Novinky

Vládní finanční statistika - 2011

oddělení 3701 - Vládní finanční statistiky a analýzy
oddělení 3701 - Vládní finanční statistiky a analýzy

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Vládní finanční statistika
  • Hospodaření vládního sektoru
Aktualizováno 24. 7. 2014
  • aktualizace údajů v tabulce č.1, 2, 3 a 5
  • aktualizace údajů v tabulce č.2

Veřejné rozpočty 2011


 
TABULKA 1 - Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků
(v mil. Kč)
VÝKAZ ZDROJŮ A UŽITÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ Veřejné rozpočty 2011
Centrální rozpočty Místní rozpočty Konsolidace Veřejné
rozpočty
Rozpočtové
účty
Mimorozpočtové
fondy
Fondy
sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální
rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI:
1 Příjmy z provozní činnosti 993 069 100 829 220 373 -123 993 1 190 278 393 735 -165 960 1 418 053
11 Daně 512 236 13 370 0 0 525 606 179 992 0 705 598
12 Sociální příspěvky 366 938 2 166 126 0 533 066 100 0 533 166
13 Dotace 74 593 70 113 52 733 -123 993 73 446 166 402 -165 951 73 897
14 Ostatní příjmy 39 302 17 344 1 514 0 58 160 47 241 -9 105 392
2 Výdaje na provozní činnost 1 140 277 110 938 224 754 -123 993 1 351 976 321 762 -165 960 1 507 778
21 Náhrady zaměstnancům 92 190 1 246 3 784 0 97 220 38 750 0 135 970
22 Užití zboží a služeb 59 604 2 528 2 766 0 64 898 64 218 0 129 116
24 Úroky 44 977 9 0 .... 44 986 2 769 -2 47 753
25 Běžné transfery 92 880 49 388 0 0 142 268 165 294 0 307 562
26 Dotace 319 313 4 715 0 -123 993 200 035 176 -165 951 34 260
27 Sociální dávky 444 221 2 217 653 0 661 876 25 068 0 686 944
28 Ostatní výdaje 87 092 53 050 551 0 140 693 25 487 -7 166 173
CIO Čistý peněžní tok z provozní činnosti (1-2) -147 208 -10 109 -4 381 0 -161 698 71 973 0 -89 725
PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV:
31.1 Nákupy nefinančních aktiv 10 880 318 793 0 11 991 81 207 0 93 198
311.1 Fixní aktiva 10 854 312 793 0 11 959 79 813 0 91 772
312.1 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.1 Cennosti 8 0 0 0 8 22 0 30
314.1 Nevyráběná aktiva 18 6 0 0 24 1 372 0 1 396
31.2 Prodeje nefinančních aktiv 1 193 2 494 18 0 3 705 7 831 0 11 536
311.2 Fixní aktiva 665 0 18 0 683 4 817 0 5 500
312.2 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.2 Cennosti 0 0 0 0 0 0 0 0
314.2 Nevyráběná aktiva 528 2 494 0 0 3 022 3 014 0 6 036
31 Čistý peněžní tok z investic do NFA (31=31_1-31_2) 9 687 -2 176 775 0 8 286 73 376 0 81 662
CSD Peněžní přebytek / schodek (1-2-31) -156 895 -7 933 -5 156 0 -169 984 -1 403 0 -171 387
PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ:
32x Čisté pořízení finančních aktiv jiných než oběživa a depozit -3 477 -614 -216 216 -4 091 243 588 -3 260
321x Domácí -3 516 -614 -216 216 -4 130 242 588 -3 300
322x Zahraniční 39 0 0 0 39 1 0 40
323 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Čistá změna závazků 132 688 -1 248 -51 216 131 605 2 099 588 134 292
331 Domácí 93 121 -1 248 -51 216 92 038 2 854 588 95 480
332 Zahraniční 39 567 0 0 0 39 567 -755 0 38 812
NFB Čistý peněžní tok z financování (-32x+33) 136 165 -634 165 0 135 696 1 856 0 137 552
NCB Čistá změna stavu oběživa a depozit (3212+3222) -20 730 -8 567 -4 991 0 -34 288 453 0 -33 835
 
