Novinky

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až srpen 2012

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Měsíční
  • Tisková zpráva
  • Státní rozpočet
  • Pokladní plnění
  • Veřejný sektor

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly ke konci srpna 2012 celkové příjmy státního rozpočtu 665,1 mld. Kč, celkové výdaje 732,1 mld. Kč a schodek 67,0 mld. Kč, což znamená jeho meziroční snížení o více než 20 mld. Kč.

v mld. Kč
Ukazatel Skutečnost leden-srpen 2011 2012 % plnění v roce 2011 Index 2012/2011
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách*) Skutečnost leden-srpen % plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
PŘÍJMY CELKEM 654,84 1084,70 1087,17 665,12 61,2 61,3 101,6
VÝDAJE CELKEM 742,12 1189,70 1192,47 732,14 61,4 61,6 98,7
SALDO -87,27 -105,00 -105,31 -67,02 63,6 64,6 76,8

*) rozpočet upravený k 30.6.2012

Příjmy státního rozpočtu

Dosažené celkové příjmy ve výši 665,1 mld. Kč představovaly 61,2 % rozpočtu po změnách (v srpnu 2011 plněny na 61,3 %) a proti stejnému období roku 2011 byly vyšší o 10,3 mld. Kč, tj. o 1,6 %. Rozpočet po změnách počítá s růstem o 7,3 % proti skutečnosti roku 2011. Na nižší než očekávaný růst příjmů státního rozpočtu působí nejvíce nižší plnění DPH (na 57,5 %) a příjmů z EU (na 47,4 %). Na meziroční růst celkových příjmů působí nejvíce daňové příjmy vč. pojistného na SZ (růst o 11,2 mld. Kč), naopak příjmy z EU meziročně klesly o 4,4 mld. Kč.

Daňové příjmy (bez pojistného na SZ) dosáhly 342,2 mld. Kč, což představuje 60,9 % rozpočtu a meziroční růst o 5,8 mld. Kč, tj. o 1,7 % (rozpočet počítá s růstem o 7,3 % proti skutečnosti roku 2011). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění rozpočtu o 1,0 procentního bodu nižší.

Na meziročním růstu daňových příjmů se nejvíce podílelo inkaso DPPO, DPH a DPFO.

Inkaso DPH představovalo 127,5 mld. Kč, tj. 57,5 % rozpočtu, což je o 6,8 procentního bodu nižší plnění než v srpnu minulého roku. Meziročně vzrostlo o 2,1 mld. Kč, tj. o 1,6 %. Rozpočet počítá s růstem o 15,5 % proti skutečnosti roku 2011, což ovlivňuje především novela zákona o DPH, která zvýšila sníženou sazbu daně z přidané hodnoty z 10 na 14 procent s účinností od 1. ledna 2012. V souvislosti s touto změnou došlo i ke změně parametrů rozpočtového určení daní (pro státní rozpočet 71,78 % celostátního výnosu, pro obce 19,93 % a pro kraje 8,29 %, tj. zvýšení podílu pro státní rozpočet o 2,1 p.b. proti stavu v roce 2011). Za nízkým meziročním růstem i nízkým plněním stojí zejména pokles spotřeby soukromého sektoru a mimořádný vliv týkající se změny legislativy (úprava uplatňování daně na vstupu) v minulém roce. Za příčiny vedoucí ke snížení spotřeby domácností se považuje hlavně opatrnostní důvod spotřebitelů, kdy tito spotřebitelé, z obav budoucího vývoje v ČR i Evropě, raději odkládají spotřebu „zbytných“ statků či služeb.

K výraznému propadu spotřeby nedochází u zboží a služeb ve snížené sazbě, ale u zboží a služeb v základní sazbě. Oproti negativnímu vývoji za 1.pololetí se inkaso DPH vyvíjí v červenci a srpnu mnohem lépe. Inkaso dosáhlo meziročního tempa růstu 6,3 % v červenci a 56,2 % v srpnu, což dává předpoklad pozitivního vývoje i v dalších měsících.

