Novinky

Klíčový analytický ukazatel - Majetková nákladovost

odbor 54 - Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu
odbor 54 - Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu

Vydáno

 • Hospodaření resortu
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Veřejný sektor
 • Účetní reforma
 • Hospodaření příspěvkové organizace
 • Konsolidační účetní výkazy
 • Účetní jednotky
 • Centrální systém účetních informací
 • Účetní doklady
 • Účetní výkaznictví státu
 • Konsolidovaná jednotka státu
 • KAU - Klíčové analytické ukazatele
Aktualizováno 30. 6. 2015
 • Aktualizace obsahu v návzanosti na ÚV ČR ze dne 23. října 2013 č. 798
 • Aktualizace obsahu v návaznosti na metodiky výpočtu KAU
 • Celková aktualizace obsahu

ÚČETNÍ KLÍČOVÉ ANALYTICKÉ UKAZATELE

Účetní klíčové analytické ukazatele jsou rozvíjejícím se prvkem v systému sledování a vyhodnocování výkonnosti účetních jednotek státní správy. Účetní ukazatele výkonnosti se zaměřují na stav a vývoj provozního hospodářského výsledku účetních jednotek státní správy s důrazem na oblast provozních nákladů.

V rámci informativní a monitorovací funkce umožňují porovnání stavu a vývoje nákladovosti účetních jednotek u jednotlivých kapitol státního rozpočtu, stavu mezi kapitolami navzájem a ve vztahu ke stanovené míře centrální tendence (střední hodnotě). Ve vztahu k centrální tendenci mohou ukazatele plnit také normativní funkci, a tím aktivně participovat na procesu tvorby státního rozpočtu v oblasti státní správy. Konkrétně je sledován ukazatel interní a externí mzdová náročnost, provozní nákladovost, majetková provozní nákladovost a majetková energetická nákladovost.

Majetková provozní nákladovost (KAU 3.1 M)

Ukazatel vyjadřuje procentní podíl specifické části provozních nákladů účetní jednotky - SÚ 511 Opravy a údržby vůči vybraným položkám fixních aktiv, které s opravami a údržbou souvisí. Je ukazatelem vývoje konkrétní části provozních nákladů vztahujících se k danému hmotnému a nehmotnému majetku a jeho reálným přírůstkům a úbytkům.

Vypočítá se jako podíl specifické části provozních nákladů (SÚ 511 Opravy a údržby) a objemu vybraných hmotných a nehmotných fixních aktiv (SÚ 021 stavby, SÚ 022 soubory movitých věcí, SÚ 013 Software) vyjádřených v brutto hodnotách.

Měrnou jednotkou ukazatele je procento.

Ukazatel slouží ke vzájemnému srovnání a posouzení ročního a meziročního vývoje konkrétního syntetického nákladového účtu provozních nákladů v rámci resortů, nevládních kapitol státního rozpočtu, organizačních složek státu a jejich účetních jednotek s tím, že výstupem ukazatele je vyhodnocení stavu v rámci běžného období nebo v rámci delšího časového intervalu (k dispozici jsou data od roku 2010), a to v absolutních hodnotách ukazatele zároveň s měřítkem daným nastavením míry centrální tendence (mediánem za období 2010-2014).

