Novinky

Vládní finanční statistika - 2013

oddělení 3701 - Vládní finanční statistiky a analýzy
oddělení 3701 - Vládní finanční statistiky a analýzy

Vydáno

  • Vládní finanční statistika
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejný sektor
Aktualizováno 7. 1. 2015 9:00
  • aktualizace „Metodiky vládní finanční statistiky“

Veřejné rozpočty 2013


 
TABULKA 1 - Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků
(v mil. Kč)
VÝKAZ ZDROJŮ A UŽITÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ Veřejné rozpočty 2013
Centrální rozpočty Místní rozpočty Konsolidace Veřejné
rozpočty
Rozpočtové
účty
Mimorozpočtové
fondy
Fondy
sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální
rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI:
1 Příjmy z provozní činnosti 1 089 472 93 042 228 338 -116 547 1 294 305 389 034 -138 832 1 544 507
11 Daně 540 166 13 351 0 0 553 517 200 344 0 753 861
12 Sociální příspěvky 372 159 2 173 191 0 545 352 108 0 545 460
13 Dotace 124 642 62 592 53 687 -116 546 124 375 139 301 -138 816 124 860
14 Ostatní příjmy 52 505 17 097 1 460 -1 71 061 49 281 -16 120 326
2 Výdaje na provozní činnost 1 152 651 90 409 229 511 -116 547 1 356 024 308 269 -138 832 1 525 461
21 Náhrady zaměstnancům 95 064 963 3 491 0 99 518 39 890 0 139 408
22 Užití zboží a služeb 54 153 1 489 2 409 0 58 051 65 838 0 123 889
24 Úroky 50 158 2 0 .... 50 160 3 610 -7 53 763
25 Běžné transfery 99 714 50 722 0 0 150 436 168 426 0 318 862
26 Dotace 288 064 2 933 0 -116 546 174 451 206 -138 816 35 841
27 Sociální dávky 489 843 2 223 019 0 712 864 109 0 712 973
28 Ostatní výdaje 75 655 34 298 592 -1 110 544 30 190 -9 140 725
CIO Čistý peněžní tok z provozní činnosti (1-2) -63 179 2 633 -1 173 0 -61 719 80 765 0 19 046
  PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV:                
31.1 Nákupy nefinančních aktiv 10 827 408 434 0 11 669 68 781 0 80 450
311.1 Fixní aktiva 10 771 408 434 0 11 613 67 215 0 78 828
312.1 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.1 Cennosti 10 0 0 0 10 43 0 53
314.1 Nevyráběná aktiva 46 0 0 0 46 1 523 0 1 569
31.2 Prodeje nefinančních aktiv 4 738 1 234 0 4 973 6 657 0 11 630
311.2 Fixní aktiva 695 1 234 0 930 3 895 0 4 825
312.2 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.2 Cennosti 0 0 0 0 0 0 0 0
314.2 Nevyráběná aktiva 4 043 0 0 0 4 043 2 762 0 6 805
31 Čistý peněžní tok z investic do NFA (31=31_1-31_2) 6 089 407 200 0 6 696 62 124 0 68 820
CSD Peněžní přebytek / schodek (1-2-31) -69 268 2 226 -1 373 0 -68 415 18 641 0 -49 774
  PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ:                
32x Čisté pořízení finančních aktiv jiných než oběživa a depozit 1 517 -535 22 -1 722 -718 9 235 -704 7 813
321x Domácí 1 819 -535 22 -1 722 -416 9 234 -704 8 114
322x Zahraniční -302 0 0 0 -302 1 0 -301
323 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Čistá změna závazků 1 812 -752 1 700 -1 722 1 038 4 274 -704 4 608
331 Domácí -43 683 -752 1 700 -1 722 -44 457 -770 -704 -45 931
332 Zahraniční 45 495 0 0 0 45 495 5 044 0 50 539
NFB Čistý peněžní tok z financování (-32x+33) 295 -217 1 678 0 1 756 -4 961 0 -3 205
NCB Čistá změna stavu oběživa a depozit (3212+3222) -68 973 2 009 305 0 -66 659 13 680 0 -52 979
 
