Novinky

Pokladní plnění státního rozpočtu za leden až červenec 2015

Ing. Michal Žurovec
Ing. Michal Žurovec Vedoucí oddělení Vnější vztahy a komunikace

Vydáno

  • Státní rozpočet
  • Pokladní plnění
  • Schodek státního rozpočtu
  • Příjmy státního rozpočtu
  • Výdaje státního rozpočtu
  • Saldo státního rozpočtu
  • Veřejné finance
  • Veřejný sektor
  • Veřejné rozpočty
  • Deficit veřejných financí

K 31.7.2015 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 731,5 mld. Kč, celkové výdaje 705,8 mld. Kč a přebytek hospodaření 25,7 mld. Kč (na konci července 2014 vykázán přebytek ve výši 4,5 mld. Kč), což je stejně jako na konci června nejlepší výsledek hospodaření od vzniku České republiky.

Pokladní plnění za Leden - červenEC 2015 (v mlD. Kč)
Ukazatel 2014 2015
Skutečnost
leden-červenec
% plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
leden-červenec
% plnění Index 2015/2014 rozdíl 2015 - 2014
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 - 1
PŘÍJMY CELKEM 670,26 60,7 1 118,46 1 147,30 731,50 63,8 109,1 61,24
VÝDAJE CELKEM 665,77 54,8 1 218,46 1 247,30 705,80 56,6 106,0 40,03
SALDO 4,49 -4,0 -100,00 -100,00 25,70 -25,7 572,4 21,21

 

Příjmy státního rozpočtu

Na meziročním růstu celkových příjmů o 61,2 mld. Kč se podílely zejména EU příjmy s růstem o 49,3 mld. Kč, dále inkaso pojistného na sociální zabezpečení s růstem o 12,4 mld. Kč a inkaso daní z příjmů právnických osob s růstem o 5,3 mld. Kč. Případný výraznější meziroční růst celkových příjmů negativně ovlivňuje zkreslení dané vysokou srovnávací základnou počátku roku 2014 projevující se zejména nižším inkasem DPH (nižší o 2,4 mld. Kč) a inkasem spotřební daně z tabákových výrobků (nižší o 1,8 mld. Kč). V roce 2014 navíc došlo k mimořádnému příjmu z aukce kmitočtů pro rychlé mobilní sítě LTE ve výši 8,5 mld. Kč, který se v roce 2015 opakovat nebude.

V důsledku koaličních dohod a dalších vlivů dochází v roce 2015 ke snížení daňových příjmů z následujících důvodů: Zavedením druhé, snížené sazby DPH o 3,6 mld. Kč (celoroční dopad v dalších letech bude 4,2 mld. Kč), posílením daňového zvýhodnění na druhé a další dítě o 1,6 mld. Kč, zavedení školkovného o 1 mld. Kč, znovuzavedením základní slevy pro pracující důchodce ve výši 5,3 mld. Kč (celoroční rozpočtový dopad v roce 2015 jednorázově zahrnuje i dojezd za roky 2013 a 2014) a z důvodu snížení cen pohonných hmot o 1,5 mld. Kč.

Daňové příjmy celkem dosáhly 567,7 mld. a jsou tak oproti loňskému 31. červenci vyšší o 15,2 mld. Kč.

Inkaso DPH ve výši 135,3 mld. Kč je zatím meziročně nižší o 2,4 mld. Kč, což je způsobeno zahájením postupu k odstranění pochybností správce daně v prvních měsících roku 2014, kdy nebyla Finanční správou ČR vrácena neusazeným plátcům DPH část nadměrných odpočtů. V následujících měsících roku 2014 docházelo k postupnému vyplácení zadržených nadměrných odpočtů, což by mělo v dalším průběhu letošního roku znamenat snižování zkreslení meziročního srovnání, které se projevovalo nejvíce v prvních měsících tohoto roku. Z celkové částky 12,1 mld. Kč, která byla Finanční správou ČR zadržena, bylo v období ledna až července 2014 vyplaceno celkem 5,4 mld. Kč. Snižování tohoto negativního vlivu je již po několik měsíců zřejmé, neboť inkaso DPH na úrovni veřejných rozpočtů vykazuje meziroční růst již pátý měsíc po sobě – za březen až červenec vykázalo růst o 10,6 mld. Kč, což je zcela v souladu s predikcemi MF. Výše měsíčního inkasa za červenec je jedna z nejvyšších za poslední roky.

