Novinky

EBRD - Evropská banka pro obnovu a rozvoj

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

 • EBRD
 • Spolupráce s institucemi
 • Zahraniční obchod
 • Zahraniční sektor
 • Zahraniční instituce
 • Finanční
Aktualizováno 3. 6. 2013
 • Aktualizace obsahu
 • Související dokumenty - Podpůrné aktivity MF

Základní informace

Obecná informace

Evropská banka pro obnovu a rozvoj – EBRD - (European Bank for Recontruction and Development) je určena na pomoc transformujícím se zemím střední a východní Evropy a zemím bývalého východního bloku při jejich přechodu na tržní ekonomiku - své finanční operace realizuje v téměř 30 zemích (tzv. Countries of Operations) a nově také v Turecku. Od roku 2011 je EBRD v procesu rozšíření geografického mandátu do regionu jižního a východního Středomoří (Egypt, Maroko, Tunisko a Jordánsko). Banka byla založena v roce 1990, sídlem EBRD je Londýn.

V současné době je členem EBRD 63 zemí a dvě mezivládní organizace (Evropské společenství a Evropská investiční banka).

Struktura EBRD. Celkově má EBRD 65 akcionářů.

Rada guvernérů (Board of Governors) – je nejvyšším orgánem EBRD. Jsou jí svěřeny všechny pravomoci EBRD; každá země jmenuje svého guvernéra, obvykle jím je ministr financí. Většinu svých pravomocí deleguje na Radu ředitelů.

Rada ředitelů / Správní rada (Board of Directors) - je odpovědná za řízení operací a politik EBRD a za další pravomoci přenesené na ní Radou guvernérů. Je tvořena řediteli jednotlivých konstituencí. Celkový počet konstituencí je 23.

Prezident EBRD je volen Radou guvernérů a je právním zástupcem EBRD. Pod dohledem Rady ředitelů řídí prezident EBRD činnost EBRD. V současné době zastává tuto funkci pan Suma Chakrabarti.

Od září 2010 je viceprezidentem EBRD pan Jan Fischer, bývalý předseda vlády ČR.

Vztah ČR a EBRD

Obecná informace

ČSFR byla v roce 1990 zakládajícím členem EBRD, své členství sukcedovala 1.1. 1993.

Podíl ČR na upsaném kapitálu EBRD činí 0,93 %, což také představuje hlasovací sílu ČR (stav k 30. listopadu 2011).

Výše základního kapitálu ČR činí 179,28 mil. EUR. ČR se v roce 2010 podílela na navýšení kapitálu EBRD z původních 20 mld EUR na 30 mld EUR (navýšení o 50%). Rozhodnutí o navýšení kapitálu bylo mj. reakcí na finanční a ekonomickou krizi a umožnilo EBRD markantně navýšit obchodní a investiční činnost v regionu. V letech 2010-2015 EBRD očekává investice v hodnotě přes 50 mld EUR, což pro srovnání přesahuje dosavadní celkové investice Banky od jejího založení v roce 1990, tedy plánované pětileté investice v celkovém objemu vyšší než veškeré aktivity EBRD za uplynulých 20 let činnosti. EBRD zůstívá dlouhodobě největším investorem v regionu.  

Zastoupení ČR v EBRD

Zástupcem České republiky v Radě guvernérů je  ministr financí. Alternátem guvernéra EBRD za ČR je guvernér České národní banky. Rada guvernérů se schází jednou ročně. Poslední výroční zasedání proběhlo v květnu 2011 v Astaně v Kazachstánu.

ČR je zastoupena i v Radě ředitelů. Některé velké členské státy tvoří samostatné konstituence, zastupuje je jejich vlastní výkonný ředitel, ostatní menší země se na základě dobrovolnosti sdružují do konstituencí, v jejichž čele stojí jeden ředitel. Česká republika je členem konstituence, která je kromě ČR tvořena Maďarskem, Slovenskem, Chorvatskem (připojilo se ke konstituenci v roce 1994) a Gruzií (připojila se v roce 2011).  Podíl naší konstituence na celkové hlasovací síle všech akcionářů EBRD činí cca 2,7 % . Podíl ČR na celkové hlasovací síle konstituence je cca 35 % a společně s Maďarskem (32%) tvoříme dvě nejsilnější země konstituence. Zástupci ČR a Maďarska rotují každé tři roky na funkcích ředitele a zástupce ředitele konstituence. Zástupcem České republiky v EBRD a zároveň výkonným ředitelem naší konstituence je paní Klára Król.

Působení EBRD v České republice

Banka v ČR operovala od roku 1992, finančně se v ČR angažovala částkou 1,1 mld EUR v celkem 103 projektech o souhrnné hodnotě 4,7 mld EUR (cca 130 mld Kč). Z tohoto objemu představovaly projekty ve finančním sektoru 48%, v podnikovém sektoru 40% a v infrastruktuře 12%. Banka se orientovala především (nikoliv však výlučně) na projekty podporující investice zahraničních investorů u nás (ať už v rámci privatizace nebo na zelené louce). Převážná většina projektů byla v soukromém sektoru, který má podíl 97%. Vysoký (81 %) je podíl investic banky do kapitálu společností.

