Novinky

Penzijní připojištění v prvním čtvrtletí 2005 – hranice tří milionů klientů překonána

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Penzijní fondy v průběhu prvního čtvrtletí 2005 překonaly hranici tří milionů klientů a zaznamenaly výrazný růst aktiv. Řada firem zapojila penzijní připojištění do motivačních programů a tak vzrostl počet těch, kterým na penzijní připojištění přispívá zaměstnavatel. Přetrvaly ale i dva největší problémy penzijního připojištění – stárnoucí klientela a velmi nízký příspěvek.

Celkový počet klientů penzijních fondů na konci čtvrtletí činil 3 048 137. "Nárůst oproti konci roku činil sice jen 85 000 klientů, ale meziroční růst přesáhl 9 %, což je na téměř vyčerpaném trhu velmi dobrý výsledek," říká Tomáš Prouza, náměstek ministra financí.

Penzijním fondům se stále příliš nedaří přilákat mladé klienty. "Největší skupinou klientů s podílem 30 % jsou lidé ve věku 50-59 let a vzhledem ke stárnutí klientely nejrychleji v uplynulém čtvrtletí rostl podíl klientů nad 60 let," připomíná Tomáš Prouza. Klienti nad 60 let tvoří již více než pětinu všech klientů.

Aby se penzijní fondy staly účinným doplňkem důchodového systému, musí motivovat své klienty k vyšším úložkám a ty poté zajímavě zhodnocovat. Nejvíce klientů – 31 % – spoří tak, aby maximalizovali státní podporu, tedy 500 Kč. "Druhou největší skupinu s podílem 22 % ovšem tvoří klienti, kteří si spoří méně než 200 Kč měsíčně, což na vybudování dostatečného příjmu v důchodu rozhodně nepostačuje. Pouhých 5 % klientů spoří 1 500 Kč měsíčně a naplno využívají daňovou úlevu," zdůrazňuje Tomáš Prouza.

První část roku 2005 přinesla zvýšení počtu klientů, kterým přispívá zaměstnavatel, o 4 %. "Příspěvek získává již více než čtvrtina klientů a tento příspěvek přesahuje vlastní průměrný příspěvek klienta. Je tedy vidět, že zaměstnavatelé hrají při tvorbě úspor na důchod významnou roli a jejich větší zapojení může posílit stabilitu důchodového systému," připomíná Tomáš Prouza.

Aktiva penzijních fondů za první čtvrtletí vzrostla o 5,5 % na 108 mld. Kč. Meziročně jde dokonce o nárůst o 24 %. Nejvýznamnější částí portfolia zůstávají dluhopisy, jejichž podíl vzrostl na 71 %, doplněné o pokladniční poukázky (10 %) a peníze na účtech (8 %). Podíl akcií a podílových listů oproti předchozímu čtvrtletí mírně stoupl a přesáhl 6 %.

 

 

 