U inkasa DPH, které je současně i hlavním zdrojem daňových příjmů náležejících dle platného rozpočtového určení daní obcím a krajům, lze na konci roku očekávat minimálně dosažení výše dané rozpočtem (platí např. i pro inkaso DPPO), což bude znamenat dosažení očekávaných příjmů i pro obce a kraje.

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. energetických daní a odvodu z elektřiny ze slunečního záření) dosáhlo 78,4 mld. Kč, což je o 0,4 mld. Kč méně než ve stejném období roku 2014. Na pokles mělo rozhodující vliv inkaso spotřební daně z tabákových výrobků, které dosáhlo 27,5 mld. Kč, což je meziročně o 1,8 mld. Kč méně. I přes uvedený pokles se zatím inkaso vyvíjí dle předpokladů MF. Výrazně se zde totiž projevila vysoká srovnávací základna roku 2014 související s předzásobením tabákovými výrobky z důvodu zvýšení sazeb daně z tabákových výrobků. Tento vliv se však od března postupně snižuje a lze předpokládat, že se inkaso daně vyrovná během měsíce srpna. V období od března do července tohoto roku bylo inkaso této daně meziročně vyšší o 14,8 mld. Kč. Inkaso spotřební daně z minerálních olejů zatím dosáhlo 41,4 mld. Kč, tj. o 1,4 mld. Kč více než v roce 2014. V roce 2015 se plně promítává znovuzavedení vracení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu (tzv. zelená nafta). Rozpočet této daně počítá s poklesem proti skutečnosti 2014 o 1,1 %.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhlo 49,9 mld. Kč, což představuje meziroční růst o 0,8 mld. Kč, tj. o 1,7 % a signalizuje rostoucí příjmy obyvatelstva i zvyšující se úroveň zaměstnanosti. Přitom v roce 2015 se do inkasa této daně negativně promítává zvýšení slevy na druhé a další dítě o 1,6 mld. Kč, zavedení slevy na umístění dítěte (školkovné) o 1 mld. Kč, a také nález Ústavního soudu ve věci nároku uplatnění základní slevy u pracujících důchodců, který znamená snížení příjmů o 5,3 mld. Kč.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené na základě přiznání zatím dosáhlo stejně jako v minulém roce záporné hodnoty, která souvisí především s ročním zúčtováním záloh na základě daňových přiznání podávaných v prvním čtvrtletí roku 2015, s vrácením slevy na dani za rok 2013 a 2014 z důvodu nálezů Ústavního soudu ve věci nároku uplatnění slevy na dani pro pracující důchodce ve výši 5,3 mld. Kč a se zavedením slevy na umístění dítěte (školkovné) ve výši 1 mld. Kč. Toto jsou i hlavní důvody meziročního poklesu inkasa této daně.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou dosáhlo v tomto období 6,3 mld. Kč, což představovalo meziroční růst o 0,3 mld. Kč, tj. o 5,6 %.

Inkaso daní z příjmů právnických osob dosáhlo za 7 měsíců roku 56,0 mld. Kč. To představovalo meziroční růst o 5,3 mld. Kč, tj. o 10,3 %. Tento dosavadní vývoj tak odráží oživení ekonomické činnosti. Inkaso této daně v samotném červnu a červenci 2015 činilo 33,3 mld. Kč, což je o 3,7 mld. Kč více než v červnu a červenci 2014 (část inkasa daně u největších plátců se v obou letech projevila nejen v červnu, ale částečně i začátkem července).

U inkasa majetkových daní, které zatím při meziročním růstu o 1,2 mld. Kč dosáhlo 6,2 mld. Kč, se v roce 2015 nepočítalo s žádnými legislativními změnami, které by měly mít zásadní dopad na inkaso daně. Meziroční růst souvisí s ekonomickým oživením, které má dopad i na realitní trh.

