Novinky

Dohoda o spolupráci mezi orgány bankovního dohledu, centrálními bankami a ministerstvy financí EU v případech finanční krize

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Ministerstvo financí
 • Tisková zpráva

 1. Orgány bankovního dohledu, centrální banky a ministerstva financí Evropské unie (EU) uzavřely Dohodu o spolupráci v případech finanční krize (dále jen „dohoda“). Úplný seznam institucí, které tuto dohodu podpořily, je obsažen v příloze k této tiskové zprávě. Dohoda vstoupí v platnost dne 1. července 2005. Dohoda nebude veřejným dokumentem.

 2. Postupující integrace trhů a tržních infrastruktur v rámci jednotného finančního trhu EU podporuje finanční stabilitu, neboť rozsáhlejší a diverzifikovanější finanční systém bude schopen lépe absorbovat potenciální finanční šoky, případně jim díky rozsáhlejším zdrojům v oblasti řízení rizik i zabránit. Zároveň integrace finančních trhů a rostoucí počet finančních institucí působících ve více státech mohou rozšířit prostor pro přeshraniční nákazu a prohloubit tak systémovou krizi ve více než jednom členském státě. V této souvislosti je důležité na úrovni EU dále rozvíjet praktickou spolupráci mezi orgány potenciálně angažovanými v zachování finanční stability v případech přeshraniční finanční krize. V tomto kontextu se dohoda – jako základ pro tuto praktickou spolupráci – bude týkat krizových situací, které by mohly mít přeshraniční a systémový dopad na jednotlivé úvěrové instituce, bankovní skupiny či bankovní součásti finančních skupin, ale také ostatních možných systémových poruch s přeshraničními důsledky pro finanční trhy, včetně poruch týkajících se platebních systémů či jiných prvků tržní infrastruktury.

 3. Na základě stávající legislativy a opatření EU a členských států si dohoda klade za cíl podporovat spolupráci mezi orgány bankovního dohledu, centrálními bankami a ministerstvy financí v krizových situacích. Dohoda se skládá ze souboru zásad a postupů pro sdílení informací, názorů a hodnocení s cílem podpořit provádění hospodářskopolitických funkcí těchto institucí a zachovat celkovou stabilitu finančních systémů jednotlivých členských států i EU jako celku. Tyto instituce by zejména měly být schopny, bude-li toho zapotřebí v případě krizové situace ovlivňující finanční systém více než jednoho členského státu nebo EU jako celku, mezi sebou vést informovanou mezinárodní diskuzi na základě existujících struktur a výborů. V případech, kdy by mohla vzniknout potřeba mnohostranné spolupráce mezi institucemi v celé EU, mohou být stávající výbory EU v rozsahu odpovídajícím jejich roli a úkolům společně s ústřední úlohou konsolidovaného dohledu využity k usnadnění výměny informací, názorů a hodnocení, a to zejména k šíření informací mezi zainteresovanými stranami.

 4. Zásady a postupy obsažené v dohodě se zabývají zejména výměnou informací, názorů a hodnocení mezi institucemi, které se mohou zabývat krizovými situacemi, příslušnými postupy při výměně informací a podmínkami spolupráce a informačních toků na národní a mezinárodní úrovni.  V zájmu dalšího zvyšování úrovně přeshraniční spolupráce mezi jednotlivými institucemi dohoda zahrnuje rovněž opatření zaměřená na rozvoj pohotovostních plánů pro řešení krizových situací na národní  úrovni a úrovni EU, spolu se zátěžovými testy a simulačními cvičeními.

 5. Dohoda o spolupráci by neměla být interpretována tak, že znamená výjimku (i) z principu primární finanční odpovědnosti vlastníků/akcionářů firmy, (ii) z nezbytnosti obezřetného postupu na straně věřitelů a (iii) z nadřazenosti tržně orientovaných řešení krizových situací v jednotlivých institucích.

 6. Dohoda je právně nezávazným nástrojem, který stanoví praktická opatření s cílem podporovat spolupráci mezi institucemi v krizových nebo potenciálních krizových situacích, aniž by byla potlačena jejich odpovědnost nebo omezena jejich schopnost nezávislého a včasného rozhodování v rámci jejich pravomocí, zejména pokud jde o plnění každodenních úkolů centrální banky a dohledu, jak je stanoví národní zákony a legislativa Společenství.