TABULKA 2 - Příjmy
(v mil. Kč)
PŘÍJMY Veřejné rozpočty 2011
Centrální rozpočty Místní rozpočty Konsolidace Veřejné
rozpočty
Rozpočtové
účty
Mimorozpočtové
fondy
Fondy
sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální
rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
1+3 PŘÍJMY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI A PRODEJE
NEFINANČNÍCH AKTIV
994 262 103 323 220 391 -123 993 1 193 983 401 566 -165 960 1 429 589
1 PŘÍJMY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI: 993 069 100 829 220 373 -123 993 1 190 278 393 735 -165 960 1 418 053
11 Daně 512 236 13 370 0 0 525 606 179 992 0 705 598
111 Daně z příjmů, zisku a kapitálových
výnosů
173 128 0 0 0 173 128 84 114 0 257 242
1111 Placené fyzickými osobami 90 832 0 0 0 90 832 43 086 0 133 918
1112 Placené společnostmi a ostatními podniky 82 296 0 0 0 82 296 41 028 0 123 324
1113 Jinde nezařazené 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Daně z objemu mezd a z pracovní síly 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Daně z majetku 11 719 0 0 0 11 719 8 625 0 20 344
1131 Daně z nemovitostí, pravidelné 0 0 0 0 0 0 0 0
1132 Daně z čistého jmění, pravidelné 0 0 0 0 0 8 609 0 8 609
1133 Daně z pozůstalosti, dědické a darovací 4 357 0 0 0 4 357 0 0 4 357
1134 Daně z finančních a kapitálových transakcí 7 362 0 0 0 7 362 0 0 7 362
1135 Ostatní jednorázové daně z majetku 0 0 0 0 0 16 0 16
1136 Ostatní daně z majetku, pravidelné 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Daně ze zboží a služeb (Z a S) 327 258 13 370 0 0 340 628 87 252 0 427 880
1141 Obecné daně ze zboží a služeb 186 795 0 0 0 186 795 82 460 0 269 255
11411 Daň z přidané hodnoty 186 795 0 0 0 186 795 82 460 269 255
11412 Daně z prodeje 0 0 0 0 0 0 0 0
11413 Daně z obratu a ostatní obecné daně ze zboží
a služeb
0 0 0 0 0 0 0 0
1142 Spotřební daně 139 214 7 372 0 0 146 586 0 0 146 586
1143 Zisky ze státních fiskálních monopolů 0 0 0 0 0 0 0 0
1144 Daně ze zvláštních služeb 0 0 0 0 0 1 999 0 1 999
1145 Daně z používání zboží, z povolení používat
zboží a provozovat činnost
1 249 5 998 0 0 7 247 2 793 0 10 040
11451 Daně z motorových vozidel 0 5 074 0 0 5 074 0 0 5 074
11452 Ostatní daně z používání zboží, z povolení
používat zboží a provozovat činnost
1 249 924 0 0 2 173 2 793 0 4 966
1146 Ostatní daně ze zboží a služeb 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Daně z mezinárodního obchodu a
transakcí
1 0 0 0 1 0 0 1
1151 Cla a ostatní dovozní poplatky 1 0 0 0 1 0 0 1
1152 Vývozní daně 0 0 0 0 0 0 0 0
1153 Zisky vývozních nebo dovozních monopolů 0 0 0 0 0 0 0 0
1154 Zisky ze směny (deviz) 0 0 0 0 0 0 0 0
1155 Daně ze směny (deviz) 0 0 0 0 0 0 0 0