U příjmů z pojistného na sociální zabezpečení, které zatím při meziročním růstu o 12,4 mld. Kč, tj. o 5,6 %, dosáhly 233,2 mld. Kč, rozpočet počítá s růstem o 4,6 % proti skutečnosti 2014. Rozpočet vycházel z aktualizace schváleného výhledu na rok 2015 s využitím predikce makroekonomických ukazatelů z července 2014, zejména předpokládaného zvýšení dynamiky růstu objemu mezd a platů pro roky 2014 (2,8 %) a 2015 (3,8 %). Aktualizace se dále týkala snížení dopadu důchodového spoření na státní rozpočet podle výsledků jeho fungování a počtu účastníků v roce 2013 a 2014.

Na nedaňových a kapitálových příjmech a přijatých transferech ve výši 163,8 mld. Kč (meziroční růst o 46,1 mld. Kč) se nejvíce podílely příjmy z EU. Ty dosáhly 133,4 mld. Kč a byly tak proti stejnému období roku 2014 vyšší o 49,3 mld. Kč. Negativně se naopak v meziročním srovnání projevuje již zmíněná vysoká srovnávací základna roku 2014 daná mimořádnou únorovou aukcí kmitočtů pro rychlé mobilní sítě LTE s výnosem ve výši 8,5 mld. Kč. Příjmy z kreditních úroků operací řízení státního dluhu a likvidity státní pokladny realizované v kapitole Státní dluh zatím dosáhly 6,0 mld. Kč, což je o 0,3 mld. Kč více než ve stejném období roku 2014. V průběhu července byla stejně jako v roce 2014 převedena na účet kapitoly OSFA splátka ve výši 966 mil Kč za prodej majetkové účasti státu v akciové společnosti ArcelorMittal Ostrava, a to na základě usnesení vlády č. 968/2009.

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 705,8 mld. Kč čerpané ke konci července 2015 byly o 40,0 mld. Kč, tj. o 6,0 %, nad úrovní stejného období minulého roku. Rozpočet po změnách počítá s růstem o 2,9 % proti skutečnosti 2014. Na meziroční růst výdajů měly největší vliv vyšší kapitálové výdaje (o 23,2 mld. Kč), vyšší neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně (o 8,8 mld. Kč – zejména vliv transferů na základě zákona o sociálních službách a výdajů na platy učitelů), vyšší sociální dávky (o 5,5 mld. Kč) či vyšší neinvestiční transfery Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (o 4,2 mld. Kč). Napříč výdajovými položkami se v průběhu roku 2015 projevuje meziročně vyšší čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů o cca 16,5 mld. Kč (53,3 mld. Kč v lednu až červenci 2015 proti 36,7 mld. Kč ve stejném období roku 2014), což souvisí zejména se snahou kapitol dočerpávat prostředky určené na spolufinancování programů EU a ČR z končícího programového období 2007-2013.

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu byly zapracovány ve výši 512,6 mld. Kč, což představuje 42,1 % všech rozpočtovaných výdajů a o 3,4 % více než skutečnost dosažená v roce 2014 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 2,2 %). Proti rozpočtu 2014 je plánován růst o 1,2 %. K 31.7.2015 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 289,1 mld. Kč při meziročním růstu o 5,5 mld. Kč, tj. o 2,0 %. Na tomto růstu se nejvíce podílel růst výdajů na důchody o 4,9 mld. Kč.

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly 79,9 mld. Kč. Na jejich výši i vyšším čerpání rozpočtu se podílely zejména převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 58,2 mld. Kč. Šlo o 4 zálohy regionálnímu školství na prvních 8 měsíců roku ve výši 55,1 mld. Kč (ve stejném období roku 2014 to bylo 52,4 mld. Kč) a o 3 čtvrtletní zálohy soukromému školství ve výši 3,1 mld. Kč (ve stejném období roku 2014 to bylo o 0,1 mld. Kč méně).

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění (platba státu za tzv. státní pojištěnce) ve výši 35,7 mld. Kč znamenalo meziroční pokles o 3,5 mld. Kč. Pokles je dán vysokou loňskou skutečností ovlivněnou předsunutou platbou pojistného ve výši 4,8 mld. Kč, která byla zúčtována až v listopadu a prosinci roku 2014. V nárůstu rozpočtu 2015 proti skutečnosti 2014 o 3,9 % se plně projevuje navýšení těchto plateb na 845 Kč/měsíc platné od 1. července 2014.

