Novinky

Klíčový analytický ukazatel - Mzdová náročnost

odbor 54 - Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu
odbor 54 - Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu

Vydáno

 • Hospodaření resortu
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Účetnictví státu
 • Veřejný sektor
 • Hospodaření příspěvkové organizace
 • Účetní jednotky
 • Účetní uzávěrka
 • Centrální systém účetních informací
 • Účetní doklady
 • Účetní výkaznictví státu
 • KAU - Klíčové analytické ukazatele
Aktualizováno 30. 6. 2015
 • Aktualizace obsahu v návzanosti na ÚV ČR ze dne 23. října 2013 č. 798
 • Aktualizace obsahu v návaznosti na metodiky výpočtu KAU
 • Celková aktualizace obsahu

ÚČETNÍ KLÍČOVÉ ANALYTICKÉ UKAZATELE

Účetní klíčové analytické ukazatele jsou rozvíjejícím se prvkem v systému sledování a vyhodnocování výkonnosti účetních jednotek státní správy. Účetní ukazatele výkonnosti se zaměřují na stav a vývoj provozního hospodářského výsledku účetních jednotek státní správy s důrazem na oblast provozních nákladů.

V rámci informativní a monitorovací funkce umožňují porovnání stavu a vývoje nákladovosti účetních jednotek u jednotlivých kapitol státního rozpočtu, stavu mezi kapitolami navzájem a ve vztahu ke stanovené míře centrální tendence (střední hodnotě). Ve vztahu k centrální tendenci mohou ukazatele plnit také normativní funkci, a tím aktivně participovat na procesu tvorby státního rozpočtu v oblasti státní správy. Konkrétně je sledován ukazatel interní a externí mzdová náročnost, provozní nákladovost, majetková provozní nákladovost a majetková energetická nákladovost.

Interní mzdová náročnost (KAU 1A)

Interní mzdová náročnost vyjadřuje hodnotový podíl ročního objemu upravených mzdových nákladů připadající na jednoho kmenového pracovníka příslušné organizační jednotky s tím, že:

 • upravenými mzdovými náklady se rozumí celkové mzdové náklady vedené na položkách N.I.1 až N.I.3 (příloha č. 5 část N k výkazu zisku a ztráty) tedy platy zaměstnanců v pracovním poměru, včetně odměn zahrnovaných do prostředků na platy, platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru a platy státních zaměstnanců ve správních úřadech, dle služebního zákona. Pracovníky organizační jednotky se rozumí pracovníci uvedení v rámci kvantifikace výkazu ZAM 1-04.

Měrnou jednotkou ukazatele je mil. Kč na jednoho pracovníka.

Ukazatel slouží ke vzájemnému srovnání a posouzení mzdových nákladů, čerpaných zejména v rámci pracovních poměrů pracovníků vládních a nevládních kapitol státního rozpočtu, případně této struktury pracovníků v rámci dalšího členění na organizační složky státu a jejich účetní jednotky.

Výstupem ukazatele je vyhodnocení stavu v rámci běžného období (k dispozici jsou data od roku 2010), a to v absolutních hodnotách ukazatele zároveň s měřítkem daným nastavením míry centrální tendence (mediánem za období 2010-2014).

Graf - Graf 1 - Interní mzdová náročnost (KAU1A)
OSS celkem: Interní mzdová náročnost 2013 a 2014 (v mil. Kč/pracovník) (mil. Kč/pracovník)
KPR PSP SP ÚVČR MZV MO NBÚ KVOP MF MPSV MV MŽP MMR GA MPO MD ČTÚ MZe MŠMT MK MZ MS ÚOOÚ ÚPV ČSÚ ČÚZK ČBÚ ERÚ ÚOHS ÚSTR ÚS AV RRTV SSHR SÚJB GIBS TA NKÚ
KAU 1A 2013 0,589 0,489 0,451 0,506 0,377 0,3 0,46 0,384 0,339 0,276 0,357 0,359 0,462 0,491 0,433 0,417 0,342 0,343 0,417 0,445 0,369 0,29 0,346 0,35 0,376 0,281 0,424 0,446 0,359 0,312 0,436 0,496 0,371 0,34 0,498 0,528 0,534 0,471
KAU 1A 2014 0,579 0,506 0,468 0,484 0,384 0,326 0,485 0,402 0,348 0,288 0,368 0,366 0,458 0,445 0,447 0,427 0,364 0,361 0,433 0,448 0,372 0,305 0,359 0,358 0,384 0,286 0,432 0,453 0,378 0,317 0,448 0,511 0,403 0,365 0,517 0,55 0,534 0,486
Me 2010-2014 0,397 0,397 0,397 0,397 0,397 0,397 0,397 0,397 0,397 0,397 0,397 0,397 0,397 0,397 0,397 0,397 0,397 0,397 0,397 0,397 0,397 0,397 0,397 0,397 0,397 0,397 0,397 0,397 0,397 0,397 0,397 0,397 0,397 0,397 0,397 0,397 0,397 0,397

