Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Zahraniční sektor

Vydáno

Informace o aktuálním stavu přípravy programů v rámci EHP a Norských fondů pro programovací období 2009 – 2014

Přehled - Tabulka - Informace o aktuálním stavu přípravy programů v rámci EHP a Norských fondů pro programovací období 2009 – 2014ke dni 12.07.2012 

Související informace

 • Nejčastější dotazy k stavu přípravy programů v rámci EHP a Norských fondů pro programovací období 2009 – 2014

UPOZORNĚNÍ

 • návrhy programů prozatimně neschválené Kanceláří finančních mechanismů v Bruselu; zaměření programu se může změnit

Zdroj: MF - odd. 584 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace, publikováno 07/2012; ke stažení ve formátu PDF

Vydáno

EHP A NORSKÉ FONDY 2009 – 2014: Jednání 1. Monitorovacího výboru

Dne 26. března 2012 proběhlo jednání 1. Monitorovacího výboru pro EHP a Norské fondy pro programovací období 2009 – 2014. Monitorovací výbor (MoV) monitoruje soulad implementace  EHP a Norských fondů 2009 – 2014 s podepsanými Memorandy o porozumění a dalšími dokumenty vydanými Kanceláří finančních mechanismů a Národním kontaktním místem a vyhodnocuje celkový postup implementace včetně efektivního využití finančních zdrojů. V rámci 1. Monitorovacího výboru byl schválen Jednací řád MoV a byly projednány Strategické zprávy (roční zprávy o celkovém stavu implementace EHP a Norských fondů v ČR). Strategické zprávy budou, po schválení Výborem pro finanční mechanismy a Ministerstvem zahraničních věcí Norska, zveřejněny na webových stránkách www.eeagrants.cz, resp. www.norwaygrants.cz.

Související informace

 • Záznam z jednání - 1. MONITOROVACÍHO VÝBORU PRO FINANČNÍ MECHANISMY EHP/NORSKA 2009 - 2014

Zdroj: MF - odd. 584 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace, publikováno 07/2012

Vydáno

Materiály na jednání vlády 11. července 2012

Pro informaci:

 • Bod č. 2: Výroční zpráva o stavu využívání Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska a Programu švýcarsko-české spolupráce, za jejichž využití odpovídá Ministerstvo financí
 • Bod č. 7: Zpráva o činnosti daňové a celní správy České republiky za rok 2011

Vydáno

Materiály na jednání vlády 4. července 2012

 • Bod č. 2: Návrh zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších zákonů
 • Bod č. 14: Stanovisko ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/09 - Státní finanční aktiva, zejména prostředky soustředěné na jaderném účtu
 • Bod č. 15: Stanovisko Ministerstva financí ke kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č.11/07 - Správa daně z přidané hodnoty při dovozu zboží ze třetích zemí
 • Bod č. 27: Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů EHP a Norska v programovém období 2009-2014
 • Bod č. 29: Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokolu k ní.

Pro informaci:

 • Bod č. 6: Informace o počtu zbytkových státních podniků a postupu ukončování jejich činnosti
 • Bod č. 15: Informace pro vládu o přípravě nadlimitní veřejné zakázky Odstranění krajně naléhavého stavu - ochranné sanační čerpání v areálu Koksovny Svoboda společnosti OKK Koksovny a.s. vedoucí k zabránění znečištění povrchových vod řeky Ostravice v jednacím řízení bez uveřejnění

Vydáno

Informace ke vstupu v platnost protokolu ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění s Uzbekistánem

Ministerstvo financí ČR oznamuje, že dne 15. června 2012 vstoupil v platnost Protokol mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, který byl podepsán v Praze dne 8. prosince 2011. Tento protokol, který tvoří nedílnou součást Smlouvy, se bude v obou státech provádět ve vztahu k daňovým obdobím začínajícím 1. ledna 2013 nebo později.