 
TABULKA 2 - Příjmy
(v mil. Kč)
PŘÍJMY Veřejné rozpočty 2013
Centrální rozpočty Místní rozpočty Konsolidace Veřejné
rozpočty
Rozpočtové
účty
Mimorozpočtové
fondy
Fondy
sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální
rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
1+3 PŘÍJMY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI A PRODEJE NEFINANČNÍCH AKTIV 1 094 210 93 043 228 572 -116 547 1 299 278 395 691 -138 832 1 556 137
1 PŘÍJMY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI: 1 089 472 93 042 228 338 -116 547 1 294 305 389 034 -138 832 1 544 507
11 Daně 540 166 13 351 0 0 553 517 200 344 0 753 861
111 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 175 978 0 0 0 175 978 95 364 0 271 342
1111 Placené fyzickými osobami 94 494 0 0 0 94 494 47 878 0 142 372
1112 Placené společnostmi a ostatními podniky 81 484 0 0 0 81 484 47 486 0 128 970
1113 Jinde nezařazené 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Daně z objemu mezd a z pracovní síly 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Daně z majetku 9 078 0 0 0 9 078 9 743 0 18 821
1131 Daně z nemovitostí, pravidelné 0 0 0 0 0 0 0 0
1132 Daně z čistého jmění, pravidelné 0 0 0 0 0 9 736 0 9 736
1133 Daně z pozůstalosti, dědické a darovací 184 0 0 0 184 0 0 184
1134 Daně z finančních a kapitálových transakcí 8 894 0 0 0 8 894 0 0 8 894
1135 Ostatní jednorázové daně z majetku 0 0 0 0 0 7 0 7
1136 Ostatní daně z majetku, pravidelné 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Daně ze zboží a služeb (Z a S) 355 048 13 351 0 0 368 399 95 237 0 463 636
1141 Obecné daně ze zboží a služeb 214 830 0 0 0 214 830 87 390 0 302 220
11411 Daň z přidané hodnoty 214 830 0 0 0 214 830 87 390 0 302 220
11412 Daně z prodeje 0 0 0 0 0 0 0 0
11413 Daně z obratu a ostatní obecné daně ze zboží a služeb 0 0 0 0 0 0 0 0
1142 Spotřební daně 136 450 7 000 0 0 143 450 0 0 143 450
1143 Zisky ze státních fiskálních monopolů 0 0 0 0 0 0 0 0
1144 Daně ze zvláštních služeb 2 649 0 0 0 2 649 5 895 0 8 544
1145 Daně z používání zboží, z povolení používat zboží a provozovat činnost 1 119 6 351 0 0 7 470 1 952 0 9 422
11451 Daně z motorových vozidel 0 5 234 0 0 5 234 0 0 5 234
11452 Ostatní daně z používání zboží, z povolení používat zboží a provozovat činnost 1 119 1 117 0 0 2 236 1 952 0 4 188
1146 Ostatní daně ze zboží a služeb 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Daně z mezinárodního obchodu a transakcí 1 0 0 0 1 0 0 1
1151 Cla a ostatní dovozní poplatky 1 0 0 0 1 0 0 1
1152 Vývozní daně 0 0 0 0 0 0 0 0
1153 Zisky vývozních nebo dovozních monopolů 0 0 0 0 0 0 0 0
1154 Zisky ze směny (deviz) 0 0 0 0 0 0 0 0
1155 Daně ze směny (deviz) 0 0 0 0 0 0 0 0
1156 Ostatní daně z mezinárodního obchodu a transakcí 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Ostatní daně 61 0 0 0 61 0 0 61
12 Sociální příspěvky 372 159 2 173 191 0 545 352 108 0 545 460
121 Příspěvky na sociální zabezpečení 357 752 0 173 191 0 530 943 0 0 530 943
1211 Příspěvky zaměstnanců 71 849 0 51 750 0 123 599 0 0 123 599
1212 Příspěvky zaměstnavatelů 264 274 0 104 501 0 368 775 0 0 368 775
1213 Příspěvky OSVČ nebo nezaměstnaných 21 629 0 14 425 0 36 054 0 0 36 054
1214 Příspěvky jinde nezařazené 0 0 2 515 0 2 515 0 0 2 515
122 Ostatní sociální příspěvky 14 407 2 0 0 14 409 108 0 14 517
1221 Příspěvky zaměstnanců 913 0 0 0 913 0 0 913
1222 Příspěvky zaměstnavatelů 13 331 0 0 0 13 331 0 0 13 331
1223 Imputované příspěvky 163 2 0 0 165 108 0 273
13 Dotace 124 642 62 592 53 687 -116 546 124 375 139 301 -138 816 124 860
131 Od zahraničních vlád 179 0 0 0 179 7 0 186
1311 Běžné 94 0 0 0 94 4 0 98
1312 Kapitálové 85 0 0 0 85 3 0 88
132 Od mezinárodních organizací 124 004 0 0 0 124 004 670 0 124 674
1321 Běžné 60 795 0 0 0 60 795 163 0 60 958
1322 Kapitálové 63 209 0 0 0 63 209 507 0 63 716
133 Od institucí vládního sektoru 459 62 592 53 687 -116 546 192 138 624 -138 816 0
1331 Běžné 148 40 556 53 687 -94 199 192 107 149 -107 341 0
1332 Kapitálové 311 22 036 0 -22 347 0 31 475 -31 475 0
14 Ostatní příjmy 52 505 17 097 1 460 -1 71 061 49 281 -16 120 326
141 Příjmy z vlastnictví 23 453 630 217 0 24 300 7 781 -7 32 074
1411 Úroky 283 269 217 .... 769 1 114 -7 1 876
1412 Dividendy 19 353 0 0 0 19 353 1 963 0 21 316
1413 Čerpání z důchodů kvazispolečností 3 292 0 0 0 3 292 2 475 0 5 767
1414 Příjmy z vlastnictví přisuzované pojištěncům 0 0 0 0 0 0 0 0
1415 Nájemné 525 361 0 0 886 2 229 0 3 115
142 Prodej zboží a služeb 9 514 13 104 169 0 22 787 26 651 0 49 438
1421 Prodej realizovaný na tržním principu 2 346 58 0 0 2 404 18 874 0 21 278
1422 Správní poplatky 6 909 12 963 169 0 20 041 7 472 0 27 513
1423 Nahodilý prodej realizovaný na netržním principu 259 83 0 0 342 305 0 647
1424 Imputovaný prodej zboží a služeb .... .... .... .... .... .... .... ....
143 Pokuty, penále a propadnutí 2 960 106 505 -1 3 570 1 285 -9 4 846
144 Dobrovolné transfery jiné než dotace 1 780 1 0 0 1 781 11 754 0 13 535
1441 Běžné 1 533 1 0 0 1 534 11 065 0 12 599
1442 Kapitálové 247 0 0 0 247 689 0 936
145 Ostatní příjmy jinde nezařazené 14 798 3 256 569 0 18 623 1 810 0 20 433
3 PRODEJ NEFINANČNÍCH AKTIV 4 738 1 234 0 4 973 6 657 0 11 630
311.2 Fixní aktiva 695 1 234 0 930 3 895 0 4 825
312.2 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.2 Cennosti 0 0 0 0 0 0 0 0
314.2 Nevyráběná aktiva 4 043 0 0 0 4 043 2 762 0 6 805
 