Graduace ČR z operací EBRD

Česká republika koncem roku 2007 jako první a dosud jediná země graduovala z operací Evropské banky pro obnovu a rozvoj. Činnost EBRD v ČR byla dosud realizována na základě Strategie, kterou EBRD schvaluje jednou za dva roky pro jednotlivé země, ve kterých působí. Poslední Strategie byla schválena 23. října 2007 a týkala se graduace ČR z operací Banky.

V návaznosti na usnesení vlády ČR č. 571 ze dne 17. 5. 2006, kterým byl schválen materiál „O graduaci České republiky z operací Evropské banky pro obnovu a rozvoj“, probíhal v letech 2006 a 2007 v ČR graduační proces. Dne 23. 10. 2007 představenstvo EBRD v Londýně rozhodlo o tom, že Česká republika  graduovala z operací EBRD. Ministerstvo financí ČR poté v následných krocích proces graduace dokončilo. Tehdejší prezident EBRD J. Lemierre označil graduaci za důkaz úspěšného završení procesu transformace v ČR. Graduace nabyla účinnosti k 31.12. 2007. Graduace proběhla tak, aby nedošlo k poškození zájmu klientů, investorů, České republiky jako akcionáře EBRD a konečně ani EBRD a jejích zájmů v ČR.

Po završení graduace již EBRD neinvestuje do nových projektů v ČR, a to ani v rámci regionálních projektů. Existující projekty doběhnou v souladu se smluvními závazky, z čehož vyplývá, že EBRD bude mít ještě řadu let aktivní investice v České republice jak přímé, tak nepřímé, například prostřednictvím investičních fondů, do nichž banka investovala.

Svou graduací z operací EBRD se Česká republika zařadila mezi státy s rozvinutou ekonomikou, které již nepotřebují služby EBRD. Uznání členské země za vyspělý stát tak významnou mezinárodní finanční institucí, jakou je EBRD, je vnímáno  jako důležitá zpráva pro zahraniční investory. 

EBRD je připravena i nadále podporovat investice českých firem v zemích, které přijímají pomoc banky, tedy na nově vznikajících atraktivních trzích v transformujících se zemích od střední Evropy po centrální Asii.

Donorské aktivity ČR v rámci EBRD

Česká republika se završením procesu graduace stala v rámci EBRD čistě dárcovskou zemí a za relativně krátkou dobu svého donorského působení si vybudovala vynikající a respektované postavení lídra mezi novými členskými zeměmi EU a získala pověst aktivního partnera, a to mj. v důsledku načasování svého vstupu do Fondu zemí západního Balkánu v roce 2006 a založení vlastního Českého fondu technické asistence.

Více informací naleznete zde:

Speciální Český fond technické asistence – Czech ODA Technical Cooperation Fund

Speciální Český fond technické asistence byl zřízen v roce 2008.  Jedná se o vázaný fond, tudíž finanční prostředky z fondu jsou oprávněny čerpat výhradně české subjekty. Bilaterální fond se zaměřuje na poskytování technické asistence s cílem posílení a upevnění obchodních vazeb českých subjektů s partnerskými zeměmi s tím, že projekty povzbudí investiční a exportní činnost do trasformujících se zemí a přispějí tak k jejich přechodu na tržní hospodářství. Ministerstvo financí poskytlo do Fondu vklad ve výši 11,5 mil EUR, přičemž prioritou MF je zajistit, aby se naplno rozvinula spolupráce EBRD s našimi firmami na třetích dynamicky se rozvíjejících trzích. Geograficky pokrývá Fond transformující se země operací EBRD, jež jsou zárověň zařazeny mezi ODA země, tudíž poskytnuté prostředky jsou mezinárodně vykazatelné jako oficiální rozvojová pomoc. Fond není sektorově omezen. Založení Fondu bylo schváleno vládou ČR dne 19. prosince 2007 usnesením č. 1448/2007. 

