Novinky

Často kladené otázky

oddělení 3901 - Správní činnosti v oblasti daní
oddělení 3901 - Správní činnosti v oblasti daní

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Pokuty
  • Územní rozpočty
  • Přestupky
  • Regulace
  • Často kladené otázky

Nejčastěji kladené otázky k příkazovým blokům - platným s účinností od 1.7.2017.

Otázka:

U pokutových bloků platných do 30. 6. 2017 byla v případě ztráty, zničení či odcizení pokutových bloků na místě zaplacených stanovena úhrada ve výši 2000 Kč za každý pokutový blok. Jak je tato problematika upravena u příkazových bloků a mají oprávněné úřední osoby v souvislosti s příkazovými bloky hmotnou odpovědnost?

Odpověď:

Problematiku příkazových bloků upravuje kromě zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, také pokyn Ministerstva financí č. MF-15 o stanovení druhů příkazových bloků a o jejich evidenci. K odpovědnosti úředních osob je možno sdělit, že Ministerstvo financí u příkazových bloků na místě zaplacených nestanoví zvláštní odpovědnost za ztracení, zničení či odcizení příkazových bloků. Tato odpovědnost je stanovena pouze podle obecně závazných právních předpisů, případně ji úředním osobám stanoví zaměstnavatel.

 


 

Otázka:

Jaký je postup v případě, kdy je příkazový blok znehodnocen např. průpisem dalšího příkazového bloku, pokud úřední osoba opomněla vložit mezi příkazové bloky podložku nebo vyplnila příkazový blok a následně nebyl tento příkazový blok využit ve správním řízení?

Odpověď:

Postup nakládání se znehodnoceným příkazovým blokem je upraven v článku V. Pokynu č. MF-15 o stanovení druhů příkazových bloků a o jejich evidenci, který stanoví, že znehodnocené příkazové bloky, které však lze jednoznačně identifikovat co do množství, skladových čísel, sérií a evidenčních čísel, celní nebo krajský úřad, který tyto příkazové bloky předal oprávněnému orgánu, vezme zpět na sklad, odepíše a fyzicky zlikviduje po předchozím souhlasu příslušného útvaru Ministerstva financí. Celní úřady žádají o souhlas s odpisem a fyzickou likvidací znehodnocených příkazových bloků prostřednictvím Generálního ředitelství cel. O provedené fyzické likvidaci znehodnocených příkazových bloků pořídí celní a krajské úřady protokol. Pro daný postup není stanovena povinnost vyhotovovat úřední záznam o důvodech znehodnocení příkazového bloku a ani nebyl vytvořen tiskopis pro účely komunikace oprávněného orgánu s celním či krajským úřadem. Bude záležet na podmínkách konkrétního oprávněného orgánu, jakým způsobem bude komunikovat s krajským či celním úřadem při předání znehodnoceného příkazového bloku a jaké případné další dokumenty vyhotoví.


Nejčtenější