Novinky

Pokladní plnění státního rozpočtu za leden 2015

Ing. Radek Ležatka
Ing. Radek Ležatka Vedoucí oddělení Vnějších vztahů a komunikace

Vydáno

  • Tisková zpráva
  • Pokladní plnění
  • Monitoring
  • Schodek státního rozpočtu
  • Výdaje státního rozpočtu
  • Saldo státního rozpočtu
  • Veřejný sektor

K 31.1.2015 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 111,0 mld. Kč, celkové výdaje 82,4 mld. Kč a přebytek hospodaření 28,6 mld. Kč (v lednu 2014 vykázán přebytek 45,0 mld. Kč).

Meziroční pokles přebytku je dán zejména nižším inkasem spotřební daně z tabákových výrobků. V lednu 2014 bylo inkaso této daně podstatně vyšší díky předzásobení se tabákovými nálepkami koncem roku 2013. Předpokládáme, že v letošním roce se toto inkaso rozdělí rovnoměrně do celého roku 2015, a to díky zákonné regulaci předzásobení se tabákovými nálepkami.       

Pokladní plnění za LEDEN 2015 (v mlD. Kč)
Ukazatel 2014 2015
Skutečnost leden % plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost leden % plnění Index 2015/2014 rozdíl 2015 - 2014
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 - 1
PŘÍJMY CELKEM 129,00 11,7 1 118,46 1 118,50 111,02 9,9 86,1 -17,98
VÝDAJE CELKEM 83,95 6,9 1 218,46 1 218,50 82,43 6,8 98,2 -1,52
SALDO 45,05 -40,2 -100,00 -100,00 28,58 -28,6 63,5 -16,46

 

Příjmy státního rozpočtu

Meziroční pokles celkových příjmů o 18,0 mld. Kč nejvíce ovlivnily daňové příjmy (pokles o 16,8 mld. Kč), z nichž největší snížení vykázalo inkaso spotřební daně z tabákových výrobků (o 12,3 mld. Kč) a inkaso DPH (o 3,6 mld. Kč).

Inkaso DPH ve výši 28,4 mld. Kč meziročně kleslo o 3,6 mld. Kč, tj. o 11,3 %. Rozpočet počítá s poklesem proti skutečnosti 2014 o 0,4 %. Inkaso daně v roce 2015 by mělo být ovlivněno především zavedením druhé snížené sazby DPH ve výši 10 %, která bude aplikována na léky, knihy a nenahraditelnou dětskou stravu (odhad dopadu na úrovni státního rozpočtu je -2,4 mld. Kč).

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. energetických daní a odvodu z elektřiny ze slunečního záření) dosáhlo 11,9 mld. Kč, což je o 12,8 mld. Kč méně než v lednu 2014. Na pokles mělo velký vliv inkaso spotřební daně z tabákových výrobků, které dosáhlo 4,6 mld. Kč, což je meziročně o 12,3 mld. Kč méně. Výrazně se zde projevila vysoká skutečnost roku 2014 související s předzásobením tabákovými výrobky z důvodu zvýšení sazeb z tabákových výrobků od 1.1.2014. Lze očekávat, že tento vliv bude v průběhu roku klesat. Rozpočet této daně dokonce počítá s růstem proti skutečnosti 2014 o 5,1 %, který je dán zejména zvýšením sazeb k 1.12.2014. Inkaso spotřební daně z minerálních olejů zatím dosáhlo 5,9 mld. Kč, tj. o 0,2 mld. Kč méně než v roce 2014. V roce 2015 se plně promítne znovuzavedení vracení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu (tzv. zelená nafta). Rozpočet této daně počítá s poklesem proti skutečnosti 2014 o 1,1 %.

U daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, která při meziročním růstu o 0,3 mld. Kč, tj. o 3,4 %, zatím dosáhla 8,8 mld. Kč, rozpočet očekává růst o 5,4 % proti skutečnosti roku 2014. Odhad růstu celkového výnosu u DPFO ze závislé činnosti na rok 2015 vycházel především z makroekonomických odhadů průměrných mezd a míry růstu nezaměstnanosti. V tomto roce by se do inkasa této daně mělo negativně promítnout zvýšení slevy na druhé a třetí dítě a také možnost uplatnění základní slevy u pracujících důchodců.

Dosavadní nízké inkaso daně z příjmů fyzických osob z přiznání souvisí s platebním kalendářem, kdy většina příjmů z této daně plyne do státního rozpočtu na konci každého čtvrtletí. Inkaso této daně v roce 2015 ovlivní úprava zastropování výdajových paušálů (60 % a 80 %), naopak negativně může působit obnovená možnost uplatnění základní slevy pracujícím důchodcům (zpětné vyplacení za rok 2014, případně i za rok 2013, na základě daňových přiznání podaných v roce 2015, případně i na konci roku 2014). To je zřejmě i hlavní důvod, proč je inkaso této daně zatím záporné (-0,2 mld. Kč).