Graf - Graf 1 - Majetková provozní nákladnost (KAU 3.1 M)
OSS celkem: Majetková provozní nákladovost 2013 a 2014 (v %) (%)
PSP ÚVČR MZV MO NBÚ KVOP MF MPSV MV MŽP MMR GA MPO MD ČTÚ MZe MŠMT MK MZ MS ÚOOÚ ÚPV ČSÚ ČÚZK ČBÚ ERÚ ÚOHS ÚSTR ÚS AV RRTV SSHR SÚJB GIBS TA NKÚ
KAU 3.1 M 2013 1,81 0,83 0,63 0,78 0,3 0,33 1,01 1,21 0,94 1,05 1,24 0,22 1,78 1,29 0,75 0,9 0,79 0,56 1,17 0,72 0,14 0,88 0,42 0,57 0,83 0,74 3,61 0,4 1,74 0,26 0,32 0,38 0,36 1,62 0,01 0,6
KAU 3.1 M 2014 2,23 0,57 0,66 0,96 0,26 1,1 1,14 1,38 0,98 1,55 1,53 0,26 0,93 1,42 0,75 0,97 0,99 0,41 1,33 0,81 0,28 1,24 0,35 0,7 0,69 0,6 3,15 1,2 0,52 0 0,15 0,27 0,2 2,11 0,33 0,49
Me 2010-2014 0,802 0,802 0,802 0,802 0,802 0,802 0,802 0,802 0,802 0,802 0,802 0,802 0,802 0,802 0,802 0,802 0,802 0,802 0,802 0,802 0,802 0,802 0,802 0,802 0,802 0,802 0,802 0,802 0,802 0,802 0,802 0,802 0,802 0,802 0,802 0,802

Vývoj Klíčového analytického ukazatele "Majetková provozní nákladovost" (KAU 3.1 M) v organizačních složkách státu (OSS) jednotlivých kapitol státního rozpočtu za roky 2013 - 2014 (v %)
OSS / Rozpočtová kapitola Hodnocené období
Pořadí Číslo Název Zkratka KAU 3.1. M 2013 pořadí KAU 3.1.M 2014 pořadí
1 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu PSP 1,81 35 2,23 35
2 304 Úřad vlády České republiky ÚVČR 0,83 21 0,57 13
3 306 Ministerstvo zahraničních věcí MZV 0,63 15 0,66 15
4 307 Ministerstvo obrany MO 0,78 19 0,96 21
5 308 Národní bezpečnostní úřad NBÚ 0,30 5 0,26 4
6 309 Kancelář veřejného ochránce práv KVOP 0,33 7 1,10 25
7 312 Ministerstvo financí MF 1,01 26 1,14 26
8 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí MPSV 1,21 29 1,38 30
9 314 Ministerstvo vnitra MV 0,94 25 0,98 23
10 315 Ministerstvo životního prostředí MŽP 1,05 27 1,55 33
11 317 Ministerstvo pro místní rozvoj MMR 1,24 30 1,53 32
12 321 Grantová agentura GA 0,22 3 0,26 5
13 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu MPO 1,78 34 0,93 20
14 327 Ministerstvo dopravy MD 1,29 31 1,42 31
15 328 Český telekomunikační úřad ČTÚ 0,75 18 0,75 18
16 329 Ministerstvo zemědělství MZe 0,90 24 0,97 22
17 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy MŠMT 0,79 20 0,99 24
18 334 Ministerstvo kultury MK 0,56 12 0,41 10
19 335 Ministerstvo zdravotnictví MZ 1,17 28 1,33 29
20 336 Ministerstvo spravedlnosti MS 0,72 16 0,81 19
21 343 Úřad pro ochranu osobních údajů ÚOOÚ 0,14 2 0,28 7
22 344 Úřad průmyslového vlastnictví ÚPV 0,88 23 1,24 28
23 345 Český statistický úřad ČSÚ 0,42 11 0,35 9
24 346 Český úřad zeměměřický a katastrální ČÚZK 0,57 13 0,70 17
25 348 Český báňský úřad ČBÚ 0,83 22 0,69 16
26 349 Energetický regulační úřad ERÚ 0,74 17 0,60 14
27 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ÚOHS 3,61 36 3,15 36
28 355 Ústav pro studium totalitních režimů ÚSTR 0,40 10 1,20 27
29 358 Ústavní soud ÚS 1,74 33 0,52 12
30 361 Akademie věd AV 0,26 4 0,00 1
31 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání RRTV 0,32 6 0,16 2
32 374 Správa státních hmotných rezerv SSHR 0,38 9 0,27 6
33 375 Státní úřad pro jadernu bezpečnost SÚJB 0,36 8 0,20 3
34 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů GIBS 1,62 32 2,11 34
35 377 Technologická agentura ČR TA 0,01 1 0,33 8
36 381 Nejvyšší kontrolní úřad NKÚ 0,60 14 0,49 11

