Novinky

Certifikace a akreditace

odbor 55 - Národní fond
odbor 55 - Národní fond

Vydáno

  • Zahraničí EU
  • Zemědělství
  • Společná zemědělská politika EU
  • Zahraniční sektor
  • Evropský zemědělský intervenční fond

Role Ministerstva financí jakožto Kompetentního orgánu v rámci procesu certifikace a akreditace v programovém období 2007 – 2013

Ustavení a organizace

Za účelem zajištění harmonické spolupráce mezi Komisí a členskými státy v oblasti financování výdajů společné zemědělské politiky (dále jen „SZP“) a k zajištění řádného řízení finančních prostředků na tuto politiku určených, ukládá Evropská komise členským státům povinnost pověřit prováděním plateb instituce - platební agentury, které splňují kriteria stanovená v legislativě EU. Splnění těchto kriterií opravňuje členský stát takové instituci vydat oprávnění - akreditaci k provádění opatření Společné zemědělské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu (dále jen „EZZF“) a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (dále jen „EZFRV“) a v případě neplnění ji odebrat. Za udělení nebo odebrání akreditace je podle nařízení Komise (ES) č. 885/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, odpovědný Kompetentní orgán.

Návazně na uvedené předpisy EU vláda ČR usnesením č. 603/2006 ze dne 24.5.2006 stanovila, že výkonem funkce Kompetentního orgánu pro udělování akreditace platební agentuře bude pověřeno Ministerstvo financí ČR, v jehož rámci byl výkonem této funkce pověřen odbor Národní fond.

Pro programové období 2007 - 2013 byl na základě předakreditační šetření platební agentury a splnění akreditačních kritérií pro provádění opatření SZP financovaných z EZZF a EZFRV jako platební agentura akreditován Státní zemědělský intervenční fond (dále jen „SZIF“). Tato rozšířená akreditace byla Ministerstvem financí vydána 10.10.2007.

Při stanovení institucionálního zajištění implementace opatření SZP financovaných z EZZF a EZFRV, schválené usnesením vlády č. 603/2006, bylo využito zkušeností s uplatněním implementační a platební struktury vytvořené pro realizaci opatření SZP ve zkráceném programovém období 2004 – 2006.

Popis činnosti Kompetentního orgánu

Úkolem Kompetentního orgánu je v souladu s nařízením Komise (ES) č. 885/2006 zejména udělovat a odebírat akreditaci k provádění opatření SZP financovaných z EZZF a EZFRV a sledovat dodržování podmínek, za kterých byla akreditace udělena. K tomu Kompetentní orgán vydal Postup pro monitorování akreditace platební agentury.

Základní podmínky, které musí každá platební agentura splňovat, aby mohla obdržet akreditaci pro administraci opatření SZP, jsou označovány jako akreditační kritéria. Tato kriteria vydal Kompetentní orgán na základě Směrnice pro kritéria akreditace platební agentury, která je přílohou nařízení Komise (ES) č. 885/2006.

Před udělením akreditace instituci, která má plnit funkci platební agentury, Kompetentní orgán zajistí tzv. předakreditační šetření platební agentury. Touto činností může, v souladu s nařízením Komise (ES) č. 885/2006 pověřit např. nezávislého auditora.
Předakreditační šetření na základě stanovených akreditačních kriterií jsou zaměřena zejména na platební a administrativní uspořádání platební agentury, zajištění ochrany finančních zájmů Evropských společenství, bezpečnost informačních systémů, vedení účetnictví, rozdělení odpovědností a přiměřenosti vnitřních a vnějších kontrolních mechanismů. Audit činnosti platebních agentur se provádí v souladu s mezinárodně platnými auditními standardy.

Kompetentní orgán může v případě nedostatků v plnění akreditačních kritérií zjištěných na základě předakreditačních šetření při udělení akreditace platební agentuře stanovit období přípustné pro provedení nezbytných úprav v uspořádání platební agentury, toto období však nesmí být delší než 12 měsíců, v případě nesplnění nápravy závažných nedostatků není akreditace udělena, resp. je odebrána.

Pro realizaci předakreditačních šetření byla v souladu se zákonem č. 40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, vybrána externí auditorská firma.

Na základě výběrového řízení, které vyhlásilo Ministerstvo financí, byla předakreditačními šetřeními pověřena auditorská společnost BDO Prima CA, s.r.o. Předakreditační šetření byla zahájena na SZIF, který byl v září 2003 ustanoven jako jediná platební agentura pro administraci a platby prostředků SZP. Právním základem tohoto rozhodnutí jsou zákony č. 128/2003 Sb. a zákon č. 85/2004 Sb., který určuje SZIF pravomoci, povinnosti a odpovědnosti ve vztahu k výdajům SZP, jak jsou definovány v nařízení Rady (ES) č. 1290/2005. Zákon 256/2000 Sb., o SZIF, upravuje postavení, působnost a financování, práva a povinnosti SZIF ve spojení se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství , ve znění pozdějších předpisů.

O tom, že finanční prostředky poskytnuté platební agentuře k zajišťování SZP jsou řádně a v souladu s předpisy administrovány, se Kompetentní orgán přesvědčuje a Komisi dokládá podle nařízení Komise (ES) č. 885/2006 formou Certifikátu a Auditní zprávy. Tento Certifikát a Zpráva jsou zpracovávány vždy za daný finanční rok (finanční rok trvá od 16.10. předchozího roku do 15.10. následujícího roku) funkčně nezávislým Certifikačním subjektem. Funkci Certifikačního subjektu delegoval Kompetentní orgán na základě veřejného výběrového řízení na externí auditorskou společnost BDO Prima CA, s.r.o. Certifikační subjekt ověřuje účty platební agentury akreditované k provádění opatření SZP financovaných z EZZF a EZFRV. Výsledky svých šetření uvede Certifikační subjekt v Certifikátu a Auditní zprávě o certifikaci za příslušný finanční rok. Tuto zprávu předkládá Kompetentní orgán nejpozději 1.2. kalendářního roku následujícího po ukončení roku finančního spolu s účetní uzávěrkou příslušných účtů SZIF Evropské komisi.

Plnění akreditačních kriterií je průběžně monitorováno na základě přijatého a Kompetentním orgánem vydaného Postupu pro monitorování akreditace, který rovněž stanovuje povinnosti platební agentury vůči Kompetentnímu orgánu a Certifikačnímu subjektu.

Součástí monitorování akreditace je plnění jednotlivých doporučení z Auditních zpráv, které jsou projednávány na čtvrtletních jednáních Kompetentního orgánu s platební agenturou a Certifikačním subjektem. V souladu s nařízením Komise (ES) č. 885/2006 může Kompetentní orgán rozhodnout o odebrání akreditace platební agentuře k provádění opatření financovaných z EZZF a EZFRV v případě, že platební agenturou nejsou plněna akreditační kriteria a tento nedostatek není ze strany platební agentury odstraněn.

Nejčtenější