Novinky

Otázky a odpovědi - Účetní výkaznictví státu

odbor 54 - Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu
odbor 54 - Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu

Vydáno

 • Hospodaření obcí a krajů
 • Hospodaření resortu
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Účetnictví
 • Účetnictví státu
 • Zákon o účetnictví
 • Regulace
 • Hospodaření příspěvkové organizace
 • Konsolidační účetní výkazy
 • Hospodaření s majetkem státu
 • Hospodaření územních rozpočtů
 • Účetní výkaznictví státu
 • Konsolidovaná jednotka státu
 • KAU - Klíčové analytické ukazatele
Aktualizováno 18. 5. 2016 11:00
 • Aktualizace obsahu - otázka č. 1/2014
 • Aktualizace obsahu odpovědi - otázka č. 1/2014
 • Aktualizace obsahu otázky a odpovědi č. 1/2014, zveřejněny otázky a odpovědi č. 2-10
 • Zveřejněna otázka a odpověď č. 1/2015
 • Aktualizace obsahu otázky a odpovědi č. 3/2014, zveřejněna otázka a odpověď č. 2/2015
 • Zveřejněna otázka a odpověď č. 3, 4, 5/2015
 • Zveřejněna otázka a odpověď č. 6 - 11/2015
 • Zveřejněn Aktuální přehled pro rok 2016 - otázka a odpověď č. 1 - 3/2016
 • Zveřejněn Aktuální přehled pro rok 2016 - otázka a odpověď č. 4 - 13/2016

Přehled často kladených dotazů a jejich odpovědí k problematice sestavování účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu

 

