Novinky

Mezinárodní organizace - rozvojová spolupráce

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

 • Mezinárodní organizace
 • Rozvojová pomoc
 • Spolupráce s institucemi
 • Zahraniční sektor
 • Zahraniční instituce
 • Ekonomické
Aktualizováno 7. 1. 2016 10:30
 • Aktualizace informačního letáku - k Programu technické asistence v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce (TA-ZRS) - 12/2013.
 • Aktualizace informačního letáku - k Programu technické asistence v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce (TA-ZRS) - 08/2014.
 • Aktualizace informačního letáku - k Programu technické asistence v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce (TA-ZRS) - 06/2015.
 • Aktualizace informačního letáku - k Programu technické asistence v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce (TA-ZRS) - 12/2015.

Zahraniční rozvojová spolupráce

Dle zákona č. 151/2010 o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů je koordinací zahraniční rozvojové spolupráce (dále "ZRS") a humanitární pomoci pověřeno Ministerstvo zahraničních věcí.  Ministerstvo financí vykonává subgesci za finanční otázky týkající se ZRS. Na realizaci české ZRS se podílí především tyto ústřední orgány: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo kultury a Státní úřad pro jadernou bezpečnost.

Rámcovým cílem ČR v oblasti ZRS je v souladu s úsilím mezinárodního společenství přispět k omezení chudoby v méně vyspělých částech světa. ZRS ČR je realizována prostřednictvím rozvojových projektů, humanitární pomoci, pomoci uprchlíkům, oddlužení nejchudších zemí,  finančními příspěvky na rozvojovou agendu mezinárodních organizací a technickou asistencí.  V souladu s usnesením vlády č. 686/2006 se realizuje na Ministerstvu financí ČR od dubna 2007 program technické asistence v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce s partnerskými resorty financí v rozvojových a transformujících se zemí (TA-ZRS) - "Transformační finanční a ekonomická spolupráce.“

 

Základ současného systému ZRS byl položen v roce 1995 přijetím Zásad pro poskytování ZRS schválených usnesením vlády č. 153/1995, které byly významně novelizovány usnesením vlády č. 248/2003 ke Střednědobému výhledu financování ZRS ČR. Dle této novelizace se ZRS ČR řídí ročním programem, který spolu s návrhem rozpočtu předkládá ministr zahraničních věcí vždy do 21. května každého kalendářního roku - obojí s platností pro následující rozpočtový rok. Vládě se předkládá i návrh programu a výhled rozpočtu ZRS ČR na další dva roky, což vytváří předpoklad pro financování rozvojových projektů na víceleté bázi. Usnesením vlády č. 302/2004   byly přijaty nově "Zásady zahraniční rozvojové spolupráce po vstupu ČR do EU".

Střednědobým výhledem financování byla zavedena i jednotná metodika výpočtu a vykazování české ZRS. Do celkové ZRS ČR je v souladu s mezinárodními standardy zahrnována jak pomoc rozvojovým zemím (označována jako ODA - Official Development Assistance, oficiální rozvojová pomoc), tak pomoc tzv. transformujícím se zemí (označována jako OA - Official Assistance, oficiální pomoc). Při vykazování rozvojové pomoci v mezinárodním měřítku se pracuje s ukazatelem podílu ODA na hrubém národním důchodu (HND).

Usnesením vlády č. 366/2010 byla schválena nová Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce České republiky na období 2010 až 2017 (.PDF, 293 kB). Česká republika ve spolupráci s DAC dále posiluje těžiště své rozvojové politiky a legislativní a institucionální struktury potřebné pro její realizaci a usiluje o to, aby DAC uznala Českou republiku za řádného člena a významného mezinárodního přispěvatele k cílům globálního rozvoje a omezování chudoby. Pro posílení tohoto procesu a na podporu rozvojové politiky České republiky byla v letech 2006-2007 provedena konzultační prověrka rozvojové politiky ČR.

