Novinky

Skupina Světové banky

oddělení 5803 - Mezinárodní finanční instituce a rozvojová spolupráce
oddělení 5803 - Mezinárodní finanční instituce a rozvojová spolupráce

Vydáno

 • Spolupráce s institucemi
 • Světová banka
 • Zahraniční instituce
 • Zahraniční sektor
 • Ekonomické
 • Finanční
Aktualizováno 14. 8. 2014 15:30
 • Aktualizace obsahu

Základní informace

Obecná informace

Skupina Světové banky – World Bank Group (WBG) je tvořena pěti subjekty: Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj - IBRD (International Bank for Reconstruction and Development) a Mezinárodní asociací pro rozvoj - IDA (International Development Association), (IBRD a IDA společní tvoří Světovou banku) a dalšími třemi institucemi: Mezinárodní finanční korporací - IFC (International Financial Corporation), Multilaterální agenturou pro investiční záruky - MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency) a Mezinárodním střediskem řešení investičních sporů - ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes).

Náplň činnosti

Hlavním cílem činnosti SB je snižování chudoby prostřednictvím podpory rozvoje ekonomik rozvojových zemí a transformujících se ekonomik, přičemž nástroji k dosažení tohoto cíle jsou dlouhodobé financování (půjčky a kapitálové vklady) a poskytování technické pomoci.

 • Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (IBRD) - poskytuje úvěry, garance a poradenský servis klientským zemím, kterými mohou být země s transformující se ekonomikou a některé rozvojové země (zaměření především na středně příjmové země). IBRD byla založena na konferenci konané v Bretton Woods (New Hampshire, USA) v červenci 1944. Na této konferenci byl také založen Mezinárodní měnový fond - (International Monetary Fund). Členem IBRD je 188 zemí.
 • Mezinárodní rozvojová asociace (IDA) - posláním IDA, která byla založena v roce 1960 a jejím členem je 173 zemí, je odstraňování chudoby v nejchudších rozvojových zemích prostřednictvím bezúročných půjček a grantů na programy podporující udržitelný rozvoj a zlepšování životních podmínek obyvatel. Čerpat prostředky z jejích zdrojů může v současné době 82 zemí, jejichž HNP/obyv. nepřesáhl v roce 2013 hranici 1195 USD.
 • Mezinárodní finanční korporace (IFC) - financuje projekty uskutečňované soukromými subjekty v rozvojových zemích a transformujících se ekonomikách formou dlouhodobých úvěrů a minoritních kapitálových vkladů. IFC byla založena v roce 1956 a jejím členem je 184 zemí.
 • Mnohostranná agentura pro investiční záruky (MIGA) - byla založena za účelem podpory přímých zahraničních investic v rozvojových zemích. Poskytuje záruky soukromým investorům na politické riziko země (např. znárodnění, občanské války). MIGA byla založena v roce 1988 a jejím členem je 180 zemí.
 • Mezinárodní centrum pro řešení investičních sporů (ICSID) - se snaží odstraňovat hlavní překážky bránící volnému pohybu soukromých investic. ICSID bylo založeno v roce 1966 a jeho členem je 150 zemí.

Struktura

Prezident je volen Radou výkonných ředitelů na období pěti let. Pod dohledem Rady výkonných ředitelů řídí činnost Skupiny Světové banky. V současné době zastává funkci Jim Yong Kim (od 1. července 2012 – do r. 2017).

Sídlo: Washington D. C.

Vrcholným správním orgánem WBG je Rada guvernérů (Board of Governors). Rada guvernérů se schází společně s Radou guvernérů MMF na výročních zasedáních, která se konají pravidelně jednou ročně počátkem října. Rada guvernérů schvaluje zásadní dokumenty banky, jako jsou stanovy (Articles of Agreement), roční účetní závěrka a přijímá zásadní strategická rozhodnutí. Guvernéry za jednotlivé členské státy bývají pravidla ministři financí. Guvernér WBG jmenovaný za členský stát je guvernérem ve všech organizacích skupiny Světové banky.

V období mezi zasedáními rady guvernérů řídí WBG Rada výkonných ředitelů (Board of Executive Directors), která rozhoduje o jejích operacích. V současné době má IBRD 25 výkonných ředitelů, z nichž 6 je do funkce jmenovaných (zástupce USA, Číny, Japonska, Německa, Francie a Velké Británie) a 19 výkonných ředitelů je volených. Volení výkonní ředitelé reprezentují menší země, které se sdružují v tzv. konstituencích. Zvolení i jmenovaní výkonní ředitelé IBRD se automaticky stávají také výkonnými řediteli IDA a IFC, a to v souladu se stanovami těchto institucí. Stejná pravidla pro jmenování/volbu výkonných ředitelů platí i pro výkonné ředitele MIGA. Volby a jmenování však probíhají nezávisle na ostatních institucích WBG. ICSID je řízen Správní radou (Administrative Council), jejímž předsedou je president WBG a členy jsou zástupci členských států, které podepsaly Konvenci o založení ICSID (za každý stát jeden člen).

