Novinky

MBHS - Mezinárodní banka hospodářské spolupráce

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

  • Finanční
  • Spolupráce s institucemi
  • Zahraniční instituce
  • Zahraniční sektor
  • Mezinárodní banka hospodářské spolupráce
Aktualizováno 15. 2. 2016
  • Aktualizace obsahu, doplnění aktuálních informací
  • Aktualizace obsahu, doplnění aktuálních informací
  • Aktualizace obsahu

Základní informace

MBHS byla založena vládami členských států RVHP v roce 1963. Činnost MBHS je upravena Dohodou o zřízení a činnosti Mezinárodní banky hospodářské spolupráce z 22. října 1963 a Stanovy, které jsou nedílnou součástí Dohody. Akcionáři banky je osm států – Ruská federace, Česká republika, Polsko, Bulharsko, Rumunsko, Slovensko, Mongolsko a Vietnam.

Základní kapitál MBHS činí 400 mil. EUR, splacená část 187 mil. EUR.

Hlavním důvodem pro vznik této banky bylo zajištění mnohostranného zúčtování vzájemných dodávek zboží a služeb pro členské státy RVHP.

Po rozpadu RVHP a nutné transformaci činnosti v 90. letech začala MBHS fungovat jako moderní mezinárodní banka s regionálním významem, která poskytuje všechny běžné bankovní služby (včetně správy účtů) zaměřené na podnikatelskou klientelu, s důrazem na podporu obchodu v členských státech banky.

V období 2007 – 2011 se banka připravovala na sloučení s MIB do jedné regionální rozvojové banky. Po skončení neúspěšného procesu transformace bylo rozhodnuto, že se obě instituce budou reorganizovat samostatně.

V únoru 2013 bylo završeno vypořádání vztahů s Kubou (přistoupeno k tzv. nulové variantě). Kuba tímto okamžikem přestala být členem banky. V jednání je stále vypořádání s Maďarskem, v rámci kterého chce banka postupovat podobně jako u Kuby. Situace je však v tomto případě komplikovanější, jelikož Maďarsko na nulovou variantu vypořádání finančních vztahů nepřistoupilo.

V roce 2015 se jednalo o možné likvidaci MBHS, k čemuž měla mandát i ČR. Akcionáři se však nakonec dohodli, že banka bude zachována a budou vytyčeny nové strategické cíle.

Nová strategie byla schválena na zasedání v prosinci 2015. MBHS by se nyní měla stát clearingovým centrem pro zahraniční obchod mezi subjekty členských států, a to v jejich národních měnách či ve volně směnitelné měně. S tím by zároveň měl být spojen i výrazný nárůst počtu účtů právnických subjektů vedených v MBHS a operací na nich. Zároveň byly zohledněny požadavky RF na orientaci činnosti banky na oblast Dálného východu a podporu „zelené energetiky“.

Podíly členských států MBHS
Stát Podíly členských států MBHS
Základní kapitál (v mil. EUR) Splacený kapitál
v mil. EUR v %
Ruská federace 185,4 96,46 51,59%
Česká republika 48 24,95 13,34%
Bulharsko 27,2 14,14 7,56%
Rumunsko 25,5 13,31 7,12%
Slovenská republika 24 12,47 6,67%
Polsko 43,2 22,45 12,01%
Mongolsko 4,8 2,5 1,33%
Vietnam 1,4 0,71 0,38%
Maďarsko* 33,5 0 0,00%
Kuba* 7 0 0,00%
CELKEM 400 186,98 100
* Tyto podíly na základním kapitálu budou vymazány přijetím dodatkového Protokolu k Dohodě o založení a činnosti MBHS. Vzhledem k zachování výše základního kapitálu se tak po přijetí Protokolu zvýší upsané podíly jednotlivých členských států.

 

Struktura MBHS

Nejvyšším orgánem řízení je Bankovní rada, která se skládá z představitelů všech členských zemí (zpravidla guvernérů a viceguvernérů centrálních bank nebo náměstků ministrů financí) jmenovaných vládami těchto zemí. Posuzuje a řeší základní otázky vymezující politiku a směry práce banky.

Nejvyšším výkonným orgánem je Představenstvo banky sestávající z předsedy a členů, jmenovaných Bankovní radou z občanů všech členských států banky na dobu až 5 let. Představenstvo řídí operativní činnost banky a je odpovědno Bankovní radě. Předsedkyní MBHS je od dubna 2015 paní Irina Vladimirovna Golovčenko.

Revizní komise je jmenována Bankovní radou na 2 roky a je složena z předsedy a pěti členů. Prověřuje výroční zprávu, pokladnu a majetek, evidenci, účetnictví a administrativu banky.

Vztahy ČR a MBHS

V roce 1963 bylo bývalé Československo zakládajícím členem MBHS. Členství České republiky vzniklo v důsledku sukcese do mezinárodních dohod uzavřených bývalým Československem.

Podíl ČR na základním kapitálu (s Kubou a Maďarskem) představuje 12 %, tj. 48,0 mil. EUR. Dle nových propočtů (bez Kuby a Maďarska) bude ČR, po schválení změn ve statutárních dokumentech, náležet podíl 53,368 mil. EUR, tj. 13,34%. Změna statutárních dokumentů nyní prochází ratifikačním procesem v členských státech.

V červnu 2013 bylo schváleno navýšení splacené části kapitálu z prostředků nerozděleného zisku MBHS. Nová výše splaceného kapitálu nyní činí 187 mil. EUR. Splacený podíl ČR nově činí 24,947 mil. EUR (původně 17,2 mil. EUR).

Výkon akcionářských práv je v gesci MF ČR, které zastupuje stát jako jednu z členských zemí. ČR je 2. největším akcionářem této banky.

Členy Bankovní rady za ČR byli usnesením vlády jmenováni náměstkyně ministra financí JUDr. Ing. Lenka Jurošková, Ph.D. a Ing. Zuzana Kudelová, ředitelka odboru Mezinárodní vztahy. ČR má, stejně jako ostatní členské země, v Bankovní radě jeden hlas nezávisle na velikosti svého podílu na základním kapitálu.

V Představenstvu MBHS zastupuje Českou republiku RNDr. Jaroslav Vlček.

web: http://en.ibec.int/

 

Doporučované

Nejčtenější