Novinky

Pokladní plnění státního rozpočtu za leden až únor 2015

Ing. Radek Ležatka
Ing. Radek Ležatka Vedoucí oddělení Vnějších vztahů a komunikace

Vydáno

  • Tisková zpráva
  • Pokladní plnění
  • Monitoring
  • Schodek státního rozpočtu
  • Příjmy státního rozpočtu
  • Výdaje státního rozpočtu
  • Saldo státního rozpočtu
  • Veřejné finance

K 28.2.2015 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 205,4 mld. Kč, celkové výdaje 182,8 mld. Kč a přebytek hospodaření 22,6 mld. Kč (v únoru 2014 vykázán přebytek 50,1 mld. Kč).

Meziroční pokles přebytku je způsoben mimořádnými vlivy – předzásobením tabákovými výrobky (pokles o 16,6 mld. Kč), zadrženými odpočty DPH (celkem 11 mld. Kč na úrovni veřejných rozpočtů) a příjmem z aukcí kmitočtů pro LTE v únoru loňského roku (8,5 mld. Kč).

Pokladní plnění za Únor 2015 (v mlD. Kč)
Ukazatel 2014 2015
Skutečnost únor % plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost únor % plnění Index 2015/2014 rozdíl 2015 - 2014
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 - 1
PŘÍJMY CELKEM 231,62 21,1 1 118,46 1 134,90 205,39 18,1 88,7 -26,23
VÝDAJE CELKEM 181,55 15,0 1 218,46 1 234,90 182,77 14,8 100,7 1,22
SALDO 50,07 -44,7 -100,00 -100,00 22,62 -22,6 45,2 -27,45

 

Příjmy státního rozpočtu

Meziroční pokles celkových příjmů o 26,2 mld. Kč nejvíce ovlivnily daňové příjmy (pokles o 26,3 mld. Kč), z nichž největší snížení vykázalo inkaso spotřební daně z tabákových výrobků (o 16,6 mld. Kč) a inkaso DPH (o 9,7 mld. Kč). Z nedaňových příjmů se navíc negativně projevila vysoká skutečnost roku 2014 daná únorovými mimořádnými příjmy z aukce kmitočtů pro rychlé mobilní sítě LTE ve výši 8,5 mld. Kč.

Inkaso DPH ve výši 36,9 mld. Kč meziročně kleslo o 9,7 mld. Kč. Rozpočet počítá s poklesem proti skutečnosti 2014 o 0,4 %, což je dáno především zavedením druhé snížené sazby DPH ve výši 10 %, která je od 1.1.2015 aplikována na léky, knihy a nenahraditelnou dětskou stravu (odhad dopadu na úrovni státního rozpočtu je -2,4 mld. Kč). Meziroční pokles je dán zejména vysokou skutečností počátku roku 2014, kdy v důsledku zahájení postupu k odstranění pochybností správce daně nebylo Finanční správou ČR na úrovni veřejných rozpočtů vyplaceno cca 11 mld. Kč nadměrných odpočtů, které souvisely se zdaňovacím obdobím z konce roku 2013. Vzhledem k postupnému vyplácení zadržených nadměrných odpočtů v dalším průběhu roku 2014 lze očekávat od druhého čtvrtletí roku 2015 snižování vlivu tohoto zkreslení.

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. energetických daní a odvodu z elektřiny ze slunečního záření) dosáhlo 21,1 mld. Kč, což je o 16,7 mld. Kč méně než v únoru 2014. Na pokles mělo velký vliv inkaso spotřební daně z tabákových výrobků, které dosáhlo 6,5 mld. Kč, což je meziročně o 16,6 mld. Kč méně. Výrazně se zde projevila vysoká skutečnost roku 2014 související s předzásobením tabákovými výrobky z důvodu zvýšení sazeb z tabákových výrobků od 1.1.2014. Lze očekávat, že tento vliv bude v průběhu roku klesat. Rozpočet této daně dokonce počítá s růstem proti skutečnosti 2014 o 5,1 %, který je dán zejména zvýšením sazeb k 1.12.2014. Inkaso spotřební daně z minerálních olejů zatím dosáhlo 11,5 mld. Kč, tj. o 0,1 mld. Kč více než v roce 2014. V roce 2015 se plně promítne znovuzavedení vracení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu (tzv. zelená nafta). Rozpočet této daně počítá s poklesem proti skutečnosti 2014 o 1,1 %.

U daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, která při meziročním růstu o 0,4 mld. Kč, tj. o 2,4 %, zatím dosáhla 16,0 mld. Kč, rozpočet očekává růst o 5,4 % proti skutečnosti roku 2014. Odhad růstu celkového výnosu u DPFO ze závislé činnosti na rok 2015 vycházel především z makroekonomických odhadů průměrných mezd a míry růstu nezaměstnanosti. V tomto roce by se do inkasa této daně mělo negativně promítnout zvýšení slevy na druhé a třetí dítě a také možnost uplatnění základní slevy u pracujících důchodců.

Dosavadní nízké inkaso daně z příjmů fyzických osob z přiznání souvisí s platebním kalendářem, kdy většina příjmů z této daně plyne do státního rozpočtu na konci každého čtvrtletí. Inkaso této daně v roce 2015 ovlivní úprava zastropování výdajových paušálů (60 % a 80 %), naopak negativně může působit obnovená možnost uplatnění základní slevy pracujícím důchodcům (zpětné vyplacení za rok 2014, případně i za rok 2013, na základě daňových přiznání podaných v roce 2015, případně i na konci roku 2014). To je zřejmě i hlavní důvod, proč je inkaso této daně zatím záporné (-0,1 mld. Kč).

U inkasa daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou s dosavadním inkasem ve výši 2,1 mld. Kč a meziročním růstem o 1,8 % se ve srovnání s minulým rokem neočekávají žádné výrazné změny.

Dosavadní nízké inkaso daní z příjmů právnických osob (1,3 mld. Kč) souvisí s platebním kalendářem, kdy zálohy daně platí větší plátci až v polovině 3. měsíce příslušného čtvrtletí. V rozpočtu na rok 2015 je obsažena úprava zdanění investičních fondů (odhad dopadu ve výši +0,1 mld. Kč). Zohledněn je také dopad zákona o dětských skupinách na úrovni -0,1 mld. Kč. Rozpočet na rok 2015 neobsahuje předpoklad, že by došlo k účinnosti legislativy, která povolí některým subjektům nižší zálohy na daň z příjmů právnických osob.

U inkasa majetkových daní, které zatím při meziročním růstu o 1,0 mld. Kč dosáhly 1,6 mld. Kč, se v roce 2015 nepočítá s žádnými legislativními změnami, které by měly mít zásadní dopad na inkaso daně.

U příjmů z pojistného na sociální zabezpečení, které zatím při meziročním růstu o 4,7 % dosáhly 64,9 mld. Kč, rozpočet počítá s růstem o 4,6 % proti skutečnosti 2014. Rozpočet vycházel z aktualizace schváleného výhledu na rok 2015 s využitím predikce makroekonomických ukazatelů z července 2014, zejména předpokládaného zvýšení dynamiky růstu objemu mezd a platů pro roky 2014 (2,8 %) a 2015 (3,8 %). Aktualizace se dále týkala snížení dopadu důchodového spoření na státní rozpočet podle výsledků jeho fungování a počtu účastníků v roce 2013 a 2014.

Na nedaňových a kapitálových příjmech a přijatých transferech ve výši 59,7 mld. Kč (meziroční pokles o 2,9 mld. Kč) se nejvíce podílely příjmy z EU. Ty dosáhly 52,2 mld. Kč a byly tak proti stejnému období roku 2014 vyšší o 7,6 mld. Kč. Na meziroční pokles nejvíce působila již zmíněná vysoká skutečnost roku 2014 daná mimořádnou únorovou aukcí kmitočtů pro rychlé mobilní sítě LTE s výnosem ve výši 8,5 mld. Kč. Na meziročním poklesu těchto příjmů se podílely i příjmy z kreditních úroků operací řízení státního dluhu a likvidity státní pokladny realizované v kapitole Státní dluh (pokles o 1,6 mld. Kč).

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 182,8 mld. Kč čerpané ke konci února 2015 byly o 1,2 mld. Kč, tj. o 0,7 %, nad úrovní stejného období minulého roku. Rozpočet po změnách počítá s růstem o 1,9 % proti skutečnosti 2014.