Aktuální přehled často kladených dotazů a jejich odpovědí - rok 2016
číslo/rok dotaz odpověď
1/2016 Jakým způsobem v PAP vykázat dotaci, kdy jako poskytovatel vystupuje magistrát (městský obvod) a jako příjemce dotace vystupuje městský obvod obce daného magistrátu, v případě, kdy Metodika tvorby PAP nedovoluje použití vlastního IČO? A jakým způsobem v PAP vykázat prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku mezi městskými částmi jedné obce? V tomto případě není možné, aby obec (magistrát) vykázala na nákladech (syntetický účet 572) poskytnutou dotaci sobě samé (městskému obvodu) a zároveň stejná obec (městský obvod) ve výnosech popřípadě i v pasivech (syntetický účet 672 a 403) vykázala opět sama sebe (magistrát). Magistrát i městský obvod jsou jednou účetní jednotkou a došlo by tak k nadhodnocení
a zkreslení vykazovaných skutečností za účetní jednotku jako jeden celek. Obdobně to platí pro prodej majetku mezi městskými obvody. Nejenže dochází ke zkreslení nákladů a výnosů
z prodeje majetku, ale zároveň dochází ke zkreslení hodnoty samotného prodaného majetku, který má tak v účetnictví novou pořizovací cenu, ačkoliv se jedná o jednu účetní jednotku. Není tedy možné, aby jedna účetní jednotka sama za sebou takovým způsobem vykazovala jakékoliv vztahy a zkreslovala tak údaje v účetní závěrce pro její uživatele. Taková účetní závěrka pak není v souladu se zákonem o účetnictví a jeho prováděcími vyhláškami.
2/2016 Předává příspěvková organizace Pomocný konsolidační přehled? NE, příspěvková organizace nepředává Pomocný konsolidační přehled.
3/2016 Platí pro vysvětlování významných částek (Část XVII PAP a Část V PKP) i jiné pravidlo významnosti než je 10 % hodnoty aktiv netto? NE, v Části PAP XVII a PKP V jsou vysvětlovány pouze položky, u kterých je to Metodikou tvorby PAP a Konsolidačním manuálem vyžadováno, a které zároveň svojí hodnotou převyšují podmínku významnosti 10 % hodnoty aktiv netto. V takovém případě je vysvětlováno pouze 5 nejvýznamnějších skutečností vzhledem k jejich hodnotě.
 4/2016 Jaké kontroly jsou nastaveny při příjmu PKP do CSÚIS?  PKP při příjmu do CSÚIS prochází systémem tzv. vnitrovýkazové a mezivýkazové kontroly, např. je kontrolován bilanční princip (aktiva = pasiva) v rámci Části I PKP. Tabulka všech kontrolních vazeb je zveřejněna a pravidelně aktualizována na internetových stránkách Státní pokladny. Poslední platná verze je k dispozici zde http://www.statnipokladna.cz/cs/aktuality/2015/informace-kompetencniho-centra-iissp--ak-1095.
5/2016 Mají účetní jednotky vykazovat v PKP své dceřiné společnosti?  Ne. Má-li účetní jednotka povinnost podle zákona o účetnictví sestavit konsolidovanou účetní závěrku, vyplní údaje do PKP z konsolidované účetní závěrky, přičemž tuto skutečnost uvede zhotovitel v hlavičce Části I PKP. V opačném případě, kdy účetní jednotka nemá povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku, není PKP za dceřiné společnosti do CSÚIS předáván. 
6/2016  Budou účetní jednotky, které zaniknou v průběhu roku 2016, předávat PKP? Ne. Účetní jednotky, které zaniknou, nebo u kterých dojde k prodeji podílu v průběhu roku 2016, nebudou mít povinnost předávat žádnou část PKP. 
7/2016  Je nutné vysvětlovat v Části V PKP skutečnosti, které se vážou k partnerům mimo konsolidační celek? Ano. V Části V PKP jsou sledovány významné skutečnosti za partnery bez ohledu, jestli jsou nebo nejsou v konsolidačním celku (uvedeni ve výčtu). 