Kapitálové výdaje zatím dosáhly 64,8 mld. Kč, což je o 23,2 mld. Kč, tj. o 55,8 %, více než ve stejném období minulého roku. Na tomto růstu se podílely zejména výdaje na spolufinancování společných programů EU a ČR (včetně Společné zemědělské politiky a finančních mechanismů) ve výši 55,1 mld. Kč, což je o 21,2 mld. Kč více než ve stejném období minulého roku. Na jejich výši se podílely zejména výdaje v rámci OP Doprava (13,0 mld. Kč), OP Podnikání a inovace (12,6 mld. Kč), Regionálních operačních programů (9,3 mld. Kč), OP Životní prostředí (9,2 mld. Kč) či OP Výzkum a vývoj pro inovace (4,9 mld. Kč). Z hlediska druhového třídění se na meziročním růstu nejvíce podílely investiční transfery podnikatelským subjektům (o 9,4 mld. Kč). Na tom se podílely zejména výdaje kapitoly Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci OP podnikání a inovace, dále výdaje kapitoly Ministerstvo dopravy na výstavbu pražského metra – prodloužení trasy A a také výdaje kapitoly Ministerstvo životního prostředí v rámci OP Životní prostředí.

Saldo státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci července 2015 přebytkem ve výši 25,7 mld. Kč, což je proti stejnému období roku 2014 výsledek příznivější o 21,2 mld. Kč. Na tomto výsledku se pozitivně projevily především skutečnosti na straně příjmů – zejména meziročně vyšší EU příjmy o 49,0 mld. Kč, případně vyšší příjmy z pojistného na sociální zabezpečení (o 12,4 mld. Kč) a vyšší inkaso daní z příjmů právnických osob (o 5,3 mld. Kč). Tyto faktory tak v průběhu 1. pololetí převýšily vliv meziročního růstu celkových výdajů o 40,0 mld. Kč, na který působí zejména vyšší čerpání prostředků určených na spolufinancování společných programů EU a ČR.

Hospodaření rozpočtu v samotném červenci skončilo přebytkem 3,1 mld. Kč (v červenci 2014 to bylo 3,0 mld. Kč), když příjmy činily 90,7 mld. Kč (v červenci 2014 to bylo 81,2 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 87,6 mld. Kč (v červenci 2014 to bylo 78,2 mld. Kč). Na meziročně vyšších příjmech v samotném červenci o 9,5 mld. Kč se podílelo zejména vyšší inkaso DPH o 3,0 mld. Kč, vyšší inkaso spotřební daně z tabákových výrobků o 2,4 mld. Kč a vyšší inkaso pojistného na sociální zabezpečení také o 2,4 mld. Kč. Na meziročně vyšších výdajích v samotném červenci o 9,5 mld. Kč se podílely zejména vyšší kapitálové výdaje o 4,1 mld. Kč a vyšší neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím o 3,2 mld. Kč (vliv vyššího příspěvku vysokým školám).

Saldo státního rozpočtu / leden - ČERVenEC (v mil. Kč)
leden-červenec 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Saldo SR -2 126 -23 519 -26 854 -62 113 -48 798 10 259 -445 19 676 9 275 -76 160 -69 007 -61 056 -51 693 -27 562 4 490 25 704
Graf - Plnění státního rozpočtu ČR za leden-červenec 2015 - graf
Vývoj salda SR za leden až červenec v roce 2014 a 2015 (mld. Kč)
leden leden-únor leden-březen leden-duben leden-květen leden-červen leden-červenec leden-srpen leden-září leden-říjen leden-listopad leden-prosinec
mld. Kč
2014 45,05 50,07 43,59 26,59 -9,52 1,45 4,49 0 0 0 0 0
2015 28,58 22,62 19,91 -0,38 -22,13 22,65 25,7 0 0 0 0 0

Podrobnější výsledky hospodaření státního rozpočtu za leden až červen 2015 jsou patrny z tabulkové přílohy.