1156 Ostatní daně z mezinárodního obchodu a
transakcí
0 0 0 0 0 0 0 0
116 Ostatní daně 130 0 0 0 130 1 0 131
12 Sociální příspěvky 366 938 2 166 126 0 533 066 100 0 533 166
121 Příspěvky na sociální zabezpečení 352 765 0 166 126 0 518 891 0 0 518 891
1211 Příspěvky zaměstnanců 70 879 0 49 401 0 120 280 0 0 120 280
1212 Příspěvky zaměstnavatelů 259 453 0 99 884 0 359 337 0 0 359 337
1213 Příspěvky OSVČ nebo nezaměstnaných 22 433 0 14 114 0 36 547 0 0 36 547
1214 Příspěvky jinde nezařazené 0 0 2 727 0 2 727 0 0 2 727
122 Ostatní sociální příspěvky 14 173 2 0 0 14 175 100 0 14 275
1221 Příspěvky zaměstnanců 988 0 0 0 988 0 0 988
1222 Příspěvky zaměstnavatelů 13 033 0 0 0 13 033 0 0 13 033
1223 Imputované příspěvky 152 2 0 0 154 100 0 254
13 Dotace 74 593 70 113 52 733 -123 993 73 446 166 402 -165 951 73 897
131 Od zahraničních vlád 405 0 0 0 405 183 0 588
1311 Běžné 125 0 0 0 125 23 0 148
1312 Kapitálové 280 0 0 0 280 160 0 440
132 Od mezinárodních organizací 72 892 0 0 0 72 892 417 0 73 309
1321 Běžné 40 199 0 0 0 40 199 118 0 40 317
1322 Kapitálové 32 693 0 0 0 32 693 299 0 32 992
133 Od institucí vládního sektoru 1 296 70 113 52 733 -123 993 149 165 802 -165 951 0
1331 Běžné 719 29 621 52 733 -82 952 121 132 904 -133 025 0
1332 Kapitálové 577 40 492 0 -41 041 28 32 898 -32 926 0
14 Ostatní příjmy 39 302 17 344 1 514 0 58 160 47 241 -9 105 392
141 Příjmy z vlastnictví 20 423 1 169 429 0 22 021 7 719 -2 29 738
1411 Úroky 1 089 606 429 2 124 1 025 -2 3 147
1412 Dividendy 16 655 0 0 16 655 1 897 0 18 552
1413 Čerpání z důchodů kvazispolečností 2 328 0 0 2 328 2 550 0 4 878
1414 Příjmy z vlastnictví přisuzované pojištěncům 0 0 0 0 0 0 0
1415 Nájemné 351 563 0 914 2 247 0 3 161
142 Prodej zboží a služeb 9 473 13 670 164 0 23 307 24 392 0 47 699
1421 Prodej realizovaný na tržním principu 2 484 1 832 0 0 4 316 17 661 0 21 977
1422 Správní poplatky 6 726 11 743 164 0 18 633 6 489 0 25 122
1423 Nahodilý prodej realizovaný na netržním
principu
263 95 0 0 358 242 0 600
1424 Imputovaný prodej zboží a služeb .... .... .... .... .... .... .... ....
143 Pokuty, penále a propadnutí 2 615 66 464 0 3 145 1 167 -7 4 305
144 Dobrovolné transfery jiné než dotace 1 274 6 0 0 1 280 11 300 0 12 580
1441 Běžné 1 052 6 0 0 1 058 10 030 0 11 088
1442 Kapitálové 222 0 0 0 222 1 270 0 1 492
145 Ostatní příjmy jinde nezařazené 5 517 2 433 457 0 8 407 2 663 0 11 070
3 PRODEJ NEFINANČNÍCH AKTIV 1 193 2 494 18 0 3 705 7 831 0 11 536
311.2 Fixní aktiva 665 0 18 683 4 817 5 500
312.2 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0
313.2 Cennosti 0 0 0 0 0 0
314.2 Nevyráběná aktiva 528 2 494 0 3 022 3 014 6 036

