Novinky

Zpráva OLAF a její zveřejnění v otázkách a odpovědích

Ing. Michal Žurovec
Ing. Michal Žurovec Vedoucí oddělení Vnější vztahy a komunikace

Vydáno

  • Zahraniční sektor
  • Úřad pro boj proti podvodům
  • Tisková zpráva
  • Reakce MF
  • Nepřesnosti
  • Zahraničí EU

Proč Ministerstvo financí nezveřejnilo zprávu OLAF v plném rozsahu ihned poté, co ji obdrželo?

MF postupuje zcela standardně tak, jak musí postupovat jakýkoliv jiný úřad, pokud je vyzván ke zveřejnění informace obsahující soukromoprávní či majetkoprávní informace o třetích subjektech, případně obsahující informace vztahující se k probíhajícímu trestnímu řízení - tedy je povinen žádost posoudit podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Na zprávy úřadu OLAF se navíc vztahuje nařízení Rady EU č. 2185/96, podle kterého informace získané během vyšetřování OLAF podléhají profesnímu tajemství a nesmějí být sdělovány třetím stranám. Ministerstvo financí se musí v první řadě řídit zákony.

Ministerstvo financí obdrželo zhruba čtyři desítky žádostí o poskytnutí závěrečné zprávy úřadu OLAF ve věci Čapího hnízda. Všechny došlé žádosti posoudilo v intencích zákona o svobodném přístupu k informacím a s maximální rychlostí, ve lhůtách značně kratších než mu ukládá zákon.

Proč MF zveřejnilo jen odstavce?

Zveřejnění celé zprávy OLAF v plném rozsahu s ohledem na to, že zpráva obsahuje informace shromážděné v probíhajícím trestním řízení, nebylo možné, neboť by tím mohlo dojít k ohrožení jeho průběhu. Ministerstvo financí proto přistoupilo k částečnému poskytnutí informace, které podle našeho názoru nemohou ohrozit účel a průběh trestního řízení. Jedná se maximální možnou vstřícnost, ke které MF přistoupilo vzhledem k mimořádnému mediálnímu zájmu o tuto zprávu. Připomínáme, že z desítek zpráv OLAF, které MF v minulosti obdrželo, nebyly nikdy zveřejněny žádné závěry. Celé odůvodnění částečného odmítnutí žádostí má 5 stran A4 a v zájmu maximální transparentnosti je dostupné na webu Ministerstva financí.

Kdy bude veřejnost seznámena s plným znění zprávy?

Ministerstvo financí není oprávněno tuto Zprávu zveřejnit, dokud nebude ukončeno probíhající trestní řízení. V opačném případě by jednalo proti vůli státního zastupitelství. S ohledem na obsah zprávy, který obsahuje i informace shromážděné v trestním řízení by jejich zveřejněním mohlo dojít k ohrožení jeho průběhu.

Zpráva je dostupná v médiích, tak proč jí už nezveřejníte?

Ministerstvo financí nebude potvrzovat ani vyvracet autenticitu informací, které se o Zprávě OLAF objevují v médiích. Není nám známo, že by byl obsah zprávy veřejný a i kdyby zveřejněn byl, nezbavuje to Ministerstvo financí povinnosti respektovat vůli státního zastupitelství a postupovat v souladu s českým a evropským právem.

Co jste přesně ze zprávy zveřejnili a proč?

Ministerstvo financí zveřejnilo doporučení k přijetí dalších kroků v návaznosti na vyšetřování OLAF, tedy klíčovou část shrnující vyšetřování a obsahující doporučení nezbytná pro výkon agendy MF – tedy zda je doporučováno přijmout opatření, či nikoliv.

Ministerstvo financí přistoupilo k částečnému poskytnutí informace, které podle našeho názoru i názoru vyžádaného Ministerstvem financí od státního zastupitelství, nemohou ohrozit účel a průběh trestního řízení a jejich poskytnutím zároveň naplní účel došlých žádostí v maximální možné míře a přispělo k diskuzi o věcech veřejného zájmu. Jedná se maximální možnou vstřícnost, ke které MF přistoupilo vzhledem k mimořádnému mediálnímu zájmu o tuto zprávu. Připomínáme, že z desítek zpráv OLAF, které MF v minulosti obdrželo, nebyly nikdy zveřejněny žádné závěry.

Proč ministerstvo financí zveřejnilo část zprávy OLAF, která podle některých poslanců je pouze část doprovodného dopisu?

Doporučení k přijetí dalších kroků v návaznosti na vyšetřování OLAF jsou nedílnou součástí Závěrečné zprávy OLAF a z pohledu Ministerstva financí představují klíčovou část, neboť shrnují vyšetřování a obsahují doporučení nezbytná pro výkon agendy MF – tedy zda je třeba přijmout opatření, či nikoliv. Doporučení ze zprávy přísně vycházejí, tvoří s ní jednotný celek a národním orgánům jsou dle nařízení předávány společně.

Doporučované

Nejčtenější