Inkaso spotřebních daní (vč. energetických daní a odvodu z elektřiny ze slunečního záření) dosáhlo 89,7 mld. Kč, což představuje 63,0 % rozpočtu (loni to bylo 64,7 %) a meziroční pokles o 1,4 mld. Kč, tj. o 1,6 %. Z této částky tvořily odvody z elektřiny ze slunečního záření 4,0 mld. Kč (plnění na 94,9 %). Rozpočet na rok 2012 počítá s růstem o 2,2 % proti skutečnosti roku 2011. Nejvýraznější vliv na inkaso spotřebních daní v roce 2012 má zvýšení sazeb tabákových výrobků platné od 1.1.2012.Inkaso daně z příjmů právnických osob svým objemem 53,8 mld. Kč představovalo 62,8 % rozpočtu (v roce 2011 to bylo 59,6 %) a meziročně bylo o 3,7 mld. Kč, tj. o 7,4 %, vyšší. Rozpočet této daně počítá s růstem o 4,0 % proti skutečnosti roku 2011.

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 57,8 mld. Kč, tj. 62,8 % rozpočtu (loni plnění na 54,9 %) při meziročním růstu o 2,0 mld. Kč, tj. o 3,6 %. Rozpočet uvažuje s růstem o 1,5 % proti skutečnosti roku 2011.

  • Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 52,2 mld. Kč a její rozpočet byl naplněn na 65,0 % (loni to bylo 62,4 %). Meziročně je inkaso o 0,7 mld. Kč, tj. o 1,3 % vyšší. Rozpočet je pod úrovní skutečnosti roku 2011 o 1,3 %, především z důvodu zvýšení slevy na dani na dítě o 1 800 Kč ročně.
  • Daň z příjmů fyzických osob placená na základě přiznání v záporné výši –1,0 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na -35,5 % (loni to bylo na -19,1 %) a meziročně je o 0,1 mld. Kč vyšší. Rozpočet 2012 je nad úrovní skutečnosti roku 2011 o 77,3 % (o 1,2 mld. Kč). Záporné plnění souvisí s vratkami daně, které proběhly tradičně v měsíci dubnu (inkaso ve výši -6,7 mld. Kč, v dubnu 2011 to bylo -7,3 mld. Kč).
  • Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou dosáhla 6,6 mld. Kč, což představuje 72,8 % rozpočtu (loni 39,0 %) a meziročně byla vyšší o 1,3 mld. Kč, tj. o 24,5 %. Rozpočet 2012 počítá s růstem o 16,8 % (o 1,3 mld. Kč) proti skutečnosti roku 2011. Ve výnosu roku 2012 by se mělo promítnout zrušení osvobození zdanění příjmů z úroků z vkladů ze stavebního spoření, a to včetně úroků ze státní podpory.

Majetkové daně dosáhly 7,9 mld. Kč, což představuje 64,8 % rozpočtu a meziroční pokles o 1,1 mld. Kč. Stejně jako v roce 2011 je součástí majetkových daní i 32% darovací daň uvalená na bezúplatné nabytí emisních povolenek.

Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2012 (bez DPPO placené obcemi a kraji a bez správních a ostatních poplatků placených obcím) ve výši 754,3 mld. Kč je proti skutečnosti roku 2011 vyšší o 46,0 mld. Kč, tj. o 6,5 %. Objemově je nejvyšší růst rozpočtován (proti skutečnosti 2011) u DPH o 34,3 mld. Kč (o 12,5 %).

Skutečné celostátní inkaso daní dosáhlo k 31.8.2012 výše 459,5 mld. Kč, což představuje 60,9 % rozpočtu a meziroční růst o 5,5 mld. Kč, tj. o 1,2 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 454,0 mld. Kč, tj. 61,4 % rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 8,7 mld. Kč, tj. o 2,0 % (celoročně nedosáhlo rozpočet o 31,2 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 247,4 mld. Kč, což představuje 64,4 % rozpočtu (loni to bylo 64,8 %) a meziroční růst o 5,4 mld. Kč, tj. o 2,3 %. Rozpočet počítá s růstem o 4,7 % proti skutečnosti roku 2011 (vliv např. rozšíření počtu osob povinně nemocensky pojištěných či povinnosti platit pojistné z dohod o provedení práce). Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 219,9 mld. Kč, tj. 64,4 % rozpočtu (loni to bylo 64,8 %), při meziročním růstu o 4,8 mld. Kč, tj. o 2,3 % (rozpočet počítá s růstem o 4,7 %).