Vývoj klíčového analytického ukazatele "Interní mzdová náročnost" (KAU 1A) v organizačních složkách státu jednotlivých kapitol státního rozpočtu za roky 2013 - 2014 (v mil.Kč / pracovník)
OSS / Rozpočtová kapitola Hodnocené období
Pořadí Číslo Název Zkratka KAU 1A 2013 pořadí KAU 1A 2014 pořadí
1 301 Kancelář prezidenta republiky KPR 0,589 38 0,579 38
2 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu PSP 0,489 31 0,506 33
3 303 Senát Parlamentu SP 0,451 27 0,468 29
4 304 Úřad vlády České republiky ÚVČR 0,506 35 0,484 30
5 306 Ministerstvo zahraničních věcí MZV 0,377 18 0,384 16
6 307 Ministerstvo obrany MO 0,300 4 0,326 5
7 308 Národní bezpečnostní úřad NBÚ 0,460 28 0,485 31
8 309 Kancelář veřejného ochránce práv KVOP 0,384 19 0,402 18
9 312 Ministerstvo financí MF 0,339 6 0,348 6
10 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí MPSV 0,276 1 0,288 2
11 314 Ministerstvo vnitra MV 0,357 12 0,368 13
12 315 Ministerstvo životního prostředí MŽP 0,359 14 0,366 12
13 317 Ministerstvo pro místní rozvoj MMR 0,462 29 0,458 28
14 321 Grantová agentura GA 0,491 32 0,445 23
15 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu MPO 0,433 23 0,447 24
16 327 Ministerstvo dopravy MD 0,417 21 0,427 20
17 328 Český telekomunikační úřad ČTÚ 0,342 8 0,364 10
18 329 Ministerstvo zemědělství MZe 0,343 9 0,361 9
19 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy MŠMT 0,417 20 0,433 22
20 334 Ministerstvo kultury MK 0,445 25 0,448 26
21 335 Ministerstvo zdravotnictví MZ 0,369 15 0,372 14
22 336 Ministerstvo spravedlnosti MS 0,290 3 0,305 3
23 343 Úřad pro ochranu osobních údajů ÚOOÚ 0,346 10 0,359 8
24 344 Úřad průmyslového vlastnictví ÚPV 0,350 11 0,358 7
25 345 Český statistický úřad ČSÚ 0,376 17 0,384 17
26 346 Český úřad zeměměřický a katastrální ČÚZK 0,281 2 0,286 1
27 348 Český báňský úřad ČBÚ 0,424 22 0,432 21
28 349 Energetický regulační úřad ERÚ 0,446 26 0,453 27
29 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ÚOHS 0,359 13 0,378 15
30 355 Ústav pro studium totalitních režimů ÚSTR 0,312 5 0,317 4
31 358 Ústavní soud ÚS 0,436 24 0,448 25
32 361 Akademie věd AV 0,496 33 0,511 34
33 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání RRTV 0,371 16 0,403 19
34 374 Správa státních hmotných rezerv SSHR 0,340 7 0,365 11
35 375 Státní úřad pro jadernu bezpečnost SÚJB 0,498 34 0,517 35
36 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů GIBS 0,528 36 0,550 37
37 377 Technologická agentura ČR TA 0,534 37 0,534 36
38 381 Nejvyšší kontrolní úřad NKÚ 0,471 30 0,486 32

1    - kapitola s nejlepším dosaženým výsledkem
38  - kapitola s nejhorším dosaženým výsledkem

Externí mzdová náročnost (KAU 1B)

Ukazatel vyjadřuje procentní podíl objemu mzdových nákladů vynakládaných účetní jednotkou výhradně na práce konané mimo pracovní poměr (dohody), tedy obecně pro osoby mimo kmenovou příslušnost k posuzované účetní jednotce.

Vypočítá se jako podíl nákladové položky ostatních osobních výdajů, tedy prací konaných mimo pracovní poměr (položka N.I.6 / příloha č. 5 část N k výkazu zisku a ztráty) a celkových mzdových nákladů evidovaných na syntetickém účtu 521 (mzdové náklady). Měrnou jednotkou ukazatele je procento.

Ukazatel slouží ke vzájemnému srovnání a posouzení mzdových nákladů čerpaných výhradně na práce konané mimo pracovní poměr a tudíž vynakládaných mimo vlastní účetní jednotku.

Výstupem ukazatele je vyhodnocení stavu v rámci běžného období nebo v rámci delšího časového intervalu (k dispozici jsou data od roku 2010), a to v procentních hodnotách ukazatele zároveň s měřítkem daným nastavením míry centrální tendence (mediánem za období 2010 - 2014).

