Novinky

2013

Zpravodaj Ministerstva financí vydávaný v roce 2013.

ilustrace

Vydáno

Zpravodaj MF - 12/2013

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc prosinec 2013.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Ministerstvo financí zveřejňuje Strategii financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2014, Finanční parametry výkonnosti hospodaření veřejné správy - Účetní výkaznictví státu, Finanční vypořádání s kapitolami státního rozpočtu VPS a OSFA za rok 2013, Výsledky přezkoumání hospodaření a dozorové činnosti za rok 2012, Čtvrtletní informace o pokladním plnění státního rozpočtu v roce 2013 - 1. - 3. čtvrtletí, Statistika státního dluhu za 3. čtvrtletí 2013, Procesní postup při výkonu veřejnosprávních kontrol od 1. 1. 2014, Odložení účinnosti vyhlášky o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), Finanční zpravodaj číslo 8/2013, Cenový věstník 15/2013, Cenový věstník 14/2013, Problematika Státní pokladny - Rychlé přehledy (tabulky změn/aktualizací), Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD, Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - leden 2014, Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - leden 2014, Upozornění na daňové povinnosti v roce 2014 - Daňový kalendář, Informace pro potenciální žadatele o GRANTY v rámci otevřených výzev EHP A NORSKÝCH FONDŮ 2009 – 2014 (Informační systém CEDR-MF- leden 2014) a další témata.
 • EU a zahraničí: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou - 2013, Slavnostní zahájení výstavy „Norská zima v Liberci“, Aktuální stav programů v rámci EHP a Norských fondů 2009 – 2014,   a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Dokumentační bulletin 11/2013 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 11/2013

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc listopad 2013.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Fiskální výhled ČR - listopad 2013, 36. Kolokvium – průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR (2013–2016),Aktualizovaný postup vyplnění výkazu seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu, Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014, Metodický pokyn Finančního analytického útvaru - ke zjišťování skutečného majitele povinnými osobami, Makroekonomická predikce - říjen 2013, Hodnocení primárních dealerů českých státních dluhopisů - září 2013, Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění - 2013, Tabulka dohod - Přehled platných dohod České republiky o výměně informací v daňových záležitostech - (TIEA - Tax Information Exchange Agreement), Cestovní náhrady pro rok 2014, Změny daňového práva v souvislosti s rekodifikací soukromého práva - zákonná opatření Senátu č. 340/2013 Sb. a č. 344/2013 Sb., Povinné značení lihu, Cenový věstník 13/2013, Cenový věstník 12/2013, Problematika Státní pokladny - Rychlé přehledy (tabulky změn/aktualizací), Problematika Spořicích státních dluhopisů, Dluhová statistika - k 31.10.2013, Komentář k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v České republice k 30.09.2013, Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 30.09.2013, Emisní kalendáře, Informace GFŘ k institutu ručení pro plátce DPH (Tisková zpráva GFŘ), Změny u daně z nemovitostí (Tisková zpráva GFŘ), DPH se bude od ledna přiznávat už jen elektronicky (Tisková zpráva GFŘ) a další témata.
 • EU a zahraničí: Aktualizovaná Metodika certifikace výdajů pro programové období 2007-2013 (s platností od 1. září 2013), Metodika finančních toků a kontroly pro Program švýcarsko-české spolupráce, Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v pátek 15. listopadu 2013 v Bruselu, Seznam schválených žádostí předložených do Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni - 1. otevřená výzva (21.1.2013 - 11.11.2013) a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích (listopad 2013), Multimédia MF (listopad 2013) a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 10/2013