Část   Rok 2000 - absolutní výše Rok 2001 Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004
Absolutní výše Meziroční změna (v %) Absolutní výše Meziroční změna (v %) Absolutní výše Meziroční změna (v %) Absolutní výše Meziroční změna (v %)
Roční statistika od roku 2000
A Počet účastníků penzijního připojištění celkem 2 298 340 2 534 436 10,27 2 621 881 3,45 2 739 556 4,49 2 963 730 8,18
- v tom muži x 1 194 903 x 1 243 489 4,07 1 300 260 4,57 1 407 140 8,22
- v tom ženy x 1 339 533 x 1 378 392 2,90 1 439 296 4,42 1 556 590 8,15
Věková struktura účastníků penzijního připojištění celkem          
18 - 19 let x 5 632 x 5 175 -8,11 6 102 17,91 8 872 45,39
20 - 29 let x 287 551 x 295 296 2,69 302 906 2,58 319 707 5,55
30 - 39 let x 413 542 x 440 200 6,45 469 601 6,68 516 646 10,02
40 - 49 let x 644 844 x 639 232 -0,87 643 272 0,63 667 016 3,69
50 - 59 let x 741 754 x 781 121 5,31 812 919 4,07 874 832 7,62
60 - 69 let x 297 287 x 313 291 5,38 346 580 10,63 395 418 14,09
70 - 79 let x 124 655 x 127 100 1,96 135 308 6,46 153 182 13,21
80 a více let x 19 171 x 20 466 6,75 22 868 11,74 28 057 22,69
Počet účastníků, kteří vstoupili do systému penzijního připojištění poprvé x 264 742 x 212 776 -19,63 219 184 3,01 293 368 33,85
- v tom muži x x x 104 717 x 106 078 1,30 146 713 38,31
- v tom ženy x x x 108 059 x 113 106 4,67 146 655 29,66
Věková struktura účastníků, kteří vstoupili do systému penzijního připojištění poprvé          
18 - 19 let x x x 3653 x 4 675 27,98 7 025 50,27
20 - 29 let x x x 49 616 x 55 679 12,22 73 117 31,32
30 - 39 let x x x 44 750 x 48 586 8,57 64 617 33,00
40 - 49 let x x x 42 359 x 43 519 2,74 58 722 34,93
50 - 59 let x x x 40 824 x 38 341 -6,08 59 837 56,07
60 - 69 let x x x 20 115 x 17 716 -11,93 18 476 4,29
70 - 79 let x x x 9 954 x 9 000 -9,58 9 436 4,84
80 a více let x x x 1505 x 1 668 10,83 2 138 28,18
Vyplacený státní příspěvěk (v Kč) 2 470 266 232 2 658 136 621 7,61 2 770 239 707 4,22 2 930 343 912 5,78 3 221 815 979 9,95
Průměrný měsíční státní příspěvěk - včetně donárokování1) (v Kč) 88,98 90,20 1,37 89,80 -0,44 96,00 6,90 97,70 1,77
Průměrný měsíční účastnický příspěvek, na který bylo požádáno o státní příspěvek - včetně donárokování1) (v Kč) 326,17 340,30 4,33 354,20 4,08 383,90 8,39 396,80 3,36
Průměrný měsíční státní příspěvěk - pouze ze zaplacených měsíců2) (v Kč) x x x x x x x 106,10 x
Průměrný měsíční účastnický příspěvek, na který bylo požádáno o státní příspěvek - pouze ze zaplacených měsíců2) (v Kč) x x x x x x x 430,90 x
Počet individuálních převodů 64 950 45 917 -29,30 32 756 -28,66 31 906 -2,59 41 484 30,02
Počet účastníků s příspěvkem zaměstnavatele 416 421 567 745 36,34 650 209 14,52 727 992 11,96 801 627 10,11
B                 4), 5)  
Průměrný měsíční příspěvek zaměstnavatele3) (v Kč) x x x x x 393,10 x 414,20 5,37
Průměrný měsíční vlastní příspěvek účastníka3) (v Kč) x x x x x x x 451,50 6) x
Průměrný měsíční příspěvek účastníka celkem - včetně příspěvků zaměstnavatele3) (v Kč) x x x x x 475,50 x 474,60 -0,19
                4)  
Aktiva PF (v tis.Kč) 44 360 470 54 955 777 23,88 68 927 478 25,42 82 066 140 19,06 102 104 185 24,42
- v tom          
akcie a podílové listy 4 055 792 3 914 173 -3,49 4 297 286 9,79 3 934 298 -8,45 5 816 540 47,84
dluhopisy 24 135 299 32 680 979 35,41 50 875 278 55,67 60 455 965 18,83 69 587 583 15,10
pokladniční poukázky 9 589 514 12 100 617 26,19 6 684 760 -44,76 7 638 060 14,26 13 209 034 72,94
peníze na účtech a termínové vklady 2 453 705 2 112 829 -13,89 3 496 510 65,49 6 336 979 81,24 9 586 886 51,28
provozní nemovitosti 768 465 228 978 -70,20 236 905 3,46 192 813 -18,61 184 929 -4,09
nemovitosti - finanční investice x 395 231 100,00 407 610 3,13 322 375 -20,91 326 543 1,29
ostatní investice 1 458 831 2 172 969 48,95 1 444 901 -33,51 1 534 874 6,23 1 274 129 -16,99
ostatní aktiva 1 898 864 1 350 001 -28,90 1 484 228 9,94 1 650 776 11,22 2 118 541 28,34

 

 

