Novinky

Kapitálový trh jako motor české ekonomiky

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

  • Kapitálový trh
  • Ochrana kapitálového trhu
  • Soukromý sektor
  • Regulace
  • Regulace finančních trhů

Asociace pro kapitálový trh ve spolupráci s Ministerstvem financí a dalšími subjekty působícími na kapitálovém trhu připravuje Koncepci rozvoje kapitálového trhu. České republice, na rozdíl od ostatních vyspělých zemí, historicky chybí základní dlouhodobá strategie zastřešující oblast finančních služeb. Absence jakékoliv vize státu v oblasti kapitálového trhu brání většímu zapojení kapitálového trhu do rozvoje reálné ekonomiky a využití jeho plného potenciálu. Koncepce rozvoje kapitálového trhu by měla vizi kapitálového trhu přinést.

1. Funkce kapitálového trhu
Základní funkcí kapitálového trhu je přerozdělení volných finančních zdrojů, jako výsledek poptávky a nabídky střednědobého a dlouhodobého kapitálu. Na straně poptávky plní kapitálový trh důležitou roli pro společnosti, které hledají možnost získat zdroje pro financování vlastní činnosti a rozvoje, jako alternativu k financování prostřednictvím bankovních produktů. Na straně nabídky fungující trh přináší investorům možnost zhodnotit své volné peněžní prostředky na domácím kapitálovém trhu a tak zapojit do ekonomiky zdroje, které by v případě nedostatečně fungujícího kapitálového trhu směřovaly do zahraničí.

2. Obsah koncepce
Tolik žádoucí růst české ekonomiky vyžaduje mimo jiné i investice asset manažerů do domácích aktiv. Pro udržení kapitálu českých investorů v České republice je proto nezbytné, aby byla zajištěna stabilita právního a daňového prostředí kapitálového trhu jednoznačným stanovením jeho směřování. Koncepce rozvoje kapitálového trhu by měla proto jasně:

  • popsat, kde se kapitálový trh nachází nyní, prostřednictvím analýzy tržních nedostatků
  • určit, kde by se měl nacházet v budoucnosti
  • učinit kroky potřebné k tomu, aby bylo dosaženo stanoveného cíle, tj. většího zapojení kapitálového trhu do rozvoje české ekonomiky.

3. Souvislost s aktivitami Evropské Komise
Tato aktivita plně odpovídá i směřování Evropské unie, která v současné době prostřednictvím návrhů na zavedení Unie kapitálových trhů připravuje soubor opatření k většímu zapojení kapitálového trhu do reálné ekonomiky prostřednictvím alternativních zdrojů financování v Evropské unii, zejména pro podnikovou sféru a rozšířením příležitostí pro alokaci úspor domácností.

4. Přínosy koncepce
Přínosy lepšího fungování a většího zapojení kapitálového trhu do reálné ekonomiky nepocítí jenom subjekty působící na kapitálovém trhu, ale i podniky požadující finanční zdroje, investoři rozšířením investičních možností, a především běžní občané prostřednictvím ekonomického růstu a růstu zaměstnanosti, ale i stát vyššími daňovými výběry. Fungující kapitálový trh má prokazatelně přímý a pozitivní vliv na růst HDP země tím, že představuje alternativu v oblasti dluhového financování a zároveň hraje nezastupitelnou roli při financování podnikatelských aktivit vlastními zdroji přerozdělovanými přes kapitálový trh. Přispívá tak k přílivu zahraničních investic, zvyšuje zaměstnanost, zvyšuje konkurenceschopnost a efektivitu podniků a celkově podporuje stabilitu finančního trhu.

5. Zaměření na domácí zdroje a domácí investice
Předvídatelné právní a daňové prostředí je klíčové jak pro domácí, tak i pro zahraniční správce. V době, kdy se v rámci Evropské unie plánuje prostřednictvím kapitálového trhu financovat rozvoj evropské ekonomiky a kdy se zahraniční jurisdikce snaží přilákat zahraniční kapitál, je nezbytné udržení kapitálu domácích investorů v České republice, ve správě domácích správců, pro zajištění investic do domácích aktiv.

6. Stabilní právní a daňové prostředí pro lepší využití potenciálu českého kapitálového trhu
Zajištění dostatečného objemu pro financování české ekonomiky nezbytně vyžaduje zajištění stabilního prostředí pro kapitálový trh. Stabilní prostředí kapitálového trhu vyžaduje jasnou vizi státu v této oblasti a právě tato je cílem Koncepce rozvoje kapitálového trhu připravované ve spolupráci zástupců trhu i státu. Jan D. Kabelka, předseda AKAT vítá vstřícný přístup zúčastněných institucí: „Je důležité, že Ministerstvo financí a další oslovené instituce chtějí přispět k aktivitě, která by měla v budoucnu vést k dalšímu rozvoji kapitálového trhu v České republice." Martin Pros, náměstek Ministra financí dodává: „Ministerstvo financí dlouhodobě usiluje o vytvoření takového regulatorního prostředí, kde by se kapitálový trh mohl rozvíjet, proto maximálně podporuje aktivitu zástupců trhu, která by aktivity na kapitálovém trhu zastřešila a přispěla tak k růstu české ekonomiky."

 

Další informace poskytne:
Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT (info@akatcr.cz)
www.akatcr.cz


O AKAT
Asociace pro kapitálový trh České republiky (AKAT) sdružuje nejvýznamnější tuzemské investiční společnosti, zahraniční správce fondů nabízející své produkty v ČR a další subjekty, které poskytují služby v oblasti kapitálového trhu. Asociace pro kapitálový trh ČR usiluje o rozvoj kapitálového trhu a kolektivního investování. Svými aktivitami a samoregulačními předpisy chce rozvíjet povědomí, znalost a důvěryhodnost kapitálového trhu.

Nejčtenější