aktualizováno: 24.7.2014
 
TABULKA 3 - Výdaje
(v mil. Kč)
VÝDAJE Veřejné rozpočty 2011
Centrální rozpočty Místní
rozpočty
Konsolidace Veřejné
rozpočty
Rozpočtové
účty
Mimorozpočtové
fondy
Fondy
sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální
rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
2+3 VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOST A NÁKUP
NEFINANČNÍCH AKTIV
1 151 157 111 256 225 547 -123 993 1 363 967 402 969 -165 960 1 600 976
2 VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOST 1 140 277 110 938 224 754 -123 993 1 351 976 321 762 -165 960 1 507 778
21 Náhrady zaměstnancům 92 190 1 246 3 784 0 97 220 38 750 0 135 970
211 Mzdy a platy 69 762 936 2 849 0 73 547 29 269 0 102 816
212 Sociální příspěvky 22 428 310 935 0 23 673 9 481 0 33 154
2121 Skutečné sociální příspěvky 22 276 308 935 0 23 519 9 381 0 32 900
2122 Imputované sociální příspěvky 152 2 0 0 .... 100 0 ....
22 Užití zboží a služeb 59 604 2 528 2 766 0 64 898 64 218 0 129 116
23 Spotřeba fixního kapitálu .... .... .... .... .... .... .... ....
24 Úroky 44 977 9 0 .... 44 986 2 769 -2 47 753
241 Nerezidentům 0 0 0 0 0 0 0 0
242 Rezidentům s výjimkou institucí vládního sektoru 44 977 9 0 0 44 986 2 769 0 47 755
243 Institucím vládního sektoru 0 0 0 0 0 0 -2 -2
25 Běžné transfery 92 880 49 388 0 0 142 268 165 294 0 307 562
251 Veřejným společnostem 64 997 12 387 0 0 77 384 127 303 0 204 687
252 Soukromým společnostem 27 883 37 001 0 0 64 884 37 991 0 102 875
26 Dotace 319 313 4 715 0 -123 993 200 035 176 -165 951 34 260
261 Zahraničním vládám 0 0 0 0 0 5 0 5
2611 Běžné 0 0 0 0 0 5 0 5
2612 Kapitálové 0 0 0 0 0 0 0 0
262 Mezinárodním organizacím 34 233 0 0 0 34 233 22 0 34 255
2621 Běžné 34 233 0 0 0 34 233 22 0 34 255
2622 Kapitálové 0 0 0 0 0 0 0 0
263 Jednotkám vládního sektoru 285 080 4 715 0 -123 993 165 802 149 -165 951 0
2631 Běžné 214 711 1 145 0 -82 952 132 904 121 -133 025 0
2632 Kapitálové 70 369 3 570 0 -41 041 32 898 28 -32 926 0
27 Sociální dávky 444 221 2 217 653 0 661 8796 25 068 0 686 944
271 Dávky sociálního zabezpečení 444 069 0 217 653 0 661 722 24 968 0 686 690
272 Dávky sociální pomoci 0 0 0 0 0 0 0 0
273 Sociální dávky zaměstnavatelů 152 2 0 0 154 100 0 254
28 Ostatní výdaje 87 092 53 050 551 0 140 693 25 487 -7 166 173
281 Výdaje z vlastnictví jiné než úroky 1 0 0 0 1 32 0 33
282 Ostatní výdaje jinde nezařazené 87 091 53 050 551 0 140 692 25 455 -7 166 140
2821 Ostatní běžné výdaje 17 441 1 106 551 0 19 098 11 914 -7 31 005
2822 Ostatní kapitálové výdaje 69 650 51 944 0 0 121 594 13 541 0 135 135
3 NÁKUP NEFINANČNÍCH AKTIV 10 880 318 793 0 11 991 81 207 0 93 198
311.1 Fixní aktiva 10 854 312 793 11 959 79 813 91 772
312.1 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0
313.1 Cennosti 8 0 0 8 22 30
314.1 Nevyráběná aktiva 18 6 0 24 1 372 1 396
PENĚŽNÍ SALDO -156 895 -7 933 -5 156 0 -169 984 -1 403 0 -171 387
TABULKA 4 - Dluh v členění podle dluhového nástroje
(v mil. Kč)
DLUH V ČLENĚNÍ PODLE DLUHOVÉHO NÁSTROJE Veřejné rozpočty 2011
Centrální rozpočty Místní rozpočty Konsolidace Veřejné
rozpočty
Rozpočtové
účty
Mimorozpočtové
fondy
Fondy
sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální
rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
63 Dluhové závazky [631+632] 1 461 002 1 521 86 -14 1 462 595 104 573 -2 024 1 565 144
6302    Oběživo a depozita [6312+6322] 0 0 0 0 0 0 0 0
6303    Cenné papíry jiné než akcie [6313+6323] 1 389 543 0 0 -14 1 389 529 14 042 -852 1 402 719
6304    Půjčky [6314+6324] 71 459 1 521 86 0 73 066 90 531 -1 172 162 425
631    Domácí 1 022 929 1 521 86 -14 1 024 522 61 912 -2 024 1 084 410
6312       Oběživo a depozita 0 0 0 0 0 0 0 0
6313       Cenné papíry jiné než akcie 1 022 929 0 0 -14 1 022 915 6 895 -852 1 028 958
6314       Půjčky 0 1 521 86 0 1 607 55 017 -1 172 55 452
632    Zahraniční 438 073 0 0 0 438 073 42 661 0 480 734
6322       Oběživo a depozita 0 0 0 0 0 0 0 0
6323       Cenné papíry jiné než akcie 366 614 0 0 0 366 614 7 147 0 373 761
6324       Půjčky 71 459 0 0 0 71 459 35 514 0 106 973
TABULKA 5 - Výdaje podle funkcí vládních institucí
(v mil. Kč)
VÝDAJE PODLE FUNKCÍ VLÁDNÍCH INSTITUCÍ Veřejné rozpočty 2011
Centrální rozpočty Místní rozpočty Konsolidace Veřejné
rozpočty
Rozpočtové
účty
Mimorozpočtové
fondy
Fondy
sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální
rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
7 CELKOVÉ VÝDAJE 1 149 964 108 762 225 529 -123 993 1 360 262 395 138 -165 960 1 589 440
701    Všeobecné veřejné služby 129 202 0 0 0 129 202 56 438 -12 207 173 433
7017       Transakce v oblasti veřejného dluhu 44 977 9 0 .... 44 986 2 769 -2 47 753
7018       Transfery obecného charakteru mezi různými
      úrovněmi státní a veřejné správy
12 100 0 0 0 12 100 45 -12 145 0
702    Obrana 36 689 0 0 0 36 689 595 -46 37 238
703    Veřejný pořádek a bezpečnost 62 404 0 0 -1 62 403 7 532 -486 69 449
704    Ekonomické záležitosti 165 469 97 776 0 -71 075 192 170 85 082 -8 617 268 635
7042       Zemědělství, lesnictví, rybářství a myslivost 44 461 35 062 0 -34 721 44 802 3 119 -650 47 271
7043       Paliva a energetika 3 434 157 0 0 3 591 2 071 -2 324 3 338
7044       Těžba a zpracovatelský průmysl 836 959 0 0 1 795 106 -258 1 643
7045       Doprava 58 607 61 108 0 -36 354 83 361 76 491 -3 233 156 619
7046       Pošty a telekomunikace 587 0 0 0 587 33 0 620
705    Ochrana životního prostředí 22 489 10 180 0 -151 32 518 33 777 -8 890 57 405
706    Bydlení a společenská infrastruktura 34 172 2 839 0 -33 36 978 29 705 -21 813 44 870
707    Zdraví 60 224 0 225 547 -52 733 233 038 9 389 -17 242 410
7072       Ambulantní zdravotní péče 753 0 .... 0 .... 3 712 -9 ....
7073       Ústavní zdravotní péče 2 553 0 .... 0 .... 5 092 -4 ....
7074       Veřejné zdravotnické služby 53 935 0 .... 0 .... 489 -4 ....
708    Rekreace, kultura a náboženství 13 073 445 0 0 13 518 28 342 -769 41 091
709    Vzdělávání 126 556 15 0 0 126 571 114 305 -85 016 155 860
7091       Preprimární a primární vzdělávání 93 .... 0 0 .... 19 802 -28 ....
7092       Sekundární vzdělávání 3 378 .... 0 0 .... 81 415 -1 929 ....
7094       Terciární vzdělávání 24 192 .... 0 0 .... 646 -16 ....
710    Sociální věci 500 879 1 0 0 500 880 37 804 -28 099 510 585
   Úprava celkových výdajů o příjmy z prodeje
   nefinančních aktiv
-1 193 -2 494 -18 0 -3 705 -7 831 0 -11 536

Nejčtenější