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu byly zapracovány ve výši 512,6 mld. Kč, což představuje 42,1 % všech rozpočtovaných výdajů a o 3,4 % více než skutečnost dosažená v roce 2014 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 2,2 %). Proti rozpočtu 2014 je plánován růst o 1,2 %. K 28.2.2015 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 77,1 mld. Kč při meziročním růstu o 1,9 mld. Kč, tj. o 2,5 %. Na tomto růstu se podílí nejvíce růst výdajů na důchody o 1,6 mld. Kč.

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly 19,3 mld. Kč. Na jejich výši se podílely zejména převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 16,5 mld. Kč. Šlo o zálohu regionálnímu školství na první dva měsíce roku ve výši 15,5 mld. Kč (ve stejném období roku 2014 to bylo 13,1 mld. Kč) a čtvrtletní zálohu soukromému školství ve výši 1,1 mld. Kč (ve stejném období roku 2014 to bylo 1,0 mld. Kč).

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění (platba státu za tzv. státní pojištěnce) ve výši 10,2 mld. Kč znamenalo meziroční pokles o 4,2 mld. Kč. Ten je dán vysokou loňskou skutečností ovlivněnou předsunutou platbou pojistného ve výši 4,8 mld. Kč, která byla zúčtována až v listopadu a prosinci roku 2014. V nárůstu rozpočtu 2015 proti skutečnosti 2014 o 3,9 % se plně projevuje navýšení těchto plateb na 845 Kč/měsíc platné od 1. července 2014.

Kapitálové výdaje zatím dosáhly 8,9 mld. Kč, což je o 1,4 mld. Kč méně než ve stejném období minulého roku. Na poklesu se podílí zatím meziročně nižší investiční transfery do Státního fondu dopravní infrastruktury (o 2,8 mld. Kč). Z celkové částky tvoří 7,8 mld. Kč výdaje na spolufinancování společných programů EU a ČR.

Saldo státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci února 2015 přebytkem ve výši 22,6 mld. Kč, což je proti stejnému období roku 2014 výsledek horší o 27,4 mld. Kč. Na tomto výsledku se negativně projevily zejména skutečnosti na straně příjmů - meziročně nižší inkaso spotřební daně z tabákových výrobků (o 16,6 mld. Kč) a nižší inkaso DPH (o 9,7 mld. Kč). Zkreslení v meziročním srovnání ovlivnila již zmíněná aukce kmitočtů, která v únoru 2014 znamenala pro státní rozpočet mimořádný výnos ve výši 8,5 mld. Kč.

Hospodaření rozpočtu v samotném únoru skončilo schodkem 6,0 mld. Kč (v únoru 2014 přebytkem 5,0 mld. Kč), když příjmy činily 94,4 mld. Kč (v únoru 2014 to bylo 102,6 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 100,3 mld. Kč (v únoru 2014 to bylo 97,6 mld. Kč). Na meziročně nižších příjmech v samotném únoru se negativně projevily stejné vlivy popsané v předchozím odstavci.


Saldo státního rozpočtu / leden - únor (v mil. Kč)
leden-únor 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Saldo SR 3 205 3 248 -24 924 -24 941 -2 852 -2 584 -558 -6 730 -4 970 5 398 -10 598 -22 823 -16 558 5 582 50 071 22 625
Graf - Plnění státního rozpočtu ČR za leden-únor 2015 - graf
Vývoj salda SR za leden-únor v roce 2014 a 2015 (mld. Kč)
leden leden-únor leden-březen leden-duben leden-květen leden-červen leden-červenec leden-srpen leden-září leden-říjen leden-listopad leden-prosinec
mld. Kč
2014 45,05 50,07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 28,58 22,62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Podrobnější výsledky hospodaření státního rozpočtu za leden až únor 2015 jsou patrny z tabulkové přílohy.

