Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"podle aktuálního znění části B) „Druhové třídění" vyhlášky č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě jsou výsluhové náležitosti příslušníků ozbrojených sil včetně výsluhového příspěvku podle zákona č. 221/1999 Sb. a zákona 361/2003 Sb. zařazeny pod položku 5410-Sociální dávky. Dále pak podle aktuálního znění části C) „Odvětvové třídění" vyhlášky č. 323/2002 Sb. je výsluhový příspěvek podle zákona č. 361/2003 a zákona č. 221/1999 Sb zařazen pod položkou 415 Zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil a dále pak pod položkou 4152- Výsluhový příspěvek. Na základě výše uvedeného žádám o poskytnutí informace - odpovědí na tyto otázky:

  1. do kterých položek jak v druhovém, tak i v odvětvovém třídění v rozpočtových skladbách a podle jakých právních předpisů (zákonů, vyhlášek, výnosů nebo opatření ministerstva financí) Československa nebd ČR byl výsluhový příspěvek a příspěvek za službu příslušníků ozbrojených sil ministerstva obrany, vnitra a spravedlnosti (vězeňská služba) zařazen podle zákonů č. 76/1959 Sb., 221/1999 Sb., 100/1970 Sb. a 186/1992 Sb., a to vletech 1989 až do nabytí účinnosti dnem 19. 7. 2002 vyhlášky 323/2002 Sb.
  2. Které z uvedených právních předpisů lze nalézt na stránkách www.mfcr.cz a kde lze nahlédnout do těch, které zde nalézt nelze (např. do výnosů nebo opatření ministerstva financí, jimiž docházelo ke změně položek rozpočtové skladby týkajících se právě výsluhového příspěvku nebo příspěvku za službu),." 

Vydáno

MP/17/2017 - Poskytování informací z poplatkového řízení notářům

Jedná se o porušení mlčenlivosti správce poplatku dle § 52 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), pokud poskytne informace z poplatkového řízení notáři v rámci jím projednávaného dědického řízení? Jinými slovy – existuje pro poskytování informací notářům výjimka z povinnosti mlčenlivosti daná daňovým řádem případně jiným právním předpisem?

Vydáno

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31. 8. 2017

Ke konci srpna 2017 vykázaly obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“), kraje a Regionální rady regionů soudržnosti (dále jen „regionální rady“) celkové konsolidované příjmy ve výši 311,4 mld. Kč a celkové konsolidované výdaje 267,7 mld. Kč, což znamená přebytek rozpočtového hospodaření 43,7 mld. Kč.