 7. Krizové situace mohou v praxi zahrnovat širší škálu institucí a odpovídajících funkcí, včetně dalších orgánů finančního dohledu, systémů pojištění vkladů a orgánů pro hospodářskou soutěž, a další úmluvy o spolupráci zahrnující širší škálu institucí nejsou touto dohodou dotčeny.  I když některé krize mohou vyžadovat mezinárodní spolupráci s institucemi, jejichž jurisdikce je mimo EU, tato dohoda se v současné době touto spoluprací nezabývá.

 8. Dohoda doplňuje další opatření v oblasti spolupráce mezi bankovními dohledy a centrálními bankami, zejména Dohodu o zásadách spolupráce mezi bankovními dohledy a centrálními bankami v krizovém řízení schválenou v roce 2003  (Memorandum of understanding - 10. března 2003 ), která nejsou touto dohodou nijak dotčena.  Hlavní rozdíl mezi dohodou z roku 2003 a novou dohodou je v jejím rozsahu. Zatímco první dohoda se zabývá pouze spoluprací mezi bankovními dohledy a centrálními bankami EU, nová dohoda zahrnuje rovněž spolupráci s ministerstvy financí EU. Obě dohody platí pro přeshraniční systémové krize, avšak dohoda z roku 2003 se také zabývá jednotlivými etapami detekce a aktivace specifických nástrojů dohledu a centrálních bank v období finanční krize.

 

 

Příloha


Smluvní strany Dohody o spolupráci

 • Orgány bankovního dohledu

Finanzmarktaufsicht, Rakousko
Commission bancaire et financière/Commissie voor het Bank- en Financiewezen, Belgie

Česká národní banka
Finanstilsynet, Dánsko
Finantsinspektsioon, Estonsko
Rahoitustarkastus, Finsko
Commission Bancaire, Francie
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Německo
Deutsche Bundesbank

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, Maďarsko
Irish Financial Services Regulation Authority
Banca d’Italia
Finanšu un Kapit%u101la Tirgus Komisija, Lotyšsko
Lietuvos bankas
Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lucembursko
Malta Financial Services Authority
De Nederlandsche Bank
Komisja Nadzoru Bankowego, Polsko
Banco de Portugal
Národná banka Slovenska
Banka Slovenije
Banco de España
Finansinspektionen, Švédsko
Financial Services Authority, Spojené království

 • Centrální banky

Oesterreichische Nationalbank
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

Česká národní banka
Danmarks Nationalbank
Eesti Pank
Suomen Pankki – Finlands Bank
Banque de France
Deutsche Bundesbank

Magyar Nemzeti Bank
Central Bank and Financial Services Authority of Ireland
Banca d’Italia
Latvijas Banka
Lietuvos bankas
Banque centrale du Luxembourg
Central Bank of Malta
De Nederlandsche Bank
Narodowy Bank Polski
Banco de Portugal
Národná banka Slovenska
Banka Slovenije
Banco de España
Sveriges Riksbank
Bank of England
European Central Bank

 • Ministerstva financí

Bundesministerium für Finanzen, Rakousko
Service Public Fédéral Finances, Belgie

Ministerstvo financí, Česká republika
Finansministeriet, Dánsko
Eesti Vabarigiigi Rahandusministeerium, Estonsko
Valtiovarainministeriö, Finsko
Ministère de l’Économie des Finances et de l’Industrie, Francie
Bundesministerium der Finanzen, Německo

Pénzügy Minisztérium, Maďarsko
Department of Finance, Irsko
Ministero dell’Economie e delle Finanze, Itálie
Finansu Ministrija, Lotyšsko
Lietuvos Respublikos Finans%u173 Ministerija, Litva
Ministère des Finances, Lucembursko
Ministeru tal-Finanzi, Malta
Ministerie van Financiën, Nizozemsko
Ministerstwo Finansów, Polsko
Ministério das Finanças e da Administração Pública, Portugalsko
Ministerstvo Financií, Slovensko
Ministrstvo za finance, Slovinsko
Consejería de Economía y Hacienda, Španělsko
Finansdepartementet, Švédsko
HM Treasury, Spojené království

 

Nejčtenější