Dokument ke stažení

Tabulková příloha:

Tab. č. 1: Plnění příjmů státního rozpočtu (v mld. Kč)
2014 2015
Skutečnost únor % plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost únor % plnění Index 2015/2014 Rozdíl 2015-2014
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1
Příjmy celkem 231,62 21,1 1 118,46 1 134,90 205,39 18,1 88,7 -26,23
v tom:                
Daňové příjmy celkem 169,00 17,9 975,76 975,76 145,64 14,9 86,2 -23,36
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 107,07 19,0 575,08 575,08 80,77 14,0 75,4 -26,30
v tom:                
DPH 46,61 21,3 229,30 229,30 36,87 16,1 79,1 -9,74
Spotřební daně (vč. tzv. energetických daní) - z toho: 37,86 27,2 135,40 135,40 21,15 15,6 55,9 -16,71
- Spotřební daň z minerálních olejů 11,40 15,3 72,00 72,00 11,51 16,0 100,9 0,10
- Spotřební daň z tabákových výrobků 23,14 48,1 47,00 47,00 6,54 13,9 28,2 -16,61
- Odvod z elektřiny ze slunečního záření 0,28 13,5 2,00 2,00 0,07 3,5 24,9 -0,21
Daně z příjmů PO 1,26 1,5 89,00 89,00 1,33 1,5 106,2 0,08
Daně z příjmů FO - v tom: 18,00 17,2 104,80 104,80 18,01 17,2 100,1 0,01
- z kapitálových výnosů 2,05 22,7 9,10 9,10 2,08 22,9 101,8 0,04
- ze závislé činnosti 15,62 16,9 92,40 92,40 16,00 17,3 102,4 0,38
- z přiznání 0,33 10,4 3,30 3,30 -0,07 -2,2 -22,2 -0,41
Správní poplatky 0,31 26,0 1,31 1,31 0,34 26,0 109,3 0,03
Majetkové daně - v tom: 1,51 15,3 9,50 9,50 1,58 16,7 104,8 0,07
- Daň dědická 0,01 16,1 0,00 0,00 0,01 x 101,9 0,00
- Daň darovací 0,02 18,6 0,00 0,00 0,00 x 21,4 -0,01
- Daň z nabytí nemovitých věcí (vč. daně z převodu nem.) 1,48 15,2 9,50 9,50 1,57 16,5 105,9 0,09
Poplatky za uložení odpadů 0,29 20,1 1,50 1,50 0,28 18,9 96,3 -0,01
Odvod za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu 0,03 17,0 0,20 0,20 0,06 31,5 185,4 0,03
Odvody z loterií *) 0,07 3,2 1,70 1,70 0,04 2,6 60,4 -0,03
Ostatní daňové příjmy ***) 1,12 47,0 2,38 2,38 1,09 45,8 97,4 -0,03
Pojistné na SZ - z toho: 61,93 16,2 400,67 400,67 64,87 16,2 104,7 2,94
- na důchody 55,06 16,2 356,37 356,37 57,68 16,2 104,7 2,61
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 62,62 40,9 142,70 159,15 59,75 37,5 95,4 -2,87
v tom:                
Kapitoly (mimo kapitol OSFA, SD a VPS) - z toho: 58,56 44,7 114,52 130,97 57,17 43,7 97,6 -1,39
- Transfery přijaté od EU a převody z Národního fondu **) 44,61 45,0 87,76 104,20 52,24 50,1 117,1 7,63
- Přijaté sankční platby 0,14 14,3 1,04 1,04 0,15 14,5 109,7 0,01
- Soudní poplatky 0,24 18,0 1,24 1,24 0,19 15,1 76,8 -0,06
- Dobrovolné pojistné 0,04 12,7 0,26 0,26 0,02 7,6 54,1 -0,02
- Příjmy sdílené s EU (clo) 0,25 16,5 1,55 1,55 0,33 21,5 134,7 0,09
Kapitola Operace SFA 0,02 0,9 1,73 1,73 0,08 4,8 501,4 0,07
Kapitola Státní dluh 3,91 52,9 7,20 7,20 2,33 32,4 59,6 -1,58
Kapitola VPS 0,13 1,0 19,25 19,25 0,17 0,9 129,4 0,04