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc říjen 2013.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Vládní návrh Zprávy o plnění státního rozpočtu za 1. pololetí 2013, Stanoviska Finančního analytického útvaru pro potřeby odborné a laické veřejnosti, Seznam neplatných pokutových bloků, Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfolia - září 2013, Stanovisko k postupu obcí v důsledku nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 6/13, Přehled vydaných cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 30.09.2013, Informace MF k zákonnému opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (schváleno Senátem), Informace MF ke změnám v zákoně o dani z nemovitých věcí schválené v zákonném opatření Senátu, Informace MF ke změnám v zákoně o dani silniční schválené v zákonném opatření Senátu, Cenový věstník 11/2013, Úplné znění zákona o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), Změna termínu předání výkazu vybraných účetních jednotek pro účetní výkaznictví státu, Avízo: Odstávka systému IISSP - v rozmezí dnů: 25.10.2013, od 19:00 hodin – 3.11.2013, do 23:00 hodin, Informace k problematice Státní pokladny, Emisní kalendáře pro listopad 2013, Informace k problematice Spořicích státních dluhopisů, Daňový kalendář pro listopad 2013 a další témata.
 • EU a zahraničí: Seznam schválených žádostí předložených do Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni - 1. otevřená výzva (21.1.2013 - 10.10.2013), Evropská komise schválila žádost o prostředky na odstraňování povodňových škod a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích (říjen 2013) a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 09/2013

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc září 2013.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Návrh Zprávy o plnění státního rozpočtu za 1. pololetí 2013 - verze pro jednání vlády, MF předkládá návrhy zákonných opatření v oblasti daní, Metodická pomůcka k výpočtu výše opravné položky k pohledávce (pro vybrané účetní jednotky), Výčet konsolidovaných jednotek státu, Seminář - Vyplnění výkazu seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku, Zadluženost územních rozpočtů v roce 2012, Monitoring hospodaření obcí za účetní období roku 2012 (ÚFIS), Metodický pokyn - k jednotnému postupu při změně umístění provozování loterií a jiných podobných her, Stanoviska k zákonu č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, Vyhláška č. 264/2013 Sb. - Nový model sdílených daní pro obce - rok 2013, Cenový věstník 10/2013, Zprávy MF - číslo 3/2013, Informace ke Státní pokladně, Zákon o směnárenské činnosti nabývá účinnosti 1. listopadu 2013, Doplňující informace k zákonu o investičních společnostech a investičních fondech (aktualizováno), Postup Finanční správy ČR v případě ručení příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň od 1. 10. 2013 (Tisková zpráva GFŘ) a další témata.
 • EU a zahraničí: Otevřená Výzva – pro předkládání žádostí o grant z Fondu Partnerství v Programu švýcarsko-české spolupráce, Zahajovací konference Programu CZ03 Fond pro nestátní neziskové organizace, Pokyny pro EHP a Norské fondy - pro období 2009 - 2014, Manuál pro zadávání veřejných zakázek (Švýcarsko - česká spolupráce), Neformální setkání ministrů financí a guvernérů centrálních bank zemí EU (neformální ECOFIN) proběhne ve dnech 13. a 14.září 2013 ve Vilniusu (Litva) a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích (září 2013), Finanční a ekonomické INFORMACE - Dokumentační bulletin MF č. 8/2013 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 08/2013

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc srpen 2013.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Účetní závěrky vybraných účetních jednotek - účetnictví státu - od 1.8.2013, Účetnictví státu – pracovní jednání s Thomasem M. M. Bergerem (IPSASB) o aktuálním stavu a budoucnosti účetnictví veřejného sektoru, ČR má zastoupení v indexu STOXX jako první z postkomunistických zemí, Vývoj penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 30.6.2013, Vývoj stavebního spoření k 30.6.2013, Výsledky přezkoumání hospodaření a dozorové činnosti za rok 2011, Čistá pozice České republiky vůči rozpočtu Evropské unie za první pololetí 2013, Hodnocení primárních dealerů českých státních dluhopisů - červen 2013, Cenový věstník 9/2013, Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění - 2013, Legislativní „balík“ předpisů upravujících činnost investičních společností a investičních fondů nabyl účinnosti - dne 19.8.2013, Vyhláška č. 220/2013 Sb. o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek - s účinností od 1.8.2013, Zařazení nových rozpočtových položek do IISSP a jejich použití jako přednastavené identifikace koruny - RISRE Metodické informace, Penzijní služby a systémy - aktualizace, Emisní kalendáře státních dluhopisů - září 2013, Nové internetové stránky Finanční správy ČR (Tisková zpráva GFŘ), Daňová statistika - Výroční zpráva o činnosti daňové a celní správy ČR za rok 2012, Daňový kalendář pro září 2013 a další témata.
 • EU a zahraničí: Rodí se jednotný mechanismus pro řešení bankovních krizí v eurozóně, Čistá pozice České republiky vůči rozpočtu Evropské unie za první pololetí 2013, Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 - 2013 - s účinností od 1. 9. 2013, Půl miliardy korun pro české zdravotnictví z Norského fondu, Seznam schválených žádostí předložených do Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni - 1. otevřená výzva (21.1.2013 - 7.8.2013) a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích (srpen 2013), Finanční a ekonomické INFORMACE - Dokumentační bulletin MF č. 7/2013 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 07/2013

