Novinky

PAP – Otázky a odpovědi

odbor 28 - Regulace a metodika účetnictví
odbor 28 - Regulace a metodika účetnictví

Vydáno

 • Hospodaření obcí a krajů
 • Hospodaření resortu
 • Hospodaření příspěvkové organizace
 • Hospodaření s majetkem státu
 • Hospodaření územních rozpočtů
 • Hospodaření vládního sektoru
 • PAP
 • Centrální systém účetních informací
 • Účetní jednotky
 • Účetní reforma
 • Otázky a odpovědi
 • Často kladené otázky

Často kladené dotazy k účetní reformě v oblasti veřejných financí – Pomocný analytický přehled (PAP)

Často kladené dotazy k Pomocnému analytickému přehledu (PAP)
číslo/rok otázka odpověď
1/2016 Při kontrole účetní závěrky a PAP jsme zjistili, že rozdíl v rámci křížové kontroly byl způsoben vykázáním účetního případu (např. dlouhodobého majetku) na chybné položce PAP. Jakým způsobem je možné provést opravu v případě, že jsme již uzavřeli účetní knihy? Při opravách předcházejících účetních období se pro přesun mezi položkami PAP použije typ změny „ostatní“ (X20, X70). Tento typ změny se musí dodržet na obou položkách PAP, kterých se přesun týká.