 1.......... kapitola s nejlepším dosaženým výsledkem
38……….kapitola s nejhorším dosaženým výsledkem

* Hodnoty ukazatele u kapitoly 301 Kancelář prezidenta republiky a kapitoly 303 Senát Parlamentu nejsou uvedeny z důvodu započtení majetku kapitoly mimo účetní jednotky organizační složky státu (majetek celé kapitoly 301 je od roku 2011 veden výhradně na účtech jejích příspěvkových organizací).

** Nulová hodnota ukazatele 3.1.M pro Akademii věd v roce 2014 má příčinu v absenci nákladů na účtu 511 opravy a udržování.

Majetková energetická nákladovost (KAU 3.2 M)

Ukazatel vyjadřuje procentní podíl specifické části provozních nákladů účetní jednotky - SÚ 502 Spotřeba energie vůči vybraným položkám fixních aktiv, které se spotřebou energií souvisí. Je ukazatelem vývoje konkrétní části provozních nákladů vztahujících se k danému hmotnému majetku a jeho reálným přírůstkům a úbytkům.

Vypočítá se jako podíl specifické části provozních nákladů (SÚ 502 Spotřeba energii) a objemu vybraných hmotných fixních aktiv (SÚ 021 stavby, SÚ 042 nedokončený dlouhodobý majetek) vyjádřených v brutto hodnotách.

Měrnou jednotkou ukazatele je procento.

Ukazatel slouží ke vzájemnému srovnání a posouzení ročního a meziročního vývoje konkrétního syntetického nákladového účtu provozních nákladů v rámci resortů, nevládních kapitol státního rozpočtu, organizačních složek státu a jejich účetních jednotek s tím, že výstupem ukazatele je vyhodnocení stavu v rámci běžného období nebo v rámci delšího časového intervalu (k dispozici jsou data od roku 2010), a to v absolutních hodnotách ukazatele zároveň s měřítkem daným nastavením míry centrální tendence (mediánem za období 2010-2014).

Graf - Graf 2 - Majetková energetická nákladovost (KAU 3.2 M)
OSS celkem : Majetková energetická nákladovost 2013 a 2014 (v %) (%)
PSP ÚVČR MZV MO NBÚ KVOP MF MPSV MV MŽP MMR GA MPO MD ČTÚ MZe MŠMT MK MZ MS ÚOOÚ ÚPV ČSÚ ČÚZK ČBÚ ERÚ ÚOHS ÚSTR ÚS AV RRTV SSHR SÚJB GIBS TA NKÚ
KAU 3.2 M 2013 0,6 1,99 0,72 0,76 1,02 1,49 2,08 2,41 2,37 2,2 1,68 0 1,15 0,64 1,05 0,93 2,67 0,62 3,11 2,15 1,27 1,56 1,76 2,65 2,03 4,59 1,52 2,07 4,5 1,65 2,96 0,23 0,96 1,63 0 0,86
KAU 3.2 M 2014 0,55 1,71 0,69 0,68 1,01 1,32 1,68 2,1 2 1,46 1,25 0 0,95 0,49 1,07 0,73 1,86 0,6 2,7 1,99 1,12 1,21 1,47 2,2 1,58 3,81 1,49 1,62 3,42 1,59 2,48 0,22 0,65 2,66 0 0,78
Me 2010-2014 1,618 1,618 1,618 1,618 1,618 1,618 1,618 1,618 1,618 1,618 1,618 1,618 1,618 1,618 1,618 1,618 1,618 1,618 1,618 1,618 1,618 1,618 1,618 1,618 1,618 1,618 1,618 1,618 1,618 1,618 1,618 1,618 1,618 1,618 1,618 1,618