Ke konci srpna 2012 dosáhly nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 75,4 mld. Kč, což je 53,3 % rozpočtu po změnách a o 1,0 mld. Kč, tj. o 1,3 %, méně než v srpnu loňského roku (schválený rozpočet uvažuje s meziročním poklesem o 0,1 % proti rozpočtu 2011). Příjmy z rozpočtu EU (transfery přijaté od EU a Národního fondu) činily 49,3 mld. Kč (plnění na 47,4 % rozpočtu po změnách), což je o 4,4 mld. Kč méně než v srpnu 2011 (rozpočet 2012 počítá s poklesem proti rozpočtu 2011 o 15,6 mld. Kč). Příjmy z kreditních úroků operací řízení státního dluhu a likvidity státní pokladny dosáhly 8,7 mld. Kč (o 3,8 mld. Kč více než v roce 2011) a byly tak plněny na 133,6 % (rozpočtovány v kapitole Státní dluh). Převody z fondů OSS a zapojené ostatní mimorozpočtové zdroje dosáhly 1,5 mld. Kč (o 1,5 mld. Kč méně než v roce 2011). Tato částka zahrnovala prostředky převedené z rezervních fondů a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2011.

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 732,1 mld. Kč čerpané ke konci srpna 2012 představují 61,4 % rozpočtu po změnách (v srpnu 2011 to bylo 61,6 %), a jsou tak o 10,0 mld. Kč, tj. o 1,3 %, pod úrovní srpna 2011. Proti skutečnosti 2011 předpokládá letošní rozpočet po změnách nárůst o 3,2 %.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly ke konci srpna čerpány ve výši 671,6 mld. Kč, tj. na 61,9 % rozpočtu (loni to bylo na 61,7 %). Proti loňskému roku vzrostly o 2,0 mld. Kč, tj. o 0,3 % (rozpočet po změnách počítá s růstem o 4,7 % proti skutečnosti 2011).

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu jsou zapracovány ve výši 491,6 mld. Kč, což představuje 41,3 % všech rozpočtovaných výdajů a o 10,7 % více než skutečnost dosažená v roce 2011 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 3,9 %). V relativně vysokém nárůstu rozpočtu sociálních dávek se projevil metodický vliv, kdy dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky zdravotně postiženým a příspěvek na péči nejsou od roku 2012 z hlediska rozpočtové skladby již transferem do územních rozpočtů, ale staly se sociálními dávkami vyplácenými úřadem práce (rozpočet po změnách ostatních sociálních dávek tak proti skutečnosti roku 2011 vzrostl o 29,0 mld. Kč). K 31.8.2012 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 318,5 mld. Kč, tj. 64,8 % rozpočtu po změnách (loni to bylo 66,4 %), při meziročním růstu o 22,2 mld. Kč, tj. o 7,5 %. Z toho na důchody připadlo 252,2 mld. Kč, tj. 65,9 % rozpočtu po změnách (loni to bylo 67,1 %), při meziročním růstu o 8,2 mld. Kč, tj. o 3,3 %. Státní sociální podpora vykazuje meziroční pokles o 0,5 mld. Kč a prostředky na podpory v nezaměstnanosti o 1,5 mld. Kč. Naopak ostatní sociální dávky z výše popsaných důvodů meziročně vzrostly o 16,1 mld. Kč.

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly na konci srpna 67,5 mld. Kč, tj. 65,2 % rozpočtu po změnách, a meziročně tak klesly o 24,4 mld. Kč, tj. o 26,6 %. Meziroční pokles bude v průběhu roku ovlivňovat metodická změna popsaná v předchozím odstavci. Z toho převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji činily 54,0 mld. Kč. Jednalo se o 4 dvouměsíční zálohy na regionální školství ve výši 51,0 mld. Kč (v minulých letech docházelo u převodů záloh regionálnímu školství ke čtvrtletním platbám) a o zálohy soukromým školám za tři čtvrtletí roku v objemu 3,0 mld. Kč. Ve stejném období roku 2011 bylo z tohoto titulu převedeno 60,4 mld. Kč (jednalo se o zálohy regionálnímu a soukromému školství na 1. - 3. čtvrtletí).

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění (za kapitolu VPS) vykázaly čerpání ve výši 35,3 mld. Kč, tj. 66,8 % rozpočtu. Meziročně tak byly o 0,1 mld. Kč vyšší.

