Novinky

Informace občanům ČR ve věci vypořádání za majetek zanechaný na Zakarpatské Ukrajině

odbor 44 - Odškodňování a náhrady
odbor 44 - Odškodňování a náhrady

Vydáno

  • Majetkové křivdy
  • Majetek
  • Náhrady škody
  • Veřejný sektor

Povinná osoba pro vypořádání a vyplácení náhrad dle zákona č. 212/2009 Sb: Ministerstvo vnitra - odbor Správy majetku

Dne 1. října 2009 nabyl účinnosti zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Zakarpatské Ukrajiny v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik. Podle tohoto zákona se povinnou osobou pro vypořádání a vyplácení náhrad stalo Ministerstva vnitra, za které v těchto záležitostech jedná odbor správy majetku.

Žádost o odškodnění je možné uplatnit písemně na adrese

  • Ministerstva vnitra, P. O. BOX 21/OSM, 170 34 Praha 7 anebo
  • je možné ji předat osobně na adrese Ministerstva vnitra, odbor správy majetku, Na Pankráci 72, Praha 4. Na této adrese jsou zavedeny úřední hodiny, a to vždy v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00 hod.

Další informace lze získat také na telefonním čísle 974 849 344 (odbor správy majetku Ministerstva vnitra), a to v pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hodin, v ostatní dny od 8:00 do 15:00 hodin.

Archiv, jehož součástí jsou údaje o majetku a přihlášky podané k soupisu majetku zanechaného na území Zakarpatské Ukrajiny, se nachází na Ministerstvu financí. Zájemce o kopie dokumentů z těchto spisů žádáme, aby své žádosti podali písemně na adresu

  • Ministerstva financí, odbor 44 – Náhradové agendy, Letenská 525/15, 118 10 Praha 1.

V žádosti o údaje z archivu uvede žadatel své jméno, příjmení a adresu, na kterou mu budou zaslány požadované kopie dokumentů. Dále žadatel Ministerstvu financí předloží údaje o předmětné nemovitosti (místo, kde se nemovitost nacházela, např. Užhorod,…) a o osobě, která podávala přihlášku k soupisu majetku (jméno, příjmení a datum narození), včetně údaje v jakém vztahu je k této osobě (doloženo např. kopií rodného listu). Ministerstvo financí poskytuje pouze kopie požadovaných listin, na kterých je pověřenou pracovnicí odboru 44 Ministerstva financí vyznačeno ověření jejich shody s originálem uloženým u Ministerstva financí, odboru 44 (nikoli tedy úředně ověřené kopie).

Vyřízení žádosti je realizováno do 30 dnů od podání žádosti, neboť je nezbytné požadované materiály vyhledat v archivu (vzhledem ke značnému počtu žádostí je v některých případech tato lhůta delší, vždy však pouze o zcela nezbytnou dobu).

Zdroj: MF - odbor 44 - Náhradové agendy


Související informace:

  • Vypořádání za majetek zanechaný na Zakarpatské Ukrajině (ze dne 7. února 2011)

Doporučované

Nejčtenější