OSS / Rozpočtová kapitola Hodnocené období
Pořadí Číslo Název Zkratka KAU 3.2. M 2013 pořadí KAU 3.2.M 2014 pořadí
Vývoj klíčového analytického ukazatele "Majetková energetická nákladovost" (KAU 3.2 M) v organizačních složkách státu jednotlivých kapitol státního rozpočtu za roky 2013 - 2014 (v %)
1 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu PSP 0,60 4 0,55 5
2 304 Úřad vlády České republiky ÚVČR 1,99 23 1,71 26
3 306 Ministerstvo zahraničních věcí MZV 0,72 7 0,69 9
4 307 Ministerstvo obrany MO 0,76 8 0,68 8
5 308 Národní bezpečnostní úřad NBÚ 1,02 12 1,01 13
6 309 Kancelář veřejného ochránce práv KVOP 1,49 16 1,32 18
7 312 Ministerstvo financí MF 2,08 26 1,68 25
8 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí MPSV 2,41 30 2,10 30
9 314 Ministerstvo vnitra MV 2,37 29 2,00 29
10 315 Ministerstvo životního prostředí MŽP 2,20 28 1,46 19
11 317 Ministerstvo pro místní rozvoj MMR 1,68 21 1,25 17
12 321 Grantová agentura GA 0,00 1 0,00 1
13 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu MPO 1,15 14 0,95 12
14 327 Ministerstvo dopravy MD 0,64 6 0,49 4
15 328 Český telekomunikační úřad ČTÚ 1,05 13 1,07 14
16 329 Ministerstvo zemědělství MZe 0,93 10 0,73 10
17 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy MŠMT 2,67 32 1,86 27
18 334 Ministerstvo kultury MK 0,62 5 0,60 6
19 335 Ministerstvo zdravotnictví MZ 3,11 34 2,70 34
20 336 Ministerstvo spravedlnosti MS 2,15 27 1,99 28
21 343 Úřad pro ochranu osobních údajů ÚOOÚ 1,27 15 1,12 15
22 344 Úřad průmyslového vlastnictví ÚPV 1,56 18 1,21 16
23 345 Český statistický úřad ČSÚ 1,76 22 1,47 20
24 346 Český úřad zeměměřický a katastrální ČÚZK 2,65 31 2,20 31
25 348 Český báňský úřad ČBÚ 2,03 24 1,58 22
26 349 Energetický regulační úřad ERÚ 4,59 36 3,81 36
27 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ÚOHS 1,52 17 1,49 21
28 355 Ústav pro studium totalitních režimů ÚSTR 2,07 25 1,62 24
29 358 Ústavní soud ÚS 4,50 35 3,42 35
30 361 Akademie věd AV 1,65 20 1,59 23
31 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání RRTV 2,96 33 2,48 32
32 374 Správa státních hmotných rezerv SSHR 0,23 3 0,22 3
33 375 Státní úřad pro jadernu bezpečnost SÚJB 0,96 11 0,65 7
34 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů GIBS 1,63 19 2,66 33
35 377 Technologická agentura ČR TA 0,00 1 0,00 1
36 381 Nejvyšší kontrolní úřad NKÚ 0,86 9 0,78 11

1.......... kapitola s nejlepším dosaženým výsledkem
36……….kapitola s nejhorším dosaženým výsledkem

* Hodnoty ukazatele u kapitoly 301 Kancelář prezidenta republiky a kapitoly 303 Senát Parlamentu nejsou uvedeny z důvodu započtení majetku kapitoly mimo účetní jednotky organizační složky státu (majetek celé kapitoly 301 je od roku 2011 veden výhradně na účtech jejích příspěvkových organizací).
** Nulové hodnoty u ukazatele 3.2.M pro Grantovou agenturu a Technologickou agenturu ČR jsou uvedeny, protože kapitoly nemají ve svém majetku vlastní budovy.

Dokumenty ke stažení


Související informace - Další Klíčové analytické ukazatele (KAU)

Nejčtenější