 
TABULKA 3 - Výdaje
(v mil. Kč)
VÝDAJE Veřejné rozpočty 2013
Centrální rozpočty Místní
rozpočty
Konsolidace Veřejné
rozpočty
Rozpočtové
účty
Mimorozpočtové
fondy
Fondy
sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální
rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
2+3 VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOST A NÁKUP NEFINANČNÍCH AKTIV 1 163 478 90 817 229 945 -116 547 1 367 693 377 050 -138 832 1 605 911
2 VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOST 1 152 651 90 409 229 511 -116 547 1 356 024 308 269 -138 832 1 525 461
21 Náhrady zaměstnancům 95 064 963 3 491 0 99 518 39 890 0 139 408
211 Mzdy a platy 71 123 720 2 610 0 74 453 30 217 0 104 670
212 Sociální příspěvky 23 941 243 881 0 25 065 9 673 0 34 738
2121 Skutečné sociální příspěvky 23 778 241 881 0 24 900 9 565 0 34 465
2122 Imputované sociální příspěvky 163 2 .... 0 .... 108 0 ....
22 Užití zboží a služeb 54 153 1 489 2 409 0 58 051 65 838 0 123 889
23 Spotřeba fixního kapitálu .... .... .... .... .... .... .... ....
24 Úroky 50 158 2 0 .... 50 160 3 610 -7 53 763
241 Nerezidentům 0 0 0 0 0 0 0 0
242 Rezidentům s výjimkou institucí vládního sektoru 50 158 2 0 0 50 160 3 610 0 53 770
243 Institucím vládního sektoru 0 0 0 0 0 0 -7 -7
25 Běžné transfery 99 714 50 722 0 0 150 436 168 426 0 318 862
251 Veřejným společnostem 69 769 13 365 0 0 83 134 129 090 0 212 224
252 Soukromým společnostem 29 945 37 357 0 0 67 302 39 336 0 106 638
26 Dotace 288 064 2 933 0 -116 546 174 451 206 -138 816 35 841
261 Zahraničním vládám 0 0 0 0 0 1 0 1
2611 Běžné 0 0 0 0 0 1 0 1
2612 Kapitálové 0 0 0 0 0 0 0 0
262 Mezinárodním organizacím 35 827 0 0 0 35 827 13 0 35 840
2621 Běžné 35 827 0 0 0 35 827 13 0 35 840
2622 Kapitálové 0 0 0 0 0 0 0 0
263 Jednotkám vládního sektoru 252 237 2 933 0 -116 546 138 624 192 -138 816 0
2631 Běžné 200 775 573 0 -94 199 107 149 192 -107 341 0
2632 Kapitálové 51 462 2 360 0 -22 347 31 475 0 -31 475 0
27 Sociální dávky 489 843 2 223 019 0 712 864 109 0 712 973
271 Dávky sociálního zabezpečení 489 680 0 223 019 0 712 699 1 0 712 700
272 Dávky sociální pomoci 0 0 0 0 0 0 0 0
273 Sociální dávky zaměstnavatelů 163 2 0 0 165 108 0 273
28 Ostatní výdaje 75 655 34 298 592 -1 110 544 30 190 -9 140 725
281 Výdaje z vlastnictví jiné než úroky 1 0 0 0 1 29 0 30
282 Ostatní výdaje jinde nezařazené 75 654 34 298 592 -1 110 543 30 161 -9 140 695
2821 Ostatní běžné výdaje 19 557 964 592 -1 21 112 14 378 -9 35 481
2822 Ostatní kapitálové výdaje 56 097 33 334 0 0 89 431 15 783 0 105 214
3 NÁKUP NEFINANČNÍCH AKTIV 10 827 408 434 0 11 669 68 781 0 80 450
311.1 Fixní aktiva 10 771 408 434 0 11 613 67 215 0 78 828
312.1 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.1 Cennosti 10 0 0 0 10 43 0 53
314.1 Nevyráběná aktiva 46 0 0 0 46 1 523 0 1 569
  PENĚŽNÍ SALDO -69 268 2 226 -1 373 0 -68 415 18 641 0 -49 774
 