Dokumenty ke stažení

Tabulková příloha:

Tab. č. 1: Plnění příjmů státního rozpočtu (v mld. Kč)
2014 2015
Skutečnost leden-červenec % plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost leden-červenec % plnění Index 2015/2014 Rozdíl 2015-2014
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1
Příjmy celkem 670,26 60,7 1 118,46 1 147,30 731,50 63,8 109,1 61,24
v tom:                
Daňové příjmy celkem 552,47 58,4 975,76 975,76 567,66 58,2 102,7 15,18
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 331,68 59,0 575,08 575,08 334,45 58,2 100,8 2,77
v tom:                
DPH 137,61 62,9 229,30 229,30 135,25 59,0 98,3 -2,35
Spotřební daně (vč. tzv. energetických daní) 78,83 56,5 135,40 135,40 78,38 57,9 99,4 -0,45
z toho: Spotřební daň z minerálních olejů 39,97 53,7 72,00 72,00 41,41 57,5 103,6 1,44
Spotřební daň z tabákových výrobků 29,31 60,9 47,00 47,00 27,50 58,5 93,8 -1,81
Odvod z elektřiny ze slunečního záření 1,12 53,5 2,00 2,00 0,92 46,1 82,0 -0,20
Daně z příjmů PO 50,74 61,6 89,00 89,00 55,99 62,9 110,3 5,25
Daně z příjmů FO 54,58 52,2 104,80 104,80 53,67 51,2 98,3 -0,91
v tom: z kapitálových výnosů 5,93 65,9 9,10 9,10 6,26 68,8 105,6 0,33
ze závislé činnosti 49,07 53,1 92,40 92,40 49,92 54,0 101,7 0,84
z přiznání -0,42 -13,1 3,30 3,30 -2,51 -76,0 596,5 -2,09
Správní poplatky 0,72 59,7 1,31 1,31 0,79 60,4 110,3 0,07
Majetkové daně 5,04 50,9 9,50 9,50 6,22 65,4 123,4 1,18
v tom: Daň dědická 0,04 77,7 0,00 0,00 0,02 x 52,0 -0,02
Daň darovací 0,05 50,7 0,00 0,00 0,02 x 30,5 -0,04
Daň z nabytí nemovitých věcí (vč. daně z převodu nem.) 4,95 50,7 9,50 9,50 6,18 65,0 124,9 1,23
Poplatky za uložení odpadů 0,93 63,3 1,50 1,50 0,90 60,1 97,3 -0,02
Odvod za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu 0,11 54,4 0,20 0,20 0,11 53,9 99,1 0,00
Odvody z loterií *) 1,35 58,5 1,70 1,70 1,39 81,9 103,5 0,05
Ostatní daňové příjmy ***) 1,79 75,5 2,38 2,38 1,75 73,6 97,6 -0,04
Pojistné na SZ 220,79 57,7 400,67 400,67 233,21 58,2 105,6 12,42
z toho: Na důchody 196,32 57,7 356,37 356,37 207,36 58,2 105,6 11,04
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 117,79 74,5 142,70 171,54 163,85 95,5 139,1 46,06
v tom:                
Kapitoly (mimo kapitol OSFA, SD a VPS) 106,48 78,2 114,52 143,36 151,99 106,0 142,7 45,51
z toho: Transfery přijaté od EU a převody z Národního fondu **) 84,05 80,5 87,76 116,60 133,36 114,4 158,7 49,31
Přijaté sankční platby 0,57 58,8 1,04 1,04 0,63 60,4 110,8 0,06
Soudní poplatky 0,80 59,6 1,24 1,24 0,74 59,8 92,0 -0,06
Dobrovolné pojistné 0,11 36,8 0,26 0,26 0,11 42,1 103,1 0,00
Příjmy sdílené s EU (clo) 1,01 67,6 1,55 1,55 1,18 76,4 116,8 0,17
Kapitola Operace SFA 1,62 92,1 1,73 1,73 1,75 101,0 107,7 0,12
Kapitola Státní dluh 5,77 77,9 7,20 7,20 6,05 84,0 104,9 0,28
Kapitola VPS 3,92 30,3 19,25 19,25 4,06 21,1 103,6 0,14

