Novinky

Reakce Ministerstva financí na dopis starosty Jindřichovic pod Smrkem

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Ministerstvo financí
 • Tisková zpráva

Starosta obce Jindřichovice pod Smrkem zaslal 1. místopředsedovi vlády a ministru financí dopis, ve kterém kritizuje systém regulace zadluženosti obcí podle ukazatele dluhové služby na konkrétním případě jeho obce. Na základě svých tvrzení prohlašuje celý systém regulace zadluženosti za „nesmyslný výplod nekompetentních byrokratů na Ministerstvu financí“.

Rádi bychom k tomu uvedli, že výpočet ukazatele dluhové služby za obec provedený Ministerstvem financí je správný. Obec Jindřichovice musí vynaložit na splátky svých závazků 31 % svých základních provozních příjmů a zbytek může použít na chod obce.

Starosta obce účelově použil částečně údajů dluhové základny a dluhové služby, avšak nevypočítal jejich podíl, ale rozdíl. Vypočtený rozdíl + 8,2 mil Kč pak prohlásil za hospodářský výsledek. Jedná se však o mylný údaj, neboť skutečně dosažený hospodářský výsledek obce za rok 2004 činil 2,725 mil. Kč.

Pan starosta použil ve svém dopise příklad na rodinu. Jeho interpretace, že: „rodina s měsíčním příjmem 10 000 Kč dokáže pokrýt všechny své závazky vydáním částky 9 000 Kč a zbude jí každý měsíc uspořených 1 000 Kč“ je nesprávný výklad systému regulace zadluženosti obcí. Správně musí znít: „rodina s měsíčním příjmem 10 000 Kč dokáže pokrýt všechny své závazky vydáním částky 9 000 Kč a zbude jí každý měsíc 1 000 Kč na běžný chod rodiny“.

Obec Jindřichovice vykázala celkovou zadluženost podle rozvahových účtů v roce ve výši 27 mil. Kč, což činí 43 380 Kč na jednoho obyvatele obce. Celorepubliková hodnota zadluženosti na 1 obyvatele zadlužených obcí (bez statutárních měst) činí 4 230 Kč;

Systém regulace zadluženosti vychází z principu, kdy se v daném kalendářním období sledují výdaje na splátky závazků (především splátky jistin úvěrů a půjček) a poměřují se k vybraným příjmům (daňové příjmy podle zákona o rozpočtovém určení daní a dotace podle zákona o státním rozpočtu na každý kalendářní rok).

Sleduje se tedy, kolik prostředků musí obec vynaložit na splátky svých závazků a kolik prostředků jí po úhradě zbude na běžný provozní chod obce. Jako únosná hranice pro posuzování úrovně zadluženosti byla po zkušenostech z minulých období stanovena hodnota 30% standardních příjmů použitých na splátky závazků a 70 % zbývajících na chod obce. Tento systém sledování zadluženosti se používá od roku 1997 a po drobných úpravách ukazatele dluhové služby se používá dodnes.

Vláda uložila ministru financí sledovat zadluženost obcí a krajů a podávat jí každoročně informaci. Cílem je sledovat úroveň jejich zadluženosti, neboť rozpočty územních samosprávných celků patří do soustavy veřejných rozpočtů. Zadluženost obcí a krajů tvoří nedílnou součást celkové zadluženosti veřejného sektoru v České republice.

Zvolený systém sledování zadluženosti v žádném případě neznamená zásah do samostatné působnosti obcí a krajů dané Ústavou ČR.

Konstrukce ukazatele dluhové služby byla zvolena z toho důvodu, že se jedná o přísně transparentní postup vycházející z údajů, které každá obec měsíčně vykazuje ve svých finančních výkazech. V některých případech však ukazatel nemůže postihnout případy, které znamenají navýšení ukazatele. Jedná se o:

 • kontokorentní účet, 
 • revolvingový (opakujícího se) úvěr, 
 • jednorázová splátka úvěru nebo půjčky nebo 
 • zapojení do programů Phare, Sapard a Strukturálních fondů (přijetí úvěru určeného na spoluúčast).

V případě překročení stanovené hranice ukazatele dluhové služby výhradně vlivem těchto případů se příslušné obce nebo kraje nepovažují za problémové podle příslušného usnesení vlády. K tomu však musí Ministerstvo financí obdržet příslušné informace od každé obce.

Ministerstvo financí na základě obdržených údajů od oslovených obcí posuzuje důvody zadluženosti a při vyhodnocování hodnotí především opakované překročení míry zadluženosti. Přitom zvažuje všechny skutečnosti, které vedly k překročení dané hranice. Jsou brány do úvahy další hodnotící ukazatele, především:

 • celková zadluženost obce nebo kraje;
 • celková zadluženost obce nebo kraje v přepočtu na 1 obyvatele;
 • daňová výtěžnost vztažená na 1 obyvatele obce nebo kraje;
 • trend zadluženosti v minulých letech;
 • velikost obce nebo kraje;
 • celková finanční situace obce nebo kraje.

Až na základě komplexního zhodnocení všech údajů od obcí je možné přikročit k vydání seznamu obcí.

Tabulka

Rok Počet obyvatel Zadluženost celkem Zadluženost na 1 obyvatele
Vývoj zadluženosti Jindřichovic pod Smrkem
1994 590 1 459,00 2,47
1995 583 1 034,00 1,77
1996 589 536 0,91
1997 598 147 0,25
1998 617   0
2000 599 850,19 1,42
2001 610 2 600,00 4,26
2002 595 4 221,22 7,09
2003 607 29 999,20 49,42
2004 624 27 070,71 43,38

 

 

Doporučované

Nejčtenější