A:  Zdrojem údajů je SDPF. Termín poskytnutí údajů je po čtvrtletním zpracování žádostí o státní příspěvek - zpravidla cca 45 dnů po skončení vykazovaného období.
B:  Zdrojem údajů jsou výkazy hospodaření - termín odevzdání výkazů na MF po auditu účetní závěrky PF- nejpozději do 1.7. následujícího roku.
x:  Údaje nejsou k dispozici - v době zpracování údajů nebyly v požadované struktuře evidovány či sledovány
1)  Měsíční průměrné příspěvky do kterých jsou zahrnuty i údaje z dodatečných oprav v žádosti o státní příspěvek,  tj. z donárokování a v úvahu jsou brány i smlouvy, které byly kvůli chybám vyřazeny
2)  Měsíční průměrné příspěvky pouze z měsíců, za které byl příspěvek zaplacen - v případě státního příspěvku pouze z měsíců, za které byl vyplacen - nejsou zahrnuty údaje z dodatečných oprav, tj. z donárokování, a neberou se v úvahu smlouvy, které byly kvůli chybám vyřazeny
3)  Tyto měsíční průměrné příspěvky jsou počítány váženým průměrem, kde váha je dána výší příspěvků jednotlivých penzijních fondů
4)  Údaje jsou předběžné
5)  Nejsou zachyceny údaje za ČSOB Penzijní fond Progres, a. s., člena skupiny ČSOB, který požadované údaje prozatím neodevzdal
Není zachycen údaj za ING Penzijní fond, a.s., který, vzhledem k tomu že měsíční průměrný vlastní příspěvek účastníka je nově požadován ve vykazování, není schopen údaj doložit

 

 

 

Část (v%) Rok 2000 Rok 2001 Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004
Roční statistika od roku 2000 - v %
A Počet účastníků penzijního připojištění celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
- v tom muži x 47,15 47,43 47,46 47,48
- v tom ženy x 52,85 52,57 52,54 52,52
Věková struktura účastníků penzijního připojištění celkem x 100,00 100,00 100,00 100,00
18 - 19 let x 0,22 0,20 0,22 0,30
20 - 29 let x 11,35 11,26 11,06 10,79
30 - 39 let x 16,32 16,79 17,14 17,43
40 - 49 let x 25,44 24,38 23,48 22,51
50 - 59 let x 29,27 29,79 29,67 29,52
60 - 69 let x 11,73 11,95 12,65 13,34
70 - 79 let x 4,92 4,85 4,94 5,17
80 a více let x 0,76 0,78 0,83 0,95
Počet účastníků, kteří vstoupili do systému penzijního připojištění poprvé x 100,00 100,00 100,00 100,00
- v tom muži x x 49,21 48,40 50,01
- v tom ženy x x 50,79 51,60 49,99
Věková struktura účastníků, kteří vstoupili do systému penzijního připojištění poprvé     100,00 100,00 100,00
18 - 19 let x x 1,72 2,13 2,39
20 - 29 let x x 23,32 25,40 24,92
30 - 39 let x x 21,03 22,17 22,03
40 - 49 let x x 19,91 19,86 20,02
50 - 59 let x x 19,19 17,49 20,40
60 - 69 let x x 9,45 8,08 6,30
70 - 79 let x x 4,68 4,11 3,22
80 a více let x x 0,71 0,76 0,73
B Aktiva PF 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
akcie a podílové listy 9,14 7,12 6,23 4,79 5,70
dluhopisy 54,41 59,47 73,81 73,67 68,15
pokladniční poukázky 21,62 22,02 9,70 9,31 12,94
peníze na účtech a termínové vklady 5,53 3,84 5,07 7,72 9,39
provozní nemovitosti 1,73 0,42 0,34 0,23 0,18
nemovitosti - finanční investice   0,72 0,59 0,39 0,32
ostatní investice 3,29 3,95 2,10 1,87 1,25
ostatní aktiva 4,28 2,46 2,15 2,01 2,07

 

 

A:  Zdrojem údajů je SDPF. Termín poskytnutí údajů je po čtvrtletním zpracování žádostí o státní příspěvek - zpravidla cca 45 dnů po skončení vykazovaného období.
B:  Zdrojem údajů jsou výkazy hospodaření - termín odevzdání výkazů na MF po auditu účetní závěrky PF- nejpozději do 1.7. následujícího roku.
x:  Údaje nejsou k dispozici - v době zpracování údajů nebyly v požadované struktuře evidovány či sledovány