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc červenec 2013.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Makroekonomická predikce - červenec 2013,  Moody´s potvrdila vysoké hodnocení České republiky, Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfolia - červen 2013, Schválený návrh příjmů a výdajů rozpočtových kapitol a státních fondů na léta 2014 až 2016, Seznam neplatných pokutových bloků, Přehled vydaných cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 30.06.2013, Operativní účetní záznamy, Dokládání výpisu z obchodního rejstříku v podaných žádostech o povolení loterií a jiných podobných her - nebude potřeba, Seznam provozovatelů loterií a sázkových her - platný ke dni 1.07.2013, Cenový věstník 8/2013, Informace ke vstupu v platnost protokolu ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění s Nizozemím, Pracovní znění návrhu vyhlášky o schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek – verze do LRV, Problematika Státní pokladny, Emisní kalendáře, Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2013 - revize k datu 30.6.2013, Daňový kalendář pro srpen 2013,   a další témata.
 • EU a zahraničí: Řešení problémů v ROP Severozápad (Tisková zpráva MF), Česko-norský výzkumný program: Termín vyhlášení výzvy se posouvá, Seznam schválených žádostí předložených do Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni - 1. otevřená výzva (21.1.2013 - 10.7.2013), Jak žádat o grant - Aktualizovaný Pokyn č. 2 pro vyplnění IR (Program finanční pomoci - Švýcarsko - české spoluráce) a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích (červenec 2013), Finanční a ekonomické INFORMACE - Dokumentační bulletin MF č. 6/2013 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 06/2013

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc červen 2013.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Seznam neplatných pokutových bloků, Loterie a sázkové hry - Připravovaná změna u elektronicky podepsaných dokumentů vyvolaná autorizovanou konverzí z elektronické do listinné podoby, Povodně 2013, Statistika vládního sektoru, Vývoj penzijního připojištění a doplňkového penzijního hospodaření - základní ukazatele, Vývoj stavebního spoření - základní ukazatele, Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2012, Cenový věstník 7/2013, Finanční zpravodaj číslo 7/2013, Finanční zpravodaj číslo 6/2013, Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění - 2013, Problematika Státní pokladny, Oznámení MF o výsledku úpisu spořicích státních dluhopisů jarní série 2013, Dluhová statistika, Emisní kalendáře, Postup Finanční správy ČR v souvislosti s povodněmi - červen 2013, Daňový kalendář pro červenec 2013  a další témata.
 • EU a zahraničí: Lotyšsko splnilo maastrichtská konvergenční kritéria, Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v pátek 21. června 2013 v Lucemburku, Nejčastější nedostatky žádostí o uvolnění prostředků z Fondu pro bilaterální spolupráci, Finanční alokace pro ČR a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Plánovaná nedostupnost všech aplikací MF a Finanční správy - 4.7.2013 18:00 do 8.7.2013 6:00, Ministr financí a lidé MF v médiích (červen 2013), Finanční a ekonomické INFORMACE - Dokumentační bulletin MF č. 5/2013 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 05/2013