Vztah ČR a WBG

Obecná informace

Československá republika byla zakládajícím členem WBG. Roku 1954 bylo členství přerušeno pro neplnění základní povinnosti poskytovat informace. Roku 1990 bylo členství České a Slovenské federativní republiky obnoveno. Samostatná Česká republika je členem WBG ode dne svého vzniku, tj. od 1. 1. 1993.

Hlasovací síla ČR

IBRD – 0,39 % upsaný kapitál 740,1 mil. USD
IFC – 0,37% upsaný kapitál 8,9 mil. USD
IDA – 0,44% upsaný kapitál 38,2 mil. USD
MIGA – 0,46% upsaný kapitál 8,4 mil. USD

 

Zastoupení ČR ve WBG

Zástupcem České republiky v Radě guvernérů je ministr financí. Alternátem guvernéra WBG je náměstek ministra financí (obvykle sekce Mezinárodní vztahy). V současné době zastává funkci guvernéra Ing. Andrej Babiš. Jeho alternátem je náměstek ministra financí JUDr. Martin Pros, Ph.D.

Svůj vliv ve Skupině Světové banky uplatňuje ČR v rámci tzv. belgické konstituence, která sdružuje tyto další státy: Belgii, Bělorusko, Kosovo, Lucembursko, Maďarsko, Rakousko, Slovensko, Slovinsko a Turecko.

Podíl naší konstituence na celkové hlasovací síle všech akcionářů IBRD činí cca 5,17 %. ČR je čtvrtou největší zemí v rámci naší konstituence a na celkové hlasovací síle konstituence se podílí cca 7,47 %. Zástupcem České republiky ve WBG a zároveň poradcem (senior advisor) ředitele naší konstituence je paní Šárka Dybczaková.

Výkonným ředitelem za naší konstituenci je Gino Alzetta (Belgie), jemuž končí mandát 31. 10. 2014. Belgie také nominovala nového výkonného ředitele, kterým by se měl stát Franciscus Godts.

Působení WBG v České republice

Česká republika obdržela v první polovině devadesátých let od IBRD tři úvěry v celkové výši 626 mil. USD. První půjčka v roce 1991 ve výši 450 milionů USD (300 mil. USD – ČR; 150 mil. USD – SR) byla určena na financování strukturálních změn ekonomiky (půjčka SAL - Structural Adjustment Loan – splacena předčasně 2003), druhá půjčka ve výši 246 milionů USD byla poskytnuta na energetiku a životní prostředí (především pro odsíření severočeských elektráren) a třetí úvěr ve výši 80 milionů dolarů pro rozvoj telekomunikací.

Světová banka také poskytovala ČR poradenský servis v podobě technické asistence v celé řadě klíčových oblastí, např. makroekonomické otázky, energetika, životní prostředí a právní rámec pro působení soukromého sektoru.

V září 2000 se v Praze uskutečnilo výroční zasedání MMF a Světové banky, kterého se zúčastnilo více než 15 tisíc představitelů finančního sektoru, nevládních organizací a médií.

Graduace ČR z operací WBG

ČR graduovala z operací WBG dne 15. 4. 2005. Přesto měla ČR nadále nárok v omezené míře čerpat bezplatnou technickou asistenci i v následujících 2-3 letech po graduaci. V rámci této spolupráce provedla SB zhodnocení dodržování standardu a pravidel corporate governance v sektoru pojišťovnictví, provedla studii v oblasti penzijního pojištění a rovněž proběhla asistence v oblasti ochrany spotřebitele na finančních trzích.

Od roku 2008 je ČR již čistým dárcem finančních prostředků do WBG a ta se tak velmi významným způsobem podílí na české oficiální rozvojové pomoci (ODA), která je poskytována prostřednictvím mezinárodních finančních organizací.

Donorské aktivity ČR v rámci EBRD

V současné době je Česká republika čistým donorem WBG a přispívá do následujících programů a iniciativ:

Vždy v tříletých cyklech probíhají jednání k doplňování prostředků Mezinárodní asociace pro rozvoj (IDA), které jsou následně rozdělovány příjemcům pomoci (nejchudším rozvojovým zemím) ve formě zvýhodněných půjček, záruk a také grantů. Česká republika (resp. ČSFR) patří mezi donorské země od roku 1990 (resp. 1960). Dnem 30. června 2013 skončil 16. cyklus doplnění zdrojů, v jehož rámci Česká republika přispěla v celkové výši 338,03 mil. Kč. V prosinci 2013 byla uzavřena jednání k 17. doplnění zdrojů, které se váže k tříletému období 1. července 2014 – 30. června 2017. Na 17. doplnění zdrojů IDA se ČR bude podílet ve výši 349,73 mil. Kč.