8/2016  Pokud účetní jednotka předává Část VI PKP, předává i ostatní části?  Ne. Pokud účetní jednotka předává Část VI PKP, nepředává ostatní části PKP. Účetní jednotka nalezne informaci o tom, které části PKP předává, ve výčtu účetních jednotek a dalších subjektů, který je zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva financí (http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ucetnictvi-a-ucetnictvi-statu/ucetni-reforma-verejnych-financi-ucetnic/ucetni-vykaznictvi-statu/vycet-konsolidovanych-jednotek-statu-a-d). 
9/2016  Musí se u nerezidenta vyplňovat kód země i jeho název?  V případě uvádění nerezidentů je doporučeno vykázat kód země i přesný název zahraničního subjektu. Vzhledem k účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti je umožněno vykázat pouze kód země nebo nezaměnitelný identifikátor v souladu s Metodikou tvorby PAP Příloha č. 1 Číselník Partneři PAP http://www.statnipokladna.cz/cs/csuis/metodicke-informace). 
10/2016  Může se stát, že v PKP budou některé řádky nevyplněny, jelikož nemají ekvivalenci v rozvaze? Ano. PKP je výkaz, který bude vyplňován a předáván zejména obchodními společnostmi, ale také dobrovolnými svazky obcí a zdravotními pojišťovnami. PKP proto obsahuje i položky, které se v individuálních výkazech předávajících účetních jednotek nemusí vyskytovat. 
11/2016  Budou mít účetní jednotky možnost zobrazit .XML PKP ve vyhláškové podobě?  Ano. PKP bude ve vyhláškové podobě k zobrazení prostřednictvím webové aplikace, do které budou mít účetní jednotky zřízen přístup po registraci zodpovědné osoby (náhradní zodpovědné osoby). 
12/2016  V případě, že Ministerstvo financí zjistí rozdíl, který vyhodnotí jako významný, a zašle účetním jednotkám žádanku PKZ, je nutné, aby účetní jednotka, u které byla chyba prokázána, tuto chybu opravila, nebo pouze vysvětlí rozdíl a k opravě dojde na straně Ministerstva financí? Účetním jednotkám bude umožněno, do uzavření období pro předávání výkazů do CSÚIS, výkaz opravit a znovu předat. V opačném případě, kdy opravy již nejsou možné, využijí účetní jednotky Pomocný konsolidační záznam, prostřednictvím kterého rozdíl vysvětlí a opravu provede Ministerstvo financí v konsolidačním modulu (účetní jednotky ve svém výkazu rozdíl opraví v následujícím účetním období). 
13/2016  Jakým způsobem se stanoví hladiny významnosti pro vzájemné odsouhlasení pohledávek a závazků a k čemu slouží? Je možné tyto hladiny v dalších letech měnit? Účetní jednotky si stanoví výši ocenění pohledávek a závazků (hladiny významnosti) od které bude prováděno vzájemné odsouhlasení pohledávek a závazků, jehož cílem je ještě před odesláním účetních záznamů do CSÚIS odstranění možných rozdílů v identifikaci vzájemných vztahů mezi konsolidovanými jednotkami státu. Způsob stanovení hladiny významnosti je ponechán na rozhodnutí účetní jednotky. Ministerstvo financí vydalo metodickou pomůcku, která obsahuje doporučený postup stanovení hladiny významnosti a provedení vzájemného odsouhlasení pohledávek a závazků (http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ucetnictvi-a-ucetnictvi-statu/ucetni-reforma-verejnych-financi-ucetnic/ucetni-vykaznictvi-statu/konsolidacni-manual). Hladiny významnosti je možné každý rok měnit. Tuto skutečnost je nutné sdělit příslušné spravující jednotce. 