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc květen 2013.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Fiskální výhled ČR - květen 2013, Seznam neplatných pokutových bloků, Veřejná diskuze - č. I/2013 - téma JIM: zákon o veřejných pojistných a správě daně z příjmů fyzických osob, Regulace cen v působnosti krajů a obcí, Dozor nad loteriemi - nový způsob doručování dokumentů, Aktualizovaný přehled projektů PPP v ČR - květen 2013, Cenový věstník 6/2013, Cenový věstník 5/2013, Finanční zpravodaj číslo 5/2013, Pokyn č. MF 3 - pro Pokutové bloky - od 1. 1. 2013, Aktualizovaný Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů - 2013, Aklualizovaná Metodika vypracování studie proveditelnosti - PPP - 2013, Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace plánu odstávek IISSP pro rok 2013, Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace CSÚIS - číselníků pro PAP - 04-2013, Spuštění specializovaného informačního portálu MONITOR, Oznámení o výnosu PROTI-INFLAČNÍHO dluhopisu za období 12. 12. 2012 – 12. 6. 2013, Objednávky spořicích dluhopisů skončí předčasně 17. května, Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2012, Finanční arbitr zveřejnil zprávu o své činnosti za rok 2012, Emisní kalendáře, Souhrnná informace GFŘ - placení pojistného na důchodové spoření v roce 2013, Finanční správa ČR zveřejní prvního nespolehlivého plátce v Registru plátců DPH, Odpovědi na nejčastější dotazy k placení daně z nemovitostí na rok 2013 (GFŘ), Informace GFŘ k uplatnění DPH u pojišťovacích činností, Daňový kalendář pro červen 2013, Pokyn č. 5 NKJ a Příručka pro implementaci (Švýcarsko - česká spolupráce), Brožury a informační letáky EHP a Norské fondy a další témata.
 • EU a zahraničí: Co se skrývá za zkratkou CCI? a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministerstvo financí spustilo nový portál, Ministr financí a lidé z MF v médiích (květen 2013), Finanční a ekonomické INFORMACE - Dokumentační bulletin MF č. 4/2013 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF 04/2013

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc duben 2013.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Konvergenční program České republiky (duben 2013), 35. Kolokvium – průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky (2013–2016), Makroekonomická predikce České republiky - duben 2013, Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfolia - březen 2013, Ministerstvo finací je připraveno zahájit až 6000 řízení o zrušení povolení na herní zařízení, Informace MF k projektu Státní pokladna - duben 2013, V aplikaci ÚFIS jsou zveřejněny roční údaje finančních a účetních informací státu za účetní období roku 2012, Informace MF k projektu Spořicí státní dluhopisy - duben 2013, Finanční zpravodaj číslo 4/2013, Zadluženost územních rozpočtů v roce 2012, Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2012, Úřední věstník EU - publikována nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských fondech rizikového kapitálu a sociálního podnikání, Emisní kalendáře - květen 2013, Principy nezávislosti ve finančním vzdělávání, Úřední věstník EU - publikováno nařízení Evropské komise č. 231/2013 provádějící některá ustanovení AIFMD, Novinky v placení daně z nemovitostí (Tisková zpráva GFŘ), Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitostí od roku 2013 (Informační leták GFŘ), Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitostí v roce 2013 (Informační leták GFŘ), Stanovisko Generálního finančního ředitelství k výpočtu dílčího základu pro odvod z loterií a jiných podobných her povolovaných na základě § 2 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, Informace GFŘ k pravidlům fakturace ve vztahu k implementaci Směrnice EU/45/2010 do zákona o DPH, Daňový kalendář pro květen 2013 a další témata.
 • EU a zahraničí: Aktualizována 1. výzva – pro předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci EHP a Norských fondů 2009-2014, Norské fondy 2009 – 2014: Poslední opakování informační akce k programu CZ09 „Fond na podporu výzkumu“ (Pozvánka), EHP A NORSKÉ FONDY: Seznam schválených žádostí předložených do Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni - 1. otevřená výzva (21.1.2013 - 10.4.2013) a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Finanční a ekonomické INFORMACE - Dokumentační bulletin MF č. 3/2013 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 03/2013

