Novinky

Společné zdanění manželů nebude znamenat administrativní zátěž

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Ministerstvo financí odmítá informace, že by v případě společného zdanění manželů docházelo k nadměrnému zvyšování administrativní zátěže.
Z toho důvodu ministerstvo informuje o podmínkách a principech souvisejících se společným zdaněním manželů.

Při společném zdanění manželů vznikne zpravidla jednomu z manželů přeplatek na dani a druhému pak nedoplatek. Stává se tak zejména v případě, kdy jeden z manželů nemá žádné zdanitelné příjmy. Mezi placením daní a vracením jejich přeplatku vzniká časový nesoulad, který je řešen již v minulosti využívanými standardními nástroji upravenými zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.

Situaci je možno řešit  následovně:

  • oba manželé podají daňové přiznání ve smyslu § 13a zákona o daních z příjmů
  • pokud ten z manželů, kterému vznikne nedoplatek na dani, daň z různých důvodů neuhradí, požádá druhý z manželů o vrácení svého přeplatku na dani s tím, že k převodu části tohoto přeplatku na nedoplatek druhého z manželů písemně zmocní správce daně
  • toto zmocnění správci daně poplatník udělí prostřednictvím tiskopisu žádosti o vrácení přeplatku na dani, která je součástí formuláře přiznání k dani z příjmů fyzických osob
  • druhému z manželů z titulu pozdní úhrady jeho daňové povinnosti (protože lhůta splatnosti daňové povinnosti se neshoduje se lhůtou, kterou má správce daně na vrácení přeplatku na dani) vzniká povinnost uhradit příslušenství daně, tzv. časové penále
  • toto penále může být prominuto ministerstvem financí, které je k tomu zmocněno v souladu s ust. § 55a zákona o správě daní a poplatků.

Protože lze očekávat, že takovéto rozhodnutí se bude týkat většího počtu poplatníků, ministerstvo financí v současné době pracuje na minimalizaci administrativní zátěže, která je s tímto zdaněním spojena. Cílem je, aby ten z manželů, kterému vzniká nedoplatek na dani  -protože neuhradil svou daňovou povinnost v termínu pro podání daňového přiznání, ale až později převodem přeplatku na dani druhého z manželů - nemusel podávat žádost o prominutí příslušenství daně (penále) a tudíž ani hradit příslušný správní poplatek spojený s touto žádostí.

Nejčtenější