 

 

Aktuální přehled často kladených dotazů a jejich odpovědí - rok 2015
číslo/rok dotaz odpověď
1/2015 Budou spravující jednotky předávat seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu, v účetním období roku 2015, ve stejné struktuře a stejným způsobem jako v případě dobrovolného předání ke kterému došlo v závěru roku 2013? V účetním období roku 2015 dochází k předání seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku (seznam) ve stavu k 31. prosinci 2014, a to nejpozději do 31. března 2015. Na obce, jejichž počet obyvatel zveřejněný Českým statistickým úřadem je k 1. lednu 2014 menší než 10 000 obyvatel, se povinnost předávat seznam za účetní období roku 2014 nevztahuje. Tyto obce budou seznam poprvé předávat ve stavu k 31. prosinci 2015, nejpozději do 15. ledna 2016. Struktura seznamu byla upravena a vzor nového seznamu je přílohou č. 1 konsolidační vyhlášky státu. Seznam již nebude zasílán elektronicky, ale spravující jednotky jej předají do CSÚIS v souladu s vyhláškou č. 383/2009 Sb. (technická vyhláška o účetních záznamech).
2/2015 Bude se výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů 2015 zveřejněný na webových stránkách Ministerstva financí ČR aktualizovat? Rozsah subjektů ve výčtu konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů 2015 se již nebude pro účetní období roku 2015 měnit. Předpokládáme ale, že dojde k aktualizaci hladin významnosti podle § 22 odst. 1 pro vzájemné odsouhlasení pohledávek a závazků na základě předaných seznamů účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu.
3/2015 V jakém případě se vyplňuje Část II seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu a jaké účetní jednotky se zde uvádí? Část II, Přehled ostatních významných spoluvlastníků účetních jednotek uvedených v Části I, seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu vyplní spravující jednotka v případě, že uváděnou účetní jednotkou v Části I je obchodní korporace nebo zahraniční subjekt a zároveň hodnota ve sloupci C je ≥ 5 %. Spravující jednotka v Části II uvádí takové spoluvlastníky, kteří se významným způsobem podílí na rozhodování a řízení uváděné účetní jednotky, resp. drží jeden z vlivů na řízení a ovládání (ovládaná osoba, podstatný vliv a společný vliv) nebo drží vliv ve výši minimálně 10 %. Významnými spoluvlastníky mohou být účetní jednotky různých právních forem.
4/2015 Má spravující jednotka obec, v případě, že je členem dobrovolného svazku obcí, povinnost v seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu uvádět výčet ostatních členů dobrovolného svazku obcí? Ne, spravující jednotka obec uvede v Části I seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu pouze své členství v dobrovolném svazku obcí. Ostatní členy dobrovolného svazku obcí spravující jednotka obec neuvádí.
5/2015 Jaké části seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu vyplňuje dobrovolný svazek obcí? Spravující jednotka dobrovolný svazek obcí nejprve vyplní hlavičku formuláře v Části I, kde uvede svůj název, právní formu, sídlo a IČO. Dále hladiny významnosti, datum sestavení, okamžik sestavení a jméno a příjmení osoby odpovědné za sestavení seznamu. V tabulce v Části I uvede seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu, a to bez ohledu na velikost vlivu (např. účetní jednotky, ve kterých dobrovolný svazek obcí vykonává funkci zřizovatele či zakladatele). V Části II vyplní spravující jednotka dobrovolný svazek obcí hlavičku (obdobně jako v Části I) a uvede všechny ostatní významné spoluvlastníky účetních jednotek uvedených v Části I, a to v souladu s metodikou stanovenou Konsolidačním manuálem. V Části III vyplní spravující jednotka dobrovolný svazek obcí hlavičku (obdobně jako v Části I) a uvede všechny členy dobrovolného svazku obcí včetně podílů na jmění člena svazku v dobrovolném svazku obcí. Dobrovolné svazky obcí předávají seznam poprvé za účetní období roku 2015 do 15. ledna 2016.
