Novinky

Klíčový analytický ukazatel - Provozní nákladovost

odbor 54 - Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu
odbor 54 - Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu

Vydáno

 • Hospodaření resortu
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Veřejný sektor
 • Hospodaření příspěvkové organizace
 • Konsolidační účetní výkazy
 • Účetní jednotky
 • Účetní uzávěrka
 • Centrální systém účetních informací
 • Účetní doklady
 • Účetní výkaznictví státu
 • Konsolidovaná jednotka státu
 • KAU - Klíčové analytické ukazatele
Aktualizováno 30. 6. 2015
 • Aktualizace obsahu v návzanosti na ÚV ČR ze dne 23. října 2013 č. 798
 • Aktualizace obsahu v návaznosti na metodiky výpočtu KAU
 • Celková aktualizace obsahu

ÚČETNÍ KLÍČOVÉ ANALYTICKÉ UKAZATELE

Účetní klíčové analytické ukazatele jsou rozvíjejícím se prvkem v systému sledování a vyhodnocování výkonnosti účetních jednotek státní správy. Účetní ukazatele výkonnosti se zaměřují na stav a vývoj provozního hospodářského výsledku účetních jednotek státní správy s důrazem na oblast provozních nákladů.

V rámci informativní a monitorovací funkce umožňují porovnání stavu a vývoje nákladovosti účetních jednotek u jednotlivých kapitol státního rozpočtu, stavu mezi kapitolami navzájem a ve vztahu ke stanovené míře centrální tendence (střední hodnotě). Ve vztahu k centrální tendenci mohou ukazatele plnit také normativní funkci, a tím aktivně participovat na procesu tvorby státního rozpočtu v oblasti státní správy. Konkrétně je sledován ukazatel interní a externí mzdová náročnost, provozní nákladovost, majetková provozní nákladovost a majetková energetická nákladovost.

Provozní nákladovost (KAU 2)

Ukazatel hodnoty ročního objemu specifické části provozních nákladů účetní jednotky připadající na jednoho pracovníka. Představuje takový objem nemandatorních provozních nákladů, jakou na sebe váže v určitém období každý jeden pracovník daného druhu hodnocené organizační složky státu.

Vypočítá se jako podíl specifické části provozních nákladů tzv. ovlivnitelných nákladů z činnosti (dále jen „ ONČ“ 2) – (viz Příloha č. 1 - Ovlivnitelné náklady z činnosti (Finanční parametry výkonnosti) (.PDF, 300 kB)) a celkového přepočteného počtu pracovníků kapitoly státního rozpočtu / organizační složky státu.

Měrnou jednotkou ukazatele je mil. Kč na jednoho pracovníka.

Ukazatel slouží ke vzájemnému srovnání a posouzení ročního a meziročního vývoje konkrétních syntetických nákladových účtů provozních nákladů (souvisejících s běžným chodem organizace) v rámci resortů, nevládních kapitol státního rozpočtu, organizačních složek státu a jejich účetních jednotek s tím, že výstupem ukazatele je vyhodnocení stavu v rámci běžného období nebo v rámci delšího časového intervalu (k dispozici jsou data od roku 2010), a to v absolutních hodnotách ukazatele zároveň s měřítkem daným nastavením míry centrální tendence (mediánem za období 2010-2014).

Graf - Graf 1 - Provozní nákladovost (KAU2)
OSS celkem: Provozní nákladovost (v mil. Kč/pracovník) (mil. Kč/pracovník)
KPR PSP SP ÚVČR MZV MO NBÚ KVOP MF MPSV MV MŽP MMR GA MPO MD ČTÚ MZe MŠMT MK MZ MS ÚOOÚ ÚPV ČSÚ ČÚZK ČBÚ ERÚ ÚOHS ÚSTR ÚS AV RRTV SSHR SÚJB GIBS TA NKÚ
KAU 2 2013 0,147 0,795 0,788 0,653 0,806 0,291 0,149 0,114 0,132 0,241 0,114 0,34 0,978 1,901 0,439 1,38 0,656 0,528 0,209 0,234 0,169 0,11 0,496 0,154 0,105 0,092 0,065 0,202 0,233 0,101 0,168 0,43 0,332 0,273 0,422 0,133 1,008 0,273
KAU 2 2014 0,219 0,93 0,742 0,228 0,828 0,231 0,237 0,135 0,135 0,217 0,118 0,489 1,164 1,019 0,441 1,298 0,501 0,465 0,217 0,216 0,177 0,109 0,532 0,151 0,139 0,098 0,063 0,195 0,197 0,108 0,163 0,181 0,348 0,171 0,413 0,137 1,149 0,208
Me 2010-2014 0,284 0,284 0,284 0,284 0,284 0,284 0,284 0,284 0,284 0,284 0,284 0,284 0,284 0,284 0,284 0,284 0,284 0,284 0,284 0,284 0,284 0,284 0,284 0,284 0,284 0,284 0,284 0,284 0,284 0,284 0,284 0,284 0,284 0,284 0,284 0,284 0,284 0,284