Výdaje kapitoly Státní dluh (především úroky) byly do konce srpna 2012 uhrazeny ve výši 37,1 mld. Kč, tj. 47,0 % rozpočtu po změnách, a byly tak meziročně o 5,0 mld. Kč, tj. o 15,4 %, vyšší.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno 25,6 mld. Kč, což představuje 72,6 % rozpočtované výše a meziroční růst o 4,4 mld. Kč, tj. o 21,0 %.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 60,6 mld. Kč, což představuje 56,7 % rozpočtu po změnách (v roce 2011 to bylo 60,7 %), při meziročním poklesu o 12,0 mld. Kč, tj. o 16,5 %. Rozpočet po změnách počítá s poklesem o 10,2 % proti skutečnosti roku 2011. Investiční transfery Státnímu fondu dopravní infrastruktury činily 10,2 mld. Kč (loni to bylo 23,6 mld. Kč) a Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu 3,9 mld. Kč (stejně jako loni).

Saldo státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu skončilo za leden až srpen roku 2012 schodkem ve výši 67,0 mld. Kč (63,6 % rozpočtu po změnách), což je proti stejnému období roku 2011 výsledek příznivější o 20,3 mld. Kč. I přes očekávané nenaplnění rozpočtu příjmů působí pozitivně v meziročním srovnání vyšší inkaso daňových příjmů včetně pojistného (o 11,2 mld. Kč), které je brzděno především nižšími příjmy z EU (o 4,4 mld. Kč). Čerpání výdajů je meziročně nižší o 10 mld. Kč zejména vlivem nižších kapitálových výdajů o 12,0 mld. Kč.

Hospodaření rozpočtu v samotném srpnu skončilo schodkem 15,3 mld. Kč (v srpnu 2011 to bylo 26,2 mld. Kč), když příjmy činily 67,7 mld. Kč (v srpnu 2011 to bylo 63,8 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 83,0 mld. Kč (v srpnu 2011 to bylo 90,0 mld. Kč). Meziročně nižší schodek v samotném srpnu ovlivnily skutečnosti na straně příjmů i výdajů. Vyšší srpnové inkaso příjmů (o 3,9 mld. Kč) ovlivnilo zejména vyšší inkaso DPH (o 2,0 mld. Kč) a příjmy z EU (o 0,8 mld. Kč). Nižší srpnové čerpání výdajů (o 7,0 mld. Kč) ovlivnily nižší kapitálové výdaje (o 9,3 mld. Kč).

Saldo státního rozpočtu
v mil. Kč
leden-srpen 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Saldo SR -12 367 -25 565 -32 956 -71 885 -50 687 10 008 -6 440 22 226 5 318 -89 578 -78 673 -87 275 -67 022

 

Graf - Vývoj salda státního rozpočtu

Graf - Vývoj salda státního rozpočtu ze leden až srpen v letech 2011 a 2012 (v mld. Kč)

Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí MF

Přílohy:

Pokladní plnění příjmů státního rozpočtu:
v mld. Kč
Příjmy státního rozpočtu 2011 2012 % plnění SR leden-srpen 2011 Index skutečnost 2012/2011
Skutečnost leden-srpen Schválený rozpočet Rozpočet po změnách*) Skutečnost leden-srpen % plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Příjmy celkem 654,84 1 084,70 1 087,17 665,12 61,2 61,3 101,6
v tom:
Daňové příjmy celkem 578,44 945,54 945,54 589,67 62,4 63,1 101,9
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 336,45 561,52 561,52 342,24 60,9 61,9 101,7
v tom:
- DPH 125,40 221,60 221,60 127,47 57,5 64,3 101,6
- spotřební daně (vč. tzv. energetických daní) 91,07 142,30 142,30 89,66 63,0 64,7 98,4
z toho: odvod z elektřiny ze slunečního záření 3,57 4,20 4,20 3,99 94,9 84,9 111,8
- daně z příjmů PO 50,09 85,60 85,60 53,78 62,8 59,6 107,4
- daně z příjmů FO 55,75 92,00 92,00 57,78 62,8 54,9 103,6
vybíraná srážkou 5,26 9,00 9,00 6,55 72,8 39,0 124,5
ze závislé činnosti 51,52 80,30 80,30 52,19 65,0 62,4 101,3
z přiznání -1,03 2,70 2,70 -0,96 -35,5 -19,1 93,0
- správní poplatky 1,73 2,39 2,39 1,78 74,5 73,4 103,3
- majetkové daně 9,00 12,20 12,20 7,90 64,8 69,2 87,8
- clo ***) 1,13 x x x x 94,2 x
- poplatky za uložení odpadů **) 0,97 1,40 1,40 1,03 73,2 69,0 106,2
- ostatní daňové příjmy ****) 1,31 4,03 4,03 2,85 70,6 34,4 217,2
z toho: odvod za odnětí půdy ze zem. půd. fondu 0,00 1,70 1,70 0,11 6,2 0,2 3377,5
odvody z loterií *****) x 0,00 0,00 1,22 x x x
Pojistné na SZ 241,99 384,01 384,01 247,44 64,4 64,8 102,3
z toho: na důchody 215,10 341,35 341,35 219,94 64,4 64,8 102,3
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace 76,40 139,16 141,63 75,45 53,3 50,1 98,7
v tom:
- kapitoly (mimo kapitol OSFA, SD a VPS) 65,19 110,57 113,04 59,99 53,1 46,6 92,0
z toho: transfery přijaté od EU a Národního fondu 53,63 101,56 104,03 49,27 47,4 41,1 91,9
převody z fondů OSS 3,05 0,00 0,00 1,53 x x 50,2
přijaté sankční platby 1,02 1,05 1,05 0,09 8,6 98,2 8,9
soudní poplatky 0,69 0,65 0,65 0,99 152,0 119,7 144,8
dobrovolné pojistné 0,29 0,44 0,44 0,16 36,4 64,2 55,3
- kapitola Operace SFA 2,36 3,34 3,34 1,96 58,5 84,6 82,8
- kapitola Státní dluh 4,90 6,54 6,54 8,75 133,6 86,9 178,5
- VPS 3,96 18,70 18,70 4,76 25,5 91,4 120,3
v tom :
- výnosy z finančního majetku 0,01 0,00 0,00 0,00 110,4 30,7 45,3
- splátky půjček ze zahraničí 0,03 0,16 0,16 0,08 47,2 31,5 220,8
- příjmy sdílené s EU (clo) ***) x 1,10 1,10 1,05 95,3 x x
- ostatní příjmy VPS ****) 3,92 17,44 17,44 3,63 20,8 93,3 92,7

*) rozpočet upravený k 30.6.2012
**) rozpočet i skutečnost za kapitolu OSFA
***) do roku 2011 byl národní podíl na clech součástí daňových příjmů
****) dopočet do celku
*****) odvody z loterií podle zákona č. 202/1990 Sb., § 41b, odst. 1 (70 % výnosu pro SR) a § 41b, odst. 2, 3, 4 (20 % výnosu pro SR)

 

Meziroční srovnání celostátního inkasa daní
v mld. Kč
Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů Celkem r. 2010 Celkem r. 2011 Celkem r. 2012 Meziroč.přírůstek skutečnost Meziroční index skutečnost %
Rozpočet schválený sk.k 31.8.*) % plnění Rozpočet schválený sk.k 31.8.**) % plnění Rozpočet schválený sk.k 31.8.***) % plnění 2011/2010 2012/2011 2011/2010 2012/2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy 732,24 445,34 60,8 739,46 454,03 61,4 754,32 459,50 60,9 8,7 5,5 102,0 101,2
- DPH 270,80 177,04 65,4 279,50 179,90 64,4 308,70 177,50 57,5 2,9 -2,4 101,6 98,7
- spotřební daně (vč. energ. daní) 149,20 90,49 60,6 148,40 95,83 64,6 149,90 94,27 62,9 5,3 -1,6 105,9 98,4
- clo 1,30 1,04 80,0 1,20 1,13 94,2 x x x 0,1 x 108,6 x
- daně z příjmů PO 143,90 74,59 51,8 120,60 70,26 58,3 122,90 75,61 61,5 -4,3 5,3 94,2 107,6
- daně z příjmů FO 134,20 81,26 60,6 151,00 81,95 54,3 135,90 85,14 62,6 0,7 3,2 100,8 103,9
vybíraná srážkou 9,60 6,78 70,6 19,30 7,40 38,4 12,80 9,26 72,3 0,6 1,9 109,2 125,1
závislá činnost 105,30 70,97 67,4 121,10 75,55 62,4 117,80 76,53 65,0 4,6 1,0 106,5 101,3
z přiznání 19,30 3,52 18,2 10,60 -1,01 -9,5 5,30 -0,65 -12,3 -4,5 0,4 -28,7 64,4
- silniční daň 5,50 3,17 57,5 5,60 3,29 58,8 5,30 3,38 63,7 0,1 0,1 104,0 102,7
- daň z nemovitosti 9,60 6,22 64,8 9,70 6,16 63,5 8,70 6,93 79,6 -0,1 0,8 99,1 112,4
- majetkové daně 9,10 4,91 54,0 13,00 9,00 69,2 12,20 7,90 64,8 4,1 -1,1 183,2 87,8
- dálniční poplatek ****) 2,60 2,59 99,7 2,90 2,51 86,7 2,90 3,13 107,8 -0,1 0,6 97,0 124,4
- ostatní daně a poplatky 6,04 4,03 66,8 7,56 4,00 52,9 7,82 5,65 72,2 0,0 1,7 99,2 141,3