*) odvody z loterií podle zákona č. 202/1990 Sb., § 41b, odst. 1 (70 % výnosu pro SR) a § 41b, odst. 2, 3, 4 (20 % výnosu pro SR)
**) z transferů přijatých od EU jsou ve skutečnosti roku 2014 a 2015 obsaženy pouze prostředky na krytí výdajů Společné zemědělské politiky v gesci kapitoly Ministerstvo zemědělství
***) dopočet do celku

Tab. č. 2: Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů a pojistného na veřejné zdravotní pojištění (v mld. Kč)
Celkem r. 2013 Celkem r. 2014 Celkem r. 2015 Meziroč.přírůstek skutečnost Meziroční index skutečnost %
Rozpočet schválený Skut.* leden-červenec % plnění Rozpočet schválený Skut.** leden-červenec % plnění Rozpočet schválený Skut.*** leden-červenec % plnění 2014/2013 2015/2014 2014/2013 2015/2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy 755,33 422,24 55,9 769,54 455,61 59,2 790,08 462,03 58,5 33,37 6,42 107,9 101,4
                           
- DPH 297,30 177,98 59,9 306,70 192,76 62,9 321,60 189,42 58,9 14,78 -3,34 108,3 98,3
- spotřební daně (vč. energ. daní) 149,50 77,28 51,7 146,90 82,83 56,4 142,60 82,52 57,9 5,55 -0,30 107,2 99,6
- daně z příjmů PO 124,90 68,63 54,9 122,10 75,45 61,8 131,90 83,33 63,2 6,82 7,89 109,9 110,5
- daně z příjmů FO 147,70 76,39 51,7 157,50 81,53 51,8 157,80 81,54 51,7 5,14 0,01 106,7 100,0
z kapitálových výnosů 13,40 7,72 57,6 13,30 8,69 65,3 13,50 9,22 68,3 0,97 0,53 112,5 106,1
ze závislé činnosti 128,90 69,94 54,3 137,90 73,25 53,1 137,90 74,51 54,0 3,31 1,26 104,7 101,7
z přiznání 5,40 -1,28 -23,7 6,30 -0,41 -6,5 6,40 -2,19 -34,3 0,87 -1,79 31,9 538,0
- silniční daň 5,40 3,27 60,5 5,20 3,49 67,1 5,40 3,66 67,8 0,22 0,17 106,7 104,9
- daň z nemovitých věcí 9,00 6,72 74,7 9,80 6,79 69,3 10,10 7,19 71,2 0,07 0,40 101,1 105,9
- majetkové daně 9,70 4,99 51,5 9,90 5,04 50,9 9,50 6,22 65,4 0,04 1,18 100,8 123,4
- dálniční poplatek ****) 3,90 3,03 77,6 3,90 2,84 72,9 4,10 3,21 78,2 -0,18 0,36 94,0 112,8
- ostatní daně a poplatky 7,93 3,96 50,0 7,54 4,89 64,9 7,08 4,94 69,7 0,93 0,05 123,5 101,0
                           
Pojistné na veřej. zdrav. pojištění *****)   99,36     103,19     110,10   3,83 6,91 103,9 106,7

*) v celost.daních v roce 2013 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,1 mld. Kč) a dále správní a místní popl.a další odvody obcím (7,5 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP a ost.odvody také obcím (8,6 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
**) v celost.daních v roce 2014 není zahrn.DPPO za obce a kraje (5,7 mld. Kč) a dále správní a místní popl.a další odvody obcím (7,3 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP a ost.odvody také obcím (8,7 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
***) v celost.daních v roce 2015 není zahrn.DPPO za obce a kraje (5,9 mld. Kč) a dále správní a místní poplatky obcím (7,7 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP (2,8 mld. Kč) a odvody z loterií také obcím (5,6 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
****) údaj skutečnosti za uvedené roky odpovídá stavu inkasa za minulý měsíc (od roku 2012 nemá MF možnost sledovat každodenní pohyb inkasa z dálničních poplatků)
*****) uvedeno jen pro informaci, údaj není součástí celk.daňových příijmů, jde o výběr pojistného zdr.pojišťovnami od 18. dne předchozího měsíce do 17. dne běžného měsíce, nezahrnuje platbu za tzv. státní pojištěnce a nejedná se o příjem SR

 