Graf - Graf 2 - Externí mzdová náročnost (KAU1B)
OSS celkem: Externí mzdová náročnost 2013 a 2014 (v mil. Kč/pracovník) (mil. Kč/pracovník)
KPR PSP SP ÚVČR MZV MO NBÚ KVOP MF MPSV MV MŽP MMR GA MPO MD ČTÚ MZe MŠMT MK MZ MS ÚOOÚ ÚPV ČSÚ ČÚZK ČBÚ ERÚ ÚOHS ÚSTR ÚS AV RRTV SSHR SÚJB GIBS TA NKÚ
KAU 1B 2013 4,42 1,2 0,71 11,24 0,78 0,48 0,65 4,54 0,31 0,83 0,51 1,91 4,45 41,29 1,37 1,61 0,63 0,77 14,64 5,49 3,75 0,53 3,21 1,03 1,39 0,07 0,04 2,28 1,97 2,38 0,62 2,97 5,16 0,31 1,2 0,28 39,29 0,32
KAU 1B 2014 4,47 1,95 0,71 14,46 0,72 0,48 0,94 4,03 0,29 0,91 0,51 1,69 5,39 53,47 1,39 1,24 0,53 0,94 26,81 7,45 3,08 0,55 3,28 1,01 6,73 0,09 0,04 2,36 2,49 2,67 0,49 3,4 4,96 0,34 1,22 0,35 41,07 0,25
Me 2010-2014 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94

Vývoj klíčového analytického ukazatele "Externí mzdová náročnost" (KAU 1B) v organizačních složkách státu jednotlivých kapitol státního rozpočtu za roky 2013 - 2014 (v %)
OSS / Rozpočtová kapitola Hodnocené období
Pořadí Číslo Název Zkratka KAU 1A 2013 pořadí KAU 1A 2014 pořadí
1 301 Kancelář prezidenta republiky KPR 4,42 30 4,47 30
2 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu PSP 1,20 18 1,95 22
3 303 Senát Parlamentu SP 0,71 13 0,71 12
4 304 Úřad vlády České republiky ÚVČR 11,24 35 14,46 35
5 306 Ministerstvo zahraničních věcí MZV 0,78 15 0,72 13
6 307 Ministerstvo obrany MO 0,48 7 0,48 7
7 308 Národní bezpečnostní úřad NBÚ 0,65 12 0,94 16
8 309 Kancelář veřejného ochránce práv KVOP 4,54 32 4,03 29
9 312 Ministerstvo financí MF 0,31 4 0,29 4
10 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí MPSV 0,83 16 0,91 14
11 314 Ministerstvo vnitra MV 0,51 8 0,51 9
12 315 Ministerstvo životního prostředí MŽP 1,91 23 1,69 21
13 317 Ministerstvo pro místní rozvoj MMR 4,45 31 5,39 32
14 321 Grantová agentura GA 41,29 38 53,47 38
15 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu MPO 1,37 20 1,39 20
16 327 Ministerstvo dopravy MD 1,61 22 1,24 19
17 328 Český telekomunikační úřad ČTÚ 0,63 11 0,53 10
18 329 Ministerstvo zemědělství MZe 0,77 14 0,94 15
19 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy MŠMT 14,64 36 26,81 36
20 334 Ministerstvo kultury MK 5,49 34 7,45 34
21 335 Ministerstvo zdravotnictví MZ 3,75 29 3,08 26
22 336 Ministerstvo spravedlnosti MS 0,53 9 0,55 11
23 343 Úřad pro ochranu osobních údajů ÚOOÚ 3,21 28 3,28 27
24 344 Úřad průmyslového vlastnictví ÚPV 1,03 17 1,01 17
25 345 Český statistický úřad ČSÚ 1,39 21 6,73 33
26 346 Český úřad zeměměřický a katastrální ČÚZK 0,07 2 0,09 2
27 348 Český báňský úřad ČBÚ 0,04 1 0,04 1
28 349 Energetický regulační úřad ERÚ 2,28 25 2,36 23
29 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ÚOHS 1,97 24 2,49 24
30 355 Ústav pro studium totalitních režimů ÚSTR 2,38 26 2,67 25
31 358 Ústavní soud ÚS 0,62 10 0,49 8
32 361 Akademie věd AV 2,97 27 3,40 28
33 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání RRTV 5,16 33 4,96 31
34 374 Správa státních hmotných rezerv SSHR 0,31 5 0,34 5
35 375 Státní úřad pro jadernu bezpečnost SÚJB 1,20 19 1,22 18
36 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů GIBS 0,28 3 0,35 6
37 377 Technologická agentura ČR TA 39,29 37 41,07 37
38 381 Nejvyšší kontrolní úřad NKÚ 0,32 6 0,25 3

1 - kapitola s nejlepším dosaženým výsledkem
38 - kapitola s nejhorším dosaženým výsledkem

Dokumenty ke stažení

 


 

Související informace - Další Klíčové analytické ukazatele (KAU)

Nejčtenější