Novinky

Ministerstvo financí vydalo pokyn k problematice odpočtu výdajů vynaložených na výzkum a vývoj

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

S účinností od počátku letošního roku byla do zákona o daních z příjmů doplněna ustanovení, podle nichž může poplatník uplatnit odpočet od základu daně z příjmů ve výši 100% výdajů vynaložených při realizaci projektů výzkumu a vývoje. Zavedením možnosti daňového odpočtu je naplňován cíl  Programového prohlášení vlády podporovat vynakládání nákladů na výzkum a vývoj prostřednictvím daňové politiky a také vytvářeno příznivé prostředí k naplnění závazku České republiky z  tzv. Lisabonské strategie, tj. navýšit do roku 2010 náklady na výzkum a vývoj ze soukromých zdrojů na 2% HDP.

K zajištění jednotného postupu při aplikaci uvedených ustanovení připravilo Ministerstvo financí pokyn řady D, který obsahuje vymezení jednotlivých pojmů stanovených zákonem. Jedná se zejména o vymezení jednotlivých náležitostí projektu výzkumu a vývoje, na základě kterého může být odpočet uplatněn, definování činností, které lze považovat za činnosti výzkumu a vývoje a které naopak nelze zahrnout mezi uvedené činnosti. Dále jsou definovány výdaje (náklady) na činnosti výzkumu a vývoje, které lze uvedenou formou odpočtu od základu daně podpořit, včetně stanovení příslušného zdaňovacího období, a vyjmenovány výdaje (náklady), které do odpočtu zahrnout nelze. 

„Aplikace odpočtu od základu daně v praxi často znamená velmi náročné odborné posouzení konkrétního projektu s cílem odlišení výzkumu a vývoje od ostatních příbuzných činností. Základním kriteriem je přítomnost ocenitelného prvku novosti a vyjasnění výzkumné nebo technické nejistoty,“ říká náměstkyně ministra financí Dana Trezziová.

Na podporu reálné aplikace odčitatelné položky připravila Rada pro výzkum a vývoj vlády České republiky a Komora daňových poradců České republiky certifikační vzdělávací projekt „Výzkum a vývoj dle zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje, v kontextu odčitatelné položky § 34 odst. 4 zákona o daních z příjmů“.

Absolventi vzdělávání obdrží certifikát, jehož prostřednictvím deklarují svou odbornou připravenost k posouzení, případně vymezení činností výzkumu a vývoje. Cílem je vytvořit skupinu specialistů, kteří budou schopni zatřídit konkrétní praktické situace a projekty výzkumu a vývoje v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb. jako hmotně právní předpoklad pro uplatnění odčitatelné položky u daňových subjektů.

Pokyn MF D-288  je uveřejněn na webových stránkách České daňové správy a Ministerstva financí a bude rovněž publikován ve Finančním zpravodaji. Informaci k certifikačnímu vzdělávání a seznam certifikovaných osob bude k dispozici od poloviny října 2005 na webových stránkách Komory daňových poradců ČR.

Doporučované

Nejčtenější