Tab. č. 3: Čerpání výdajů státního rozpočtu (v mld. Kč)
2014 2015
Skutečnost leden-červenec % plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost leden-červenec % plnění Index 2015/2014 Rozdíl 2015-2014
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1
Výdaje celkem 665,77 54,8 1 218,46 1 247,30 705,80 56,6 106,0 40,03
Běžné výdaje 624,16 55,4 1 142,63 1 140,68 640,96 56,2 102,7 16,80
v tom:                
Platy a podobné a související výdaje 46,15 48,6 100,34 102,54 50,76 49,5 110,0 4,61
Neinvestiční nákupy a související výdaje 60,32 46,8 135,93 132,24 61,28 46,3 101,6 0,96
z toho: Úroky a ost.finanční výdaje kap. Státní dluh *) 33,09 51,3 64,44 63,74 30,20 47,4 91,3 -2,89
Výdaje na realizaci záruk 1,03 34,3 2,21 2,21 0,71 32,1 68,6 -0,32
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 20,21 50,4 44,13 37,32 20,06 53,7 99,2 -0,16
Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím 9,12 75,0 9,11 10,13 8,24 81,3 90,3 -0,88
Neinvestiční transfery státním fondům 13,36 27,3 43,78 44,34 17,09 38,5 128,0 3,73
z toho: Neinvestiční transfery SZIF 8,38 21,5 34,65 35,22 12,57 35,7 150,0 4,19
Neinv. transfery fondům soc. a veřejného zdrav.poj. 39,18 67,6 62,20 62,20 35,73 57,4 91,2 -3,45
Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 71,19 64,0 103,40 117,35 79,94 68,1 112,3 8,75
Neinv. transfery příspěvkovým a pod. organizacím 39,45 69,3 60,09 56,27 41,38 73,5 104,9 1,93
Sociální dávky **) 283,52 56,4 512,64 508,68 289,06 56,8 102,0 5,54
v tom: Důchody 218,41 56,4 394,43 390,94 223,33 57,1 102,3 4,92
Prostředky na podpory v nezaměstnanosti 5,92 55,4 10,98 10,55 5,18 49,1 87,6 -0,74
Ostatní soc.dávky 37,09 56,5 67,70 67,64 38,45 56,8 103,7 1,36
Státní soc.podpora 22,09 56,6 39,54 39,54 22,10 55,9 100,1 0,01
Stavební spoření 4,62 87,3 5,20 5,20 4,42 85,1 95,6 -0,20
Státní příspěvek na důchodové připojištění 3,46 43,3 7,80 7,80 3,41 43,7 98,3 -0,06
Odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 26,41 72,5 39,00 39,00 21,87 56,1 82,8 -4,53
Ostatní běžné výdaje ***) 7,16 30,0 19,00 17,61 7,72 43,9 107,9 0,56
Kapitálové výdaje 41,62 47,2 75,83 106,62 64,84 60,8 155,8 23,23
v tom:                
Investiční nákupy a související výdaje 3,02 27,8 10,86 13,04 4,80 36,8 159,2 1,79
Investiční transfery podnikatelským subjektům 9,84 60,2 8,97 23,48 19,25 82,0 195,6 9,41
Investiční transfery státním fondům 9,51 39,4 21,98 21,41 12,65 59,1 133,0 3,14
z toho: Investiční transfery SFDI 6,36 27,5 16,38 16,38 9,96 60,8 156,5 3,60
Investiční transfery veřej. rozpočtům územní úrovně 11,48 70,4 13,95 23,61 16,90 71,5 147,2 5,42
Investiční transfery příspěvkovým a pod.organizacím 5,94 60,9 11,15 12,97 9,24 71,3 155,6 3,30
Ostatní kapitálové výdaje ***) 1,83 17,0 8,91 12,11 2,00 16,5 109,7 0,18
Saldo hospodaření SR 4,49 -4,0 -100,00 -100,00 25,70 -25,7 572,4 21,21


*) skutečnost v roce 2014 i 2015 obsahuje celé neinvestiční výdaje kapitoly SD (téměř ze 100 % jsou to úroky a ostatní finanční výdaje)
**) pouze položka rozpočtové skladby 5410 "Sociální dávky" (tj. bez souvisejících výdajů, které jsou z hlediska závazných ukazatelů také sociálními dávkami)
***) dopočet do celku

Nejčtenější