2/2016

Obec od účetního období roku 2015 předává PAP, a to z důvodu, že od počátku účetního období roku 2014 byl počet obyvatel 3000 a vyšší. Na počátku účetního období roku 2016 však byl její počet obyvatel menší než 3000. Má obec povinnost předávat PAP v účetním období roku 2017? Obec má povinnost předávat PAP i v účetním období roku 2017, a to z důvodu, že obec v účetním období roku 2015 a 2016 naplnila podmínky pro předávání PAP podle technické vyhlášky o účetních záznamech, a v účetním období roku 2017 tyto podmínky nesplní, může ukončit předávání PAP nejdříve po uplynutí tří po sobě jdoucích účetních obdobích, ve kterých PAP předávala, tedy v účetním období roku 2018. Výše uvedené vyplývá z ustanovení § 3a odst. 2 písm. c) a odst. 6 technické vyhlášky o účetních záznamech.
3/2016 V jakém případě se použije typ změny „vnitroorganizační přesuny“ (X33 a X83)? Vnitroorganizační přesuny představují vnitroorganizační převody uvnitř vybrané účetní jednotky, které navyšují obraty na straně MÁ DÁTI a DAL. Vnitroorganizačním přesunem se rozumí přesun v rámci jedné položky PAP uvnitř jedné účetní jednotky (typicky mezi dvěma středisky). Typ změny „vnitroorganizační přesuny“ (X33, X83) se nepoužije v rámci přeúčtování mezi syntetickými účty a v rámci přesunu mezi položkami jednoho syntetického účtu; v uvedených případech se použije typ změny „ostatní“ (X20, X70).
4/2016 Účetní jednotka vlastní v rámci bytové budovy, která má více než polovinu využitelné podlahové plochy určenou na bytové účely, pouze nebytové prostory. Na jaké položce PAP mají být tyto nebytové prostory vykázány? Nebytové prostory v bytové budově se v PAP vykazují na položce 02102102 – Nebytové budovy.
5/2016 Jakého partnera má vykázat příspěvková organizace zřízená organizační složkou státu při přijetí transferu v rámci programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů? Příspěvková organizace zřízená organizační složkou státu není přímým příjemcem transferu, příslušný transfer je předfinancován ze státního rozpočtu a peněžní prostředky jsou příspěvkové organizaci zřízené organizační složkou státu poskytnuty organizační složkou státu. Příspěvková organizace zřízená organizační složkou státu vykáže při přijetí transferu v rámci programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů jako partnera organizační složku státu.
6/2016 V rámci jakých syntetických účtů, resp. položek PAP použije vybraná účetní jednotka v Části IV PAP typ změny „nákup – nový“ (402) a typ změny „nákup – použitý“ (403)? Typ změny „nákup – nový“ (402) a typ změny „nákup – použitý“ (403) použije vybraná účetní jednotka v souladu s ustanovením bodu 5.1.1. a s ustanovením bodu 6.1.1. Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 – Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek a v souladu s příslušnými ustanoveními § 11 a 14 vyhlášky č. 410/2009 Sb. pouze v případě účtování prostřednictvím položek PAP syntetického účtu 041 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek a položek PAP syntetického účtu 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek.
7/2016 Jaký typ změny v Části IV PAP použije vybraná účetní jednotka v případě úplatného pořízení drobného dlouhodobého majetku u syntetického účtu 018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek a u syntetického účtu 028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek? Vybraná účetní jednotka v případě úplatného pořízení drobného dlouhodobého majetku u syntetického účtu 018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek a u syntetického účtu 028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek použije pouze typ změny „nákup – drobný dlouhodobý majetek do 20 tis. Kč“ (404), nebo typ změny „nákup – drobný dlouhodobý majetek od 20 tis. Kč včetně“ (405).
8/2016 Jaký typ změny v Části IV a Části IX PAP použije příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem při svěření dlouhodobého majetku k hospodaření zřizovatelem? Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem použije u příslušných syntetických účtů, resp. položek PAP typ změny „bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn“ (409) a (959).
9/2016 Územní samosprávný celek poskytuje své zřízené příspěvkové organizaci investiční příspěvek. Jaký typ změny v Části IX PAP použije zřizovatel v případě postupu účtování podle ustanovení bodu 4.1.8. Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 – Vlastní zdroje u syntetického účtu 401 – Jmění účetní jednotky? Územní samosprávný celek použije typ změny „investiční dotace“ (918). Tento typ změny použije zřízená příspěvková organizace také v případě odvodu investičního příspěvku příspěvkovou organizací zpět zřizovateli.
10/2016 Organizační složka státu poskytuje své zřízené příspěvkové organizaci individuální a systémovou dotaci na financování programů a akcí. Jaký typ změny v Části IX PAP použije zřizovatel v případě postupu účtování podle ustanovení bodu 4.1.8. Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 – Vlastní zdroje u syntetického účtu 401 – Jmění účetní jednotky? Organizační složka státu použije typ změny „investiční dotace“ (918).
11/2016 Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem obdrží od svého zřizovatele investiční příspěvek. Jaký typ změny v Části IX PAP použije příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem v případě postupu účtování podle ustanovení bodu 4.1.7. Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 – Vlastní zdroje u syntetického účtu 401 – Jmění účetní jednotky? Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem použije typ změny „investiční dotace“ (968). Tento typ změny použije zřizovatel v případě přijetí odvodu investičního příspěvku od příspěvkové organizace zpět zřizovateli.
12/2016 Příspěvková organizace zřízená organizační složkou státu obdrží od svého zřizovatele individuální a systémovou dotaci na financování programů a akcí. Jaký typ změny v Části IX PAP použije příspěvková organizace zřízená organizační složkou státu v případě postupu účtování podle ustanovení bodu 4.1.7. Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 – Vlastní zdroje u syntetického účtu 401 – Jmění účetní jednotky? Příspěvková organizace zřízená organizační složkou státu použije typ změny „investiční dotace“ (968).
13/2016 Jaký typ změny v Části IX PAP použije územní samosprávný celek v případě příslušné položky PAP syntetického účtu 403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku při účtování podle ustanovení bodu 4.2.6. Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 – Vlastní zdroje, pokud výše odhadu je nižší než skutečná výše investičního transferu? Územní samosprávný celek účtuje o rozdílu mezi skutečnou výší investičního transferu a výší odhadu na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu 403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku, resp. položky PAP, v rámci které použije typ změny „investiční dotace“ (918), se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 67 – Výnosy z transferů, resp. položky PAP.
14/2016 Jaký typ změny v Části IX PAP použije územní samosprávný celek v případě příslušné položky PAP syntetického účtu 403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku při účtování podle ustanovení bodu 4.2.6. Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 – Vlastní zdroje, pokud výše odhadu je vyšší než skutečná výše investičního transferu? Územní samosprávný celek účtuje o rozdílu mezi výší odhadu a skutečnou výší investičního transferu na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 67 – Výnosy z transferů, resp. položky PAP se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu 403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku, resp. položky PAP, v rámci které použije typ změny „ostatní“ (970).
15/2016 Jaký typ změny v Části IX PAP použije příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem u syntetického účtu 401 – Jmění účetní jednotky v případě účtování o tvorbě fondu investic z titulu přijetí investičního příspěvku z rozpočtu zřizovatele? Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem při účtování o tvorbě fondu investic použije typ změny „ostatní“ (920). V případě účtování o čerpání fondu investic z titulu odvodu investičního příspěvku zpět zřizovateli použije příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem typ změny „ostatní“ (970).
16/2016 Jaké pravidlo platí pro vysvětlování významných částek v Části XVII PAP? V Části XVII PAP jsou vysvětlovány pouze syntetické účty, u kterých je Metodikou tvorby PAP toto vysvětlení vyžadováno a zároveň které hodnotou převyšují podmínku významnosti 10 % hodnoty aktiv netto za účetní období. V rámci jednoho syntetického účtu je vysvětlováno pouze 5 nejvýznamnějších částek vzhledem k jejich hodnotě.
17/2016 Jakého partnera má vykázat vybraná účetní jednotka u syntetického účtu 021 – Stavby v Části XVII PAP při vysvětlování pěti nejvýznamnějších částek? Vybraná účetní jednotka v případě, že syntetický účet 021 – Stavby převýší hodnotou 10 % hodnoty aktiv netto za účetní období, vykáže jako partnera subjekt, od kterého byl majetek pořízen nebo nabyt. V případě, že vybrané účetní jednotce není partner znám, uvede se do sloupce IČO partnera identifikátor „444“ Rezident – neidentifikovatelný partner.

 

Nejčtenější