Novinky

Evropská komise zveřejnila Bílou knihu o politice v oblasti finančních služeb

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Před koncem roku zveřejnila Evropská komise svou novou strategii v oblasti finančních služeb na následujících pět let. Ačkoliv Evropská komise hodnotí velmi kladně dosavadní kroky v oblasti finančních služeb v rámci plnění Akčního plánu finančních služeb (1999-2004), do budoucna si určila následujících pět priorit:

1. Konsolidace dosavadních kroků a zajištění implementace a vynucení platné právní úpravy.
"Velkým problémem je pomalá a časově nesladěná transpozice evropských direktiv do národních legislativ, často se také ve směrnicích objevují výjimky a směrnice tak neplní základní úlohu – sjednocovat pravidla v rámci celé Evropské unie," vysvětluje náměstek ministra financí Tomáš Prouza.

2. Používání principu „lepší regulace“ při vytváření jakýchkoliv politik v oblasti finančních služeb.
"Základním pravidlem by mělo být provádění analýz a hodnocení dopadů přijaté legislativy po určité době fungování nového režimu," říká Tomáš Prouza.

3. Výraznější sblížení mechanismů dozorových orgánů členských států (tzv. supervizní konvergence).
"Pro společnosti působící v několika zemích je problematické přizpůsobovat se specifickým požadavkům regulátorů v jednotlivých zemích a proto se mnoho energie věnuje snaze sladit postupy a požadavky dozorových orgánů. Vzhledem k tomu, že v České republice působí finanční instituce z mnoha evropských zemí, jde o jednu z prioritních oblastí našeho zájmu," zdůrazňuje Tomáš Prouza.

4. Vytvoření silnějšího konkurenční prostředí mezi poskytovateli finančních služeb, zejména v případě retailového trhu.
"Prvotní analýzy Evropské komise ukazují, že konkurence v oblasti retailového bankovnictví a v pojišťovnictví není v Evropě tak silná, jak by mohla být. Komise proto bude fungování jednotlivých trhů dále zkoumat a hodlá navrhnout opatření, která by měla konkurenci zlepšit," říká Tomáš Prouza.

5. Zvýšení vlivu Evropské unie při globalizaci kapitálových trhů.
"Jde o jeden ze stěžejních bodů evropsko-amerického dialogu. Prioritou je posílit atraktivitu evropských kapitálových trhů a aktivní prací na sjednocování pravidel snižovat náklady na fungování kapitálových trhů. To by mělo přinést i větší zájem evropských firem financovat se právě na kapitálovém trhu," připomíná Tomáš Prouza.

Bílá kniha je výsledkem velkého množství konzultací Evropské komise se zainteresovanými stranami, jejichž součástí byly i příspěvky k tzv. Zelené knize EK o další politice v oblasti finančních služeb na léta 2005-2010. Zelená kniha byla zveřejněna 3. května letošního roku. Společnou reakci Ministerstva financí, České národní banky a Komise pro cenné papíry k Zelené knize naleznete na internetových stránkách Ministerstva financí.

Nejčtenější