*) odvody z loterií podle zákona č. 202/1990 Sb., § 41b, odst. 1 (70 % výnosu pro SR) a § 41b, odst. 2, 3, 4 (20 % výnosu pro SR)
**) z transferů přijatých od EU jsou ve skutečnosti roku 2013 a 2014 obsaženy pouze prostředky na krytí výdajů Společné zemědělské politiky v gesci
***) dopočet do celku

Tab. č. 2: Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů a pojistného na veřejné zdravotní pojištění (v mld. Kč)
Celkem r. 2013 Celkem r. 2014 Celkem r. 2015 Meziroč.přírůstek skutečnost Meziroční index skutečnost %
Rozpočet schválený sk.k 28.2.*) % plnění Rozpočet schválený sk.k 28.2.**) % plnění Rozpočet schválený sk.k 28.2.***) % plnění 2014/2013 2015/2014 2014/2013 2015/2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy 755,33 121,05 16,0 769,54 138,42 18,0 790,08 107,85 13,7 17,37 -30,57 114,3 77,9
                           
DPH 297,30 54,98 18,5 306,70 65,29 21,3 321,60 51,19 15,9 10,31 -14,10 118,7 78,4
spotřební daně (vč. energ. daní) 149,50 32,70 21,9 146,90 39,00 26,5 142,60 22,30 15,6 6,30 -16,70 119,3 57,2
daně z příjmů PO 124,90 1,66 1,3 122,10 1,83 1,5 131,90 1,90 1,4 0,16 0,08 109,8 104,2
daně z příjmů FO 147,70 27,08 18,3 157,50 26,91 17,1 157,80 26,85 17,0 -0,17 -0,05 99,4 99,8
- z kapitálových výnosů 13,40 3,05 22,7 13,30 3,00 22,5 13,50 3,05 22,6 -0,05 0,06 98,3 101,9
- ze závislé činnosti 128,90 23,57 18,3 137,90 23,30 16,9 137,90 23,87 17,3 -0,27 0,56 98,9 102,4
- z přiznání 5,40 0,46 8,6 6,30 0,60 9,6 6,40 -0,07 -1,1 0,14 -0,68 130,6 -11,9
silniční daň 5,40 0,84 15,6 5,20 0,89 17,2 5,40 0,95 17,7 0,05 0,06 105,9 106,6
daň z nemovitosti 9,00 0,15 1,6 9,80 0,17 1,8 10,10 0,17 1,7 0,02 0,00 116,2 100,3
majetkové daně 9,70 1,19 12,2 9,90 1,51 15,3 9,50 1,58 16,7 0,32 0,07 127,4 104,8
dálniční poplatek ****) 3,90 0,76 19,5 3,90 0,99 25,4 4,10 1,09 26,5 0,23 0,10 130,0 109,7
ostatní daně a poplatky 7,93 1,68 21,2 7,54 1,83 24,3 7,08 1,82 25,7 0,15 -0,01 108,7 99,4
                           
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění *****)   28,02     29,62     30,59   1,60 0,97 105,7 103,3

*) v celost.daních v roce 2013 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,1 mld. Kč) a dále správní a místní popl.a další odvody obcím (7,5 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP a ost.odvody také obcím (8,6 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
**) v celost.daních v roce 2014 není zahrn.DPPO za obce a kraje (5,7 mld. Kč) a dále správní a místní popl.a další odvody obcím (7,3 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP a ost.odvody také obcím (8,7 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
***) v celost.daních v roce 2015 není zahrn.DPPO za obce a kraje (5,9 mld. Kč) a dále správní a místní poplatky obcím (7,7 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP (2,8 mld. Kč) a odvody z loterií také obcím (5,6 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
****) údaj skutečnosti za uvedené roky odpovídá stavu inkasa za minulý měsíc (od roku 2012 nemá MF možnost sledovat každodenní pohyb inkasa z dálničních poplatků)
*****) uvedeno jen pro informaci, údaj není součástí celk.daňových příijmů, jde o výběr pojistného zdr.pojišťovnami od 18. dne předchozího měsíce do 17. dne běžného měsíce, nezahrnuje platbu za tzv. státní pojištěnce a nejedná se o příjem SR

 