U inkasa daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou s dosavadním inkasem ve výši 1,3 mld. Kč a meziročním poklesem o 0,4 mld. Kč se ve srovnání s minulým rokem neočekávají žádné výrazné změny.

Dosavadní nízké inkaso daní z příjmů právnických osob (0,7 mld. Kč) souvisí s platebním kalendářem, kdy zálohy daně platí větší plátci až v polovině 3. měsíce příslušného čtvrtletí. V rozpočtu na rok 2015 je obsažena úprava zdanění investičních fondů (odhad dopadu ve výši +0,1 mld. Kč). Zohledněn je také dopad zákona o dětských skupinách na úrovni -0,1 mld. Kč. Rozpočet na rok 2015 neobsahuje předpoklad, že by došlo k účinnosti legislativy, která povolí některým subjektům nižší zálohy na daň z příjmů právnických osob. Rizikem pro výši inkasa DPPO v letech 2015 až 2017 je zavedení národních rezolučních fondů.

U inkasa majetkových daní, které zatím dosáhly 0,7 mld. Kč, se v roce 2015 nepočítá s žádnými legislativními změnami, které by měly mít zásadní dopad na inkaso daně.

U příjmů z pojistného na sociální zabezpečení, které zatím při meziročním růstu o 3,5 % dosáhly 32,2 mld. Kč, rozpočet počítá s růstem o 4,6 % proti skutečnosti 2014. Rozpočet vycházel z aktualizace schváleného výhledu na rok 2015 s využitím predikce makroekonomických ukazatelů z července 2014, zejména předpokládaného zvýšení dynamiky růstu objemu mezd a platů pro roky 2014 (2,8 %) a 2015 (3,8 %). Aktualizace se dále týkala snížení dopadu důchodového spoření na státní rozpočet podle výsledků jeho fungování a počtu účastníků v roce 2013 a 2014.

Na nedaňových a kapitálových příjmech a přijatých transferech ve výši 26,6 mld. Kč (meziroční pokles o 2,3 mld. Kč) se nejvíce podílely příjmy z EU. Ty dosáhly 22,8 mld. Kč a byly tak proti stejnému období roku 2014 nižší o 0,9 mld. Kč. Na meziročním poklesu těchto příjmů se podílely i příjmy z kreditních úroků operací řízení státního dluhu a likvidity státní pokladny realizované v kapitole Státní dluh (meziroční pokles o 1,8 mld. Kč).

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 82,4 mld. Kč čerpané ke konci ledna 2015 byly o 1,5 mld. Kč, tj. o 1,8 %, pod úrovní stejného období minulého roku. Rozpočet po změnách počítá s růstem o 0,6 % proti skutečnosti 2014.

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu byly zapracovány ve výši 512,6 mld. Kč, což představuje 42,1 % všech rozpočtovaných výdajů a o 3,4 % více než skutečnost dosažená v roce 2014 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 2,2 %). Proti rozpočtu 2014 je plánován růst o 1,2 %. K 31.1.2015 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 36,6 mld. Kč při meziročním růstu o 1,0 mld. Kč.

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly 17,5 mld. Kč. Na jejich výši se podílely zejména převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 16,5 mld. Kč. Šlo o zálohu regionálnímu školství na první dva měsíce roku ve výši 15,5 mld. Kč (v lednu 2014 to bylo 13,1 mld. Kč) a čtvrtletní zálohu soukromému školství ve výši 1,1 mld. Kč (v lednu 2014 to bylo 1,0 mld. Kč).

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění (platba státu za tzv. státní pojištěnce) ve výši 5,1 mld. Kč znamenalo meziroční pokles o 4,5 mld. Kč. Ten je dán vysokou loňskou skutečností ovlivněnou předsunutou platbou pojistného ve výši 4,8 mld. Kč, která byla zúčtována až v listopadu a prosinci roku 2014. V nárůstu rozpočtu 2015 proti skutečnosti 2014 o 3,9 % se plně projevuje navýšení těchto plateb na 845 Kč/měsíc platné od 1. července 2014.

Kapitálové výdaje zatím dosáhly 3,5 mld. Kč, což je o 2,4 mld. Kč více než ve stejném období minulého roku.

