Program „Zdraví“ - nová výzva pro čerpání finančních prostředků z Programu švýcarsko-české spolupráce, Seznam schválených žádostí předložených do Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni - 1. otevřená výzva (21.1.2013 - 14.1.2014) a další témata.
 • EU a zahraničí: Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie - 28. ledna 2014 v Bruselu, Evropská komise poprvé hodnotila návrhy státních rozpočtů a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Multimédia MF - Předání Ministerstva financí novému ministrovi, Dokumentační bulletin 12/2013 a jiné.