Novinky

MIB - Mezinárodní investiční banka

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

  • Mezinárodní investiční banka
  • Spolupráce s institucemi
  • Zahraniční instituce
  • Zahraniční sektor
  • Finanční
Aktualizováno 15. 2. 2016
  • Aktualizace obsahu, doplnění aktuálních informací
  • Aktualizace obsahu, doplnění aktuálních informací
  • Aktualizace obsahu

Základní informace

MIB byla založena vládami členských států RVHP v roce 1970. Činnost MIB je upravena Dohodou o zřízení Mezinárodní investiční banky z 10. července 1970 a Stanovami, které jsou nedílnou součástí Dohody. Akcionáři je devět států – Ruská federace, Česká republika, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, Slovensko, Kuba, Mongolsko a Vietnam.

Základní kapitál MIB činí 1 300 mil. EUR, nyní splaceno 303,1 mil. EUR.

Historicky bylo původní činností MIB poskytování dlouhodobých úvěrů na výstavbu velkých investičních celků realizovaných zpravidla za účasti více členských států. Na počátku 90. let se banka dostala do finančních potíží v důsledku neuhrazených závazků některých členských zemí, avšak její pohledávky byly dlužníky, s výjimkou Kuby, postupně vypořádány. V roce 2004 došlo k úplnému narovnání finančních vztahů MIB s Ruskou federací, a bance se tak podařilo nejen obnovit svoji finanční rovnováhu, ale současně i podstatně zvýšit objem svých aktiv nesoucích výnosy.

V období 2007 – 2011 se banka připravovala na sloučení s MBHS do jedné regionální rozvojové banky. Po skončení neúspěšného procesu transformace bylo rozhodnuto, že MIB se bude samostatně přetvářet do moderní mezinárodní investiční a rozvojové banky po vzoru EBRD.

Hlavní činností banky je nyní poskytování komerčně orientovaných střednědobých a dlouhodobých úvěrů na realizaci společných investičních projektů v členských zemích. Aktuálním cílem úvěrové politiky je podpora malých a středních podniků prostřednictvím úvěrových linek přes partnerské instituce či účast v syndikovaných úvěrech. MIB také začala v roce 2015 poskytovat služby trade finance, jejichž nejčastějšími uživateli se staly české exportní firmy. Hlavním partnerem v ČR v této oblasti je ČSOB.

V současnosti MIB disponuje ratingem investiční úrovně od společností Fitch (BBB-), Moody´s (Baa1), Dagong (A).

V dubnu 2015 byla otevřena regionální kancelář MIB v Bratislavě, která slouží pro kontakt s klienty ze zemí střední a východní Evropy.

V květnu 2015 došlo k obnovení členství Maďarska v MIB, které původně vystoupilo v 90. letech.

V roce 2015 byl završen proces podpisu Protokolu o změně Dohody o založení MIB. Změny se budou týkat především principu hlasování, organizační struktury banky, mechanismů řízení a struktury základního kapitálu. Dané změny vstoupí v platnost až po ratifikaci ve všech členských státech.

Základní kapitál, splacený kapitál
  základní kapitál splacený kapitál
stát mil. EUR % mil. EUR %
Ruská federace 580,7 44,67% 150,03 49,50%
Bulharsko 123 9,46% 42,2 13,93%
Česká republika 125,6 9,66% 30,37 10,02%
Maďarsko 121,4 9,34% 30 9,90%
Slovensko 62,8 4,83% 21,48 7,09%
Rumunsko 76,7 5,90% 18,45 6,09%
Kuba 23,4 1,80% 5,36 1,77%
Vietnam 4,7 0,36% 3,67 1,21%
Mongolsko 6,2 0,48% 1,48 0,49%
nerozdělená kvóta 175,5 13,50% 0 0,00%
CELKEM 1300 100% 303,1 100,00%

 

Struktura MIB

Nejvyšším orgánem řízení je Bankovní rada, která se skládá z představitelů členských zemí (zpravidla guvernérů a viceguvernérů centrálních bank nebo náměstků ministrů financí) jmenovaných vládami těchto zemí. Do kompetence Bankovní rady patří zejména stanovení základních směrů činnosti banky v otázkách úvěrování, přijímání prostředků, úrokové politiky, dále schvalování výroční zprávy, bilance a rozdělení zisku.

Nejvyšším výkonným orgánem je Představenstvo banky sestávající z předsedy a místopředsedů, jmenovaných Bankovní radou zpravidla z občanů členských států banky na 5 let. Rozdělování funkcí místopředsedů mezi členské státy je založeno na pětiletém rotačním principu. Současný rotační cyklus skončí v roce 2015. Na podzim 2012 se předsedou banky stal Nikolaj Nikolajevič Kosov.

Revizní komise je jmenována Bankovní radou na 5 let a je složena z předsedy a jejích členů. Prověřuje plnění rozhodnutí Bankovní rady, výroční zprávu, pokladnu a majetek, evidenci, účetnictví a administrativu banky.

Po ratifikaci změn statutárních dokumentů bude ještě vytvořena Rada ředitelů, která převezme některé pravomoci Bankovní rady, což umožní flexibilnější rozhodování akcionářů o operativní činnosti banky

Vztahy ČR a MIB

V roce 1970 bylo bývalé Československo zakládajícím členem MIB. Členství České republiky vzniklo v důsledku sukcese do mezinárodních dohod uzavřených bývalým Československem.

Na ČR připadá ze základního kapitálu kvóta 9,7% , tj. 125,6 mil. EUR (z toho splaceno 30 374 957 EUR). ČR rozhodla, že se nepřipojí k dodatečné kapitalizace banky, a je tak v současnosti 3. největším akcionářem dle podílu na splaceném kapitálu. Po doplacení vstupního kapitálu Maďarskem se ČR posune na 4. místo.

Výkon akcionářských práv je v gesci MF ČR, které zastupuje stát jako jednu z členských zemí.

Členy Bankovní rady za ČR byli usnesením vlády jmenováni náměstkyně ministra financí JUDr. Ing. Lenka Jurošková, Ph.D. a Ing. Zuzana Kudelová, ředitelka odboru Mezinárodní vztahy. ČR má, stejně jako ostatní členské země, v Bankovní radě jeden hlas nezávisle na velikosti svého podílu na základním kapitálu.  

web: https://www.iib.int/en

Volné pozice: https://www.iib.int/en/hr 

Kontakt pro potenciální klienty na Evropskou regionální kancelář, Bratislava:
Eurovea Central 1
Pribinova 4
Bratislava, 81109
Slovensko
Tel: +421 2 3235 3300
Fax: +421 2 3235 3399
E-mail: bratislava@iibbank.com

Doporučované

Nejčtenější