6/2015 Pokud účetní jednotka v účetním období naplní podmínky významnosti pro zahrnutí do konsolidačního celku státu, naplňuje tyto podmínky automaticky i v dalších účetních obdobích? V rámci novely konsolidační vyhlášky státu bude stanoveno, že pokud účetní jednotka, která není vybranou účetní jednotkou, v účetním období naplní podmínky významnosti pro zahrnutí do konsolidačního celku státu, naplňuje tyto podmínky i po tři po sobě následující účetní období. Touto úpravou dojde k posílení právní jistoty konsolidovaných jednotek státu splňujících podmínky významnosti pro zahrnutí do příslušných konsolidačních celků státu.
7/2015 Za jakých podmínek předává dobrovolný svazek obcí do CSÚIS Pomocný konsolidační přehled? Dobrovolný svazek obcí předává do CSÚIS Pomocný konsolidační přehled po splnění podmínek významnosti podle § 10 odst. 2 konsolidační vyhlášky státu. V rámci novely konsolidační vyhlášky státu bude stanoveno, že pokud spravující jednotka dílčího konsolidačního celku státu dobrovolný svazek obcí v účetním období splní podmínky významnosti pro předání Pomocného konsolidačního přehledu, splňuje tyto podmínky i po tři po sobě následující účetní období.
8/2015 Jaké příspěvkové organizace mají v účetním období roku 2016 povinnost předávat Části XIV až XVII Pomocného analytického přehledu a vykazovat partnery označené symbolem „P2x“? Povinnost předávat Části XIV až XVII Pomocného analytického přehledu a vykazovat partnery označené symbolem „P2x“ pro účely sestavení účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu mají všechny vybrané účetní jednotky, kromě vybraných účetních jednotek uvedených v § 3a odst. 2 a 3 technické vyhlášky o účetních záznamech, tedy i příspěvkové organizace s výjimkou příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je obec, kraj nebo dobrovolný svazek obcí a jejichž aktiva celkem (netto) nepřesahují alespoň v jednom ze dvou bezprostředně předcházejících účetních období výši 100 000 000 Kč.
Příspěvkovým organizacím byla pouze podle článku II vyhlášky č. 300/2014 Sb. přechodných ustanovení, bodu 4 udělena výjimka, podle níž v účetním období roku 2015 nevykazují a nepředávají příspěvkové organizace údaje pro účely sestavení účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu v rámci Pomocného analytického přehledu (tzn. Části XIV až XVII PAP, údaje o partnerech označených symbolem "P2x" a údaje o průměrné marži).
9/2015 Mají spravující jednotky povinnost v seznamu uvádět hladiny významnosti pro pohledávky a závazky, a pokud jsou uvedeny, jedná se o hladiny významnosti pro vzájemné odsouhlasení pohledávek a závazků mezi konsolidovanými jednotkami státu? Spravující jednotky nejsou povinny uvádět hladiny významnosti pro vzájemné odsouhlasení pohledávek a závazků, nicméně z důvodu efektivního provádění odsouhlasení vzájemných pohledávek a závazků je doporučováno tyto hodnoty uvádět. Vzájemné odsouhlasení pohledávek a závazků se provádí mezi konsolidovanými jednotkami státu, které nejsou povinny provést odsouhlasení zůstatků nižších, než je hladina významnosti.
10/2015 Jakým způsobem a kam budou dotčené účetní jednotky předávat Pomocný konsolidační přehled? Pomocný konsolidační přehled (PKP) je předáván do CSÚIS ročně ve stavu k 31. 12., a to do 31. 7. následujícího roku. K prvnímu předání PKP dojde nejpozději do 31. 7. 2017, s daty ve stavu k 31. 12. 2016. Přenos dat do CSÚIS může provést pouze zodpovědná osoba nebo náhradní zodpovědná osoba. Tuto osobu je třeba zaregistrovat pomocí formuláře, který je společně s návodem zveřejněn na webových stránkách Státní pokladny. Registraci bude nutno provést nejpozději do 31. 12. 2016. Účetním jednotkám bude umožněno předání PKP prostřednictvím spravující jednotky, pokud tak spravující jednotka stanoví.
11/2015 V jakých případech, pro potřeby účetní konsolidace státu, může účetní jednotka v Pomocném konsolidačním přehledu vykazovat partnera „444“? Účetním jednotkám je umožněno vykazovat veškeré partnery, nebo pouze ty, kteří jsou zahrnuti do konsolidačního celku Česká republika. V případě, že se účetní jednotka rozhodne vykazovat pouze partnery zahrnuté do konsolidačního celku Česká republika, použije identifikátor partnera „444“ pro partnery mimo konsolidační celek Česká republika.