*) v rozp.celost.daní v roce 2010 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč) a dále správní a místní popl.obcím (7,8 mld. Kč) a popl.za znečišť.ŽP také obcím (6,2 mld. Kč) - ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
**) v rozp.celost.daní v roce 2011 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč) a dále správní a místní popl. obcím (7,4 mld. Kč) a popl.za znečišť.ŽP také obcím (6,2 mld. Kč) - ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
***) v rozp.celost.daní v roce 2012 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč), správní a místní popl.a další odvody obcím (5,8 mld. Kč) a popl.za znečišť.ŽP také obcím (6,2 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
****) údaj skutečnosti roku 2012 odpovídá stavu inkasa za minulý měsíc (od roku 2012 nemá MF možnost sledovat každodenní pohyb inkasa z dálničních poplatků)

 

Pokladní čerpání výdajů státního rozpočtu:
v mld. Kč
Výdaje státního rozpočtu 2011 2012 % plnění SR leden-srpen 2011 Index skutečnost 2012/2011
Skutečnost leden-srpen Schválený rozpočet Rozpočet po změnách*) Skutečnost leden-srpen % plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Výdaje celkem 742,12 1 189,70 1 192,47 732,14 61,4 61,6 98,7
Běžné výdaje 669,56 1 092,80 1 085,71 671,56 61,9 61,7 100,3
v tom:
- platy zaměstnanců a ost. platby za proved.práci (vč. povinného pojistného) 50,55 89,02 91,24 52,11 57,1 56,3 103,1
- neinv.trans.fondům soc.a zdrav.pojiš. (kap. VPS) 35,26 52,92 52,92 35,34 66,8 66,5 100,2
- neinv.trans.veř.rozpočt.územ.úrovně (bez kap. OSFA) 91,91 105,79 103,52 67,50 65,2 70,3 73,4
- neinv. transfery příspěvk. a podobným organ. **) 30,20 53,35 55,28 34,83 63,0 54,6 115,3
- neinvest. transfery státním fondům 8,21 37,72 37,57 8,77 23,4 20,5 106,8
- neinv. transf. občan. sdružením (bez kapitoly VPS) 2,37 3,47 4,50 3,72 82,6 71,4 156,8
- sociální dávky 296,25 491,58 491,26 318,47 64,8 66,4 107,5
z toho:
důchody 244,02 382,51 382,43 252,18 65,9 67,1 103,3
prostředky na podpory v nezaměstnanosti 7,64 12,48 12,45 6,11 49,0 53,6 79,9
ostatní soc.dávky 20,25 58,68 58,46 36,37 62,2 68,2 179,7
státní soc.podpora 24,34 37,91 37,91 23,81 62,8 63,6 97,8
- aktivní pol. zaměstnanosti 2,65 6,10 6,10 1,73 28,4 42,1 65,4
- prostředky na insolventnost 0,28 0,60 0,60 0,31 51,0 40,4 108,1
- stavební spoření 10,49 6,00 6,00 5,13 85,4 80,1 48,8
- státní příspěvek na důchodové připojištění 4,18 6,20 6,20 4,26 68,8 68,6 101,9
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 21,18 35,30 35,30 25,62 72,6 60,1 121,0
- kapitola Státní dluh 32,17 79,41 78,93 37,12 47,0 44,4 115,4
- kapitola Operace SFA 0,06 0,54 0,53 0,08 14,8 12,0 135,0
- ostatní běžné výdaje ***) 83,78 124,80 115,76 76,57 66,1 63,5 91,4
Kapitálové výdaje 72,56 96,90 106,77 60,58 56,7 60,7 83,5
SALDO SR CELKEM -87,27 -105,00 -105,31 -67,02 63,6 64,6 76,8

*) rozpočet upravený k 30.6.2012
**) skutečnost bez transferů veřejným výzkumným institucím a transferů cizím příspěvkovým organizacím
***) dopočet do celku

Doporučované

Nejčtenější