Role -  Oficiální rozvojové pomoci ODA

Počátky rozvojové politiky, jedné z oblastí veřejné politiky, jsou spojeny s procesem dekolonizace po r. 1945 a také s naplňováním Článku 55 Charty Spojených národů, formulujícího závazek „prosazovat vyšší životní úroveň, plnou zaměstnanost a podmínky hospodářského a sociálního pokroku a rozvoje“. Od r. 1960, kdy přibližně 50% světové populace žilo v absolutní chudobě, vyhlásilo Valné shromáždění OSN pět rozvojových dekád OSN pro konkrétní zaměření mezinárodních akcí podporujících rozvoj, v posledních letech toto probíhá prostřednictvím rámce rozvojové politiky stanoveného Deklarací tisíciletí OSN z r. 2000 (United Nation's Millennium Declaration (.PDF, 62 kB)).

V r. 1960 založili hlavní poskytovatelé rozvojové pomoci v rámci činnosti dnešní Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) Skupinu pro rozvojovou pomoc (dnes Výbor pro rozvojovou pomoc, Development Assistance Committee – DAC). Hlavním úkolem DAC tehdy bylo shromažďovat údaje o tocích pomoci. Se zvětšením rozsahu podpůrných programů a zvýšením počtu podporovaných zemí v 70. a 80. letech však DAC začal věnovat pozornost také prosazování osvědčené praxe a standardů pro řízení rozvojové pomoci.

Díky tomu dnes DAC představuje hlavní fórum největších bilaterálních dárců, kteří se snaží zvýšit účinnost společného úsilí v oblasti podpory udržitelného rozvoje. Výbor měl původně 9 členů (Belgie, Kanada, Francie, Německo, Itálie, Portugalsko, Spojené království, Spojené státy americké a Komise Evropského hospodářského společenství); v současnosti má 23 členů a těsně spolupracuje s dalšími klíčovými mezinárodními dárci (např. OSN, skupina Světové banky)  ale i jinými bilaterálními poskytovateli podpory vně DAC.

DAC pomáhal prosazovat Rozvojové cíle tisíciletí (Millennium Development Goals (.PDF, 87 kB)) zahrnující 8 obecných a 18 dílčích cílů, jež mají být splněny do r. 2015, a 48 indikátorů, které vycházejí převážně z vize a cílů DAC formulovaných v r. 1996 v dokumentu Formování 21. století: Příspěvek rozvojové spolupráce (Shaping the 21st Century: The Contribution of Development Co-operation (.PDF, 104 kB)). Členové DAC se také aktivně podíleli na zorganizování Fóra na vysoké úrovni o účinnosti pomoci (High-Level Forum on Aid Effectiveness), které se konalo v Paříži v březnu 2005 a kde více než 100 partnerských států/států příjemců a multilaterálních i bilaterálních dárců, včetně České republiky, přijalo Pařížskou deklaraci o účinnosti pomoci (Paris Declaration on Aid Effectiveness (.PDF, 169 kB)).

Definice oficiální rozvojové pomoci (Official Development Assistance, ODA) byla poprvé formulována v r. 1969 s cílem odlišit ODA od „ostatních oficiálních toků“. Podle poslední definice ODA, kterou DAC publikoval v r. 2001 (viz Co je oficiální rozvojová pomoc?, Is it ODA? (.PDF, 28 kB)), jde o pomoc, která:

 • je poskytována oficiálními agenturami (národními a/nebo místními orgány veřejné správy),
 • je realizována s hlavním cílem podporovat ekonomický rozvoj a prosperitu rozvojových zemí,
 • má povahu spolufinancování (zahrnuje složku grantu ve výši min. 25%).

Cílem OSN uváděným od r. 1970 je, aby „každá hospodářsky vyspělá země postupně zvyšovala svoji oficiální rozvojovou pomoc rozvojovým zemím a vyvíjela maximální úsilí o dosažení minimální čisté částky ve výši 0,7% svého hrubého domácího produktu v tržních cenách...”. DAC a jeho členské země již tento cíl oficiálně schválily. 


Doplňující informace

Nejčtenější