Saldo státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci ledna 2015 přebytkem ve výši 28,6 mld. Kč, což je proti stejnému období roku 2014 výsledek horší o 16,5 mld. Kč. Na tomto výsledku se negativně projevily zejména skutečnosti na straně příjmů - meziročně nižší inkaso spotřební daně z tabákových výrobků (o 12,2 mld. Kč – důvody popsány výše) a nižší inkaso DPH (o 3,6 mld. Kč).

Saldo státního rozpočtu / leden (v mil. Kč)
leden 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Saldo SR 16 443 18 749 -3 417 -10 391 7 307 3 485 3 427 5 033 9 734 482 13 094 10 611 20 997 42 415 45 045 28 583
Graf - Plnění státního rozpočtu ČR za leden 2015 - graf
Vývoj salda SR za leden v roce 2014 a 2015 (mld. Kč)
leden leden-únor leden-březen leden-duben leden-květen leden-červen leden-červenec leden-srpen leden-září leden-říjen leden-listopad leden-prosinec
mld. Kč
2014 45,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 28,58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Podrobnější výsledky hospodaření státního rozpočtu za leden 2015 jsou patrny z tabulkové přílohy.

Dokument ke stažení

Tabulková příloha:

Tab. č. 1: Plnění příjmů státního rozpočtu (v mld. Kč)
2014 2015
Skutečnost leden % plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost leden % plnění Index 2015/2014 Rozdíl 2015-2014
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1
Příjmy celkem 129,00 11,7 1 118,46 1 118,50 111,02 9,9 86,1 -17,98
v tom:                
Daňové příjmy celkem 100,10 10,6 975,76 975,76 84,40 8,6 84,3 -15,69
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 69,00 12,3 575,08 575,08 52,21 9,1 75,7 -16,79
v tom:                
DPH 31,99 14,6 229,30 229,30 28,37 12,4 88,7 -3,62
Spotřební daně (vč. tzv. energetických daní) - z toho: 24,67 17,7 135,40 135,40 11,91 8,8 48,3 -12,76
- Spotřební daň z minerálních olejů 6,12 8,2 72,00 72,00 5,90 8,2 96,4 -0,22
- Spotřební daň z tabákových výrobků 16,87 35,1 47,00 47,00 4,59 9,8 27,2 -12,28
- Odvod z elektřiny ze slunečního záření 0,22 10,2 2,00 2,00 0,05 2,3 21,6 -0,17
Daně z příjmů PO 0,66 0,8 89,00 89,00 0,73 0,8 111,0 0,07
Daně z příjmů FO - v tom: 10,31 9,9 104,80 104,80 9,85 9,4 95,5 -0,46
- z kapitálových výnosů 1,73 19,2 9,10 9,10 1,32 14,5 76,6 -0,40
- ze závislé činnosti 8,47 9,2 92,40 92,40 8,76 9,5 103,4 0,29
- z přiznání 0,11 3,5 3,30 3,30 -0,23 -6,9 -201,6 -0,34
Správní poplatky 0,24 20,2 1,31 1,31 0,25 18,8 101,5 0,00
Majetkové daně - v tom: 0,77 7,7 9,50 9,50 0,74 7,8 96,7 -0,03
- Daň dědická 0,00 6,9 0,00 0,00 0,00 x 120,3 0,00
- Daň darovací 0,01 9,9 0,00 0,00 0,00 x 14,2 -0,01
- Daň z nabytí nemovitých věcí (vč. daně z převodu nem.) 0,75 7,7 9,50 9,50 0,74 7,7 97,7 -0,02
Poplatky za uložení odpadů 0,14 9,6 1,50 1,50 0,13 8,6 91,5 -0,01
Odvod za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu 0,02 11,5 0,20 0,20 0,04 19,2 167,5 0,02
Odvody z loterií *) 0,01 0,5 1,70 1,70 0,02 1,3 204,6 0,01
Ostatní daňové příjmy ***) 0,20 8,3 2,38 2,38 0,18 7,7 92,2 -0,02
Pojistné na SZ - z toho: 31,09 8,1 400,67 400,67 32,19 8,0 103,5 1,10
- na důchody 27,64 8,1 356,37 356,37 28,61 8,0 103,5 0,97
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 28,90 18,9 142,70 142,74 26,61 18,6 92,1 -2,29
v tom:                
Kapitoly (mimo kapitol OSFA, SD a VPS) - z toho: 26,99 20,6 114,52 114,56 26,48 23,1 98,1 -0,51
- Transfery přijaté od EU a převody z Národního fondu **) 23,63 23,9 87,76 87,80 22,77 25,9 96,4 -0,85
- Přijaté sankční platby 0,07 7,2 1,04 1,04 0,07 6,5 97,6 0,00
- Soudní poplatky 0,13 9,3 1,24 1,24 0,09 7,3 71,3 -0,04
- Dobrovolné pojistné 0,02 6,4 0,26 0,26 0,01 5,0 71,1 -0,01
- Příjmy sdílené s EU (clo) 0,13 8,8 1,55 1,55 0,15 9,4 109,7 0,01
Kapitola Operace SFA 0,01 0,7 1,73 1,73 0,03 1,8 264,8 0,02
Kapitola Státní dluh 1,83 24,8 7,20 7,20 0,01 0,1 0,5 -1,82
Kapitola VPS 0,07 0,6 19,25 19,25 0,10 0,5 137,5 0,03