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc březen 2013.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Finanční analytický útvar MF v roce 2012 odhalil více podvodů, zajistil miliardu korun, Počet dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí k 30. 9. 2012 (příprava vyhlášky k RUD - s účinností od 1. září 2013), Výzva ministerstva financí pro finanční instituce k předložení žádostí o vynětí z požadavků legislativy FATCA - termín prodloužen do 5. dubna 2013, Ministerstvo financí zveřejnilo evidenční čísla prvních vyřazených pokutových bloků, Aktualizovány vzory pokutových bloků pro rok 2013 - pro Krajské a obecní úřady a Celní úřady (komplety ke stažení), Informace MF k projektu Státní pokladna - březen 2013, Informace MF k důchodové reformě - březen 2013, Pracovní znění návrhu vyhlášky o schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, včetně odůvodnění, Zprávy MF - číslo 2/2013, Finanční zpravodaj číslo 3/2013, Cenový věstník 4/2013, Cenový věstník 3/2013, Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (4. čtvrtletí 2012), Emisní kalendáře - duben 2013, Novela zákona o spotřebitelském úvěru vstoupila v účinnost, Manuál pro budoucí účastníky důchodového spoření k postupu při registraci smlouvy o důchodovém spoření, Rozšíření úředních hodin finančních úřadů a územních pracovišť, Zveřejnění technických parametrů pro novou webovou službu, pomocí které bude veřejnost moci od 1. dubna 2013 on-line ověřovat informace o číslech bankovních účtů plátců DPH a o jejich spolehlivosti (Tisková zpráva GFŘ), Informace k institutu ručení za nezaplacenou DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění po novele zákona od 1.1.2013 (Informace GFŘ), Informace k povinnosti plátců DPH oznámit správci daně čísla účtů poskytovatele platebních služeb (Informace GFŘ) a další témata.
 • EU a zahraničí: Národní koordinační jednotka vydala Pokyn č. 4 - Pokyn pro vyplnění Závěrečné zprávy o projektu (Project Completion Report – PCR) Programu švýcarsko-české spolupráce a formulář Závěrečné zprávy o projektu (PCR) - od 27.3.2013, FOND PARTNERSTVÍ: Národní koordinační jednotka pozastavuje otevřenou výzvu (Program švýcarsko-české spolupráce), EHP A NORSKÉ FONDY 2009 – 2014: Zahájení kampaně „Combating hate speech online“, EHP 2009 - 2014: Aktualizovaná Pravidla pro implementaci finančních mechanismů, NORSKÉ FONDY 2009 - 2014: Aktualizovaná Pravidla pro implementaci finančních mechanismů, NORSKÉ FONDY 2009 – 2014: „Schválení Programu CZ09 - Fond pro podporu výzkumu“ – Program bude představen na informativní akci dne 5. dubna 2013 (Pozvánka), Národní koordinační jednotka vydala aktualizovanou verzi formuláře Výroční zprávy o projektu (Annual Project report) a Pokynu NKJ č.3 pro vyplnění APR (Program švýcarsko-české spolupráce) - od 1.1.2013, Daňový kalendář pro duben 2013 a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí v médiích (březen 2013), Finanční a ekonomické INFORMACE - Dokumentační bulletin MF č. 2/2013 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 02/2013