Vývoj klíčového analytického ukazatele "Provozní nákladovost"(KAU 2) v organizačních složkách státu jednotlivých kapitol státního rozpočtu za roky 2013 - 2014 (v mil. Kč / pracovník)
OSS / Rozpočtová kapitola Hodnocené období
Pořadí Číslo Název Zkratka KAU 2 2013 pořadí KAU 2 2014 pořadí
1 301 Kancelář prezidenta republiky KPR 0,147 10 0,219 21
2 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu PSP 0,795 33 0,930 34
3 303 Senát Parlamentu SP 0,788 32 0,742 32
4 304 Úřad vlády České republiky ÚVČR 0,653 30 0,228 22
5 306 Ministerstvo zahraničních věcí MZV 0,806 34 0,828 33
6 307 Ministerstvo obrany MO 0,291 22 0,231 23
7 308 Národní bezpečnostní úřad NBÚ 0,149 11 0,237 24
8 309 Kancelář veřejného ochránce práv KVOP 0,114 6 0,135 6
9 312 Ministerstvo financí MF 0,132 8 0,135 7
10 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí MPSV 0,241 19 0,217 20
11 314 Ministerstvo vnitra MV 0,114 7 0,118 5
12 315 Ministerstvo životního prostředí MŽP 0,340 24 0,489 29
13 317 Ministerstvo pro místní rozvoj MMR 0,978 35 1,164 37
14 321 Grantová agentura GA 1,901 38 1,019 35
15 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu MPO 0,439 27 0,441 27
16 327 Ministerstvo dopravy MD 1,380 37 1,298 38
17 328 Český telekomunikační úřad ČTÚ 0,656 31 0,501 30
18 329 Ministerstvo zemědělství MZe 0,528 29 0,465 28
19 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy MŠMT 0,209 16 0,217 19
20 334 Ministerstvo kultury MK 0,234 18 0,216 18
21 335 Ministerstvo zdravotnictví MZ 0,169 14 0,177 13
22 336 Ministerstvo spravedlnosti MS 0,110 5 0,109 4
23 343 Úřad pro ochranu osobních údajů ÚOOÚ 0,496 28 0,532 31
24 344 Úřad průmyslového vlastnictví ÚPV 0,154 12 0,151 10
25 345 Český statistický úřad ČSÚ 0,105 4 0,139 9
26 346 Český úřad zeměměřický a katastrální ČÚZK 0,092 2 0,098 2
27 348 Český báňský úřad ČBÚ 0,065 1 0,063 1
28 349 Energetický regulační úřad ERÚ 0,202 15 0,195 15
29 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ÚOHS 0,233 17 0,197 16
30 355 Ústav pro studium totalitních režimů ÚSTR 0,101 3 0,108 3
31 358 Ústavní soud ÚS 0,168 13 0,163 11
32 361 Akademie věd AV 0,430 26 0,181 14
33 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání RRTV 0,332 23 0,348 25
34 374 Správa státních hmotných rezerv SSHR 0,273 20 0,171 12
35 375 Státní úřad pro jadernu bezpečnost SÚJB 0,422 25 0,413 26
36 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů GIBS 0,133 9 0,137 8
37 377 Technologická agentura ČR TA 1,008 36 1,149 36
38 381 Nejvyšší kontrolní úřad NKÚ 0,273 21 0,208 17

1.......... kapitola s nejlepším dosaženým výsledkem
38……….kapitola s nejhorším dosaženým výsledkem

Dokumenty ke stažení


Související informace - Další Klíčové analytické ukazatele (KAU)

Nejčtenější