*) odvody z loterií podle zákona č. 202/1990 Sb., § 41b, odst. 1 (70 % výnosu pro SR) a § 41b, odst. 2, 3, 4 (20 % výnosu pro SR)
**) z transferů přijatých od EU jsou ve skutečnosti roku 2013 a 2014 obsaženy pouze prostředky na krytí výdajů Společné zemědělské politiky v gesci
***) dopočet do celku

Tab. č. 2: Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů a pojistného na veřejné zdravotní pojištění (v mld. Kč)
Celkem r. 2013 Celkem r. 2014 Celkem r. 2015 Meziroč.přírůstek skutečnost Meziroční index skutečnost %
Rozpočet schválený sk.k 31.1.*) % plnění Rozpočet schválený sk.k 31.1.**) % plnění Rozpočet schválený sk.k 31.1.***) % plnění 2014/2013 2015/2014 2014/2013 2015/2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy 755,33 88,82 11,8 769,54 87,80 11,4 790,08 69,26 8,8 -1,01 -18,54 98,9 78,9
                           
DPH 297,30 48,16 16,2 306,70 44,58 14,5 321,60 39,27 12,2 -3,58 -5,31 92,6 88,1
spotřební daně (vč. energ. daní) 149,50 22,09 14,8 146,90 25,28 17,2 142,60 12,50 8,8 3,19 -12,78 114,4 49,4
daně z příjmů PO 124,90 0,97 0,8 122,10 0,93 0,8 131,90 0,95 0,7 -0,04 0,02 95,4 102,3
daně z příjmů FO 147,70 15,97 10,8 157,50 15,02 9,5 157,80 14,63 9,3 -0,95 -0,38 94,1 97,5
- z kapitálových výnosů 13,40 2,31 17,2 13,30 2,19 16,5 13,50 1,82 13,5 -0,12 -0,37 94,7 83,0
- ze závislé činnosti 128,90 13,47 10,5 137,90 12,62 9,2 137,90 13,04 9,5 -0,85 0,42 93,7 103,3
- z přiznání 5,40 0,18 3,3 6,30 0,20 3,2 6,40 -0,23 -3,5 0,02 -0,43 113,1 -110,6
silniční daň 5,40 0,47 8,7 5,20 0,51 9,9 5,40 0,45 8,4 0,05 -0,06 109,8 88,4
daň z nemovitosti 9,00 0,08 0,9 9,80 0,10 1,1 10,10 0,10 1,0 0,02 0,00 128,7 95,9
majetkové daně 9,70 0,57 5,9 9,90 0,77 7,7 9,50 0,74 7,8 0,19 -0,03 133,6 96,7
dálniční poplatek ****) 3,90 x x 3,90 x x 4,10 x x x x x x
ostatní daně a poplatky 7,93 0,51 6,4 7,54 0,61 8,2 7,08 0,62 8,7 0,11 0,00 121,1 100,5
                           
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění *****)   15,97     17,08     15,83   1,11 -1,25 107,0 92,7

*) v celost.daních v roce 2013 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,1 mld. Kč) a dále správní a místní popl.a další odvody obcím (7,5 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP a ost.odvody také obcím (8,6 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
**) v celost.daních v roce 2014 není zahrn.DPPO za obce a kraje (5,7 mld. Kč) a dále správní a místní popl.a další odvody obcím (7,3 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP a ost.odvody také obcím (8,7 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
***) v celost.daních v roce 2015 není zahrn.DPPO za obce a kraje (5,9 mld. Kč) a dále správní a místní poplatky obcím (7,7 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP (2,8 mld. Kč) a odvody z loterií také obcím (5,6 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
****) údaj skutečnosti za uvedené roky odpovídá stavu inkasa za minulý měsíc (od roku 2012 nemá MF možnost sledovat každodenní pohyb inkasa z dálničních poplatků)
*****) uvedeno jen pro informaci, údaj není součástí celk.daňových příijmů, jde o výběr pojistného zdr.pojišťovnami od 18. dne předchozího měsíce do 17. dne běžného měsíce, nezahrnuje platbu za tzv. státní pojištěnce a nejedná se o příjem SR