Multilaterální iniciativa na odpuštění dluhů (MDRI) vznikla v rámci 14. doplnění zdrojů IDA, potrvá 40 let a měla by vést k úplnému odpuštění dluhů cca 30 zemí, které splňují kritéria IDA. V roce 2014 ČR uhradila osmou splátku ve výši 8,29 mil. Kč. Do roku 2025 se ČR zavázala na MDRI přispět v celkové výši 140,26 mil. Kč.

Česká republika také přispěla do Globálního fondu životního prostředí (GEF – Global environment Facility) je spravován Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj (IBRD), která je součástí skupiny Světové banky. Financování aktivit GEF je zajištěno svěřeneckým fondem GEF (Global Environment Facility Trust Fund). Finanční období je vždy čtyřleté, v současnosti probíhá období GEF-5 (od 1. července 2010 do 30. června 2014). Jednání o 5. doplnění zdrojů GEF byla ukončena v roce 2010, ČR se na 5. doplnění zdrojů podílela částkou 116,91 mil. Kč. ČR je aktivním donátorem fondu od roku 1994. Gesci nad tímto programem převzalo od roku 2014 Ministerstvo životního prostředí.

V letech 2008 a 2009 také ČR přispěla do Svěřeneckého fondu Světové banky pro Kosovo na podporu sociálního a ekonomického rozvoje Kosova. ČR přispěla v obou letech do tohoto svěřeneckého fondu ve výši 500 000 EUR.

Veřejná výběrová řízení a společné investice

Pokud jde o témata, nejvíce půjček a grantů ze strany Světové banky směřovalo do rozvoje venkova, rozvoje měst, rozvoje finančního a soukromého sektoru, rozvoje lidí, sociální ochrany a řízení rizik a životního prostředí a přírodních zdrojů.

Světová banka nevyvěšuje vypsané veřejné zakázky na své webové stránce, nicméně všechna vypsaná výběrová řízení týkající se projektů financovaných bankou jsou dvakrát měsíčně publikována v UN Development Business, online portálu, který poskytuje informace o možnostech spolupráce a investování. Zde jsou zveřejňovány pouze ty tendry, jejichž projekty již byly v Bance schváleny. Přístup na tento portál je zpoplatněn, nicméně každá země má přístup do této databáze prostřednictvím tzv. Private Sector Liaison Officer (v ČR sídlí zástupce v CzechTrade). CzechTrade zveřejňuje nabídky na webové stránce.

Pravidla pro zadávání zakázek (Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits)

Seznam firem vyřazených z možnosti ucházet se o kontrakty WB (World Bank listing of ineligible firms)

PSLO (Public Sector Liaison Officer) - je celosvětová síť 161 obchodních zprostředkovatelských organizací (obchodní komory a komory průmyslu, podnikatelská a obchodní sdružení nebo agentury na podporu investic). Tyto instituce pracují na rozvoji podpory obchodu a investic mezi zeměmi s podporou IFI‘s (WBG, IADB, EBRD, Africkou rozvojovou bankou a ADB). (www.worldbank.org/business-global)

Studie Světové banky

Světová banka zveřejnila 31. května 2005 výsledky studie 'Česká republika: hodnocení corporate governance v bankovním sektoru". Studie byla vypracována na pilotním základě a navázala na úspěšnou spolupráci se Světovou bankou v několika minulých letech. Studie o hodnocení správy bank je částí řady čtyř pilotních hodnocení corporate governance ve finančních institucích (bankách, pojišťovnách, penzijních fondech a podílových fondech). Uvedené hodnocení srovnává žádoucí standardy správy bank s praxí v českém bankovním sektoru. Čerpá přitom ze zavedených principů corporate governance (např. principů OECD) i z nově vznikajících iniciativ, jakými jsou tzv. basilejská pravidla II s novou koncepcí kapitálové přiměřenosti a nedávná doporučení EU ke corporate governance. Hodnocení kvality správy českých bank následuje po dokončení podobného hodnocení pro investiční a podílové fondy, které bylo provedeno ve spolupráci s Komisí pro cenné papíry ČR a zveřejněno v listopadu 2004.  

PILOT ASSESSMENT OF GOVERNANCE OF THE BANKING SECTOR (2005) PDF (580kB)

Hlavní dokumenty

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí - č. 373/1990 Sb. a č. 500/1992 Sb., (o přístupu České a Slovenské Federativní Republiky k Dohodě o Mezinárodním měnovém fondu sjednané dne 22. 6. 1944 ve Washingtonu, k Dohodě o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj sjednané dne 22. července 1944 ve Washingtonu, k Dohodě o Mezinárodní finanční korporaci sjednané dne 25. května 1955 ve Washingtonu, k Dohodě o Mnohostranné agentuře pro investiční záruky sjednané dne 11. října 1985 ve Washingtonu a k Dohodě o Mezinárodním sdružení pro rozvoj sjednané dne 26. ledna 1960 ve Washingtonu, ve znění dodatků)

Kontaktní informace

World Bank Group

1818 H Street, NW
USA
Washington, DC 20433

Phone: (202) 473-1000
Fax: (202) 477-639
Web: http://www.worldbank.org/

 

Nejčtenější