 

 

Aktuální přehled často kladených dotazů a jejich odpovědí - rok 2014
číslo/rok dotaz odpověď
1/2014 Jaké účetní jednotky budou zahrnuty za účetní období roku 2015 (1. fáze) a za účetní období roku 2016 (2. fáze) do účetní konsolidace státu? V první fázi, za účetní období roku 2015, budou zahrnuty do účetní konsolidace státu pouze vybrané účetní jednotky, kromě zdravotních pojišťoven a příspěvkových organizací. V druhé fázi, za účetní období roku 2016, budou zahrnuty ostatní konsolidované jednotky státu podle vyhlášky o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (dále jen „konsolidační vyhláška státu“).
2/2014 Bude mít příspěvková organizace povinnost vést účetnictví v plném rozsahu po zahrnutí do účetní konsolidace státu? V současné době je v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví v § 9 odst. 3 písm. c) uvedeno, že příspěvkové organizace, které nejsou konsolidovanou účetní jednotkou, u nichž o tom rozhodne jejich zřizovatel, mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Podle konsolidační vyhlášky státu však všechny příspěvkové organizace budou konsolidovanou jednotkou státu. Z tohoto důvodu budou příspěvkové organizace zahrnuty do účetní konsolidace státu až ve druhé fázi za účetní období roku 2016. Zároveň v rámci připravované novely zákona o účetnictví, která nabude účinnosti dnem 1. ledna 2016 bude změněno výše uvedené ustanovení s tím, že již nebude rozhodující pro možnost vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, zda příspěvková organizace bude či nebude konsolidovanou jednotkou státu, ale bude záležet na rozhodnutí zřizovatele.
3/2014 Budou mít vybrané účetní jednotky, vzhledem k postupnému zapojování dotčených subjektů do procesu účetní konsolidace státu, v první fázi za účetní období roku 2015, povinnost vykazovat partnery označené symbolem „P2x“ v Pomocném analytickém přehledu? Za účetní období roku 2015 budou zahrnuty do procesu účetní konsolidace státu pouze vybrané účetní jednotky, kromě zdravotních pojišťoven a příspěvkových organizací. Vybrané účetní jednotky, předávající PAP, a v případě obcí pouze obce, jejichž počet obyvatel zveřejněný Českým statistickým úřadem k 1. 1. 2014 je roven nebo větší než 10 000, budou mít povinnost za účetní období roku 2015 vykazovat skutečnosti pro sestavení účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu. Za účetní období roku 2015 bude pro vybrané účetní jednotky předávající PAP povinné vykazovat skutečnosti pro účely sestavování účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu, včetně identifikace partnerů označených symbolem „P2x“, s výjimkou partnerů transakce označených symbolem „P22“ a některých partnerů transakce označených symbolem „P21“, kteří budou společně s průměrnou marží vykazováni na dobrovolné bázi. Více k dané problematice ve zveřejněné Metodice tvorby PAP pro rok 2015 (http://www.statnipokladna.cz/cs/csuis/metodicke-informace).
4/2014 Musí příspěvková organizace za účetní období roku 2015 předat do CSÚIS Části XIV až XVII? V účetním období a za účetní období roku 2015 nepředávají příspěvkové organizace údaje pro účely sestavení účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu v rámci Pomocného analytického přehledu. Důvodem je skutečnost, že příspěvkové organizace nebudou v účetním období roku 2015 zahrnuty do Konsolidačního celku ČR, tedy nebudou konsolidovanou jednotkou státu.
5/2014 Co bude pro potřeby účetní konsolidace státu předávat za účetní období roku 2015 obec, jejíž počet obyvatel je nižší než 10 000 obyvatel? Obec, jejíž počet obyvatel zveřejněný Českým statistickým úřadem je k 1. 1. bezprostředně předcházejícího účetního období, resp. k 1. 1. 2014, nižší než 10 000, nebude za účetní období roku 2015 předávat údaje pro potřeby účetní konsolidace státu. Tzn., že pouze obec, jejíž počet obyvatel je k 1. 1. 2014 větší nebo roven 10 000 bude v účetním období a za účetní období roku 2015 předávat rozšířený PAP v termínech daných technickou vyhláškou o účetních záznamech a seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu ve stavu k 31. 12. 2014, nejpozději do 31. 3. 2015. V roce 2016 (do 15. 1. 2016) již budou předávat seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu všechny obce bez ohledu na počet obyvatel.
6/2014 Předávají vybrané účetní jednotky, které nepředávají PAP, Pomocný konsolidační přehled? Z vybraných účetních jednotek předávají do CSÚIS Pomocný konsolidační přehled pouze zdravotní pojišťovny a dále po splnění podmínek významnosti podle § 10 odst. 2 konsolidační vyhlášky státu dobrovolné svazky obcí. K prvnímu předání Pomocného konsolidačního přehledu dojde za účetní období roku 2016, a to nejpozději do 31. 7. 2017.
7/2014 Zasílají spravující jednotky seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu každý rok do 15. ledna běžného roku, i když nedošlo k žádné změně? Ano, seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu bude zasílán do CSÚIS vždy do 15. ledna běžného roku v souladu s technickou vyhláškou o účetních záznamech, a to podle § 11 konsolidační vyhlášky státu. Jedinou výjimkou je první předání v roce 2015, kdy je termín posunut do 31. 3. 2015.
8/2014 Co znamená pojem rozšířený PAP? Rozšířený PAP znamená pro konsolidovanou jednotku státu sledování partnerů onačených symbolem „P2x“ a jejich čtvrtletní vykazování a čtvrtletní vyplňování průměrné marže. Konsolidovaná jednotka státu bude ročně předávat Části XV až XVII PAP a konsolidovaná jednotka státu, která je organizační složkou státu nebo územním samosprávným celkem navíc Část XIV PAP.
9/2014 Bude se předávat seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu každý rok ve změnovém formátu nebo se vždy bude předávat v plném rozsahu? Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu se bude vždy zasílat v plném rozsahu. V případě, že nedochází k žádné změně, zasílá se stejný výkaz jako v předchozím období. V případě, že dochází ke změně (změnám), upraví se výkaz předchozího období o tuto změnu (změny).
10/2014 V případě vykazování partnerů označených symbolem „P2x“ v PAP se vykazují pouze partneři, kteří jsou zároveň konsolidovanou jednotkou státu, nebo lze vykázat všechny bez ohledu na to, zda jsou zároveň konsolidovanou jednotkou státu? Účetní jednotka se může v případě partnerů označených symbolem „P2x“ v PAP sama rozhodnout, zda bude vykazovat všechny partnery nebo pouze partnery, kteří jsou zároveň konsolidovanou jednotkou státu.

 

Související informace

Nejčtenější