Fond zemí západního Balkánu (WBF / EWBJF)

Jedná se o multilaterální Fond založený roku 2006, přičemž ČR patří k zakládajícím členům (viz usnesení vlády ČR č. 1260 ze dne 1. listopadu 2006). Posláním Fondu je přeměna tržní ekonomiky Albánie, Bosny a Hercegoviny, Makedonie, Černé Hory a Srbska (včetně Kosova) a nově také Chorvatska posílením investičních možností s důrazem na soukromý sektor, rozvoj infrastruktury a zlepšení přístupu k základním službám. Cílem je zmenšit rozdíly mezi zeměmi západního Balkánu a jejich vyspělejšími sousedy, přispět ke stabilitě regionu a jeho zařazení do evropských struktur. Příspěvky jsou mezinárodně vykazatelné jako ODA - oficiální rozvojová pomoc. O prostředky Fondu se mohou ucházet i české subjekty. Oceněním našeho donorského postavení je, že jsme získali status předsednické země Fondu pro rok 2010 (místopředsednictví 2009). Vzhledem k velmi úspěšnému 3-letému fungování Fondu proběhla v roce 2009 jeho transformace v širší strukturu Jednotného Evropského Fondu pro západní Balkán (EWBJF) pod vedením Evropské komise, mezinárodních finančních institucí (EBRD, EIB, CEB) a stávajících donorů v souladu se závěry Rady ECOFIN (květen 2008, leden 2009). Správa Fondu zůstává u EBRD.

Podpůrné aktivity Ministerstva financí

V uplynulých letech se v rámci osvěty a posílení informovanosti české podnikatelské veřejnosti uskutečnila pod záštitou Ministerstva financí série seminářů představujících možnosti a výhody zapojení českých subjektů do aktivit EBRD pod názvem How to do Business with EBRD - Opportunities for the Czech Private Sector. Doposud poslední seminář se uskutečnil v červnu 2011 v Brně.

Jednotlivé prezentace:

V prosinci 2009 se dále uskutečnila trojstranná konference představitelů ČR, EBRD a Turecka pod názvem: Czech – EBRD – Turkish Business Meeting. Cílem konference byla výměna zkušeností českých a tureckých subjektů při vzájemné spolupráci, představení možností podpory ze strany obou států a také  příležitostí, které v Turecku nově nabízí EBRD, jelikož Turecko se koncem roku 2008 stalo na návrh ČR zemí operací Banky.

Spolupráce s EBRD - informace pro zainteresované české subjekty

V roce 2009 dokázaly české subjekty ze spolupráce s EBRD na třetích trzích vytěžit částku v celkové výši 16,7 mil. EUR (cca 420 mil. CZK). V roce 2010 se jednalo o částku 15,4 mil. EUR (cca 385 mil. CZK).

Pro zájemce o aktivní zapojení do aktivit EBRD z řad českých subjektů doporučujeme navštívit příslušné stránky EBRD:

Související dokumenty - Vztah ČR a EBRD

Podpůrné aktivity MF

 

Prezentace ze semináře How to do Business with EBRD - Opportunities for the Czech Private Sector - červen 2011 v Brně.

 • Zdroj: MF - odbor 58 - Mezinárodní vztahy, Consultancy Assignments in the Municipal Sector, publikováno 12/2011

Podpůrné aktivity MF

Prezentace ze semináře How to do Business with EBRD - Opportunities for the Czech Private Sector - červen 2011 v Brně.

 • Zdroj: MF - odbor 58 - Mezinárodní vztahy, Consultancy Opportunities in the Transport Sector - ke stažení ve formátu PDF, publikováno 12/2011

Podpůrné aktivity MF

Prezentace ze semináře How to do Business with EBRD - Opportunities for the Czech Private Sector - červen 2011 v Brně.

 • Zdroj: MF - odbor 58 - Mezinárodní vztahy, Energy Efficiency - ke stažení ve formátu PDF, publikováno 12/2011

Podpůrné aktivity MF

Prezentace ze semináře How to do Business with EBRD - Opportunities for the Czech Private Sector - červen 2011 v Brně.

 • Zdroj: MF - odbor 58 - Mezinárodní vztahy, Technical Cooperation Programme - ke stažení ve formátu PDF, publikováno 12/2011

Spolupráce s EBRD

Prezentace EBRD.

 • Zdroj: MF - odbor 58 - Mezinárodní vztahy, Selection of Consultants-Procurement, Rules - ke stažení ve formátu PDF, publikováno 12/2011

Hlavní dokumenty

Sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 309/1997 Sb., ze dne 29. května 1990 byla v Paříži přijata a jménem České a Slovenské Federativní Republiky podepsána Dohoda o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj (účinnost od 28.3. 1991)

Dne 23. října 2007 byla Radou ředitelů Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) schválena poslední strategie, týkající se graduace ČR z operací Banky. Úplné znění Strategie.

EBRD vydává každoročně tzv. Annual Reports - Výroční zprávyobsahující komplexní přehled aktivit EBRD v uplynulém roce.

Aktuální zprávy EBRD o situaci v tranzitivních ekonomikách.

Dodatečné informace o ekonomických výzkumech a analýzách EBRD včetně odkazů na další relevantní publikace EBRD.

Kontaktní informace EBRD

European Bank for Reconstruction and Development

One Exchange Square
London EC2A 2JN
United Kingdom

Tel.: 0044 20 7338 6000
Fax: 0044 20 7338 6100

Web: http://www.ebrd.com/

 

Nejčtenější