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc únor 2013.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Výzva ministerstva financí pro finanční instituce k předložení žádostí o vynětí z požadavků legislativy FATCA, Informace MF k projektu Státní pokladna - únor 2013, Schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek za účetní období roku 2012, Informace MF k důchodové reformě - únor 2013, Informace MF k projektu Spořicí státní dluhopisy - únor 2013, ČR je v první desítce zemí s nejtransparentnějšími veřejnými rozpočty, Hodnocení primárních dealerů českých státních dluhopisů - prosinec 2012, Makroekonomická predikce České republiky - leden 2013, Čistá pozice ČR vůči rozpočtu EU dosáhla rekordní výše, Ministerstvo financí předložilo do meziresortního připomínkového řízení návrh zákona o změně daňových zákonů (rekodifikace soukromého práva hmotného a realizace I. fáze jednoho inkasního místa), Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění - k 1.2.2013, Metodický postup k provedení vyhlášky č. 461/2005 Sb., Cenový věstník 2/2013, Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění v České republice - rok 2012, Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice - rok 2012, Přehled projektů finančního vzdělávání v ČR - rok 2013, Aktualizovaný seznam členů pracovní skupiny pro finanční vzdělávání (PSFV) pro rok 2013, Ministerstvo financí předložilo vládě návrh novely zákona o platebním styku a zákona o omezení plateb v hotovosti, Emisní kalendáře - březen 2013, Generální finanční ředitelství odhaduje, že v roce 2013 vyberou finanční úřady 1.964.000 přiznání k dani z příjmů fyzických osob (Tisková zpráva GFŘ) - PRODLOUŽENÉ ÚŘEDNÍ HODINY FINANČNÍCH ÚŘADŮ, Finanční úřady budou vybírat daňová přiznání od veřejnosti i mimo své obvyklé úřadovny, ve vybraných obcích - VÝJEZDY ZAMĚSTNANCŮ FÚ DO OBCÍ, Stanovisko k výpočtu dílčího základu pro odvod z loterií a jiných podobných her, Informace Generálního finančního ředitelství k prokázání daňové rezidence u fyzických a právnických osob pro účely stanovení srážkové daně dle zákona o daních z příjmů ve znění účinném od 1.1.2013, Uplatnění DPH u zdravotnických prostředků od 1. 1. 2013 (Informace GFŘ), Daňový kalendář pro březen 2013 a další témata.
 • EU a zahraničí: Informace o aktuálním stavu přípravy programů v rámci EHP a Norských fondů pro programovací období 2009 – 2014, Aktualizována 1. výzva – pro předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci EHP a Norských fondů 2009-2014, Seznam schválených žádostí předložených do Fondu Partnerství - 10. cyklus (Program švýcarsko-české spolupráce), Upozornění k výzvě z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci EHP a Norských fondů (aktualizace příloh č. 1 a č. 9) a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí v médiích (únor 2013), Finanční a ekonomické INFORMACE - Dokumentační bulletin MF č. 1/2013 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 01/2013

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc leden 2013.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: II. pilíř důchodové reformy startuje – ministerstva společně informují, Manuál k důchodové reformě - souhrnná informace o změnách v důchodovém systému, Nový model financování obcí - od 1. ledna 2013, Informace MF k projektu Státní pokladna - leden 2013, Kompletní přehled Českých účetních standardů (ČÚS) pro některé vybrané účetní jednotky - k 1.1.2013, Informace pro cenové kontrolní orgány ke zprávě o cenové kontrole za rok 2012, Finanční vypořádání s kapitolami státního rozpočtu VPS a OSFA za rok 2012 (Hospodaření krajů a obcí - rok 2012), Zprávy MF - číslo 1/2013, Informace o vyhlášení dohod o výměně informací v daňových záležitostech ve Sbírce mezinárodních smluv a jejich vstup v platnost, Přehled dohod o podpoře a vzájemné ochraně investic, kterými je Česká republika vázána, Finanční zpravodaj číslo 1/2013, Vyhláška č. 449/2012 Sb. - o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů - od 1. ledna 2013, Úplné znění vyhlášky č. 449/2009 Sb. - o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu (s účinností od 16. ledna 2013), Úplné znění Vyhlášky č. 323/2002 Sb. - o rozpočtové skladbě v platném znění od 1.01.2013 (včetně Komletní rozpočtové skladby pro rok 2013), Pokyn č. 1 MF - o stanovení lhůt při správě daní s účinností od 1. ledna 2013, POKYN č. MF - 2 pro Pokutové bloky - od 1.1.2013, Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfolia - prosinec 2012, Emisní kalendáře - únor 2013,
  Přehled vydaných cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 31.12.2012, Upozornění na postup správců daně při vyřizování znepřístupněných podání došlých do datových schránek finančních úřadů a finančních ředitelství v období od 27. prosince - 31. prosince 2012 (Tisková zpráva GFŘ), Informace k přiznání slevy na dani pracujícím starobním důchodcům (Tisková zpráva GFŘ), Pokyn GFŘ-D-15 - k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně, Seznam bankovních účtů finančních úřadů v úplném tvaru pro vybrané druhy daní (nejčastěji placených daní) platný od 1.1.2013 a další témata.
 • EU a zahraničí: Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 22. ledna 2013 v Bruselu, Cestovní mapa ke skutečné hospodářské a měnové unii a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí v médiích (leden 2013), MF - Katalog multimédií a videoblogy (leden 2013) a jiné.