Novinky

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen "zákon o přezkoumání")

oddělení 7304 - Regulace povinného auditu
oddělení 7304 - Regulace povinného auditu

Vydáno

  • Přezkoumávání hospodaření
  • SMART Governance
  • Veřejný sektor
  • Zákon

Zákon upravuje přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků, městských částí hlavního města Prahy, dobrovolných svazků obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen „územní celek“) a stanoví předmět, hlediska, postup a pravidla přezkoumání.

Zákon o přezkoumání
Předmět přezkoumání Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Hlediska přezkoumání Předmět se ověřuje z hlediska: a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření, o hospodaření s majetkem, o účetnictví a o odměňování, b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití, d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.
Cíl přezkoumání Cílem přezkoumání je zkontrolovat, zda územní celek dodržel všechny právní předpisy, kterými je povinen se při svém hospodaření řídit. Tzn., že jde o kontrolu zákonnosti.
Výsledek přezkoumání Výsledkem přezkoumání je „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření“.
Projednání „Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření“ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření se projednává se starostou, u statutárního města s primátorem, u hlavního města Prahy s primátorem hlavního města Prahy, u kraje s hejtmanem kraje, u dobrovolného svazku obcí s osobou určenou stanovami dobrovolného svazku obcí a u Regionální rady regionu soudržnosti s jejím předsedou.

 

Úplné znění zákona:

Doporučované

Nejčtenější