 

Tab. č. 3: Čerpání výdajů státního rozpočtu (v mld. Kč)
2014 2015
Skutečnost leden % plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost leden % plnění Index 2015/2014 Rozdíl 2015-2014
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1
Výdaje celkem 83,95 6,9 1 218,46 1 218,50 82,43 6,8 98,2 -1,52
Běžné výdaje 82,83 7,3 1 142,63 1 137,49 78,95 6,9 95,3 -3,89
v tom:                
Výdaje na platy, ost.platby za proved.práci a pojistné 0,04 0,0 100,34 100,35 0,04 0,0 88,6 0,00
Neinvestiční nákupy a související výdaje - z toho: 6,67 5,1 135,93 135,20 5,46 4,0 81,9 -1,21
- Úroky a ost.finanční výdaje kap. Státní dluh *) 3,53 5,4 64,44 64,44 3,09 4,8 87,4 -0,44
- Výdaje na realizaci záruk 0,00 0,0 2,21 2,21 0,00 0,0 x 0,00
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 1,13 2,8 44,13 38,97 0,68 1,7 59,6 -0,46
Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím 1,76 19,3 9,11 9,16 1,83 20,0 104,3 0,08
Neinvestiční transfery státním fondům - z toho: 2,48 5,0 43,78 43,45 2,54 5,8 102,1 0,05
- Neinvestiční transfery SZIF 2,48 6,3 34,65 34,25 2,54 7,4 102,1 0,05
Neinv. transfery fondům soc. a veřejného zdrav.poj. 9,57 16,5 62,20 62,20 5,08 8,2 53,1 -4,48
Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 15,16 14,1 103,40 103,41 17,51 16,9 115,6 2,36
Neinv. transfery příspěvkovým a pod. organizacím 5,74 9,4 60,09 61,22 5,62 9,2 97,9 -0,12
Sociální dávky **) - v tom: 35,56 7,1 512,64 512,14 36,59 7,1 102,9 1,04
- Důchody 26,48 6,8 394,43 393,93 27,22 6,9 102,8 0,74
- Prostředky na podpory v nezaměstnanosti 0,82 7,7 10,98 10,98 0,76 6,9 92,7 -0,06
- Ostatní soc.dávky 5,11 7,8 67,70 67,69 5,47 8,1 107,0 0,36
- Státní soc.podpora 3,15 8,1 39,54 39,54 3,15 8,0 99,9 0,00
Stavební spoření 0,00 0,0 5,20 5,20 0,00 0,0 x 0,00
Státní příspěvek na důchodové připojištění 0,00 0,0 7,80 7,80 0,00 0,0 x 0,00
Odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 3,72 10,2 39,00 39,00 3,06 7,9 82,3 -0,66
Ostatní běžné výdaje ***) 1,01 4,0 19,00 19,39 0,53 2,8 53,2 -0,47
Kapitálové výdaje 1,12 1,4 75,83 81,01 3,49 4,3 311,0 2,37
v tom:                
Investiční nákupy a související výdaje 0,06 0,5 10,86 10,75 0,08 0,8 134,1 0,02
Investiční transfery podnikatelským subjektům 0,56 4,2 8,97 11,73 1,23 10,5 220,8 0,67
Investiční transfery státním fondům - z toho: 0,11 0,5 21,98 22,38 0,23 1,0 204,0 0,12
- Investiční transfery SFDI 0,00 0,0 16,38 16,38 0,00 0,0 x 0,00
Investiční transfery veřej. rozpočtům územní úrovně 0,01 0,1 13,95 14,61 0,03 0,2 295,3 0,02
Investiční transfery příspěvkovým a pod.organizacím 0,32 3,0 11,15 11,57 1,86 16,1 575,9 1,54
Ostatní kapitálové výdaje ***) 0,06 0,7 8,91 9,97 0,05 0,5 90,7 -0,01
Saldo hospodaření SR 45,05 -40,2 -100,00 -100,00 28,58 -28,6 63,5 -16,46

*) skutečnost v roce 2014 i 2015 obsahuje celé neinvestiční výdaje kapitoly SD (téměř ze 100 % jsou to úroky a ostatní finanční výdaje)
**) pouze položka rozpočtové skladby 5410 "Sociální dávky" (tj. bez souvisejících výdajů, které jsou z hlediska závazných ukazatelů také sociálními dávkami)
***) dopočet do celku

Doporučované

Nejčtenější