 
TABULKA 4 - Dluh v členění podle dluhového nástroje
(v mil. Kč)
DLUH V ČLENĚNÍ PODLE DLUHOVÉHO NÁSTROJE Veřejné rozpočty 2013
Centrální rozpočty Místní rozpočty Konsolidace Veřejné
rozpočty
Rozpočtové
účty
Mimorozpočtové
fondy
Fondy
sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální
rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
63 Dluhové závazky [631+632] 1 664 527 50 1 700 -1 904 1 664 373 119 791 -4 953 1 779 211
6302 Oběživo a depozita [6312+6322] 0 0 0 0 0 0   0
6303 Cenné papíry jiné než akcie [6313+6323] 1 593 015 0 0 -204 1 592 811 16 437 -3 718 1 605 530
6304 Půjčky [6314+6324] 71 512 50 1 700 -1 700 71 562 103 355 -1 235 173 681
631 Domácí 1 123 207 50 1 700 -1 904 1 123 053 58 329 -4 953 1 176 429
6312    Oběživo a depozita 0 0 0 0 0 0 0 0
6313    Cenné papíry jiné než akcie 1 123 207 0 0 -204 1 123 003 11 117 -3 718 1 130 402
6314    Půjčky 0 50 1 700 -1 700 50 47 213 -1 235 46 028
632 Zahraniční 541 320 0 0 0 541 320 61 462 0 602 782
6322    Oběživo a depozita 0 0 0 0 0 0 0 0
6323    Cenné papíry jiné než akcie 469 808 0 0 0 469 808 5 320 0 475 128
6324    Půjčky 71 512 0 0 0 71 512 56 142 0 127 654
 