 

 

 

Část   1. čtvrtletí 2005
Absolutní výše Změna vůči předchozímu čtvrtletí (v %) Meziroční změna (v %)
Čtvrtletní statistika - 1. čtvrtletí 2005
A Počet účastníků penzijního připojištění celkem 3 048 137 2,85 9,16
- v tom muži 1 447 053 2,84 9,31
- v tom ženy 1 601 084 2,86 9,04
Věková struktura účastníků penzijního připojištění celkem      
18 - 19 let 4 150 -53,22 45,77
20 - 29 let 296 432 -7,28 9,24
30 - 39 let 537 374 4,01 12,75
40 - 49 let 657 318 -1,45 4,58
50 - 59 let 903 939 3,33 7,51
60 - 69 let 442 438 11,89 13,30
70 - 79 let 171 322 11,84 12,46
80 a více let 35 164 25,33 20,28
Počet účastníků, kteří vstoupili do systému penzijního připojištění poprvé 95 844 -13,61 44,91
- v tom muži 47 470 -18,13 49,68
- v tom ženy 48 374 -8,66 40,52
Věková struktura účastníků, kteří vstoupili do systému penzijního připojištění poprvé      
18 - 19 let 1 361 -58,97 43,87
20 - 29 let 26 220 3,97 61,25
30 - 39 let 24 697 17,20 58,43
40 - 49 let 19 300 -15,37 42,31
50 - 59 let 14 979 -49,09 29,69
60 - 69 let 5 879 -0,08 17,84
70 - 79 let 2 769 6,79 2,75
80 a více let 639 1,27 16,61
Vyplacený státní příspěvěk (v Kč) 869 594 659 2,26 13,57
Průměrný měsíční státní příspěvěk - včetně donárokování1) (v Kč) 100,31 0,68 2,85
Průměrný měsíční účastnický příspěvek, na který bylo požádáno o státní příspěvek - včetně donárokování1) (v Kč) 399,28 -8,33 3,59
Průměrný měsíční státní příspěvěk - pouze ze zaplacených měsíců2) (v Kč) 108,27 0,83 3,35
Průměrný měsíční účastnický příspěvek, na který bylo požádáno o státní příspěvek - pouze ze zaplacených měsíců2) (v Kč) 431,39 -8,24 4,19
Rozložení výše účastnického příspěvku, na který bylo požádáno o státní příspěvek  
1-99 Kč 32 423 3,49 -5,81
100 - 199 Kč 566 691 1,93 6,94
200 - 299 Kč 444 459 1,88 6,91
300 - 399 Kč 439 856 1,78 6,81
400 - 499 Kč 66 491 3,75 13,28
500 - 599 Kč 832 506 5,25 12,35
600 - 699 Kč 49 274 5,09 21,63
700 - 799 Kč 22 847 7,66 27,62
800 - 899 Kč 16 960 11,74 30,01
900 - 999 Kč 5 620 9,79 33,78
1 000 - 1 099 Kč 80 311 9,35 20,16
1 100 - 1 199 Kč 3 838 30,90 40,33
1 200 - 1 299 Kč 2 967 7,81 34,13
1 300 - 1 399 Kč 2 186 12,22 34,94
1 400 - 1 499 Kč 782 3,44 31,65
1 500 - 1 999 Kč 149 497 7,80 24,50
2 000 - 2 499 Kč 5 119 -21,85 33,34
2 500 a více Kč 6 715 -81,09 32,06
Počet individuálních převodů 14 066 21,15 62,31
Počet účastníků s příspěvkem zaměstnavatele 836 954 4,41 11,11
B Průměrný měsíční příspěvek zaměstnavatele3) (v Kč) 446,90 -3,87 8,29
Průměrný měsíční příspěvek účastníka celkem - včetně příspěvků zaměstnavatele3) (v Kč) 523,10 -8,69 4,10
C Aktiva PF (v tis.Kč) 4) 107 747 859 5,53 24,16
- v tom      
akcie a podílové listy 6 891 547 18,48 46,90
dluhopisy 76 683 717 10,20 21,68
pokladniční poukázky 11 120 569 -15,81 20,11
peníze na účtech a termínové vklady 9 130 227 -4,76 35,95
provozní nemovitosti 183 533 -0,75 -4,27
nemovitosti - finanční investice 326 518 -0,01 1,25
ostatní investice 579 429 -54,52 -33,42
ostatní aktiva 2 832 319 33,69 65,59

