Novinky

Čistá pozice České republiky vůči rozpočtu EU za rok 2013

Mgr. Marek Zeman
Mgr. Marek Zeman Vedoucí Tiskového oddělení Ministerstva financí

Vydáno

  • Čistá pozice
  • Tisková zpráva
  • Zahraničí EU
  • Veřejný sektor
  • Zahraniční sektor
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Rozpočet EU
  • Struktura příjmů ČR z rozpočtu EU
  • Strukturální fondy

V loňském roce dosáhla čistá pozice České republiky vůči rozpočtu EU nejlepšího výsledku od našeho vstupu do EU (viz graf č. 1). ČR je tak dlouhodobě čistým příjemcem prostředků z rozpočtu EU. Rekordní rozdíl mezi příjmy a odvody v roce 2013 dosáhl 84,1 mld. Kč a překročil čistou bilanci za rok 2012 o téměř 11 mld. Kč. Z hlediska vztahu k hrubému domácímu produktu ČR činily celkové příjmy České republiky z rozpočtu EU ve výši 125,7 mld. Kč přibližně 3,2 % HDP ČR, podíl čistých příjmů dosáhl 2,2 % českého HDP.

Graf - Graf č. 1 - Vývoj čisté pozice ČR v letech 2004-2013 (mld. Kč)
Vývoj čisté pozice ČR v letech 2004-2013 (mld.Kč) (mld. Kč)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Čistá pozice ČR 7,3 2 6,9 15,2 23,8 42,3 47,9 30,8 73,1 84,1

Klíčovou úlohu v pozitivní bilanci ČR ve vztahu k rozpočtu EU za rok 2013 sehrály příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, které dosáhly celkem 92,5 mld. Kč a tvořily přes 73 % celkových příjmů ČR z rozpočtu Unie (viz graf č. 2). Další významnou položku příjmů ČR z evropského rozpočtu představovaly prostředky na Společnou zemědělskou politiku ve výši 31,3 mld. Kč.

Podrobnější rozpis příjmů a výdajů za rok 2013 shrnuje tabulka č. 1.

Graf - Graf č.2 - Struktura příjmů ČR z rozpočtu EU v roce 2013
Struktura příjmů ČR z rozpočtu EU v roce 2013 (%)
Zemědělství a rozvoj venkova 24,9
Strukturální fondy a Kohezní fond 73,5
Vnitřní politiky 1,6

Vývoj čisté pozice od roku 2004

Celkově ČR od svého vstupu do EU 1. května 2004 do 31. prosince 2013 zaplatila do rozpočtu EU 342,8 mld. Kč a získala 676,2 mld. Kč. Kladné saldo čisté pozice České republiky ve vztahu k rozpočtu EU tak souhrnně dosáhlo 333,4 mld. Kč. Za výrazně kladnou čistou pozicí ČR k evropskému rozpočtu v posledním roce stojí zejména čerpání ČR z fondů Politiky soudržnosti a Společné zemědělské politiky EU, odvody ČR do evropského rozpočtu se zvyšují postupným tempem (viz graf č. 3).

Graf - Graf č.3 - Vývoj příjmů z rozpočtu a odvodů do rozpočtu EU v letech 2004-2013 (mld. Kč)
Vývoj příjmů z rozpočtu a odvodů do rozpočtu EU v letech 2004-2013 (mld. Kč) (mld. Kč)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Příjmy z rozpočtu EU 25,3 32,7 37,3 47,3 59,2 78,1 84,4 72,5 113 125,7
Platby do rozpočtu EU 18 30,7 30,4 32,1 35,4 35,8 37,1 41,7 39,8 41,7
Čistá pozice ČR vůči rozpočtu EU 7,3 2 6,9 15,2 23,8 42,3 47,3 30,8 73,1 84,1

Tabulka č.1

Příjmy z rozpočtu EU  mil. Kč 
Čistá pozice ČR vůči Rozpočtu EU za rok 2013
Strukturální akce  92 453,27
Strukturální fondy  56 533,25
Fond soudržnosti  35 920,02
   
Zemědělství  31 246,77
I. Pilíř*  21 656,42
II. Pilíř**  9 590,36
   
Vnitřní politiky  2 029,09
   
Předvstupní nástroje  -13,03
   
Celkové příjmy z rozpočtu EU  125 716,1
Celkové platby do rozpočtu EU  41 661,33
Čistá pozice vůči rozpočtu EU  84 054,77

* první pilíř zahrnuje prostředky na přímé platby, tržní opatření a veterinární opatření
** druhý pilíř zahrnuje prostředky na rozvoj venkova a rybářství

Pro přepočet mezi EUR a CZK použit průměrný kurz za rok 2013 ve výši 25,974 (údaj ČNB).

Výpočet a sledování čisté pozice České republiky vůči rozpočtu EU představuje pouze jednu z možností kvantifikace příjmů a nákladů souvisejících se vstupem ČR do Evropské unie. Čistá pozice neodráží veškeré výhody či nevýhody, které členství České republiky v Evropské unii přináší jednotlivým tuzemským subjektům.

Mgr. Marek Zeman
Vedoucí Tiskového oddělení Ministerstva financí

 


Související informace:

 

 

Doporučované

Nejčtenější