TABULKA 5 - Výdaje podle funkcí vládních institucí
(v mil. Kč)
VÝDAJE PODLE FUNKCÍ VLÁDNÍCH INSTITUCÍ Veřejné rozpočty 2013
Centrální rozpočty Místní rozpočty Konsolidace Veřejné
rozpočty
Rozpočtové
účty
Mimorozpočtové
fondy
Fondy
sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální
rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
7 CELKOVÉ VÝDAJE 1 158 740 90 816 229 711 -116 547 1 362 720 370 393 -138 832 1 594 281
701 Všeobecné veřejné služby 135 634 5 002 0 0 140 636 58 548 -11 183 188 001
7017    Transakce v oblasti veřejného dluhu 50 158 2 0 .... 50 160 3 610 -7 53 763
7018    Transfery obecného charakteru mezi
   různými úrovněmi státní a veřejné správy
10 984 0 0 0 10 984 201 -11 176 9
702 Obrana 32 140 0 0 0 32 140 1 216 -45 33 311
703 Veřejný pořádek a bezpečnost 63 803 0 0 -4 63 799 7 946 -670 71 075
704 Ekonomické záležitosti 157 080 80 877 0 -62 047 175 910 83 505 -9 437 249 978
7042    Zemědělství, lesnictví, rybářství a myslivost 48 800 30 338 0 -38 489 40 649 2 655 -743 42 561
7043    Paliva a energetika 3 449 153 0 0 3 602 1 295 -2 550 2 347
7044    Těžba a zpracovatelský průmysl 2 405 754 0 0 3 159 87 -32 3 214
7045    Doprava 36 901 49 243 0 -23 557 62 587 76 182 -4 576 134 193
7046    Pošty a telekomunikace 588 0 0 0 588 37 0 625
705 Ochrana životního prostředí 22 436 1 917 0 -279 24 074 33 062 -8 997 48 139
706 Bydlení a společenská infrastruktura 27 472 2 354 0 0 29 826 29 315 -20 021 39 120
707 Zdraví 59 519 0 229 945 -53 687 235 777 9 233 -108 244 902
7072    Ambulantní zdravotní péče 867 0 .... 0 .... 3 912 -105 ....
7073    Ústavní zdravotní péče 1 441 0 .... 0 .... 4 803 0 ....
7074    Veřejné zdravotnické služby 54 052 0 .... -53 687 .... 435 -2 ....
708 Rekreace, kultura a náboženství 15 865 667 0 -530 16 002 28 862 -571 44 293
709 Vzdělávání 126 725 0 0 0 126 725 114 008 -85 376 155 357
7091    Preprimární a primární vzdělávání 93 .... 0 0 .... 22 054 -11 ....
7092    Sekundární vzdělávání 2 756 .... 0 0 .... 78 889 -1 016 ....
7094    Terciární vzdělávání 23 439 .... 0 0 .... 503 -48 ....
710 Sociální věci 522 804 0 0 0 522 804 11 355 -2 424 531 735
  Úprava celkových výdajů o příjmy z prodeje nefinančních aktiv -4 738 -1 -234 0 -4 973 -6 657 0 -11 630

Nejčtenější