 

 

A:  Zdrojem údajů je SDPF. Termín poskytnutí údajů je po čtvrtletním zpracování žádostí o státní příspěvek - zpravidla cca 45 dnů po skončení vykazovaného období.
B:  Zdrojem údajů jsou výkazy KV1 - termín odevzdání výkazů na MF - 1 měsíc po skončení vykazovaného období.
1)  Měsíční průměrné příspěvky do kterých jsou zahrnuty i údaje z dodatečných oprav v žádosti o státní příspěvek,  tj. z donárokování a v úvahu jsou brány i smlouvy, které byly kvůli chybám vyřazeny
2)  Měsíční průměrné příspěvky pouze z měsíců, za které byl příspěvek zaplacen - v případě státního příspěvku pouze z měsíců, za které byl vyplacen - nejsou zahrnuty údaje z dodatečných oprav, tj. z donárokování, a neberou se v úvahu smlouvy, které byly kvůli chybám vyřazeny
3)  Tyto měsíční průměrné příspěvky jsou počítány váženým průměrem, kde váha je dána výší příspěvků jednotlivých penzijních fondů
4)  Údaje jsou předběžné

 

 

Část (v%) 1. čtvrtletí 2005
Čtvrtletní statistika - 1. čtvrtletí 2005 - v %
A Počet účastníků penzijního připojištění celkem 100,00
- v tom muži 47,47
- v tom ženy 52,53
Věková struktura účastníků penzijního připojištění celkem 100,00
18 - 19 let 0,14
20 - 29 let 9,73
30 - 39 let 17,63
40 - 49 let 21,56
50 - 59 let 29,66
60 - 69 let 14,52
70 - 79 let 5,62
80 a více let 1,15
Počet účastníků, kteří vstoupili do systému penzijního připojištění poprvé 100,00
- v tom muži 49,53
- v tom ženy 50,47
Věková struktura účastníků, kteří vstoupili do systému penzijního připojištění poprvé 100,00
18 - 19 let 1,42
20 - 29 let 27,36
30 - 39 let 25,77
40 - 49 let 20,14
50 - 59 let 15,63
60 - 69 let 6,13
70 - 79 let 2,89
80 a více let 0,67
Rozložení výše účastnického příspěvku, na který bylo požádáno o státní příspěvek 100,00
1-99 Kč 1,19
100 - 199 Kč 20,77
200 - 299 Kč 16,29
300 - 399 Kč 16,12
400 - 499 Kč 2,44
500 - 599 Kč 30,51
600 - 699 Kč 1,81
700 - 799 Kč 0,84
800 - 899 Kč 0,62
900 - 999 Kč 0,21
1 000 - 1 099 Kč 2,94
1 100 - 1 199 Kč 0,14
1 200 - 1 299 Kč 0,11
1 300 - 1 399 Kč 0,08
1 400 - 1 499 Kč 0,03
1 500 - 1 999 Kč 5,48
2 000 - 2 499 Kč 0,19
2 500 a více Kč 0,25
1)  
B Aktiva PF 100,00
akcie a podílové listy 6,40
dluhopisy 71,17
pokladniční poukázky 10,32
peníze na účtech a termínové vklady 8,47
provozní nemovitosti 0,17
nemovitosti - finanční investice 0,30
ostatní investice 0,54
ostatní aktiva 2,63

 

A:  Zdrojem údajů je SDPF. Termín poskytnutí údajů je po čtvrtletním zpracování žádostí o státní příspěvek - zpravidla cca 45 dnů po skončení vykazovaného období.
B:  Zdrojem údajů k 31.12. jsou výkazy hospodaření - termín odevzdání výkazů na MF po auditu účetní závěrky PF - nejpozději do 1.7. následujícího roku. Zdrojem údajů k 30.6. jsou výkazy hospodaření - termín odevzdání výkazů na MF do 30.9. daného roku. Zdrojem pravidelných čtvrtletních údajů jsou výkazy portfolia - termín odevzdání výkazů na MF - 1 měsíc po skončení vykazovaného období.
1)  Údaje jsou předběžné

Nejčtenější