Tab. č. 3: Čerpání výdajů státního rozpočtu (v mld. Kč)
2014 2015
Skutečnost únor % plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost únor % plnění Index 2015/2014 Rozdíl 2015-2014
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1
Výdaje celkem 181,55 15,0 1 218,46 1 234,90 182,77 14,8 100,7 1,22
Běžné výdaje 171,28 15,2 1 142,63 1 139,07 173,88 15,3 101,5 2,60
v tom:                
Výdaje na platy, ost.platby za proved.práci a pojistné 6,93 7,3 100,34 100,56 7,92 7,9 114,2 0,99
Neinvestiční nákupy a související výdaje - z toho: 10,26 7,9 135,93 135,19 10,93 8,1 106,6 0,68
- Úroky a ost.finanční výdaje kap. Státní dluh *) 3,56 5,5 64,44 64,44 3,17 4,9 89,1 -0,39
- Výdaje na realizaci záruk 0,00 0,0 2,21 2,21 0,00 0,0 x 0,00
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 5,54 13,9 44,13 38,86 7,57 19,5 136,6 2,03
Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím 2,36 25,8 9,11 9,10 2,42 26,6 102,4 0,06
Neinvestiční transfery státním fondům - z toho: 7,73 15,7 43,78 44,47 9,51 21,4 123,0 1,78
- Neinvestiční transfery SZIF 4,80 12,1 34,65 35,28 7,38 20,9 153,7 2,58
Neinv. transfery fondům soc. a veřejného zdrav.poj. 14,39 24,8 62,20 62,20 10,20 16,4 70,9 -4,19
Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 17,04 15,9 103,40 114,31 19,28 16,9 113,1 2,23
Neinv. transfery příspěvkovým a pod. organizacím 14,95 24,2 60,09 53,70 15,94 29,7 106,6 0,99
Sociální dávky **) - v tom: 75,25 15,0 512,64 509,19 77,12 15,1 102,5 1,86
- Důchody 56,73 14,6 394,43 390,98 58,38 14,9 102,9 1,65
- Prostředky na podpory v nezaměstnanosti 1,87 17,5 10,98 10,98 1,68 15,3 90,0 -0,19
- Ostatní soc.dávky 10,34 15,7 67,70 67,69 10,95 16,2 105,9 0,61
- Státní soc.podpora 6,31 16,1 39,54 39,54 6,10 15,4 96,7 -0,21
Stavební spoření 0,00 0,0 5,20 5,20 0,00 0,0 x 0,00
Státní příspěvek na důchodové připojištění 1,75 21,8 7,80 7,80 1,71 21,9 97,6 -0,04
Odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 12,28 33,7 39,00 39,00 9,27 23,8 75,5 -3,01
Ostatní běžné výdaje ***) 2,79 11,1 19,00 19,50 2,02 10,4 72,4 -0,77
Kapitálové výdaje 10,27 12,4 75,83 95,83 8,89 9,3 86,5 -1,38
v tom:                
Investiční nákupy a související výdaje 0,18 1,6 10,86 11,80 0,38 3,2 207,4 0,20
Investiční transfery podnikatelským subjektům 1,91 14,5 8,97 11,45 2,84 24,8 148,7 0,93
Investiční transfery státním fondům - z toho: 3,54 14,9 21,98 21,36 0,58 2,7 16,3 -2,96
- Investiční transfery SFDI 2,83 12,1 16,38 16,38 0,00 0,0 0,1 -2,83
Investiční transfery veřej. rozpočtům územní úrovně 3,46 23,0 13,95 14,71 2,49 16,9 72,1 -0,97
Investiční transfery příspěvkovým a pod.organizacím 0,86 8,3 11,15 11,40 2,36 20,7 276,1 1,51
Ostatní kapitálové výdaje ***) 0,33 3,5 8,91 25,11 0,24 1,0 73,6 -0,09
Saldo hospodaření SR 50,07 -44,7 -100,00 -100,00 22,62 -22,6 45,2 -27,45

*) skutečnost v roce 2014 i 2015 obsahuje celé neinvestiční výdaje kapitoly SD (téměř ze 100 % jsou to úroky a ostatní finanční výdaje)
**) pouze položka rozpočtové skladby 5410 "Sociální dávky" (tj. bez souvisejících výdajů, které jsou z hlediska závazných ukazatelů také sociálními dávkami)
***) dopočet do celku

Nejčtenější