Novinky

Investiční portfolia

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Veřejný sektor
Aktualizováno 26. 2. 2014 15:00
  • Celková aktualizace obsahu

Součástí státních finančních aktiv je jaderný účet a účet rezervy pro důchodovou reformu. Investováním s prostředky těchto účtů vznikla investiční portfolia, která jsou ve správě Ministerstva financí a svým charakterem představují portfolia s držbou do splatnosti.

Investování zůstatků jaderného účtu, jaderné portfolio, provádí Ministerstvo financí v rámci státních finančních aktiv na základě ustanovení § 27 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon).

Investování zůstatků zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu, důchodové portfolio, je oprávněno provádět Ministerstvo financí v rámci státních finančních aktiv na základě ustanovení § 36 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zůstatky těchto účtů jsou investovány konzervativně výhradně do domácích státních dluhopisů prostřednictvím přímých nákupů anebo prostřednictvím reverzních repo operací, kde kolaterálem jsou státní pokladniční poukázky nebo poukázky České národní banky. Výnosy z investování jsou příjmem rozpočtové kapitoly Operace státních finančních aktiv. Kumulované prostředky těchto portfolií v budoucnu budou krýt část účelových výdajů státního rozpočtu na nakládání s radioaktivními odpady a na důchodovou reformu.

Nejčtenější